News

POST TAGGED AS

တုိင္းရင္းသား

ယခုႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္ႏိုင္မည္လား

တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႔ႏွစ္ဖြဲ႔သည္ ယခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကမႈမွာ တိုက္ပြဲမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ ေရွ႕ဆက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းေၾကာင့္ အားေလ်ာ့ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ NLD အစိုးရလက္ထက္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဖိုးတန္ အဖြင့္ဂိုး တစ္ဂိုးဟုဆိုႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္သူ သခင္ေအာင္ဆန္း၏ေမြးေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္မွ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) တို႔ ပါဝင္ခဲ့ၾကရာ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၁၀ ဖြဲ႔အထိ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

မြန္တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ NMSP သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ပေလယာတစ္ဦးဟုဆိုႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ေက်ာင္းမ်ား၊ တရား႐ံုးမ်ား အပါအဝင္ စင္ၿပိဳင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းလည္ပတ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းမွ လားဟူတိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ LDU မွာမူ အဖြဲ႔ငယ္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည္။

NCA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္လြန္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတြင္ ပထမဆံုး အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရျဖစ္ေသာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္၏ ႀကံ့ခိုင္ေရး (USDP) အစိုးရလက္ထက္ စတင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ေသာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔ အထိ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ရခိုင္ႏွင့္ရွမ္းမွအပ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစု ေဒသအမ်ားစုတြင္ အျပတ္အသတ္ အႏိုင္ရခဲ့သလို ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အဓိက ရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အရွိန္အဟုန္ ပိုေကာင္းလာမည္ဟု အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအမည္ျဖင့္ NLD အစိုးရက တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးမ်ား ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ က်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရအကူးအေျပာင္းတြင္ NCA လုပ္ငန္းစဥ္ အစိုးရဘက္မွ ဦးေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ျပန္လည္ ပံုေဖာ္ရျခင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တို႔အခ်ိဳ႕ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေပ။

ယမန္ႏွစ္ ေမလအတြင္းက က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ဒုတိယအႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္မူ NLD အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္သည္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ၿပီးျဖစ္သည့္ အဖြဲ႔ရွစ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပင္မ အေျခခံအျဖစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု စနစ္သစ္ထူေထာင္ ေရးမူဝါဒအခ်ိဳ႕ကို အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ သေဘာတူညီ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသာ သိသာေသာ ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။ 

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ဦးစားေပးထားၿပီး တိုင္းျပည္၏ အာဏာႏွင့္ သယံဇာတမ်ားကို ခြဲေဝသံုးစြဲခြင့္ရေရးကို ခြင့္ျပဳထားျခင္း မရွိရာ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ အေျပာင္းအလဲတစ္ရပ္ မဟုတ္ခဲ့ေပ။ အေျခခံဥပေဒအရ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ခ႐ိုင္အဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွာ တပ္မေတာ္လက္ေအာက္တြင္သာ ဆက္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ State Within State ျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနတြင္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ရန္ပင္ အခ်ိန္ယူေနရရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာ ပိုမိုခက္ခဲလာသည္ဟုပင္ ယူဆစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KIA) (သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔၏ မူရင္း အသံုးအႏႈန္းအတိုင္း ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ၿပီး အသံုးအႏႈန္း အျငင္းပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားလိုျခင္းမရွိပါ) ႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့သလို အရပ္သားမ်ား ပိတ္မိေနသည့္ ျပႆနာမွာလည္း စိုးရိမ္ဖြယ္ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ KIA သည္ NCA ကို လက္မခံသည့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္တစ္ ေလွ်ာက္ရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ကို ထူေထာင္သူျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႕ခရီးမွာ ပိုမိုမေရမရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ အားလံုး၏ လက္နက္ကိုင္ အင္အား ေပါင္းလိုက္လွ်င္ တပ္မေတာ္ၿပီးလွ်င္ ႏိုင္ငံတြင္း အားအေကာင္းဆံုးဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည္မွာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာ မိတ္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ေျပလည္ေရးတြင္ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမွာ Game Changing Factor ျဖစ္လာႏိုင္သည့္အခ်က္ပင္။ KIA ႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သြားေရာက္ျပဳလုပ္ရေလ့ ရွိသလို ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ “ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP) ႏွင့္ ၎၏ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း “ဝ” ျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) (မူရင္းအသံုးအႏႈန္းအတိုင္း) တို႔ တက္ေရာက္ရန္ပင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ တိုက္တြန္းမႈက အဓိက က်ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ တစ္ခုထည့္တြက္ရမည္မွာ “ဝ” သည္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဖိအားႏွင့္ တိုက္တြန္းမႈကို တေလးတစား လက္ခံေလ့ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ္လည္း KIA ကိုမူ တထစ္ခ် တြက္၍ မျဖစ္ႏိုင္သလို လတ္တေလာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈကလည္း ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ေရးကို ခက္ခဲသြားေစႏိုင္သည္။

ၿခံဳေျပာရလွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ၿပီးေျမာက္ျပည့္စံုေရးတြင္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ား ပါဝင္လာေရးက အဓိက က်ေနၿပီး ထိုသို႔ ပါဝင္လာေရးတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းကူညီမႈက အထူး အေရးႀကီးေနသည္ဟု ဆို ႏိုင္သည္။

ႏွစ္ဖက္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ ေနာက္ဆံုးရရွိေသာ သတင္းမ်ားအရမူ ယခုအခါ “ဝ”တပ္ဖြဲ႔ပါ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျပင္ဆင္ေနၿပီဟု သိရသည္။ အခ်ိဳ႕ အခ်က္မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း အဆင္ေျပခဲ့ပါလွ်င္ “ဝ” (UWSP/UWSA) သာမက အျခားေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္မ်ားပါ ပါဝင္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု အဆိုပါ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားက The Voice Daily သို႔ ေျပာသည္။

ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္မ်ားအနက္မွ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (MNDA) ၊ တအာင္း-ပေလာင္အဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ တအာင္း အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (TNLA) ၊ ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) (အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ မူရင္း အသံုးအႏႈန္းမ်ား အတိုင္းျဖစ္ပါသည္) တို႔ပါ “ဝ” အဖြဲ႔ (UWSA/UWSP) ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးလာဖြယ္ရွိသည္ဟု အတြင္းသတင္းရင္းျမစ္အခ်ိဳ႕ က ဆိုပါသည္။

လက္ရွိတြင္ “ဝ” အဖြဲ႔ (UWSA/UWSP) ႏွင့္ အခ်က္ေလးခ်က္ကို အဓိက ညႇိႏိႈင္းေနသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းေလးခ်က္မွာ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ (၁) “ဝ” တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ျပဳရန္၊ (၂) ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း “ဝ” တပ္ဖြဲ႔ (UWSA) ႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ ၊ (၃) “ဝ” ေဒသ၏ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက ဝင္မစြက္ရန္၊ (၄) “ဝ” တိုင္းရင္းသားမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ မွတ္ပံုတင္ ထုတ္ေပးရန္တို႔ ျဖစ္သည္ဟု သတင္းရင္းျမစ္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားသာေျပလည္ပါကမူ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အဖြဲ႔အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တြင္လက္ရွိ ပါဝင္ဆဲ အဖြဲ႔ေလးဖြဲ႔အနက္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ NMSP ႏွင့္ LDU တို႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးျဖစ္ရာ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ ရခိုင္ အမ်ိဳးသား ေကာင္စီ (ANC) တို႔ သာ က်န္ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ANC သည္ အေစာပိုင္းတြင္ NMSP, LDU တို႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားခဲ့ရျခင္း၊ အခ်ိန္ကပ္ေနေသာေၾကာင့္ NCA အရင္ထိုးၿပီးမွ ညႇိႏိႈင္းရမည့္ အေျခအေနကို လက္မခံႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္သာ ၁၃ ရက္ေန႔က မထိုးျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ KNPP မွာလည္း KNPP တပ္ဖြဲ႔ဝင္ သံုးဦးႏွင့္ ကရင္နီအရပ္သားတစ္ဦး သတ္ျဖတ္ခံရသည့္အေပၚ အမွန္တရားႏွင့္ တရားမွ်တမႈ ေပၚေပါက္ေရး ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မၿပီး ျပတ္ မေျပလည္ေသးေသာေၾကာင့္သာ လက္မွတ္ထိုး ရန္ အဆင္မေျပျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿခံဳေျပာရလွ်င္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးနီးပါးႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုး ေရး ညႇိႏိႈင္းမႈမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းပင္ ၿပီးျပတ္သြား ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ ရလာၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း NCA ထိုး႐ံုျဖင့္ အႏွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဆံုးသတ္ၿပီဟုကား ဆိုႏိုင္မည္မဟုတ္ ေပ။ 

NCA ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ အၾကား ဖြင့္ဆိုမႈကြဲလြဲခ်က္မွာလည္း ျပႆနာအျဖစ္ က်န္ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္ဘက္က လံုၿခံဳ ေရးျပန္လည္ေပါင္းစည္းမႈ (Security Reintegration) ကို လက္နက္ဖ်က္သိမ္း၊ တပ္ဖြဲ႔ ဖ်က္သိမ္း၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္း (Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR))ဟု ယူဆထားၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားကမူ လူနည္းစု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္အျဖစ္ ေပါင္းစည္းေရးကို ဆႏၵရွိေနၾကသည္။ ယင္းကိစၥမွာ တစ္ဖက္ရပ္တည္ခ်က္ကို တစ္ဖက္ကလက္ခံရန္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ NCA သည္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အႏၲိမပန္းတိုင္ မဟုတ္ဘဲ ပထမအဆင့္သာ ျဖစ္သည္ကို သတိခ်ပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသည့္အဖြဲ႔အခ်ိဳ႕ႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ထိပ္တိုက္ေတြ႔မႈ အခ်ိဳ႕ရွိခဲ့ဖူးရာ ေနာင္တြင္ ထိုသို႔ ထပ္မျဖစ္ေရးမွာလည္း ႀကိဳးပမ္းရဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရန္အတြက္မူ ျပည္တြင္း စစ္ေနာက္ကြယ္မွ ေစ့ေဆာ္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို နားလည္ရန္ႏွင့္ ေျပလည္မႈရရန္ လိုအပ္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

Ref: Asian Times and News AgenciesFOLLOW US