News

POST TYPE

SUMMER SPECIAL

ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္း
27-Feb-2018Times Higher Education (THE) အဖြဲ႔၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွတကၠသိုလ္မ်ား အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္စာရင္း ထြက္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား၏ အဆင့္ကိုလည္း ဆန္းစစ္စရာျဖစ္လာပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္စစ္တမ္းတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားအဆင့္က အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားထက္ပင္ ေအာက္ကိုေရာက္သြားေၾကာင္း ေတြ႔လိုက္ရသည္။ 

NUS ဟုေခၚသည့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ National University of Singapore သည္ နံပါတ္တစ္ေနရာတြင္ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ ဗိုလ္စြဲထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို တုႏိႈင္းယွဥ္၍ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္။ တကၠသိုလ္အဆင့္က ေမြးထုတ္လိုက္သူတိုင္း လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အဆင့္ျမင့္ေနရာ အလုပ္မ်ား ျပန္ရေနျခင္းကလည္း NUS ၏ ဂုဏ္ကို ပိုၿပီးျမင့္မားေစသည္။

ယခုႏွစ္အတြက္ THE ၏ တကၠသိုလ္အဆင့္ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ၃၀၀ မွ ၃၅၀ သို႔ တိုးလာသည္။ အာရွတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားက ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ ၃၅၀ စာရင္းဝင္ေတြျဖစ္လာသည္။ 

စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္က ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတကၠသိုလ္မ်ားသည္ ထိပ္တန္း ၅၀ စာရင္းတြင္လည္း မဝင္ႏိုင္ေအာင္ ျဖစ္ေနသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုးတကၠသိုလ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းခံထားရသည္မွာ Mahidol ျဖစ္သည္။ မဟီေဒါသည္ပင္ နံပါတ္ ၉၇ ေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေနရာအတိုင္း ရပ္တန္႔ေနျခင္းျဖစ္သည္။ 
Chulalongkorn တကၠသိုလ္သည္ ၃၅၀ တြင္ အဆင့္ ၁၆၇ ၌ ရွိေနသည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ အဆင့္ကို သတ္မွတ္သည္ဆိုရာတြင္ ဘက္စံုအေနအထားကို သံုးသပ္ၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခုေကာင္းကိုၾကည့္ျခင္း မဟုတ္ပါ။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားညံ့ေနလွ်င္ အေျဖလည္း ညံ့မည္သာျဖစ္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ပညာေရးဗဟိုဌာနႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ စင္ကာပူႏွင့္မေလးရွား ႏိုင္ငံမ်ားေနာက္ကို ေရာက္ေနရသနည္းဆိုသည္မွာ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္ ျဖစ္လာသည္။ 

အဆင့္နိမ့္က်ျခင္းက တကၠသိုလ္တစ္ခု၏ ပံုရိပ္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစသည္။ ႏိုင္ငံတကာက အဆင့္ကို ၾကည့္လိုက္ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္လိုမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းေကာင္း ေလ်ာ့နည္းလာႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ေလ်ာ့နည္းလွ်င္ ႏိုင္ငံမွေက်ာင္းသားမ်ား ထိုင္းသို႔လာေရာက္ ပညာသင္ၾကားမႈလည္း နည္းေကာင္း နည္းသြားႏိုင္သည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈနည္းသြားလွ်င္ ကမၻာႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏိုင္စြမ္းမ်ားတြင္လည္း ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္သည္။

တကၠသိုလ္တစ္ခု၏အဆင့္ကို သတ္မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ မူဝါဒခ်မွတ္ေနသူမ်ားက ထုတ္ျပန္ေသာ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ မီဒီယာေတြက ေရးသားေဝဖန္မႈမ်ားကလည္း အေရးႀကီးသည္။ မီဒီယာေတြက မလိုတစ္မ်ိဳး၊ လိုတစ္မ်ိဳးေရးလိုက္သည္ကို နားလည္မႈလြဲၿပီး ပိုင္းျဖတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္ေတြ ေလ်ာ့က်သြားရသည္မ်ားလည္း ရွိတတ္ေၾကာင္း ကိုလံဘီယာ တကၠသိုလ္၊ ဆရာအတတ္သင္ေကာလိပ္မွ ပါေမာကၡ ဂီတာစတိန္းနားခမ္ဆီ၏ ေထာက္ျပထားခ်က္ကလည္း စဥ္းစားစရာျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က အာရွထိပ္တန္း တကၠသိုလ္အဆင့္ကို ရရွိခဲ့ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က မီဒီယာေတြကလည္း မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ခ်ီးေျမႇာက္ေရးသားၾကသျဖင့္ ဒီေရကျမင့္တက္ၿပီး ထိပ္တက္သြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုမွသည္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုအၾကာ ပညာေရးမူဝါဒမ်ားကို ဆန္းစစ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ စစ္အာဏာသိမ္းမႈမ်ားက ပညာေရး၏ ပံုရိပ္မ်ားကိုပါ ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆင့္ဆိုသည္ တကယ့္အစစ္အမွန္လားဟု ေဝဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ရွိလာသည္။

“အဆင့္ဆိုတာကေတာ့ မွန္လိုပဲ ပံုရိပ္ေကာင္း ထင္ေစတာေပါ့။ တျခားသူေတြနဲ႔ ယွဥ္လိုက္ရင္ အဆင့္က ထိပ္ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ ပိုေကာင္းတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ့လက္ေတြ႔မွာ အဲဒီလို သတ္မွတ္တဲ့အတိုင္း မျဖစ္တာေတြ အမ်ားႀကီး။ ထိုင္းႏိုင္ငံပညာေရးမွာ ဖိအားေတြ အမ်ားႀကီးရွိေနတယ္ ဆိုတာကေတာ့ အမွန္ပဲ”ဟု ပညာေရးေကာင္စီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ပညာေရးတြင္ အဆင့္တစ္ခုကို သတ္မွတ္ရာ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ အရည္အေသြးကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ထို႔ျပင္ အရည္အေသြးျပည့္သည့္ သင္႐ိုးမ်ားကို သင္ေနသလား၊ သင္သည့္ ဆရာေတြကေရာ အရည္အေသြး ျပည့္သလားဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အေရအတြက္မွသည္ အရည္အခ်င္းဆီသို႔ဆိုၿပီး ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ကတည္းက ထိုင္းႏိုင္ငံ ပညာေရးစနစ္မွာ ေကာင္းခဲ့ပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးကို စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္စဥ္က ပထမႏွစ္ ၅၀ အတြင္း ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာအတြင္း တကၠသိုလ္ ၅ ခုသာရွိခဲ့သည္။ ယခုအခါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တကၠသိုလ္ေပါင္း ၁၅၁ ခု ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသားကလည္း ၂ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ဘြဲ႔ရ အေရအတြက္အလိုက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မႈမွာ နည္းပါးေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို႔ျပင္ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈအပိုင္းတြင္လည္း အားနည္းၿပီး လက္ရွိႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးတြင္ ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ Critical Thinking အပိုင္းတြင္လည္း မ်ားစြာလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားသည္ အဆင့္ျမႇင့္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာ္မရွင္က ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ TQF (Thailand Qualification Framework) ကို သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးထားၿပီးျဖစ္သည္။ ကမၻာ့အဆင့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရ၏စိတ္ထဲတြင္ သင္႐ိုးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေနမႈမ်ားကလည္း ထိုင္းပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ အခက္ေတြ႔ေစသည္။ လက္ရွိအေနအထားတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အလိုအပ္ဆံုးမွာ အဆင့္ျမင့္သင္႐ိုးျဖစ္သည္။ 

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ ဆရာမ်ားႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီသည္ သင္ၾကားမႈမ်ား ရွိေနၿပီလားဆိုသည္ကိုလည္း ဆန္းစစ္သင့္သည္။ စာသင္ခန္းေတြကို အက်ယ္ႀကီးေတြ တည္ေဆာက္ေပးထား႐ံုႏွင့္ မၿပီးပါ။ ဆရာက အတန္းေရွ႕ထြက္ၿပီး ငါသိ၊ ငါတတ္ ဆရာဗဟိုျပဳသင္ၾကားေရးစနစ္သည္ ေခတ္ကုန္ေနၿပီဆိုျခင္းကို သေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ဖတ္စာအုပ္ထဲပါသည့္ အေၾကာင္းအရာေတြက ရွင္းၿပီး ဆရာသင္သည္က ပို႐ႈပ္ကာ လည္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ေတြ႔ေနရသည္။ 

စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုသည့္ သေဘာတရားမ်ား၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ား၊ စူးစမ္းေမးျမန္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လိုအပ္ေနပါေသးသည္။ ေခတ္အေနအထားက Google ႏွင့္ ကမၻာပတ္ႏိုင္သည့္ ေခတ္ျဖစ္ပါသည္။ သိလိုသည္ကို ကြန္ပ်ဴတာ အင္တာနက္ေပၚတြင္ ရႏိုင္သည့္ေခတ္၌ ေဝဖန္ဆန္းစစ္သည့္ အျမင္မ်ားျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေဖာ္ေလ့လာလိုေသာ လမ္းေၾကာင္းဆီသို႔ ဦးတည္ေပးသည့္ ပညာေရးစနစ္မ်ိဳး ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုက ထိုင္းႏိုင္ငံ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

E-01
(Ref: Southeast Asia News, Modern Diplomacy)


  • VIA