News

POST TAGGED AS

ဒီမုိကေရစီ

ခ်ဳပ္ကိုင္ကန္႔သတ္ေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ဦးတည္ေနသေလာ (Daily, Vol-5/No-271)
ၿငိမ္း၊ စု၊ စီ ဥပေဒ ေခၚ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ျဖည့္စြက္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ အခ်က္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

အဆိုပါ ျပင္ဆင္ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲက်င္းပရန္ ေငြေၾကး အကုန္အက် ခံမည့္လူပုဂၢိဳလ္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ခန္႔မွန္း ကုန္က်စရိတ္ကိုပါ တင္ျပရမည့္အခ်က္ႏွင့္ အျငင္းပြားဖြယ္ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုႏိုင္ေသာ ျပစ္မႈ၊ ျပစ္ဒဏ္ဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ခ်က္တို႔မွာ စင္စစ္အားျဖင့္ မူလကပင္ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေနသည့္ ယင္းဥပေဒကို ပို၍ အက်ည္းတန္သြားေစခဲ့သည္။

လက္ရွိ အသစ္ျပင္ဆင္လိုက္ေသာ ဥပေဒၾကမ္းသည္ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းစဥ္ကပင္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားသူမ်ားက အျပင္းအထန္ ေဝဖန္ေျပာဆိုျခင္းကို ခံခဲ့ရသည့္ ဥပေဒထက္ ပိုပို၍ ဆိုးရြားသြားျခင္းမွာ မ႐ိုးသားေသာ အတုအေယာင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ရည္ၫႊန္းဖြယ္ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ မည္သည့္ ဆႏၵျပပြဲကိုမဆို အလိမ္အညာေလာ၊ အစစ္အမွန္ေလာ ဆိုသည္ကို ကုန္ခဲ့သည့္ ၇ ႏွစ္ေက်ာ္ အေတြ႔အႀကံဳရွိခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထုက ေကာင္းစြာ ခြဲျခားႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကိုမူ ထိုျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း တင္သြင္းသူ အာဏာရ NLD ပါတီမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မသိရွိ၍ေပေလာဟု ေစာေၾကာစရာ ျဖစ္သြားခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ အခန္း(၇) ပုဒ္မ ၁၈ ပါ “မည္သူမဆို ႏိုင္ငံေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ ကိုယ့္က်င့္တရား အက်ိဳးတို႔ကို ပ်က္ျပားေစရန္ အႀကံျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ထိုသို႔ ပ်က္ျပားတန္ရာေသာ အေျခအေနျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခားနည္းလမ္း တစ္ခုခုကိုေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲ၍ သူတစ္ဦးဦးအား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ျခင္း ျပဳေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္ျခင္း၊ ေသြးေဆာင္ျခင္း၊ ျဖားေယာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ တိုက္တြန္းျခင္းကိုျပဳေၾကာင္း”ဆိုေသာအခ်က္မွာ တရားသူႀကီးက လိုသလို အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားဖြယ္ အခ်က္ျဖစ္ေနေပသည္။

ထိုအခ်က္ကပင္ ဥပေဒျပင္ဆင္သူမ်ား၏ ဒီမိုကေရစီစနစ္အရ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးကို ထပ္မံ၍ တားဆီးကန္႔သတ္သည့္သေဘာ သက္ေရာက္ေနေပသည္။ 

ပိုဆိုးသည္မွာ အရပ္သားတစ္ပိုင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကပင္ ထိုမွ်တင္းက်ပ္မႈ မရွိပါဘဲ ျပည္သူလူထုက တစ္ခဲတနက္ ေထာက္ခံမဲေပး ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အစိုးရလက္ထက္ေရာက္မွ ျပည္သူတို႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္ ထပ္မံ ကန္႔သတ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးသည္မွာ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထုကို တိုက္႐ိုက္ကိုယ္စားျပဳေနေသာ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑ျဖစ္သည္။ အစိုးရက မည္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ယင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည္ျဖစ္ေစ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္ ျပည္သူတို႔၏ အေျခခံအခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေလးထားရမည့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္က ဤမွ် အ႐ုပ္ဆိုးေနေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳမေပးသင့္ေပ။

ယေန႔အခ်ိန္အထိတိုင္ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ပိတ္ပင္ဟန္႔တားထားၿပီး လိုလွ်င္လိုသလို ဖိႏွိပ္ႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒဆိုးမ်ားကို ျပင္ဆင္၊ ပယ္ဖ်က္၊ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ၾကားက ထပ္မံ ကန္႔သတ္ဖိႏွိပ္ႏိုင္သည့္ အျငင္းပြားဖြယ္၊ သံသယျဖစ္ဖြယ္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုကို လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္ လက္ခံ အတည္ျပဳလိုက္ပါက ျပည္သူလူထုအေနႏွင့္ အားကိုးရာမဲ့ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္တက္ပါက ျပည္သူလူထုက စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ျဖစ္ကာ လူ႔အခြင့္အေရး စံႏႈန္းမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ မညီၫြတ္လင့္ကစား အစိုးရလုပ္ခ်င္သည္မွန္သမွ် အတည္ျပဳေပးေနရသည့္ စကၠဴက်ားလႊတ္ေတာ္မ်ားအျဖစ္ သိကၡာက် အရွက္ရသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မလင့္ခင္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ သံုးသပ္ဆံုးျဖတ္ၾကပါမည့္အေၾကာင္း အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၁-၂-၂၀၁၈)FOLLOW US