News

POST TAGGED AS

စီးပြားေရး

27-May-2017 tagged as စီးပြားေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရးသည္ ဟိုဟာပထမ၊ သည္ဟာ ပထမဟု အျငင္းပြားရန္ မလိုပါ။ ကဏန္းလက္မကဲ့သို႔ ႏွစ္ဖက္ညႇပ္သြားရန္ လိုသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခံစားေနရေသာ ျပႆနာအခ်ဳိ႕သည္ စီးပြားေရး အရင္းအျမစ္ရရွိမႈ၊ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အက်ဳိးခံစားရမႈတို႔ေပၚ မူတည္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာဟု ထင္ရေသာ္လည္း စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာ အမ်ားအျပားသည္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာ အသြင္ေဆာင္ေသာ္လည္း စီးပြားေရး ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။ ‘A hungry man is an angry man’ ‘ဗိုက္ဆာလွ်င္ ေဒါသထြက္သည္’ ဟူေသာ စကားပုံသည္ ယခုေနရာတြင္ ကြက္တိျဖစ္သည္။ တစ္ဖန္ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး ေျပလည္မွသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အက်ဳိးျပဳမည္ မဟုတ္ဘဲ စစ္မက္ကင္းေဝးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး တိုးတက္လွ်င္လည္း အဆင့္ဆင့္ သက္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ စစ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ တိုတိုေျပာလွ်င္ စီးပြားေရး ေျပလည္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္လွ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလည္း ေျပလည္မည္။
26-May-2017 tagged as စီးပြားေရး
သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ေငြစာရင္းမွတစ္ဆင့္ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနသို႔ အြန္လိုင္းမွ ေငြသြင္း႐ုံျဖင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ယူႏိုင္မည့္စနစ္ကို လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚသန္းသန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။
23-May-2017 tagged as စီးပြားေရး
သီလဝါ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္တို႔တြင္ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ MPU ကတ္စနစ္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ “Business for Peace”(ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္) United Nations Global Compact Network Myanmar ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းတို႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကေၾကာင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္အေျပာင္းအလဲသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ ဘဏ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္ မတူျခင္းမွာ ျမန္မာသည္ သမား႐ိုးက် သြားေနခ်ိန္ တြင္ တစ္ၿပိဳင္တည္း ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ေငြေရးေၾကးေရး နယ္ပယ္တြင္သာ မဟုတ္။ ျမန္မာရွိ နယ္ပယ္အမ်ားအျပားသည္ အျခားသူမ်ား လုပ္သမွ် ထပ္တူလိုက္လုပ္ရန္ မလိုဘဲ သူတို႔ေနာက္ဆုံးေရာက္ေနသည့္ အဆင့္သို႔ ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားႏိုင္ေျခ leap-frogging ရွိသည္။
29-Apr-2017 tagged as စီးပြားေရး
ယခင္ေခတ္ကမူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ အဆိုျပဳလႊာတင္ရာ၌ ၾကန္႔ၾကာသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား၏ သံေခ်းမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္။ တစ္႐ုံးဝင္ တစ္႐ုံးထြက္ လုပ္ကိုင္ေနရမႈမ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ေငြကို ပိုမိုကုန္က်ေစသည္။
ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ဆက္စပ္ေနသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္အတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္က လက္မွတ္ ေရးထိုးကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း “Business for Peace ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား” ေဆြးေႏြးပြဲထံမွ သိရသည္။
01-Apr-2017 tagged as စီးပြားေရး
အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးသည္ ‘ထင္’ သေလာက္ မ ‘ေပါက္’။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံမ်ား စာရင္းဝင္ေနၿပီး ေနာက္ သုံးေလးႏွစ္အတြင္း ထိုစာရင္းမွထြက္ရန္ မရွိေသးသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စီးပြားေရးသည္ ရွားရွားပါးပါး အရပ္သားအစိုးရ လက္ထက္ အဖိုးတန္အခ်ိန္ က်န္ေလးႏွစ္တြင္ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ ခ်ီတက္မလဲ။
31-Mar-2017 tagged as စီးပြားေရး
ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုဝင္း ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၏ ညအိပ္ယာဥ္ရပ္နားခကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္၍ သံုးဆခန္႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (YCDC) အခြန္ဌာနထံမွ သိရသည္။
27-Mar-2017 tagged as စီးပြားေရး
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၅၀ ခန္႔ကာလအတြင္း ဖြံ႔ၿဖဳိးမႈ နိမ့္က်ခဲ့သည့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္မ်ားအနီး ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားနည္းယိုယြင္းမႈမ်ား စေသာ ကိစၥမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲရေသာ အစိုးရသစ္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ထင္သေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့။