News

POST TAGGED AS

စည္ပင္သာယာေရး

NLD အစုိးရ ျဖတ္ေက်ာ္ရဦးမယ့္ ၂၀၁၈ ခရီးၾကမ္း
မၾကာမီရက္ပိုင္းဆိုလွ်င္၂၀၁၇ ကုန္ဆံုးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ အစဥ္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေ႐ႊ႕လ်ားေနသည့္ အခ်ိန္စက္ဝန္း၏ သဘာဝတရားအရ အခ်ိန္တန္လွ်င္ ေနာင္ႏွစ္သစ္တစ္ခုကိုလည္း ကူးေျပာင္းရမည္သာ ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ သက္တမ္း သတ္သတ္မွတ္မွတ္ရွိသည့္ သတၱဝါမ်ား၊ အစိုးရအဖြဲ႔မ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္လည္း ထိုအခ်ိန္အေပၚတည္မွီၿပီး ျဖစ္တည္ေနၾကလ်က္ရွိရာ ထိုအခ်ိန္တည္းဟူေသာ အရာသည္ အလြန္ပင္အေရးႀကီးလ်က္ ရွိေနေလသည္။ ထိုသို႔ အေရးႀကီးသည့္အေလ်ာက္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိရွိစီမံခန္႔ခြဲၿပီး စနစ္တက် ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည့္အထဲတြင္ သက္တမ္းငါးႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္သည္လည္း ေရွ႕ဆံုးက ပါဝင္ေလသည္။သို႔အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္လည္း ယခုလက္ရွိ အစိုးရ၏ သက္တမ္းကာလအတြင္း သူေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည့္ အရာမ်ားႏွင့္ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္သစ္အတြက္ သူဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ သူစတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ၿပီး ယခုလာမည့္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိကို ေရတြက္ၾကည့္ပါက ယခုဆိုလွ်င္ သူ၏သက္တမ္းသည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ကိုးလတာ ကာလကို ခ်င္းနင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည့္ ၂ ႏွစ္နီးပါး ကာလအတြင္းတြင္ စိန္ေခၚမႈ အမ်ားအျပားကို ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရသည္။ သူ၏သက္တမ္းသည္လည္း ေနာင္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္သာ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ရွိေတာ့သည္။ သူ၏သက္တမ္း ေလးႏွစ္ေက်ာ္လာလွ်င္ သူတို႔၏ ေနာင္ကာလသက္တမ္းအတြက္ စည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္ရင္းျဖင့္သာ က်န္သည့္အခ်ိန္ကို ျဖတ္သန္းသြားရႏိုင္သည္။

သူ႔အေၾကာင္းကိုေျပာလွ်င္ သူစတင္တာဝန္မယူမီ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလက အခ်ီးမွ် ျပန္လည္စေျပာမွ ရမည္။ သူ႔အေနႏွင့္ အစိုးရ မျဖစ္မီခင္ကတည္းကပင္ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ ပါတီတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္စဥ္ကတည္းကပင္ စိန္ေခၚမႈအမ်ားအျပားျဖင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား အားေကာင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမႈကုိ လိုခ်င္ေနၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားက သူ႔ကို မ်က္စိက်ခဲ့ၾကသည္။ သူ၏အိပ္မက္ျဖစ္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္တာဝန္ယူႏိုင္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေရး စသည့္ အိပ္မက္မ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားက သူ႔အေပၚ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္းကာလတြင္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံအေနႏွင့္ NLD ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာျဖင့္လည္း ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ တစ္ခ်ိန္က တိုက္ပံုအျဖဴမ်ား လႊမ္းမိုးသည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအတြင္း ပင္နီေရာင္မ်ား လႊမ္းမိုးခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသမီး အမတ္ဦးေရ ရာခိုင္ႏႈန္း ယခင္ထက္ပိုမို ျမင့္မားခဲ့သည္။ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္ ျပန္လည္က်င့္သံုးစ ကာလအထိ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္တြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူထားရာမွ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရတစ္ရပ္ကို၂၀၁၆ မတ္လ ကုန္ပိုင္းတြင္ အစားထိုး လဲလွယ္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုကိစၥသည္ပင္၂၀၁၆ အတြက္ ႀကီးမားေသာေျပာင္းလဲမႈဟု ဆိုႏိုင္သည္။ ျပည္သူအမ်ား ႏွစ္ေထာင္းအားရျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ အစိုးရသစ္ကို အားကိုးတႀကီး ေမွ်ာ္ကိုးခဲ့ၾကသည္။

အစိုးရသစ္အေနႏွင့္လည္း ၎တာဝန္ယူၿပီး တက္တက္လာျခင္း ကနဦး လႈပ္ရွားပံုေဖာ္မႈအေနႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္လာသည္မွာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္ေရးအတြက္ ဌာနေပါင္းစံုအလိုက္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္မႈတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သံတမန္ေရးကိစၥမ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ေအာင္ျမင္မႈ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အျခားေသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအလားအလာမွာမူ ေႏွးေကြးခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ၾကရျခင္းမွာ ၎တို႔၏ ကနဦးအစ လႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ လူသာေျပာင္းၿပီး စနစ္မေျပာင္းသျဖင့္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၾကဟု အခ်ိဳ႕က ဆိုခဲ့ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ စနစ္က အသစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ေအာက္ေျခမွလူမ်ားက အေဟာင္းျဖစ္၍ မေျပာင္းလဲဟု ဆိုၾကျပန္သည္။ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအလားအလာမွာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တန္႔ေနခဲ့ၿပီး၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္မူ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ က်ရိပ္သန္းကာ အဆိုးဆံုးျဖစ္ခဲ့သည္။ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ၫြန္းကိန္း လံုးလံုးတက္လာမႈ မရွိဘဲ ထိုကိစၥအေပၚ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားကပင္ ဝန္ခံခဲ့ၾကရသည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔အတြက္ ထိုစီးပြားေရး တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရန္ကိစၥမွာ အစိုးရအေနႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ အလြန္အေရးႀကီးေနၿပီး ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးကမ္းမ်ားအထဲမွာ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈဘက္တြင္မူ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း၂၁ ရာစု ပင္လံုဟုေခၚသည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံတစ္ရပ္ကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အပါအဝင္ လက္မွတ္မထိုးထားေသးသည့္ အဖြဲ႔မ်ားပါ စံုစံုညီညီတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေျပာၾကားခြင့္၊ ျမင္ေတြ႔ ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္မူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ အရွိန္အဟုန္ သိပ္မေကာင္းခဲ့ေခ်။ သို႔အတြက္ ထိုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအေနႏွင့္ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္မူ အစိုးရအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခုျဖစ္ေနေသးသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့ရျခင္းမွာလည္း အစိုးရအေနႏွင့္ သူ႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိုးႏွက္ခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားတစ္ရပ္က ရွိေနခဲ့၍ျဖစ္သည္။ ၎မွာ အေနာက္ဘက္မွ ေမာင္ေတာအေရးျဖစ္ၿပီး ထိုကိစၥ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ရျခင္းအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္ ေျခဦးလွည့္ရန္ ဟန္ခ်က္ပ်က္ခဲ့ရသလို ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းအေရးမွာ သူ၏သက္တမ္း ၂ ႏွစ္တာနီးနီး ကာလအတြင္း အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ ႀကံဳခဲ့ရၿပီး ႏိုင္ငံတကာဖိအားကိုပင္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ မႀကံဳဖူးသည္အထိ ခံခဲ့ရသည္။ ထိုအေရးမွာ ယခုလာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္လည္း ၎တို႔ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ ခရီးလမ္းမ်ားတြင္ ခရီးၾကမ္းႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေသးသည္။  လာမည့္ဇန္နဝါရီ လလယ္ပိုင္းအတြင္း စတင္လက္ခံၾကမည့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား အေရအတြက္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏိုင္ငံတကာဖိအားက ဆက္လက္ရွိေနေသးရာ အစိုးရအတြက္ ၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္လံုးလိုလို ဇြဲနပဲႀကီးစြာ သတိထားၿပီး ျဖတ္သန္းရဦးမည္မွာ မလြဲေပ။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း အျခားကိစၥမ်ားအေပၚ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအေနႏွင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ရလွ်င္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေပါမ်ားခဲ့ၿပီး စံခ်ိန္တင္ ဖမ္းဆီးရမိမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထိုအေရးကိုမူ အမ်ိဳးသားေရး ရန္သူအျဖစ္႐ႈျမင္ၿပီး၂၀၁၈ တြင္ ဆက္လက္ေျဖရွင္းရန္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ တြင္ ဥပေဒမဲ့ လက္လြတ္စပယ္အႏုၾကမ္းစီး လုယက္ေသာင္းက်န္းမႈမ်ား၊ ေလးေလာင္းၿပိဳင္၊ သံုးေလာင္းၿပိဳင္ လူသတ္မႈမ်ား၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားမႈရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို ျဖစ္ပြားမႈအေနအထားမ်ားသည္ ယခုထက္တိုင္ ရပ္စဲတံု႔ေႏွးျခင္း မရွိေသးသျဖင့္လည္း၂၀၁၈ စိန္ေခၚမႈမ်ားစာရင္း ဆက္လက္ဝင္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ ယခုေလာေလာဆယ္ ျဖစ္ေပၚေနေသးသည့္ ေဒၚလာေဈးမ်ား ျမင့္မားေနမႈႏွင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမႇင့္ခဲ့သည့္ဒဏ္မွ လႊတ္ေျမာက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ဆက္လက္ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာၾကရဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ဘက္အျခမ္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းႏွင့္ ေျမာက္ဘက္ျခမ္းတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္စစ္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာခဲ့ၿပီး တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း ျမင့္မားလာခဲ့သည္။ သည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူအမ်ားအျပား စစ္ေဘးစစ္ဒဏ္သင့္ခဲ့ရၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားအျဖစ္ စစ္ေဘးလြတ္ရာသို႔ ပုန္းေရွာင္ၾကရသည္။ ကေလးသူငယ္ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္မ်ား ပညာေရး ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၾကရသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ျပတ္ေတာက္ၿပီး အဆိုပါ နယ္ေျမမ်ားအတြင္း ကုန္ပစၥည္းစီးဆင္းမႈ ေလ်ာ့က်ကာ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား အဆမတန္ ျမင့္တက္ခဲ့ရသည္။ ျပည္တြင္း၌ ဆန္တစ္အိတ္ ႏွစ္ေသာင္းခန္႔ ေဈးေပါက္ေနခ်ိန္တြင္ ထိုေနရာေဒသမ်ားတြင္ ဆန္တစ္အိတ္ကို ႏွစ္ဆ (ငါးေသာင္း)ေပးဝယ္စားေနၾကရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပဆန္ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္မႈေၾကာင့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအတြက္ စပါးေဈးႏႈန္းမွာ အသင့္အတင့္ ျပန္လည္တက္လာခဲ့မႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေသာ္လည္း ပဲစိုက္ေတာင္သူ အမ်ားစုမွာမူ အိႏၵိယက အဝယ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့မႈေၾကာင့္ အေတာ္အခက္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ အစိုးရ၏ သက္တမ္း ၂ ႏွစ္နီးပါးကာလအတြင္း တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကိစၥကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ထူးထူးျခားျခား တိုးတက္လာျခင္းမရွိဟု ဆို၍ရသည္။ တရားဥပေဒမဲ့ ထူးျခားသတင္းမ်ားမွာ ေပါမ်ားလွသည္။ ထူးဆန္းသည့္ မႈခင္းသတင္းမ်ား ေန႔စဥ္လိုလို ၾကားခဲ့ၾကသည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ေၾကာက္ခမန္းလိလိ အျဖစ္မ်ားခဲ့သည္။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ျဖစ္ပြားမႈမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထက္၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့သည္။ လူသတ္မႈမ်ား ပိုမိုျဖစ္ထြန္းခဲ့သည္။ကုန္ေဈးႏႈန္းဘက္တြင္မူ စက္သံုးဆီေဈးႏႈန္းမ်ား တရိပ္ရိပ္ထိုးတက္ခဲ့သည္။ လူငယ္ဘြဲ႔ရမ်ား အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား ေပါမ်ားသထက္ ေပါမ်ားခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ ဝန္ထမ္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား လုပ္ခလစာ နိမ့္က်ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ထိုက္သင့္သေလာက္ တိုးတက္မႈမရွိဘဲ ရပ္တန္႔ေနခဲ့သည္။ ပညာေရးဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ တစ္စံုတစ္ရာမွ် ျမင္ခဲ့ၾကေသးေခ်။ အဂတိလိုက္စားမမ်ား က်န္ရစ္ေနဆဲ ျဖစ္သည္။

သို႔အတြက္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္တင္ျပရလွ်င္ အခ်ိန္ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ အျခားေသာ ႏိုင္ငံ့ေရးရာ ကိစၥမ်ားသည္လည္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္မွာ သဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေျပာင္းလဲမႈ အရာအားလံုးသည္လည္း၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္တြင္လည္း ဆက္လက္လိုက္ပါ ေျပာင္းလဲေနဦးမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲသည့္ အရာမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားသာ ျဖစ္သင့္ၾကသည္။ အတိတ္နိမိတ္ေကာင္းၿပီး ေအာင္ျခင္းမဂၤလာ အျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ေကာင္းသတင္းမ်ားသာ ျဖစ္သင့္သည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား၏ အယူဝါဒအရ ႏွစ္ေဟာင္းမွ မေကာင္းသည့္ အမူအက်င့္မ်ား၊ မေကာင္းသည့္ စ႐ိုက္ဆိုးမ်ား၊ မေကာင္းသည့္ျဖစ္ ရပ္မ်ား၊ မေကာင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ မေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံ့ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္သစ္သို႔ မယူေကာင္းေခ်။ ႏွစ္သစ္တစ္ခုအစတြင္ ေကာင္းသည့္အတိတ္ ေကာင္းသည့္နိမိတ္ျဖင့္သာ စသင့္သည္။ ေကာင္းသည့္အတိတ္ ေကာင္းသည့္နိမိတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ေကာင္းသည့္ အရာမ်ားကိုသာ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီး အာ႐ံုစိုက္ကာ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ကိုင္မွပင္ ရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ေကာင္းသတင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစေရးႏွင့္ ေကာင္းသည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစေရးတို႔အတြက္ အတိတ္ေဟာင္းဆီက ေကာင္းခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို နမူနာယူၿပီး အစိုးရေရာ ျပည္သူမ်ားကပါ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ကာကြယ္တားဆီး လုပ္ေဆာင္ၾကရင္းျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ မလြဲဧကန္ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ရည္႐ြယ္တိုက္တြန္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်FOLLOW US