News

POST TAGGED AS

တူရကီ

သမိုင္းတစ္ေက်ာ့ျပန္ျခင္းေလာ ေအာက္တိုဘာရာျပည့္
ရာျပည့္ႏွစ္မ်ား

ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု၏ ဒုတိယ ဆယ္စုတစ္ဝက္မွာ ‘ရာျပည့္ႏွစ္မ်ား’ ႏွင့္ ျပည့္လွ်မ္းေနသည္ဟု ဆိုရမလို ရွိသည္။ ၾကည့္ပါ ...၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ပထမကမာၻစစ္ႀကီး ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္ ျဖစ္သည္။ ဤစစ္ႀကီးကပင္ စစ္ႀကိဳေခတ္ ‘လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္’ ကို ဆံုးခန္းတိုင္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆ ...၊ ‘စုန္မီ ထိုးစစ္’ ေခၚ စုန္မီတိုက္ပြဲ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္။ ပထမကမာၻစစ္ႀကီးအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဤစစ္ပြဲမွာ ကမာၻ႔စစ္သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသြးေခ်ာင္းအစီးဆံုးစစ္ပြဲအျဖစ္ မွတ္တမ္းဝင္သြားခဲ့သည္။ ေဟာ - အခု ၂၀၁၇ ...။ ကမာၻေပၚတြင္ ပထမဆံုး ‘ဆိုရွယ္လစ္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး’ ကို ေမြးဖြားေပးလိုက္သည့္ ‘႐ုရွားေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရး ရာျပည့္ ...။’ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ လက္ဝဲဝါဒီမ်ားကေတာ့ ‘မဟာေအာက္တိုဘာ ဆိုရွယ္လစ္ ေတာ္လွန္ေရး’ ဟု ဝိၿဂိဳဟ္ျပဳၾကလိမ့္မည္။

႐ုရွား၊ ေဘာ္ရွီဗစ္ေခါင္းေဆာင္ လီနင္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ အင္အားသံုး ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာ သိမ္းပိုက္မႈမွာ လူ႔သမိုင္းအတြက္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ဇာတ္ကြက္မ်ားစြာကို ဆက္တိုက္ဆိုသလို ေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည္။ စတာလင္ အာဏာရလာျခင္း ...၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑တြင္ စုေပါင္းဝါဒ က်င့္သံုးမႈ (တစ္နည္း စုေပါင္းလယ္ယာ) ႏွင့္ အတင္းအက်ပ္ စက္မႈထူေထာင္မႈတို႔၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ လူေပါင္းသန္း ၂၀ မွ် အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရျခင္း၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ ကြန္ျမဴနစ္ဝါဒကို တန္ျပန္ရာမွ ဟစ္တလာ၊ မူဆိုလီနီႏွင့္ ဖရန္ကိုတို႔ အာဏာရလာျခင္း ... စသည္တုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ လက္ဝဲဘက္ေရာ လက္ယာဘက္မွပါ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ခံ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ေျခေျချမစ္ျမစ္ မရွိလွေသာ လက္ယာေပၚျပဴလာဝါဒ (ဖက္ဆစ္ဝါဒ) မွာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ၿပိဳက်သြားခဲ့ေသာ္လည္း အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ တစ္စံုတစ္ရာ အားေကာင္းေသာ လက္ဝဲေပၚျပဴလာ ဝါဒကား ကာလအတန္ၾကာ သက္ဆိုးရွည္ က်န္ရစ္သည္။

သည္လိုႏွင့္ ဒုတိယကမာၻစစ္၏ ေနာက္ဆံုးေန႔မ်ား အလြန္တြင္ ‘စစ္ေအးတိုက္ပြဲ’ ဆိုေသာ ေနာက္ထပ္ ကမာၻလံုးခ်ီ စစ္ပြဲႀကီးတစ္ပြဲႏွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရျပန္သည္။ စစ္ေအးတိုက္ပြဲအတြင္း အေနာက္၏ ေပၚလစီ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မွာ လက္ဝဲလက္ယာ အာဏာရွင္စနစ္မ်ဳိးစံု သမိုင္းဇာတ္ခံုေပၚ တက္မလာေစေရး ျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာ၊ ‘အင္စတီက်ဴးရွင္း’ သံုးရပ္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကမာၻ႔ဘဏ္၊ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (အိုင္အမ္အက္ဖ္) ႏွင့္ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢတို႔ ျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႔ႀကီးသံုးခု အေနႏွင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးကို တစ္စံုတစ္ရာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့သလို ကမာၻႀကီးကိုလည္း ဆိုးဝါးေသာ ပဋိပကၡႀကီးမ်ားမွ အေတာ္အတန္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဆိုလွ်င္လည္း ‘ေရႊျပည္သာ ႏိုင္ငံလမ္းေၾကာင္း’ (Welfare State) ကို ထူေထာင္ၿပီး ‘လူမႈလံုၿခံဳေရး ပိုက္ကြန္မ်ား’ (Social Safety Nets) ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့သလို အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာအတြက္ လမ္းေၾကာင္းသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ဦးေဆာင္ၿပီး ‘ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ေပၚလစီ’ (Containment Policy) ျဖင့္ ဆိုဗီယက္ ၾသဇာနယ္ပယ္ခ်ဲ႕ဝါဒကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့သလို ေနာက္ဆံုးအၿပီးတိုင္ ၿဖိဳခ်ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ ဤသည္ပင္ ‘စစ္ၿပီးေခတ္ လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္သစ္’ အေၾကာင္း အႏွစ္ခ်ဳပ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

လစ္ဘရယ္ အစီအစဥ္ရဲ႕ ကံၾကမၼာ

၁၉၁၇ ႐ုရွား ေအာက္တိုဘာ ေတာ္လွန္ေရးမတိုင္မီ အႏွစ္ ၄၀ ကာလကို တစ္ခ်က္မွ် ျပန္ၾကည့္ေစလိုသည္။ ဤကာလမွာ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ ပထမအႀကိမ္ လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္ေခတ္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသွ်တို႔ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ‘လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး’ အားေကာင္းလာရာမွ ကမာၻႀကီးမွာ တစ္စုတစ္စည္းတည္း သေဘာေဆာင္လာသည္။ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီမွာလည္း ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ အေမရိကတို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ ျဖစ္လာၿပီး အျခားကမာၻႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ေကာင္းေကာင္းဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ေျပာရလွ်င္ ဤကာလမွာ လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ၏ ေအာင္ပြဲႏွစ္မ်ားဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ဤကာလႏွင့္ မနီးယိုး စြဲႏိႈင္းယွဥ္ႏိုင္ေလာက္သည္မွာ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အေမရိက ဦးေဆာင္ေသာ လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္ေခတ္ ျဖစ္သည္။

ဤကာလအတြင္း အေမရိက ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ‘ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း’ ျဖစ္စဥ္ႀကီးမွာ မရပ္မနား ဆက္လက္ခ်ီႏိုင္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ က်င့္သံုးရန္ အဆင့္မီေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ အေရအတြက္မွာလည္း သိသိသာသာ တိုးပြားလာသည္။ ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ လက္ဝဲလက္ယာ ႏိုင္ငံေရးသမား မ်ဳိးစံုသည္လည္း ‘ဝါရွင္တန္ သေဘာတူအျမင္’ ကို သစၥာခံေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္ အၿပိဳင္ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ စစ္ႀကိဳေခတ္ ပထမအႀကိမ္ လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္မွာ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား အၿပိဳင္နယ္ခ်ဲ႕ၾကရာမွ ပ်က္စီးခဲ့ရသလို ယခုစစ္ၿပီးေခတ္ လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္မွာလည္း ဇီဝိန္ေႂကြေတာ့မည့္ လကၡဏာေတြ ျပလာသည္။ တစ္ခုေတာ့ ရွိသည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ လစ္ဘရယ္အႀကိဳကား ပို၍ ဘက္စံုေထာင့္စံုသည္။ အေမရိက၏ ဆူပါပါဝါ ဝန္ပိမႈလည္း ပါသည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် ကုလသမဂၢအတြက္ ‘စပြန္ဆာ’ ကို ေရနံပေဒသရာဇ္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လက္လႊဲေပးရသည္လည္း ရွိသည္။ တ႐ုတ္ အေမရိက အားၿပိဳင္မႈႏွင့္လည္း ဆိုင္သလို ‘လစ္ဘရယ္ ကမာၻ႔အစီအစဥ္’ ကိုယ္တိုင္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ႏိုင္ပါသည္။

စစ္ႀကိဳေခတ္ လစ္ဘရယ္အယိုင္တြင္ လက္ဝဲလက္ယာ ေပၚျပဴလာဝါဒမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚထြက္လာသလို ယခုတစ္ႀကိမ္ ပထမဆံုး ေသနတ္ေဖာက္လိုက္သူမ်ားမွာကား လက္ဝဲဘက္မွ မဟုတ္၊ လက္ယာဘက္မွ ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ၿဗိတိန္က အီးယူမွ ထြက္ျပလိုက္သလို အေမရိကတြင္ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေအာင္ပြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္သည္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ေအာင္ပြဲမွာ ဥေရာပမွ ‘လီပန္’ လိုလူမ်ဳိးကို အားတက္ေစသလို အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရး အစဥ္အလာရွိသူ ပူတင္၏ အေနအထားကိုလည္း ခိုင္မာေစသည္။ ယေန႔ လက္ယာ အမ်ားႀကိဳက္ ေပၚျပဴလာဝါဒက အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ အလံကိုလည္း ျမင့္ျမင့္မားမားလႊင့္ထားရာ လစ္ဘရယ္ဝါဒ၏ အားနည္းခ်က္ တစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားလကၡဏာ ထိပါးခံေနရေသာ ႏိုင္ငံမ်ား အထူးသတိထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

အသစ္အသစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား

၁၉၁၇ ႐ုရွားေတာ္လွန္ေရးက ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ ‘ဆိုဗီယက္ ဆိုရွယ္လစ္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ႏိုင္ငံေတာ္’ ဆိုသည္ကား ယခုအခါ မရွိေလေတာ့ပါ။ ႏွစ္တစ္ရာအထိ မခံဘဲ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ မွ်ျဖင့္ နိဂံုးကမၸတ္ အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ႐ုရွားႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူတစ္ဦး ျဖစ္သူ ‘မာရီယာအယ္လ္ယိုခီနာ’ က သူမ၏ ဇာတိႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ယခုလို ေျပာဖူးသည္။ “ကြၽန္မရဲ႕ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ေမြးဖြားရာႏိုင္ငံ ဆိုတဲ့ ကြက္လပ္မွာ ‘USSR’ လို႔ ျဖည့္ထားတယ္။ တကယ္ေတာ့ USSR ဆိုတာ အခုမရွိေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံပါ။ ၂၀ ရာစု အေစာပိုင္းေလာက္က ပညာတတ္အခ်ဳိ႕ရဲ႕ ပ်က္ျပယ္သြားတဲ့ အိပ္မက္တစ္ခုထက္ ဘာမွမပိုေလာက္ေတာ့ပါဘူး” ... ဟူ၏။

သူမ၏ ဇာတိႏိုင္ငံကို ေမြးဖြားေပးလိုက္ေသာ ‘ေတာ္လွန္ေရး’ ဆိုသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သူမက ယခုလို ေတြးေတြးဆဆ ေျပာပါသည္။ “အခုေခတ္ လူငယ္ေတြက ေတာ္လွန္ေရး ဆိုတာကို ‘ပေရာဂ်က္’ တစ္ခုလိုမ်ား နားလည္ေနၾကမလား မသိဘူး။ တကယ္ေတာ့ ေတာ္လွန္ေရးမွာ ပေရာဂ်က္တစ္ခုလို ဘယ္မွာစလို႔ ဘယ္မွာဆံုးရမယ္လို႔ ေဘာင္ခတ္လို႔မွ မရတာ ...။ ေျပာရရင္ ေတာ္လွန္ေရးဆိုတာ ဘဝပဲ။ ေတာ္လွန္ေရးတိုင္းမွာ လူတိုင္းဟာ ေရြးခ်ယ္စရာ တစ္ခုခုနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရတယ္။ ပါဝင္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ေဘးထြက္ထိုင္မလား ...။” သူမ၏ စကားမွာ ရာသက္ပန္ ေတာ္လွန္ေရးသမားႀကီး ‘ေထာမတ္ဂ်က္ဖာဆင္’ ၏ အိုမင္း တြင္းဆံုးအရြယ္တြင္ ေျပာခဲ့ေသာ အမွာစကားႏွင့္ ခပ္ဆင္ဆင္ တူလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ သူ႔စကား ... “မ်ဳိးဆက္တိုင္းတြင္ အသစ္အသစ္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးမ်ား လိုအပ္သည္” ဟူသတတ္။

စစ္ေအးေခတ္က အလြန္ေရပန္းစားခဲ့ေသာ ေဝါဟာရ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း သူမက ယခုလို ေဝဖန္သည္။ ‘တကယ္ေတာ့ သံကန္႔လန္႔ကာဆိုတာ ၂၀ ရာစုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေဝါဟာရ မဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽန္မတို႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာက ‘သံသယတံတိုင္းႀကီး’ ပါ။ ဒီတံတိုင္းႀကီးက ‘ငါတို႔’ (us) နဲ႔ ‘သူတို႔’ (them) ကို ခြဲထားတယ္ ...။’

မည္သို႔ပင္ရွိေစ အခ်ိန္ကာလ၏ တိုက္စားမႈေအာက္တြင္ အရာရာမွာ ေျပာင္းလဲေနမည္မွာ ေသခ်ာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုတစ္ခုက ႏႈန္းစံတစ္ခုကို ယခုအခါ ‘လူမ်ဳိးခြဲျခား ဆက္ဆံေရးဝါဒ’ (Tacism) ဟုေခၚေနၾကေခ်ၿပီ။ လြန္ခဲ့ေသာ ရာစုဝက္က ႏႈန္းစံတစ္ခုကိုလည္း ယခုအခါ ‘အႂကြင္းမဲ့ အာဏာရွင္ဝါဒ’ (Totalitarianism) ဟု နားလည္ေနၾကေခ်ၿပီ။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ယေန႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ပံုမ်ားကို မည္သို႔ ေဖာ္ျပၾကမည္နည္း ...။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၆FOLLOW US