News

POST TYPE

SATIRE

သို့ / သိပ္ပံပညာရှင်
14-Aug-2016
၁။

ဤအရာ ဤကိဈစမှားသညှ ဖှဈနိုငကှောငှးသညှ မဟုတပှါ၊၊
သို့သောှ မဖှဈနိုငမှှနှးသိလကှနှှင့ှ ဤသို့ဆနဒှ ဖှဈမှုခှငှးကား ကှှနှုပှ လှနလှသလေား မလှနဘှူးလား ဖတကှှည့ပှါလေ၊၊

၂။

ယာဉမှှားအနနှငှေ့ ယာဉမှရပရှအမှတအှသား ဖှဈသည့ှ အနီနှင့ှ အဖှူရောငမှဉှှးကှားအနီးသို့ ထိုးဆိုကှ ရပတှန့လှာသည့အှခါ ဆေးရောငသှညှ အလိုအလှောကှ အနကနှှင့အှဝါသို့ ပှောငှးလဲပေးတတသှည့ှ သုတဆှေးမှိုးကို သိပပှံပညာရှငမှှားက တီထှငနှိုငလှှှငှ ကောငှးပါအံ့ဟူ၍ အတှေးဝငမှိပါသညှ။
သို့ဆိုလှှငှ ခမှှးသာ၊ ဆငှးရဲ မညသှည့လှူတနှးစား၏ မညသှည့ယှာဉမှဆို ဖှူနီကှားတှငှ စညှးကမှးမဲ့စှာ ရပတှန့ထှားခှငှးကို ကှှနှုပတှို့ မှငတှှေ့ရတော့ မဟုတပှေ၊၊ ထို့အတှကှ မှငရှသူအဖို့ စိတတှိုခှငှး စိတှ အနှောင့အှယှကှ ဖှဈရခှငှးတို့မှ လှော့ကလှိမ့မှညှ ဖှဈသညှ၊၊

ဖမှးဆီးအရေးယူမှု မပှုမည့အှတူတူ အစိုးရကို ဆဲရေးပှဈတငရှနလှညှး မလိုတော့၊၊
အစိုးရသညလှညှး အလုပမှရှုပတှော့၊၊
ကောငလှင့တှေး၊၊

လမှးဘေးဈေးသညမှှားအရေး ကာလကှာရှညှ ကတညှးက မကှစှိစုံမှိတထှားရရှာသည့ှ မှို့တောဝှနကှှီးမှား အဆကဆှကကှို သနားလှပါပှီ။ လမှးဘေး ဈေးသညမှှားကိုလညှး သနားပါသညှ။ သူ့ဒုကခှနှင့သှူ။ 

ယာဉကှှောကပှခှှငှးပှူနာ၊ လမှးပိတဆှို့ခှငှး ပှူနာတို့အတှကှ အစိုးရမငှးမှား၊ ပညာရှငမှှား အနနှငှေ့ အကှံအိုကှ၊ ပှညသှူအမှားကလညှး နေ့စဉနှှင့အှမှှ စိတဆှငှးရဲခှငှးမှားစှာ။
ယာဉတှှပေိတလှို့ ခုံးကှောတှံတားဆောကှ၊ ဆောကပှှီးသောလှညှး ကပှပှိတဆှဲ ဖှဈနသညေ့အှခါ သူတို့ခမှာ လကမှှိုငခှရှုံမှတဈပါး ဘာမှမလုပတှတတှော့သညမှှာ မှငနှရေ၏။ လုပခှငှှးလုပှ ဆောကပှှီးသား တံတားကို ပှနပှှိုဖကှရှုံပငှ။

မနေ့တဈနေ့ကတော့ လမှးပေါတှှငှ ပိတဆှို့နသညှေ့ ယာဉမှှားကိဈစကို ဖှရှငှေးရနှ ကှိုးပမှးခှငှးအနနှငှေ့ လမှးတဈခုလုံးကို ခှလကှှ အခှားယာဉမှှားကိုပါ အုပမှိုးကာ မောငှးနှငနှိုငသှည့ှ ဧရာမဘတဈှကားကှီးမှား ထုတလှုပနှိုငရှနှ တရုတတှို့က စမှးသပနှပှေီဖှဈကှောငှး သတငှးဖတလှိုကရှသညှ။
ယငှးကိဈစအတှကှ ဖတရှှုရနှ ကှှနှုပခှငှခှှငှးတပမှိသည့ှ သတငှးမှိုးကား ဤသို့ ဖှဈပါ၏။ 

ကမဘှာ့ပညာရှငမှှားသညှ လမှးမှားကို နရေောငခှှညစှှမှးအငဖှှင့ှ အလိုအလှောကှ ပှေးလှှားနစရနှေေ တီထှငလှိုကနှိုငပှှီဖှဈကှောငှး ဟူ၍။ 

လူတဈဦးအနနှငှေ့ အိမမှှထှကကှာ ရှေ့လှားနသညေ့လှမှးပေါတှကှ၍ ရပလှိုကခှှငှးဖှင့ှ မိမိသှား လိုရာကို အဆငသှင့စှှာ ရောကနှိုငမှည့ကှိဈစဖှဈသညှ။ လူမှားသာမက ယာဉမှှားအနဖှငေ့လှညှး တကူးတက မောငှးနှငနှရနမှလေို၊ လမှးပေါှ မောငှးတငလှိုကရှုံဖှင့ှ ရှေ့လှားနပတေေော့မညှ။ လမှးဘေးဈေးသညတှို့ အနနှငေ့လှညှး ပလကဖှောငှးပေါတှှငှ အေးအေးလူလူ ဘေးရနကှငှးစှာ ရောငှးခနှပရေေော့။

အို...အို။ ညဈညမှးကှမှးတမှးလှသည့ှ ဘတဈှ ကားစပယယှာတို့၏ ဆဲဆိုငေါကငှမှးခံရခှငှး မှလညှး လှတမှှောကရှဦးမညှ။ ထိုသတငှးမှိုးသညှ အဘယမှှှ မငှဂှလာရှိပါ အံ့နညှး။

မှနမှာတို့သညှ အသံမှိုးစုံဖှင့ှ ဆူညံနတတသှညှေ့ နိုငငှံတှငှ နထေိုငရှသူမှားဖှဈသညှ။ အလုပထှဲ၊ နအေိမထှဲ၊ လမှးမမှားပေါှ ဆငခှှငတှုံမဲ့စှာ ဖှင့တှတကှှ၊ အောကှှီးဟဈကယှှ ပှောဆိုတတကှှသည့ှ မှနမှာနိုငငှံသားမှား ဖှဈသညှ။ ကှိုကကှှိုကှ၊ မကှိုကကှှိုကှ နားတို့ကိုပိတဆှို့ထားရနှ မဖှဈနိုငပှါ။ မမှငလှိုလှှငတှော့ အကှည့လှှှဲလိုကှ၍ ဖှဈနိုငပှါသညှ။
ယငှးအတိုငှးပငှ မကှားလိုသည့အှသံကိုကှကှ၍ ကှငှး၍ ရှောငရှှားနိုငသှည့ှ ပဈစညှးတဈမှိုးကို လုပပှေးရနှ မဖှဈနိုငဘှူးလား။ ကှှနှုပှ၏ စိတကှူးထဲမှာဖှင့ှ ဖှဈနိုငပှါသညှ။ ထိုအသံလာရာဘကမှှ နားကို တခှားဘကသှို့ လှည့လှိုကသှည့အှခါ မကှားရတော့သည့ှ ပဈစညှးမှိုးဖှဈသညှ။ အောခှငှသှလောကအှောနှေ စတေော့၊ နားနှဈဖကကှို သူတို့နှင့ှ မတည့အှောငှ နလေိုကလှှှငှ ပှီးပှီ။

ပှီးလှှငှ နီနသေောမီးပှိုင့ကှို ဖှတမှောငှးလိုကစှဉှ ရုတတှရကှ ခကှခှငှှး အစိမှးရောငှ ပှောငှးပေးတတသှည့ှ မီးလုံးမှိုးကိုလညှး ဖနတှီးပေးပါလေ။  မီးနီဖှတခှှငှး ဆိုသညကှို မှငတှှေ့ရနအှခှအနသညှေေ လောကတှငှ ရှိတော့မညှ မဟုတတှော့ပေ။ 

ကှှနှုပတှို့အနနှငှေ့ ယငှးအမှုမှိုးတှငှ ယာဉထှိနှးရဲတို့၏ ဖမှးဆီးခှငှးမပှုဘဲ မကှကှှယပှှုနမှေုကှောင့ှ စိတမှကောငှးဖှဈခှငှးမှ ကငှးဝေးသှားမညဖှှဈသညှ။

မောတှောယှာဉမှှားနှင့ပှတသှကှ၍ ဆကပှါဦးမညှ။

သိပပှံရှငတှို့သညှ မညသှည့မှောတှောယှာဉကှ ဖှဈစေ အရှိနနှှုနှး မှင့ခှငှသှလောကှ မှင့ပှါစေ ဖှတမှောငှးလိုကသှည့အှခါ လမှးပေါရှှိရအေိုငမှှားမှ နံဘေးသို့ ရမှေားလှင့စှငမှထှကစှသညှေ့ ဘီးတာယာမှားကို တီထှငလှိုကနှိုငပှှီဆိုသည့ှ သတငှးမှိုးကိုလညှး မှှောလှင့မှိပါ၏၊၊
အထူးသဖှင့ှ ပရမှးပတာ ယာဉမှောငှးမှားနှင့ှ အခှအနမေေဲ့ စညပှငမှှားရှိသော မှနမှာရှှပှညှေ အတှကှ ပို၍ပငှ သင့လှှောပှါသည့ှ သတငှးဖှဈသညှ၊၊

အဟမှး၊ ကှှနှုပကှား လမှးလှှောကသှူသာ ဖှဈ၏၊၊
မဆငမှခှငမှောငှးနှငတှတသှော လူလှနမှသား တို့အပေါှ အခညှှးနှီး ဒေါသထှကရှခှငှးကို ကှှနှုပှ မောပနှးနပေါပှီ၊၊

အာကာသထဲ၊ စကှဝဠာထဲကကိဈစတှအတှကှေ ငှကေုနကှှေးကှ အမှားကှီးခံနမညေ့အှစား ဒါမှိုး ကလေးတှအတှကှေ ကှံဆပေးစမှးပါ ဆရာတို့ခငဗှှား ဟူ၍  တိုကတှှနှးလိုမှုကား တဖှားဖှားဖှဈမိပါသညှ။

အမှိုကပှုံးမှတဈပါး အခှားမညသှည့နှရောသို့ ပဈပဈ ပဈသူထံသို့ ပှနရှောကလှာစတတသှေော လမှေိုးသညှ အမှနလှိုအပှ၏၊၊ အထူးသဖှင့ှ ကှှနှုပတှို့ မှနမှာရှှပှညအှတှကှေ ပို၍ပငှ သင့တှင့လှှ၏၊၊ သို့ဆိုလှှငှ စညှးကမှးမဲ့အမှိုကပှဈမှုအတှကှ အမှားသူငါ စိတဒှုကခှရောကရှခှငှးမှ ကငှးပပါလိမ့မှညှ၊၊ ကမဘှာ့လထေုအတှငှး ဓာတတှဈခုခုလှှင့ထှုတကှာ ယငှးလမှေိုးကို ဖနတှီးကှပါတော့။ ဒဏမှရိုကှ အရေးမယူနိုငမှည့အှတူတူ ထိုနညှးဖှင့ပှငှ ရှှမှနမှောတို့အား ကယတှငပှါလော့၊၊

အို ဆရာတို့၊၊

တဈဆကတှညှးဆိုရလှှငှ ပါးစပမှှထှေးလိုကှ သည့အှခါ တံတှေးသညှ လတှငပှှေောကကှှယသှှား သောကှမှးယာမှိုးကို ဖနတှီးတတသှည့အှတတပှညာအား ရှာဖှပေေးပါဦးလော့၊၊
ဟိုးတဈလောဆီကဖှင့ှ မီးခိုးမထှကစှသညှေ့ စီးကရကမှှိုးကို ဂပှနတှို့က တီထှငလှိုကပှှီဟု ကှားရ ဖူးသညှ၊၊
ယခုလညှး ထပပှှီး ငံ့လင့ပှါသညှ၊၊

လူတှကေ စညှးမရှိကမှးမမှငှ ဥပဒနှငှေ့ အရော တဝငမှရှိလသလေား၊၊
အစိုးရက အလုပမှလုပလှသလေား၊၊
ကှကမှနှင့ှ ကှကှဥပှူနာအကှား ကှှနှုပတှို့မှားစှာ ဆားလိုညပနှခေဲ့ရသညမှှာ နှဈမှားစှာ ကှာပါပှီကော၊၊

လမှးပေါကှ ရအေိုငကှလေးမှားကိဈစ ကနှပှါသေးသညှ၊၊
သိပပှံညာရှငတှို့အနနှငှေ့ ကှိုးမဲ့လှှပစှဈဓာတအှား ဖှန့ဖှှူးရေးအကှောငှး ဆှေးနှေးကှပှီ ဆိုတာလောကကှလေးကိုမှ ရှှပှညကှှေီးသားမှား ထံသို့ သတငှးစကားလေးမှား မပါးနိုငဘှူးလား၊၊
လမှးလှှောကရှငှး၊ ဈေးဝယရှငှး ရအေိုငကှလေးမှားကို နငှးဖှတမှိရငှး ဓာတလှိုကှ၍ သပှေီးသူတှေ ပှနမှရှငသှောမှှ ထိုသတငှးမှိုးအတှကှ ရှှပှညသှေားတို့ လကခှုပတှီးရနှ အသင့ပှါ ခငဗှှာ။

မှနမှာရှှပှညသှေားတို့သညှ အားမကိုးရသော အစိုးရနှင့ှ နှဈပေါငှးကှာရှညှ ယဉပှါးခဲ့သညမှို့ ကှုံလရော ပှူနာမှားအတှကှ ကိုယ့နှညှးကိုယ့ဟှနဖှှင့ှ ဖှရှငှေးရခှငှးကို နသေားလညှးကှ သဘောလညှးကှ ဖှဈနပေါပှီ၊၊

အမှနတှော့ ကိုယ့နှညှးကိုယ့ဟှနဖှှင့ှ ဖှရှငှေးခှငှး ဆိုသညမှှာ ကိုယ့နှညှးကိုယ့ဟှနဖှှင့ှ ကှိတခှံခှငှး ဖှဈသညှ၊၊ ယခုလညှး အစိုးရကို အပူမကပခှငှပှါလေ။
ထို့အတှကှ ပညာရှငမှှားဖှဈသည့ှ ဆရာတို့အား ရတောင့ရှငှား အကူအညီ တောငှးခံကှည့ခှှငှးဖှဈပါသညှ။

မူးယဈဆေးမှား အထိနှးအကှပမှဲ့နသညေ့နှှယှ ကယှပှှနပှှံ့နှံ့နမှေု၏ နောကဆှကတှှဲအဖှဈ လူကှီး၊ လူငယှ၊ ကှားကှား မမမှားစှာ အကှမှးဖကခှံရခှငှး၊ လုယကခှံရခှငှးမှား ကှုံတှေ့နရသညှေ့ သတငှးမှား မကှာခဏ ဖတနှရသညှေ။ အခှို့ဆိုလှှငှ အကှောငှး မညမှညရှရမရှိပါဘဲ အစိမှးသကသှကှ ဓားဖှင့ထှိုးခှငှး၊  ရိုကနှှကခှှငှးပငှ ခံရသညှ။

မူးယဈဆေးသုံးစှဲမှု ထုတလှုပမှှုမှား လှော့ကရှေး၊ ပပှောကရှေးတှေ မအောငမှမှငဖှှဈနဆေဲ ယခု အခှိနတှှငှ အခှအနနှငှေေ့ အခှိနအှခါကိုကဖှှဈသည့ှ တီထှငမှှုမှိုး အငမှတနှ လိုအပလှှတော့သညှ။ 
ထိုကဲ့သို့ မူးယဈဆေးသုံးစှဲထားပှီး စိတကှယောကကှယကှ ဖှဈနသေူ၊ သတိလကလှှတဖှှဈနသေူ တဈဦးသညှ မိမိနှင့ှ ကိုကငှါးဆယှ သို့မဟုတှ တဈရာအကှာအဝေးတှငှ ရှိနကှေောငှး အခကှပှေးသည့ှ ကိရိယာမှိုးကို ပညာရှငတှို့က ထုတလှုပပှေးနိုငလှှှငှ ကောငှးပါလိမ့မှညှ။

တဈခါက မုသားဖောစှကသှညှ ရပနှေးစားခဲ့၏၊၊
ရပနှေးသာမက မှပနှေး လပနှေး မီးပနှး ပနှးပေါငှးစုံကို စားနိုငပှါလိမ့မှညှ၊၊
အခှိနမှလှနခှငှ မှနမှှနကှလေး ထုတလှုပကှှပါတော့၊၊

ကာကှယခှှငှးသညှ ကုသခှငှးထကှ ပို၍ကောငှး၏ ဟူသည့စှကားအတိုငှး ယငှးကိရိယာမှိုးရှိနပေါက အနတှရာယကှို ကှိုတငမှှငနှိုငစှှမှး ရှိမညဖှှဈ၏။

၃။

ကှို၍ပှောခဲ့သလို မဖှဈနိုငစှရာမှားကို ရှာကှံ စိတကှူးယဉထှားခှငှး ဖှဈပါသညှ။ သညလှိုယဉခှှငှးကလညှး ကှှနှုပအှနနှငှေ့ အကှောငှးရှိပါ၏။ အစော ကတညှးက မဖှဈနိုငမှှနှး သိထားပှီးဖှဈ၍ မှှောလှင့ခှှငှးအတှကှ တကယဖှှဈမလာလှှငလှညှး စိတတှှငှ ညဈနှမှး မောပနှးဖှဈစရာ မလိုသောကှောင့ှ ဖှဈပါသညှ။ ဖှဈသမှှအကှောငှး အကောငှးခညှှးမတှေး နိုငသှောမှှ စိတလှကပှေါ့ပါး ရှိနရခှငှေးသညှ ကောငှး၏မဟုတလှား။

ကှေးဇူးတငပှါသညှ။

ငထကှ