News

POST TAGGED AS

တပ္မေတာ္

ခြဲထြက္ခြင့္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အဆက္အစပ္
ခြဲထြက္ခြင့္

ႏိုင္ငံတကာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားကို ျပန္ၾကည့္လိုက္လွ်င္ ‘ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္’ (right to secede) ကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံဆို၍ ယခင္ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၊ ယူဂိုဆလားဗီးယားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒတို႔သာ ရွိမည္ ထင္ပါသည္။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံႏွင့္ ယူဂိုဆလားဗီးယားတို႔မွာ ယခုအခါ မရွိေတာ့ပါ။ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ ၿပိဳကြဲၿပီး ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာခ်ိန္မွာ ဆိုဗီယက္တို႔၏ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ လက္သီးဆုပ္ေျပက်ခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မွ ျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ခြဲထြက္ႏိုင္ငံ အခ်င္းခ်င္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဆိုဗီယက္ယူနီယံ၏ ပင္မ ႐ုရွားႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း စစ္ခင္းခဲ့ၾကရသည္မ်ား ရွိသည္။ ယူဂို ဆလားဗီးယား ျပည္ေထာင္စု ၿပိဳကြဲမႈကား ‘ေဘာ္လတန္ႏိုက္ေဇးရွင္း’ (Balkanization) ဆိုေသာ ေဝါဟာရသစ္ ေပၚထြက္လာရသည္အထိ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ေသြးေခ်ာင္းစီးခဲ့ရသည္။ (ေဘာ္လတန္ႏိုက္ေဇးရွင္းမွာ ‘အစိတ္စိတ္အႁမြာႁမြာ ၿပိဳကြဲျခင္း’ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။) ဤတြင္ ေျပာလိုသည္မွာ အေျခခံဥပေဒပါ ‘ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္’ ကိုကိုင္ၿပီး ေအးေအးေညာင္းေညာင္း ခြဲထြက္ၾကသည္မဟုတ္။ စစ္ခင္းၿပီးမွ ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာၾကသည္ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။

မူလအေျခခံဥပေဒတြင္ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ္လည္း အခင္မင္မပ်က္ ခြဲခြာခဲ့ၾကသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုကား ရွိပါသည္။ ယခင္ ခ်က္ကိုဆလိုဗားကီးယား ျဖစ္သည္။ အေျခခံဥပေဒကို ေနာက္မွ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသည့္နည္းျဖင့္ ‘ခ်က္’ ႏွင့္ ‘ဆလိုဗက္’ ႏိုင္ငံသစ္ ႏွစ္ခု ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ေျပာလိုသည္မွာ ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ တရားဝင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း စစ္ခင္းၿပီး ၿပိဳကြဲသြားသည့္ ႏိုင္ငံမ်ား ရွိသလို ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ကို တရားဝင္ ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ခြဲခြာႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားလည္း ရွိတတ္သည္ကို သတိခ်ပ္ၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒျဖင့္ သြားခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အလားတူ အျဖစ္မ်ဳိးမ်ား ရွိသေလာက္ ရွိပါသည္။ ျပည္တြင္းစစ္ေခတ္ဦးက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အင္အားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ခြဲထြက္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ ရွိခဲ့ၾကဖူးသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ား ေရာက္ေတာ့မွ ဤရည္မွန္းခ်က္ကို စြန္႔လႊတ္လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ‘ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ’ (၂၁ ရာစုပင္လံု) ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု အားလံုးက ‘ခြဲထြက္ဖို႔’ သေဘာထား မရွိပါေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သို႔တေစ ‘မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အသံုးအႏႈန္းမွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ မယံုသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ ႏွစ္ဖက္လက္ခံႏိုင္မည့္ အနက္တူ ေဝါဟာရျဖင့္ အစားထိုးေစလိုေၾကာင္း တင္ျပလာၾကပါသည္။

ဤတြင္ ညီလာခံ တက္ေရာက္လာေသာ ဥပေဒပညာရွင္ တစ္ေယာက္၏ အကူအညီျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကေသာ အနက္တူ စကားလံုးကို ရွာေဖြၾကည့္ၾကပါသည္။ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ‘ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ နီးစပ္တူညီသည့္ ‘indivisible’ ဆိုသည့္ ေဝါဟာရကို ေတြ႔ရသည္။ ‘ပိုင္းျခားမရေသာ’၊ ‘ခြဲျခမ္း၍ မရႏိုင္ေသာ’ စသျဖင့္ ဘာသာျပန္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ (ဥပမာ - ျပင္သစ္ (၁၉၅၈)၊ နီေပါ (၂၀၁၅)၊ စပိန္ (၁၉၇၈)၊ အာဖဂန္နစၥတန္ (၂၀၀၄)၊ အီဂ်စ္ (၂၀၁၄) ... စသျဖင့္) ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္မူ ‘One and Indivisible’ ဟု သံုးသည္။ ‘တစ္ခုတည္းေသာႏွင့္ ခြဲျခမ္း၍ မရႏိုင္ေသာ’ စသျဖင့္ ဘာသာျပန္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ (အယ္ဂ်ီးရီးယား (၁၉၈၉)၊ ေပၚတူဂီ (၂၀၀၅)၊ အီတလီ (၁၉၄၇) စသျဖင့္) ျမန္မာဆန္ဆန္ အသံုးျပဳလိုလွ်င္မူ ‘ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္’ ဟု အနီးစပ္ဆံုး ယူႏိုင္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ဖင္လန္ႏိုင္ငံ၏ ၁၉၉၉ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္မူ ထူးထူးျခားျခား ယခုလို ေဖာ္ျပထားသည္။ “ပါလီမန္၏ သေဘာတူညီမႈႏွင့္သာ ႏိုင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားနယ္နိမိတ္ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။ (The National borders cannot be altered without the consent of the Parliament.)

ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ (Self - determination) ဆိုေသာ စကားရပ္၏ ေခတ္သစ္အဓိပၸာယ္ကို စတင္ေတြ႔ရွိရသည္မွာ ၁၇၇၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ေသာ ‘အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း’ တြင္ ျဖစ္သည္။ ၁၉ ရာစုႏွင့္ ၂၀ ရာစု ေခတ္ဦးသို႔ ေရာက္ေသာအခါ ‘အမ်ဳိးသားေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား’ ႏွင့္ ယွဥ္တြဲၿပီး အဓိပၸာယ္ ဖြင့္လာၾကသည္။ ဤကာလအတြင္း (၁၉၁၃) ဆိုဗီယက္ေခါင္းေဆာင္ စတာလင္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သည့္ ‘မာကၡ္ဝါဒႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာ’ (Marxism and the National Question) စာအုပ္တြင္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဆိုသည္ကို ယခုလို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခဲ့သည္။ ‘The right of a nation (or nationality) freely to secede or to enter federal relation with other.’ ‘ခြဲထြက္လိုက ခြဲထြက္ပိုင္ခြင့္ အပါအဝင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဟု အဓိပၸာယ္ ထြက္ပါလိမ့္မည္။ (ဤအခ်က္ကိုကိုင္ၿပီး ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္ ခြဲထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေသာအခါ တပ္နီေတာ္ႏွင့္ ေခ်မႈန္းခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။)

ပထမကမာၻစစ္အၿပီး ဝီလဆင္မူ ၁၄ ခ်က္ ထုတ္ျပန္အၿပီး တစ္လအၾကာ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ အေမရိကန္သမၼတ ဝုဒ႐ိုးဝီလဆင္ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္မွာ စကားရပ္သက္သက္မွ် မဟုတ္။ မျဖစ္မေန လုပ္ကိုလုပ္ၾကရမည့္ ‘မူ’ ျဖစ္သည္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဤမိန္႔ခြန္း၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ပင္ ၾသစတီးယန္း၊ ဂ်ာမာန္ႏွင့္ ေအာ္တိုမင္ အင္ပါယာမ်ားမွ ႏိုင္ငံသစ္မ်ား ေပၚထြက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီး ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ထြက္ေပၚလာေသာ ကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ လူမ်ား၏ လြတ္လပ္ေရးကို အာမခံေသာ ေၾကညာခ်က္တြင္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ဆိုင္ရာ မူမ်ားကို ေတြ႔လာရသည္။ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္ ‘ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေၾကညာခ်က္’ ထြက္ေပၚလာေသာအခါ တြင္မူ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ‘ျပည္တြင္းကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ (Internal self-determination) ႏွင့္ ‘ျပည္ပကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ (External self-determination) ဟူ၍ ခြဲျခားေဖာ္ျပလာသည္။

Encyclopedia Princetoniensis ၏ ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ‘ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကေသာ လူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ သေဘာကို ‘ျပည္တြင္းကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဟု နားလည္ရပါသည္။ ‘ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ထူေထာင္ေရး အပါအဝင္ တိုင္းတစ္ပါး အုပ္စိုးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေရး’ ကို ‘ျပည္ပကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ဟု သေဘာေပါက္လိုက္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုေနၾကသည္မွာ ‘ျပည္တြင္းကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ သာ ျဖစ္ပါသည္။

‘စကားလံုး’ ႏွင့္ ‘မူ’

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ ဆိုခဲ့ပါ ‘ခြဲထြက္ခြင့္’ ႏွင့္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ တို႔ကို ‘အစံုလိုက္ အဆိုျပဳ လက္ခံရေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္’ (Package deal) အျဖစ္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အဆိုျပဳလႊာကို ျဖဳတ္ပယ္မည္ဆိုလွ်င္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေခါင္းစဥ္ပါ အဆိုျပဳလႊာ ငါးခ်က္လံုးကိုပါ ျဖဳတ္ပယ္ရမည့္ သေဘာ ျဖစ္သည္။ ဆိုခဲ့ပါ အဆက္အစပ္ကို ေမလ ၂၇ ရက္ႏွင့္ ၂၈ ရက္တို႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ UPDJC  အစည္းအေဝးတြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အစိုးရအစုဖြဲ႔ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္) က ‘ခြဲမထြက္ေရးကို အာမခံေစၿပီး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ယူပါ’ ဆိုေသာ အေပးအယူျဖင့္ ျပႆနာကို ခ်ဥ္းကပ္သည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ကမူ ‘တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေနသမွ် ခြဲမထြက္ပါ’ ဆိုေသာ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဆိုပါ Package deal တစ္ခုလံုး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္ရသည္။ ႏွစ္ဖက္သံသယမ်ား၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ အေရးအႀကီးဆံုး အေျခခံမူျဖစ္သည့္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ကို လတ္တေလာ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရသည့္ သေဘာဟု နားလည္ရပါသည္။

စာေရးသူအေနႏွင့္ ‘ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ အဆိုျပဳလႊာကို ခံတြင္းမေတြ႔ႏိုင္ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏  စိတ္ခံစားမႈကို အျပည့္အဝ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔တိုင္ ဤကိစၥမွာ စကားလံုး ျပႆနာမွ်သာ ျဖစ္သည္။ စကားလံုးထက္ ပို၍အေရးႀကီးသည္မွာ ‘မူ’ ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖစ္သည္။ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေခါင္းစဥ္ပါ အခ်က္ငါးခ်က္လံုး မဆိုႏွင့္ နံပါတ္ (၃) အခ်က္မွ်ႏွင့္ပင္ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ရရွိေနၿပီဟု ဆိုႏိုင္သည္။ အဆိုပါ နံပါတ္ (၃) အခ်က္ကို စာဖတ္သူမ်ား ‘ဆဝါး’ ႏိုင္ရန္ မူရင္းအတိုင္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။ ယခုလို ... ‘တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း စသည့္ က႑အသီးသီးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အခြင့္အေရးကို အာမခံခ်က္ ရွိေစရမည္။’

ဤအဆိုျပဳလႊာအရဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္တြင္ ခြဲထြက္ေရး မပါသည့္တိုင္ ‘ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္’ (Autonomy) ကို အေသအခ်ာ ရရွိေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ဒါဆိုလွ်င္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၂၆၁ ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လမ္းစေပၚလာႏိုင္သည္။ (ပုဒ္မ ၂၆၁ မွာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ခန္႔အပ္ရမည္ဆိုေသာ ပုဒ္မျဖစ္သည္။) စီးပြားေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရၿပီ ဆိုလွ်င္ ‘သယံဇာတ ခြဲေဝေရး’ (Resource Sharing) အတြက္လည္း လမ္းပြင့္လာႏိုင္သည္။ အလားတူ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္အရ အေကာင္းဆံုး ပံုေဖာ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေျပာရလွ်င္ ဆိုခဲ့ပါ ‘အေထြေထြ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ မွာ ဖဆပလ၊ ပထစ၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၊ တပ္မေတာ္အစိုးရႏွင့္ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ၊ အစိုးရ အဆက္ဆက္ ဘယ္တုန္းကမွ မရခဲ့ဖူးပါ။ အစိုးရ အဆက္ဆက္ကို လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ခဲ့ေသာ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ဗကပသည္ပင္ ဤအခြင့္အေရးမ်ဳိး ေပးခဲ့သည္ မဟုတ္ပါ။ (အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပက ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္သာ ေပးပါသည္။)  ထို႔ထက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုမ်ား ေခတ္အဆက္ဆက္ ေတာင္းဆိုတိုက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္မွာလည္း အဆိုပါ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ အတြက္ မဟုတ္ပါသေလာ ...။ ဤမွ်အေရးႀကီးေသာ ‘အေျခခံမူႀကီး’ ကို စကားလံုးမွ ေပးေသာ စိတ္ခံစားမႈေၾကာင့္ စြန္႔လႊတ္လိုက္ရသည္မွာ ႏွေျမာဖို႔ ေကာင္းလွသည္ဟု ထင္သည္။ ‘မူ’ ကို အမိအရ ဆုပ္ကိုင္ကာ ‘စကားလံုး’ ကို ယာယီစြန္႔လႊတ္ၿပီး ေနာင္ သံသယကင္းစင္မွ ျပန္ျပင္လွ်င္လည္း ‘ေနာက္မက်ေသး’ ဟု ယူဆပါသည္။ သို႔အတြက္ ဆိုခဲ့ပါ ‘Package deal’ ကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ေစလိုေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ညီေနာင္မ်ားကို ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၆ ဇြန္၊ ၂၀၁၇

ေက်းဇူးစကား - ဤေဆာင္းပါးအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာျပေပးေသာ ေဒါက္တာ ဆလိုင္း ငြန္ က်ဴးလ်န္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။FOLLOW US