News

POST TAGGED AS

တပ္မေတာ္

23-Aug-2018

တပ္မေတာ္ UWSA
ရမ္းသန္းထင္ျမင္မႈမ်ားကို ပယ္ရွား၊ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ကာ “ဝ” တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ညႇိႏိႈင္းျခင္း


၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပေသာ တတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (UPC) တြင္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈႏွင့္ ေသြးတိုးေဝဒနာေၾကာင့္ ညီၫြတ္ေသာ “ဝ” ျပည္တပ္မေတာ္ (UWSA) မွ တပ္မွဴးႀကီးေပါက္ယူရီေဆး႐ံုတင္ရေသာအခါ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ မင္းေအာင္လိႈင္က အာဟာရစြပ္ျပဳတ္တိုက္ေနျခင္းကို အေသအခ်ာ ႐ိုက္ကူးျပထားေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ မ်က္ခံုးမ်ား ပင့္သြားၾကသည္။ ထိုဓာတ္ပံုကို Facebook ေပၚတင္ခဲ့ၿပီး တိုင္းျပည္၏ အင္အားအေကာင္းဆံုး တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္း EAO ျဖစ္ေသာ “ဝ” တပ္ (UWSA) ႏွင့္ တပ္မေတာ္တို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတံတားထိုးသည့္ အမူအရာကို ျပသျခင္းျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ရျခင္းသည္ ငွက္သိုက္စြပ္ျပဳတ္ထက္ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာပါလိမ့္မည္။ 

UWSA ၏ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားျဖစ္ေသာ တရားဝင္ “ဝ” ျပည္နယ္ရရွိေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (NCA) ႏွင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ “ဝ” ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေရးတို႔ကေတာ့ ထိုဓာတ္ပံုထဲတြင္ ပါမလာေပ။ 

UWSA သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကမကထျပဳေသာ ယခု UPC ဟုေခၚသည့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ထထြက္ အိမ္ျပန္သြားခဲ့သည္။ “ဝ” တပ္က ဦးေဆာင္ကာ ဖက္ဒရယ္အေရး ႏိုင္ငံေရးညႇိႏိႈင္းမႈ အတိုင္ပင္ခံေကာ္မတီ (FPNCC) ကို ၂၀၁၇ ဧၿပီလက ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္း သိသာေသာတိုးတက္မႈမ်ား ရရွိေရး NLD အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ထိုးႏွက္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ FPNCC က လိုလားခ်က္မ်ားကို ဒုတိယအႀကိမ္ UPC ၂၀၁၇ ေမလတြင္ ေျပာျပခဲ့ေသာ္လည္း လ်စ္လ်ဴ႐ႈခံရမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ တတိယအႀကိမ္ UPC တြင္ အနည္းငယ္ေသာခိုင္မာသည့္ တိုးတက္မႈမ်ားျမင္ရၿပီး အရွိန္ရေနသည့္ ျဖစ္စဥ္ ရပ္တန္႔သြားမည့္ စိုးရိမ္ရမႈမ်ားလည္း ရွိသေလာက္ရွိသည္။ 

UWSA အေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔အေၾကာင္း ယံုတမ္းမ်ား

၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) မွ ခြဲထြက္ကာ UWSA ကို တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက တပ္မေတာ္ႏွင့္ ယေန႔အထိ ရွိေနဆဲ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ ထိုးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ားရွိ နယ္ေျမႀကီးႏွစ္ခုကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီး စစ္အင္အားသံုးေသာင္းေလာက္ျဖင့္ ကာကြယ္ထားသည္။ “ဝ” ျပည္တပ္မေတာ္ အေၾကာင္းေျပာၾကသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားသည္ ေသနတ္၊ မူးယစ္ေဆးႏွင့္ ေသြးအိုင္ေပၚမွ အင္ပါယာ ႀကီးသဖြယ္ ဇာတ္စံုခင္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ရဟတ္ယာဥ္ႏွင့္ အျခားလက္နက္ႀကီးမ်ားပါ ပိုင္ေနၿပီဆိုေသာ အတည္မျပဳႏိုင္သည့္ စြပ္စြဲမႈမ်ား ပါဝင္ေနသည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ သီးျခားေနမႈအေၾကာင္းမ်ားကိုသာ အာ႐ံုစိုက္ ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိသည္။ ရွားရွားပါးပါးရွိေနသည့္ ပညာရပ္ဆိုင္ရာေလ့လာမႈမ်ားကလည္း ဘိန္းႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကို အေျချပဳသည့္ ႏိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒမ်ားျဖစ္ကာ ထိုစာအုပ္မ်ား၏ မ်က္ႏွာဖံုးမ်ားသည္ ဘိန္းခင္းထဲမွ လက္နက္ကိုင္ပံုမ်ား ျဖစ္ေနၾကသည္။ 

၂၀၁၅ ေမလတြင္ UWSA သည္ ပထမအႀကိမ္ ျမန္မာအစိုးရဘက္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမပါေသာ EAO မ်ား ညီလာခံကို ၎တို႔ ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ပန္ခန္းတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာမ်ားကို “ဝ” နယ္ေျမထဲသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာလတြင္ UWSA က သတင္းေထာက္မ်ားကို ထပ္မံဖိတ္ၾကား ခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းသို႔ သတင္းသမားမ်ား ေရာက္လာခဲ့ျခင္းသည္ “ဝ” နယ္ေျမအတြင္းက ဘဝမ်ားကို မ်က္စိတစ္ေဝ့ ၾကည့္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း မထင္မွတ္ဘဲ ေဝးကြာမႈမ်ားကို ထပ္မံဖန္တီးလိုက္သကဲ့သို႔ ရွိသည္။ “ဝ” နယ္ေျမ၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္မႈ၊ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားမႈ သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္တို႔ႏွင့္ တူေနမႈကိုသာ ခ်ဲ႕ကားေဖာ္ျပမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ မီဒီယာမ်ားတြင္ UWSA အေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာတြင္ စစ္သားလူငယ္ေလးမ်ား ခ်ီတက္ေနၾကပံု၊ စစ္သင္တန္းရယူေနပံု၊ လံုၿခံဳေရးဂိတ္မ်ားတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေနပံုမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမစိုးမိုးျခင္း၊ လူျမင္ေနက် ပံုမ်ားမဟုတ္ေသာ သား႐ိုင္းတိရစၧာန္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈႏွင့္ ကာစီႏိုမ်ားအေၾကာင္းကို တူညီစြာပင္ ေဖာ္ၫႊန္းတင္ျပၾကသည္။ 

UWSA အေၾကာင္းကို သိပ္နားမလည္ၾကဘဲ ေၾကာက္ေနၾကသည္။ ရန္ကုန္ဘက္တြင္ “ဝ” အေၾကာင္း နားလည္မႈလြဲေနမႈႀကီး ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ “ဝ” သည္ တ႐ုတ္၏ နယ္႐ုပ္တစ္ခုဟု ထင္ျမင္ျခင္းျဖစ္ကာ၊ ဒုတိယတစ္ခုမွာကား “ဝ” တို႔ သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္၊ သီးသန္႔ေနကာ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ မပူးေပါင္းၾကဟူ၍ ျမင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္၏ နယ္႐ုပ္လား

UWSA သည္ တ႐ုတ္၏ နယ္႐ုပ္မ်ားဆိုသည္မွာ တပ္မေတာ္ဘက္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္မ်ားသည္ “ဝ” တိုင္းရင္းသားမ်ား ပံုစံဟန္ေဆာင္ကာ ခြဲထြက္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္း၊ The New Light of Myanmar သတင္းစာတြင္ UWSA ကို စြပ္စြဲေရးသားဖူးသည္။ “ဝ” သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ပိုနီးစပ္သည္ဟု ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ေနၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ျမန္မာစကားမေျပာဘဲ တ႐ုတ္စကားေျပာရသနည္း၊ “ဝ” နယ္သို႔ သြားရန္ အဘယ့္ေၾကာင့္ ခက္ခဲသနည္း စသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုပဲ ျမန္မာဆိုလွ်င္ “ဝ” နယ္ဘက္တြင္ မလိုလားၾကဟူေသာ အေကာက္အယူျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကသည္။ UWSA ဘက္က ၾကည့္လွ်င္ တ႐ုတ္ဘက္ႏွင့္ နီးစပ္ျခင္းမွာ သမိုင္းအရ ဟုတ္မွန္ၿပီး ဆိုး႐ြားေသာ အႀကံျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႀကံစည္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ “အတိတ္မွာတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အကူအညီလိုတဲ့အခ်ိန္ တ႐ုတ္ကလြဲၿပီး ဘယ္သူမွ မကူညီၾကဘူး” ဟု ဥကၠ႒ေပါက္ ကိုယ္တိုင္က မွတ္ခ်က္ခ်ဖူးသည္။ 

တယ္လီကြန္းဆက္သြယ္ေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာေငြသည္ မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ားအတြင္းကသာ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္ၿပီး UWSA သည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တ႐ုတ္ေငြေၾကး၊ ေရာ္ဘာ၊ သတၱဳတြင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနည္းပညာႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တို႔အတြက္ တ႐ုတ္ေဈးကြက္ကိုသာ အားထားခဲ့ရသည္။ ၁၉၉၀ ကာလမ်ားကတည္းက UWSA သည္ ဖန္တီးတီထြင္မႈကိုျပခဲ့ၿပီး ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္ေရးအတြက္ လမ္းမ်ား၊ ေဈးကြက္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လမ္းေၾကာင္းထြင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ “ဝ” ပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးတို႔ရွိ စီးပြားေရးထိပ္သီးမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာေသာ စီးပြားေရးတြဲဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈကို ေတြ႔ရေပသည္။ 

ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူမ်ားက UWSA ကို တ႐ုတ္၏ ငယ္သားအျဖစ္ ဆက္ဆံျခင္းအား ပိုပိုသာသာေဖာ္ျပၾကၿပီး UWSA ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို တ႐ုတ္ကေနာက္ကြယ္မွ အႀကံေပးေနသည္၊ “ဝ” နယ္ေျမကို လာၾကသည့္ ဧည့္သည္မ်ားကို စစ္ေဆးကန္႔သတ္မႈမ်ားရွိသည္၊ “ဝ” အဖြဲ႔၏ ျပင္ပဆက္ဆံေရးကို ကန္႔သတ္ထားသည္ အစရွိသျဖင့္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးက အျပန္အလွန္ အက်ိဳးစီးပြား၊ ေလးစားမႈတို႔ကို အေျခခံသည္။ တ႐ုတ္ကို FPNCC ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေလ့လာသူအျဖစ္ ဖိတ္ၾကားျခင္းကို ၂၀၁၇ ဩဂုတ္လ FPNCC အစည္းအေဝးသတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားၿပီး ေလးစားသမႈျဖင့္ ဖိတ္ျခင္းသေဘာသာျဖစ္သည္။ Yun Sun ၏ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈအရ တ႐ုတ္သည္ “ဝ” ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္သို႔ ပါဝင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ထြက္ခြာရန္ ဖိအားမေပးႏိုင္ေပ။ တ႐ုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားသည္ကား UWSA ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ေစေရး ျဖစ္သည္။ 

တ႐ုတ္ႏွင့္ UWSA တို႔သည္ ၎တို႔၏ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ေကာလာဟလမ်ားကို ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားၾကပါသည္။ NCA ကို လက္မခံရန္အတြက္ EAO မ်ားကို တြန္းအားေပးေနသည္ဆိုေသာ ေျပာဆိုခ်က္ကို တ႐ုတ္က ေဒါသတႀကီး ပယ္ခ်လိုက္သည္။ အခ်ိဳ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရာတြင္ တ႐ုတ္၏ လိုလားခ်က္ကို ျခြင္းခ်က္အေနႏွင့္ ရွိေပေသာ္ျငား တ႐ုတ္ကို အိမ္နီးခ်င္းတစ္ဦးအျဖစ္ ေလ့လာသူအေနအထားတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖစ္သည္ဟု UWSA က လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ေျပာဆိုထားသည္။ တ႐ုတ္က မည္သို႔ ထင္ျမင္မည္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရင္း UWSA က ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္သည္ဟု ၎တို႔ ဆက္ဆံေရးကို သ႐ုပ္ေဖာ္ႏိုင္သည္။ 

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)

သန္႔ဇင္စိုးFOLLOW US