News

POST TAGGED AS

စီးပြားေရး

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒ
ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒဆိုတာ ဆင္းရဲတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေနာက္က် (နိမ့္ပါး) ေနတဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားအေနနဲ႔ အျမန္ဆံုးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ၾကတဲ့ စီးပြားေရးသေဘာတရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ကို ပီျပင္ေစေရး ျပည္ပသြင္းကုန္မ်ားအေပၚ အခြန္အခမ်ား တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္တဲ့ သေဘာတရားျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီသေဘာတရားမွာ -

၁။ စီးပြားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း (စီးပြားေရး ေအာင္ျမင္ျခင္းနဲ႔ ျပည္သူ႔ဘဝ ဖူလံုေရးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း) က အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ တရားဝင္မႈကို ျပ႒ာန္းေၾကာင္း၊

၂။ အစိုးရတစ္ရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္မႈနဲ႔ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အသံုးျပဳၿပီး အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို အေကာင္းဆံုးပံုေဖာ္ေၾကာင္း၊

၃။ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားနဲ႔ ဗ်ဴ႐ိုကရက္မ်ားကို သီးျခားခြဲျခား႐ႈျမင္ျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈအဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႔စည္းမႈပံုစံ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္ေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိေပးႏိုင္ျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးမ်ားျဖစ္ထြန္းေစတာေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္လြယ္ကူစြာ ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊

၄။ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဝန္းက်င္အေပၚ အသာစီးရေရးအတြက္ အရင္းအေျချပဳစနစ္ (Capitalist system) ကို အသံုးခ်ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အရင္းအေျချပဳစနစ္ကို ကိုင္တြယ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရးရာမ်ားတြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမွရရွိႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ျပည္တြင္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ဖြင့္ဆိုထားပါတယ္။

ျပည္တြင္းအင္အားကို စနစ္တက် အေျချပဳေသာ စီးပြားေဖာ္ေဆာင္မႈပံုစံတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

အေရွ႕အာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈက ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ စီးပြားေရးတည္ေဆာက္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒကို အေျခခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လုပ္သားမ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးေတာ့ နည္းပညာသစ္မ်ားရရွိေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးနဲ႔ ကမၻာတစ္လႊား ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးကို စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝါဒရဲ႕ အဓိက ထူးျခားတဲ့ဝိေသသကေတာ့ လစ္ဘရယ္ အယူအဆတစ္ရပ္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရက စီးပြားေရးမွာ လံုးဝ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္ မပါဝင္ရဘူးဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ကို လံုးလံုးျငင္းဆိုျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရ မပါခဲ့ရင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား စတာေတြကို အနည္းအက်ဥ္းသာ အလုပ္ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မယ္လို႔ ယူဆတာျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စီးပြားပညာရွင္ (Development Economist) ျဖစ္သူ Alice Amsden က ၁၉၈၉ မွာ “The art is to get something done with intervention.” လို႔ ေရးသားခဲ့တာ ရွိပါတယ္။ အစိုးရ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းျဖင့္သာ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့သေဘာပါ။

“Getting something done” ဆိုတဲ့ အလုပ္ျဖစ္ေရးမူက ဖြံ႔ၿဖိဳးႏိုင္ငံေတာ္ (Developmental State) တည္ေဆာက္ေရးရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လစ္ဘရယ္ဝါဒရဲ႕ စီးပြားေရးသီအိုရီမ်ားျဖစ္တဲ့ လြတ္လပ္ေသာေဈးကြက္၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္ျပဳမႈ စတဲ့ကိစၥမ်ားနဲ႔ေတာ့ ဝိေရာဓိ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္သစ္လစ္ဘရယ္ဝါဒက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝါဒကို အိုင္ဒီေယာ္ ေလာ္ဂ်ီဆိုင္ယာ စိန္ေခၚမႈအျဖစ္သာမက ကမၻာ့ေဈးကြက္အတြင္း မမွ်မတ ၿပိဳင္ဆိုင္လိုမႈရဲ႕ အရင္းအျမစ္အျဖစ္ေတာင္မွ ႐ႈျမင္ပါတယ္။

ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝါဒဟာ ေနာက္က်က်န္ေနခဲ့တဲ့ အေရွ႕အာရွ စီးပြားေရးကို အေနာက္ဘက္က ဖြံ႔ၿဖိဳးကမၻာနဲ႔ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ေအာင္ေတာ့ ေကာင္းေကာင္းႀကီး အေထာက္အပံ့ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝါဒဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ထင္ထင္ရွားရွား ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္း တျခား အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားနဲ႔ ထိုင္ဝမ္တို႔မွာ ေအာင္ျမင္လာခဲ့တာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာေတာ့ စင္ကာပူရဲ႕ စီးပြားျဖစ္ထြန္းလာမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဝါဒနဲ႔ ေတာ္ေတာ္ပဲ နီးစပ္တယ္လို႔ ယူဆေျပာဆိုၾကပါတယ္။ (ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒဟာ ဂ်ပန္နဲ႔ တျခား အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက စတင္က်င့္သံုးခဲ့လို႔ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေပမယ့္ အခုရာစုသစ္ကမၻာႀကီးရဲ႕ စီးပြားေရးလမ္းေၾကာင္းႀကီး (Economic Trend) က ထူးထူးျခားျခား ေျပာင္းလဲသြားၿပီးတဲ့ကာလမွာ စတင္က်င့္သံုးဖို႔ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ မျဖစ္ႏိုင္ဆိုတာကလည္း အေလးအနက္ စဥ္းစားသင့္တဲ့ ကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။)

ဒီမိုကေရစီကို ထူေထာင္ေနတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အစိုးရမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒသည္ ေသခ်ာေရရာမႈရွိဖို႔၊ အစိုးရမ်ားသည္ မိမိတို႔ဦးတည္ခ်က္ကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီျဖစ္တာနဲ႔အညီ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို အမွန္တကယ္ပဲ အေျခခံမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္နဲ႔သင့္သလို ပံုေဖာ္ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ (ေအာင္ျမင္) ခဲ့ၾကတဲ့ အေရွ႕အာရွ ေမာ္ဒယ္လ္ပဲသြားမွာလား ေရရာဖို႔ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လစ္ဘရယ္ဝါဒကို အစိုးရတစ္ရပ္က အမွန္တကယ္ ရာခိုင္ႏႈန္းျပည့္ လက္ခံယံုၾကည္က်င့္သံုးမယ္ဆိုရင္ ေဈးကြက္သေဘာတရားက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒသေဘာတရားနဲ႔ ကင္းလြတ္မွသာ သဟဇာတ ျဖစ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ အစိုးရက စီးပြားေရးနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘာမွ စြက္ဖက္ျခင္း ပါဝင္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ ေဈးကြက္ကို သူ႔သေဘာသူေဆာင္ေစတဲ့ လြတ္လပ္ေသာ ေဈးကြက္ (Free Market) သေဘာတရားနဲ႔ သြားမွသာ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ၿပီး ရလဒ္ထြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားဟာ ကိုင္းကၽြန္းမွီကၽြန္းကိုင္းမွီ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒီလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ Developmental State ကို သြားမယ္ဆိုရင္ေတာ့လည္း အစိုးရရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားနဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္က လစ္ဘရယ္သိပ္က်လို႔ မရျပန္ပါဘူး။ အစိုးရရဲ႕ တင္းက်ပ္တဲ့ ပါဝင္စြက္ဖက္မႈနဲ႔ စီးပြားေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဝါဒအေျခခံသြားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေရးကိုလည္း လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ မူဝါဒ ျပတ္ျပတ္သားသားခ်မွတ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ (ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးသေဘာတရားႏွစ္ရပ္ ဆန္႔က်င္ဘက္အသြင္ရွိေနတဲ့) ဘယ္ႏိုင္ငံကိုမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရလဒ္ထြက္ေအာင္၊ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ထူေထာင္လို႔မရပါဘူး။ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ႏိုင္ငံမ်ား အထူး သတိဝီရိယထား ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းတရားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပါတယ္။ 

မင္းႏြယ္FOLLOW US