News

POST TYPE

SUMMER SPECIAL

AI ေခတ္တကၠသိုလ္မ်ား
27-Feb-2018လာမည့္ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ အတြင္း AI (Artificial Intelligence) ဆိုသည့္ လူသားအတိုင္း တုပေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာအျပင္၊ Machine Learning ဆိုသည့္ AI စက္မ်ားကို တီထြင္ခိုင္းေစႏိုင္သည့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ ေခတ္စားလာေပေတာ့မည္။ နည္းပညာ တိုးတက္ထြန္းကားလာသည္ႏွင့္အမွ် လူသားတို႔အလုပ္အကိုင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေနသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ပါ ဘာကိုသင္ၾကရမည္နည္းဟု အေျဖရွာလာခဲ့ၾကသည္။

တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ လက္ရွိသင္ၾကားေနသည့္ ပညာရပ္မ်ားသည္ ေနာက္ ၁၀ ႏွစ္ဆိုလွ်င္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ။ ပါေမာကၡႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ကပင္ အနာဂတ္ပညာေရးအတြက္ လူမႈေရးဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈေရးသိပၸံ ဘာကိုဦးစားေပးမည္နည္းဟု ဆန္းစစ္ေနၾကသည္။ 

အနာဂတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလည္း တတ္ေျမာက္မႈႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာႏွင့္ အတတ္ပညာ ဘာကိုဦးစားေပး သင္ၾကားသင့္သနည္းဆိုသည္ကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ တိုးတက္သည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားက Artificial Intelligence ေခၚ AI လမ္းေၾကာင္းကို ဦးတည္ေနသည္။ AI ႏွင့္ မိမိတို႔တပည့္မ်ားကို ဆြဲေခၚမည္လား၊ အစဥ္အလာ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ဒယဥ့္တိုက္ ဆြဲေခၚေနမလား တကၠသိုလ္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ရေပလိမ့္မည္။ အနာဂတ္သည္ လူသားႏွင့္စက္႐ုပ္မ်ား ပညာၿပိဳင္ၾကရမည့္ ေခတ္ျဖစ္သည္။ စက္႐ုပ္ကိုႏိုင္ေအာင္ မကိုင္ႏိုင္သည့္သူမ်ား ဘြဲ႔ရၿပီး အလုပ္လက္မဲ့ ဘဝမ်ားတြင္သာ က်င္လည္ေနၾကရေပလိမ့္မည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အေရးတႀကီးမလုပ္ေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခတ္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း ပညာရပ္မ်ားသည္ ဆက္လက္အသံုးဝင္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာေတြ ကမၻာကို အႏွံ႔ေရာက္လာသည္။ စမတ္ဖုန္းေတြကို ေနရာအႏွံ႔သံုးလာၾကသည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ မၾကာမီ စက္႐ုပ္ေတြက ေနရာအႏွံ႔ ေရာက္လာၾကလိမ့္ဦးမည္။ စက္႐ုပ္ေတြက လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ေနရာယူၿပီး လူေတြကို ေမာင္းထုတ္မည့္ ေခတ္ေရာက္လာလွ်င္ လူသားေတြ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။

ယေန႔ကမၻာလူဦးေရသည္ ထိန္းမထားႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေပါက္ကြဲစျပဳေနသည္။ လူသားတို႔၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အစြမ္းကုန္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္စက္မ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲလာၾကသည္။ လုပ္ငန္းေတြ ေပ်ာက္ကုန္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းေတြ တိုးတက္လာသည္။ စက္မႈေခတ္ေျပာင္း ေတာ္လွန္ေရး ၿပီးကတည္းက လုပ္အားေတြ ေလွ်ာ့ခ်ေနခဲ့ရသည္မွာ မဆံုးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္လာသည္။ အနာဂတ္ကို မည္သို႔ တည္ေဆာက္ၾကမည္နည္း။

ယေန႔ တကၠသိုလ္အသီးသီးတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျဖင့္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသူတို႔မွာ အနာဂတ္ေပ်ာက္မွန္းမသိ ေပ်ာက္လာႏိုင္သည္ကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။ စက္က လူလို ေတြးေခၚေပးႏိုင္သည့္ေခတ္တြင္ လူကဘာေတြ ေတြးစရာလိုဦးမည္နည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ စက္က လူလိုေတြးႏိုင္ရန္ဆိုသည္မွာ အလိုလိုမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ လူလိုေတြးႏိုင္ေအာင္ တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ဖို႔လိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္သည္ တည္ေဆာက္ဖန္တီးႏိုင္သူမ်ား လိုအပ္လာသည္။ 

အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖန္တီးရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာသည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရသည့္ ၾကားခံပစၥည္းတစ္ခု ျဖစ္လာသည္ကို သေဘာေပါက္ေစလိုပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ပံုေဖာ္ရမည့္ ကြန္ပ်ဴတာသိေသာ ဘာသာစကား၊ စက္႐ုပ္မ်ားနားလည္မည့္ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္ေသာ Programming ဘာသာစကားက အေရးပါလာေပလိမ့္မည္။ တကၠသိုလ္ထြက္ တစ္ေယာက္တြင္ Programming ဆိုသည့္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈ တစ္ခုခုပါမသြားလွ်င္ ျပင္ပကမၻာ၌ ရပ္တည္၍မရႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ိဳးကို ေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကြန္ပ်ဴတာ Programming မ်ားက လက္ရွိ စက္ျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္႐ုပ္မ်ားကို မည္မွ်ထိန္းခ်ဳပ္ထားေၾကာင္း သေဘာေပါက္ထားရန္လိုပါသည္။

ဘြဲ႔ရသြားသူတစ္ဦးသည္ စိတ္ပညာဘာသာရပ္ကို သိသင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကြန္ပ်ဴတာဦးေႏွာက္သည္ စိတ္ပညာျဖင့္ ပိုင္းျဖတ္မရႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေၾကာင္းလည္း နားလည္ထားရပါလိမ့္မည္။ အနာဂတ္တြင္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ ပညာရပ္မ်ားသည္ အေရးပါေကာင္း ပါလာႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားကို လူသားတို႔ထက္ စက္႐ုပ္မ်ားကို ပိုၿပီးသတ္မွတ္ရန္ လိုေကာင္း လိုလာမည္ကိုလည္း သတိျပဳသင့္ပါသည္။

တကၠသိုလ္မွ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ အနာဂတ္ကို ေကာင္းစြာ ႐ႈျမင္သံုးသပ္သင့္ၿပီဟု ထင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစဥ္အလာပညာႏွင့္ အနာဂတ္ပညာကို ေပါင္းကူးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာျပင္ဆင္ထားသင့္ၿပီ။ စီးပြားေရးပညာကိုသင္လွ်င္ စက္႐ုပ္စီးပြားကို ထည့္သင္ရန္ စဥ္းစားသင့္သလို၊ ႏိုင္ငံေရး ပညာသင္လွ်င္လည္း ႏိုင္ငံေရးကို လူက အဆံုးအျဖတ္ေပးသည္ဆိုသည့္ လက္ေတြ႔မဆန္ေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို စဥ္းစားသင့္သည္။ ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးကို အြန္လိုင္းကတစ္ဆင့္ ကိုင္တြယ္လိုက္ေသာေၾကာင့္ ရလဒ္ေျပာင္းရသည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေနရသည္ကိုလည္း သတိမူသင့္သည္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာႏွင့္ လူသားတို႔ေန႔စဥ္ဘဝ ႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားကလည္း ဂယက္ထန္ေနသည္။ 

AI တစ္ေခတ္ထလာမည့္ အနာဂတ္သည္ စက္႐ုပ္ေတြ ဝင္ဘယ္လ္တန္တင္းနစ္ကြင္းထဲ ဆင္းလာၿပီး လူသားႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုလာလိမ့္မည္။ နည္းပညာက လူသားကိုအႏိုင္ယူရန္ တီထြင္ေနမည္သာျဖစ္သည္။ အနာဂတ္တြင္ စက္႐ုပ္ကိုႏိုင္မည့္ တင္းနစ္ကစားသမား လူသားေတြ မရွိႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္႐ုပ္ကို ႏိုင္ေအာင္ကစားသည့္ လူသားကို ေမြးမည္လား၊ လူသားကို ႏိုင္ေအာင္ကစားႏိုင္မည့္ စက္႐ုပ္ကို ဖန္တီးမည္လားဆိုသည့္ ေတြးစရာေပၚလာသည္။ 

တကၠသိုလ္ကို အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးေနသည့္ ေနရာမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္လိုပါလွ်င္ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုခုကို လုပ္ရေပေတာ့မည္။ 

E-01
(Ref: Universities in the Age of AI, Andrew Wachtel)


  • VIA