News

POST TYPE

SUMMER SPECIAL

ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ ပညာေရး
26-Feb-2018


လူသားတို႔သည္ သူတို႔တီထြင္ထားသည့္ စက္မ်ားကို ဉာဏ္ရည္ခ်င္း မယွဥ္ႏိုင္သည့္ ေခတ္ကိုေရာက္လာၿပီဟု ဆိုရမည္။ ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို လူေတြက တီထြင္ၾကသည္။ ကြန္ပ်ဴတာေခတ္ ေရာက္လာသည္။ ဉာဏ္ရည္တု (AI) ျဖင့္ လူသားအတိုင္း တုပေတြးေတာႏိုင္သည့္စက္ေတြ ေပၚလာသည္။ လူသားတို႔ စက္ေတြကို မယွဥ္ႏိုင္ေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ စက္ကိုမၿပိဳင္ဘဲ စက္ကိုကိုင္တြယ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေခတ္သစ္ပညာေရးက ေတာင္းဆိုလာသည္။

စတုတၳစက္မႈေခတ္ ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးကာလကို ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ လူသားတို႔ေနရာတြင္ ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးက စက္မ်ားကို အစားထိုးခဲ့သည္။ ယခု ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ လူတုစက္မ်ားကို အစားထိုးရန္ ျပင္ဆင္ေနၾကျပန္သည္။ ေခတ္သစ္က လူသားေနရာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြက အစားထိုးလာသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လူသားအစား ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စက္႐ုပ္ေတြက ဝင္လာသည္။ 

Uber ဆိုသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းက လူေမာင္းေသာ တကၠစီမ်ားေနရာတြင္ ေမာင္းသူမဲ့တကၠစီမ်ားကို အစားထိုးရန္ျပင္ဆင္ေနသည္။ လူေမာင္းေသာကားမ်ားကို လူမေမာင္းဘဲ ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနျခင္းက လူေပါင္းမ်ားစြာကို အလုပ္လက္မဲ့ဘဝ ေရာက္သြားေစလိမ့္ဦးမည္။ 

စေတာ့ေဈးကြက္တြင္ ၇၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ ေဈးကြက္လည္ပတ္စီးဆင္းမႈကို ေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း ေယးလ္စီမံခန္႔ခြဲမႈေက်ာင္းမွ ဖရန္႔ဇန္းက ဆိုသည္။ လူသားထက္ စက္မ်ားက ပိုၿပီးတိက်စြာ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သျဖင့္ စေတာ့ေဈးကြက္တြင္လည္း စက္ေတြကို ပိုၿပီးအားကိုးအားထားျပဳလာၾကသည္။ 

Google က လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘာသာျပန္စနစ္ေတြကလည္း ပိုၿပီးေကာင္းလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာသာစကားသင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ယင္းအေပၚ မွီခိုအားထားေနၾကရသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေရးကလည္း ရင္ေလးစရာျဖစ္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ေတြကို ေကာင္းသည္ထက္ေကာင္းေအာင္လုပ္ေလ၊ လူသားတို႔အဆင့္က ေလ်ာ့က်ေလျဖစ္မွန္း သိသိႏွင့္ပင္ လူသားမ်ား အလုပ္ေပ်ာက္ေအာင္ ဆက္ၿပီးတီထြင္ေနၾကသည္။

AI ေခၚ ဉာဏ္ရည္တုကို စမ္းသပ္သံုးစြဲေနျခင္းက ေအာင္ျမင္မႈေရာ၊ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားကိုပါ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဖစ္လာေစခဲ့သည္။ လူသားမဲ့ယာဥ္မ်ားကို တီထြင္လာႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈမွာ စီးပြားေဈးကြက္အသစ္ျဖစ္ၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈမွာ လူသားတို႔လုပ္အားျဖင့္ ဝင္ေငြဖန္တီးျခင္းျဖစ္သည္။ လုပ္အားေနရာတြင္ စက္အားႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို အစားထိုးလာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္လည္း မည္သည့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေမြးထုတ္ေပးရမည္နည္းဆိုသည့္ စဥ္းစားေတြးေတာစရာမ်ား ျဖစ္လာသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားေနသည့္ ပညာေရးတြင္ပါ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားကိုလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ရေပေတာ့မည္။ လူဦးေရက တိုးပြားလာရန္သာရွိၿပီး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုၿပီး နည္းပါးသြားခ်ိန္တြင္ ေခတ္စနစ္၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို မလိုက္ႏိုင္သည့္ ပညာေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသည္ ေခတ္ေနာက္က်ေနေပလိမ့္မည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ကတည္းက မူႀကိဳပညာေရးကိုစတင္ၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘးက ေၾကညာထားသည္။ သူက ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမည့္ ပညာေရးကို ေအာက္ေျခကစၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနသည္။ ဂ်ပန္တို႔လည္း အရည္အေသြးျပည့္ပညာေရး (Quality of Education) ကို ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ အရင္းအႏွီးမ်ား စိုက္ထုတ္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္။ သူတို႔ Critical Thinking, Communication, Leadership ဆိုသည့္ လမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ပညာေရးကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။ သူတို႔ လူမ်ိဳးေတြကို ေဝဖန္ဆန္းစစ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္ဝလာေစရန္၊ ကမၻာ့ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို ထိုးေဖာက္ၿပီး ကူးလူးဆက္ဆံႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္လာေစရန္ႏွင့္ အရာရာကို ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူ ေခါင္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ အရည္အေသြးမ်ား ရွိလာေစရန္ တစ္ဖက္က ျပင္ဆင္ေနသည္။

စတုတၳ စက္မႈေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရးသည္ ဂ်ပန္တို႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနသည့္ အေျပာင္းအလဲႀကီးတစ္ခု ျဖစ္လာသည္။ ပညာေရးကို ေခတ္ႏွင့္ညီေအာင္ လိုက္ေျပာင္းရမည္ကိုလည္း သူတို႔သိထားသည္။ အလြတ္က်က္ အာဂံုေဆာင္စနစ္သည္ အလုပ္မျဖစ္ေတာ့သည္ကို ေကာင္းေကာင္း သိျမင္လာေသာေၾကာင့္ စက္ေတြကို တီထြင္၊ စက္ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္၊ စက္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခိုင္းႏိုင္သည့္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားမွ ျဖစ္မည္ကို နားလည္လာသည္။ 

ေရရွည္တြင္ လူသားသည္ စက္ႏွင့္ကြန္ပ်ဴတာတို႔ကို ယွဥ္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူသားတို႔သည္ စက္မ်ားကို အေကာင္းဆံုး တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္သည္။ စက္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ စက္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ခိုင္းေစႏိုင္မည့္ပညာမ်ား ရွိသည္။ လူငယ္မ်ားကို ကြန္ပ်ဴတာ၊ AI ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ရသည့္ပညာ၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးေပးႏိုင္သည့္ပညာမ်ားကသာ အနာဂတ္တြင္ ကမၻာကို စိုးမိုးႏိုင္မည္ဆိုျခင္းကို တ႐ုတ္တို႔လို ဂ်ပန္ေတြလည္း နားလည္ထားသည္။ AI ေနာက္ကို တ႐ုတ္ေတြ တေကာက္ေကာက္လိုက္သည္။ ဂ်ပန္တို႔ကလည္း ငါတို႔ အဘယ္ေၾကာင့္ ေနာက္ခ်န္ေနခဲ့ရမည္နည္းဟု ေျပးလိုက္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈ၏ အေျခခံမွာ ပညာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာေရးတြင္ AI အေျခခံသည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ပညာေရးကို ဦးတည္ေနၾကသည္။ 

E-01
(Ref: Education in the Digital Age, Koichi Hamada)