News

POST TAGGED AS

တပ္မေတာ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စိန္ေခၚႏိုင္မည့္အခ်ိန္

ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ပါရွိေသာ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့အေရး ေလ့လာသူ နာမည္ေက်ာ္ သတင္းစာဆရာ ေဆာင္းပါးရွင္ Bertil Lintner ၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ၿပီး The Voice ၏ အာေဘာ္မဟုတ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ စာဖတ္သူမ်ား အေနႏွင့္ ျမန္မာ့အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာရွင္မ်ား၏  မတူညီေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကို သိရွိေစရန္အလို႔ငွာ ဘာသာျပန္ ေဖာ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ (အယ္ဒီတာ)

Bertil Lintner ေရးသားၿပီး NLM ဘာသာျပန္ဆိုသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီ လိုလားေသာ လူထုေခါင္းေဆာင္ အာဏာရရွိလာၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာေသာ အခ်ိန္အထိ ထိပ္တန္း စစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားက ႏိုင္ငံေရးတိုက္ကြက္မ်ား ေဖာ္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ား ေႏွာင္းပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအုံႂကြမႈကာလတြင္ ဒီမိုကေရစီအေရး လႈပ္ရွားသူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္ဘက္က ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ ျပႆနာအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ သူမ ဦးေဆာင္မည့္ အနာဂတ္အစိုးရ အတြက္ လြယ္ကူလိမ့္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဖူးသည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ သူမ၏ ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရကို ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္လာၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး အလြန္ခက္ခဲေသာကာလကို ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္ဟု သူမက ထိုအခ်ိန္က ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္နီးပါး ၾကာခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ျဖစ္လာခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာရရွိလာၿပီး တစ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ သူမ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္ထက္ ပိုမ်ားေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ သူမသည္ ယခုအခါ စီးပြားေရး ေႏွးေကြးမႈမွသည္ အစိုးရ ပါဝင္ပတ္သက္ေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအထိ က်ယ္ျပန္႔စုံလင္ေသာ ျပႆနာမ်ားစြာအတြက္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပ၏ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကို ခံေနရသည္။

ယခင္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုရွင္သည္ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အလြန္ခက္ခဲေသာ ကာလကို ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အခ်က္မွာ သံသယရွိစရာ မလိုေပ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္ကာ ဦးစားေပး ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ေဒသမ်ဳိးစုံတြင္ ပဋိပကၡမ်ား ျမင့္တက္ေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းထက္ စစ္ပြဲက ပိုမ်ားေနသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားလာမႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူ ၁၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္မွာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးကာ ျဖစ္ကတတ္ဆန္း ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤါလီ မြတ္ဆလင္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအေပၚ လုံၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ားက သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထား စုံလင္စြာျဖင့္  စြပ္စြဲမႈ အပါအဝင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ထိုစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေပၚ သူမ၏ တံု႔ျပန္ပုံေၾကာင့္ သူမသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ျမႇင့္တင္ေရးထက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သဟဇာတျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပးေနသည္ဟူေသာ ယူဆမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစသည္။

ထိုအေတာအတြင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲအလြန္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ြၿဖဳိးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စီးပြားေရး ေႏွးေကြးကာ သူမ အာဏာရလာၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ မီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ NLD အႀကီးတန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်သည့္ မွတ္ခ်က္ေပးမႈေၾကာင့္ သတင္းစာသမားမ်ား ေထာင္ခ်ခံရျခင္းႏွင့္အတူ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဖိႏွိပ္ခံေနရၿပီ ျဖစ္သည္။

အမ်ဳိးသားအဆင့္ စိန္ေခၚမႈ အႏၲရာယ္မ်ား တိုးပြားလာမႈႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္ကို ကိုင္တြယ္ရန္၊ ဒီမိုကေရစီ အစီအစဥ္မ်ား ပိုမိုခ်မွတ္ရန္ အာဏာ မည္မွ်ရရွိထားသနည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား က်န္ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ တပ္မေတာ္ အႀကီးအကဲလက္ထက္က စိတ္တိုင္းက် ေရးဆြဲကာ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒသည္ လႊတ္ေတာ္အရပ္ရပ္တြင္ တပ္မေတာ္ အစုအဖြဲ႔က ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သီးသန္႔ေနရာယူျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ႏွင့္ အာဏာအခ်ဳိ႕ကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားရန္ အာမခံခ်က္ ေပးထားသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္တပ္ကို တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လိႈင္) ထံမွ အမိန္႔ကိုသာ နာခံရန္ အခြင့္ေပးထားသည္။

“ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တပ္မေတာ္ရဲ႕ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ က်ဴးလြန္မႈ အျပစ္ေတြကို မမွ်မတ ဒဏ္ခံေပးေနရတာပါ” ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို အနီးကပ္ ေစာင့္ၾကည့္ေနေသာ ဘန္ေကာက္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။ 

“အၾကာႀကီး ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ရတဲ့ ဒီမိုကေရစီ ရရွိေရး မဟာဗ်ဴဟာကေတာ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အရင္လို ျပန္မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့တဲ့ အတိုင္းအတာအထိ သူမ ပါးနပ္လိမၼာေနသလား မသိဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ၂၀၂၀ တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၇၅ ႏွစ္အ႐ြယ္ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး NLD ပါတီကို လက္လႊဲဆက္ခံႏိုင္မည့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပါက္ဖြားေနျခင္း မရွိေသးပါ။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ ႐ႈံးနိမ့္မႈ မတိုင္မီ တိုင္းျပည္ကို အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေနာက္ခံ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိးပါတီ USDP သည္လည္း လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ ျပန္လာႏိုင္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေပ။

“ဒါေပမဲ့ မေရွးမေႏွာင္း အနာဂတ္မွာ တပ္မေတာ္ကို အာဏာဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရေနေစဦးမယ့္ တျခားျဖစ္ႏိုင္ေျခေတြ ရွိေနပါတယ္” ဟု ဘန္ေကာက္မွ ႏိုင္ငံေရးအကဲခတ္က ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ လူအမ်ားစုသည္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ထြန္းကားေရး ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လႈပ္ရွားမႈ ေပ်ာက္ေနျခင္းကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနၾကသည္။ “ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးကို ရေနပါၿပီ။ ဒီအခြင့္အေရးကို အတိမ္းအေစာင္း မခံႏိုင္ပါဘူး” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ဖူးေသာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီက စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ မိန္႔ခြန္းမ်ားႏွင့္ မတူေတာ့ဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေလသံေျပာင္းလာသည္ကို သတိျပဳမိလာၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အခြင့္အလမ္း ျပတင္းေပါက္သည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ပိတ္ေနသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။  ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တပ္မေတာ္၏ အာဏာခ်ိန္ခြင္လွ်ာကို ထိန္းရန္ ႀကဳိးစားသည့္ အေနႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း သံအမတ္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကို အစိုးရ၏ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအျဖစ္ ဇန္နဝါရီလက ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ခန္႔အပ္မႈကို ယခင္အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရလက္ထက္က ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ကပင္ ထုတ္ေဖာ္ေဝဖန္ခဲ့သည္။

ဇန္နဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ စင္ကာပူတူေဒး သတင္းစာေဆာင္းပါးတြင္ ဦးရဲထြဋ္က “ဦးေသာင္းထြန္းအား ခန္႔အပ္မႈသည္ စြန္႔စြန္႔စားစား ေလာင္းေၾကးထပ္မႈ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းလုံၿခံဳေရးသည္ တပ္မေတာ္၏ အေျခခံလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က အစိုးရအတြက္ ကာကြယ္ေရးမူဝါဒ အႀကံေပးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ အစီအစဥ္ကို အတိတ္က ဦးႏုအစိုးရႏွင့္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရတို႔လည္း ေလးစားလိုက္နာခဲ့ၾကေၾကာင္း” ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့သည္။

ယခင္တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ယူခဲ့ဖူးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ မတိုင္မီ အရပ္သားတစ္ပိုင္း အစိုးရကို ဖြဲ႔စည္းဦးေဆာင္ခဲ့ရသူ ဦးသိန္းစိန္၏ အရပ္ဘက္အစိုးရ အမည္ခံမႈကို အမ်ားစုက သံသယ ရွိၾကေသာ္လည္း ဦးႏုမွာမူ ၁၉၄၈-၅၆၊ ၁၉၅၇-၅၈၊ ၁၉၆၀-၆၂ ကာလမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ထံမွ မည္သည့္ညႊန္ၾကားမႈကိုမွ လက္ခံရန္ မလိုအပ္သည့္ အရပ္ဘက္အစိုးရ စစ္စစ္ကို ဦးေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတြင္ ‘ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပိုင္ခြင့္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ သီးသန္႔အပ္ႏွင္းသည္။ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္က လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းမွလြဲလွ်င္ အျခားမည္သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္မဆို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ဖြဲ႔စည္းျခင္း မျပဳရ’ ဟု ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အရပ္ဘက္အစိုးရ အဆုံးသတ္သြားကာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳပ္ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ဦးႏု၏ အႀကီးမားဆုံးအမွားမွာ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း ေလွႀကီးေပၚ ေလွငယ္ဆင့္သည့္ပုံစံ ျဖစ္မလာေအာင္ (ေနာက္ဆုံးတြင္ တိုင္းျပည္၏ ပထမဆုံးႏွင့္ တစ္ခုတည္းေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခခံဥပေဒ ဖ်က္သိမ္းခံရသည့္ ၁၉၆၂ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဦးတည္ခဲ့သည့္) စစ္တပ္ကို တားဆီးရန္ ၎၏ အေျခခံဥပေဒ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ အာဏာကို အသုံးျပဳရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္က အာဏာ ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ေနမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားရာတြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္  အာဏာသိမ္းျခင္းသည္ အေနာက္အုပ္စု၏ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈမ်ားကို ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္ဟု ထိပ္တန္းစစ္ဘက္အာဏာပိုင္မ်ားက စိုးရိမ္ၾကေသာအခ်က္ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ဦးႏုကဲ့သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖယ္ရွားခံရမည္ဟု ယုံၾကည္သူ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖဳိး အစိုးရကို အာဏာရရွိေစခဲ့ေသာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ (General Election) အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ မဟုတ္ဘဲ (Generals Election) ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟု ထိုအခ်ိန္က ေလွာင္ေျပာင္သေရာ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။

အဆိုပါ ရွက္ဖြယ္လိလိ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတုကို NLD ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ NLD ပါတီ ေသာင္ၿပဳိကမ္းၿပဳိ အႏိုင္ရၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့သလားဟူေသာ သံသယေမးခြန္း ယခုအခါ  ထြက္ေပၚလာသည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ကထက္ မ်ားစြာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ႀကဳိးစားသည့္ အေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စစ္ဘက္လႊမ္းမိုးေသာ အာဏာတည္ေဆာက္မႈပုံစံကို ေျပာင္းလဲပစ္ရန္ စိတ္ဝင္စားမႈကို ယခုအခ်ိန္အထိ အနည္းငယ္သာ ျပသထားသည္။ ယခုအခ်ိန္အထိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရရွိေနဆဲျဖစ္ေသာ ႀကီးမားသည့္ လူထုေထာက္ခံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအာဏာ ခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို သူမကပင္ စိန္ေခၚႏိုင္ျခင္း မရွိပါက ေနာင္တြင္ မည္သူက စိန္ေခၚႏိုင္ပါ့မလဲ ဆိုသည္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လူမ်ားစြာက စိတ္ဝင္စားေနၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုျမင့္တက္လာေနေသာ စိုးရိမ္စရာအခ်က္မွာ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားအလြန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အသက္အ႐ြယ္ ႀကီးရင့္လာၿပီး ႏိုင္ငံေရးျမင္ကြင္းမွ အနားယူ ေမွးမွိန္သြားမည့္ အခ်ိန္သို႔ ေရာက္လာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဒီမိုကေရစီ ကႀကဳိးတန္ဆာ ဟန္ျပဆင္ထားေသာ စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ယခင္အတိုင္း ျပန္ျဖစ္လာမည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ပင္ ျဖစ္သည္။   

Ref: When will Suu Kyi challenge the military၊ Asian TimesFOLLOW US