News

POST TAGGED AS

ကမ္းေဇာ္

” ေဒသခံပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူပဲျဖစ္ ျဖစ္ ခုတ္မယ္၊ လွဲမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သစ္ ေတာ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရဖြယ္ရွိ ပါတယ္”