News

POST TYPE

SATIRE

ဖက်ဒရယ် အိုင်ဒေါ
19-Feb-2017
ဘယနှှခုနှဈမှနှးပငှ မသိတော့။

ဘာအကှောငှးအရငှးကှောင့မှှနှးလညှး မသိတော့။

နိုငငှံတောကှှီးရှိ မှားပှားလှသော တပမှတောမှှားသညှ အခငှှးခငှှး ခနှကှဆေဲ။ နိုငငှံအတှငှးရှိ လူမှိုးတိုငှးတှငှ တပမှတောှ ရှိသညှ။ မှနမှာ့တပမှတောှ၊ ကခငှ့တှပမှတောှ၊ ရှမှးတပမှတောှ၊ ကရင့တှပမှတောှ၊ မှနတှပမှတောှ၊ ရခိုင့တှပမှတောှ ဘာညာကှိကှ တပမှတောမှှားတငလှား။ အောငမှယှ... ကှောငှးသားတပမှတောှ ဆိုတာပါ ရှိသေးသညှ။ ကမဘှာ့တပမှတောှ အမှားဆုံးနိုငငှံအဖှဈ ဂငှးနကဈှမှတတှမှး စာအုပတှှငပှငှ ဖောပှှခံခဲ့ရပှီးပှီ။ ထိုတပမှတောမှှား အားလုံးသညလှညှး တရားသောစဈကိုပငှ တိုကကှှသညှ။ မတရားသောစဈ ဆိုလှှငှ လကဖှှားနှင့ပှငှ မတို့ဟု ဆိုကှ၏။

သို့ဆိုလှှငှ မတရားသညမှှာ တိုငှးရငှးသား ပှညသှူမှားသာ ဖှဈမညှ။ တပမှတောကှှီးမှား၏ တရားသော စဈပှဲမှားတှငှ ထိုတိုငှးရငှးသား ပှညသှူမှားမှာ အီစတှန့ဗှှမှ ကုနကှှသညမှှာ ခတှအဆကဆှကှေ။ ပှညသှူအပေါငှးသညှ စဈပှဲမှား ကှေးဇူးကှောင့ှ တောငပှှေး မှောကပှှေးဖှင့ှ ဟိုဝနကှှီးခှုပကှှီး ပှောသလို ဆီးခှို၊ သှေးခှိုရောဂါမှား ကငှးဝေးကှကုနသှညှ။ စဈဘေးရှောငှ ဒုကခှသညှ ကူညီရေး စတိတရှှိုးမှား ကှည့ကှှရကုနသှညှ။ သဘေေးရှောငှ စဈစခနှးကှီးမှားတှငှ ပှောရှှှငစှှာ ထမငှးထုပစှားကှလသညှေ။ ကတုတကှငှှးကှီး မှားထဲတှငှ တဈနကေုနှ ဗုံးခိုကှရသဖှင့ှ ပထဝီဓာတမှှား ကှှယဝှကုနသှညှ။ တပမှတောကှှီးမှား၏ ကှေးဇူးကား ထို့နှယှ ပှောကုနဖှှယှ မရှိ။
စဈဆန့ကှငှရှေးအတှကှ လမှးလှှောကသှည့ှ သူမှားလညှး လှှောကရှငှးလှှောကရှငှးဖှင့ှ မှောကဝှငရှိုးစှနှးအထိ ရောကသှှားကုနပှှီ။

ပထမပငလှုံ၊ ဒုတိယပငလှုံ၊ တတိယပငလှုံမှသညှ ၁၀၁ ကှိမမှှောကှ ပငလှုံတှေ ဘာတှဖှဈကေုနသှဖှင့ှ ပငလှုံမှို့သညှ တိုငှးရငှးသားရိုးရာ ဝတစှုံနှင့ှ အစားအစာပေါငှးစုံ ရောငှးခသှည့ှ ဈေးတနှးကှီးတှေ၊ ရှောပငှးမောကှီးတှနှငှေ့ ဖှဈကုနလှပှေီ။

နိုငငှံတောအှနှံ့အပှားတှငကှား တပမှတောမှှားအကှား လိဂပှှဲ၊ ဖလားပှဲ၊ ခစှကှှညရှေး လကစှမှးပှဲ စသဖှင့ှ တိုကပှှဲရာသီမှား ပှတသှညမှရှိ။ ဒီတော့ကာ တိုငှးပှညသှညှ ဖှတဖှှတညှကညှကသှညထှကှ ဖှတဖှှတညှကညှကကှုနပှှီ။ ပညာရှငမှှားက စဉှးစားကှသညှ။ ဘယ့နှှယလှုပကှှမတုံး။

ဧက ၁၀၀၀ ခန့ကှယှသှည့ှ ခှံကှီးဝယှ။ အုတတှံတိုငှးကို အမှင့ကှှီးခတှ။ တိုကရှနခှိုကရှနှ ရှိသည့ှ လကနှကကှိုငတှပမှှားမှ တပမှှူးကှီးမှားကို ဆင့ခှေါပှှီး စာရငှးသှငှးခိုငှး။ ပှီးလှှငှ ရကခှှိနှးယူ။ သူ့ရကနှှင့သှူ ကိုယ့အှဖှဲ့တှေ ကိုယခှေါလှာပှီး ဒီခှံကှီးထဲမှ တိုကကှှ။ အပှငကှို မထှကရှ။ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနှးမှားကို ခှံပှငတှှငှ အသင့ဖှှင့ပှေးထားမညှ။ လကနှကရှိကခှာအတှကှ နိုငငှံတောမှှ ပံ့ပိုးပေးမညှ။

အိုကေ... ဒီအစီအစဉှ မနှိပလှား။

နို့...သို့ပသေိ...ဒီစီမံကိနှးလညှး မဖှဈသှားခဲ့။ ဧက ၁၀၀၀ ရှိသည့ှ မှနရေောတှငှ အားလုံးက ဟိုဦးကပိုငှ၊ ဒီအဒေါကှပိုငှ၊ အာမီကပိုငှ၊ ပါတီကပိုငှ၊ သူဌေးကှီးတှကပေိုငှ၊ ဘယသှူမှ မဖယပှေးခငှကှှ။

တဈပလှတလှှှငှေ တဈပကှေူးမညဆှိုသည့ှ မှနမှာ့ကှူးကှောှ ကောမှတီမှားကလညှး နိုငငှံတောပှိုငမှှဟေု ဆိုလိုကသှညနှှင့ှ တဲလာထိုးရနှ အသင့အှနအထေား။

ဒီလိုအခှအနမှေော ဒီစီမံကိနှးကို ဘယ့နှှယှ အကောငအှထညဖှောမှတုံး။ နောကတှဈမှိုး ပှောငှးစဉှးစားကှသညှ။

အိုကေ...ဟုတပှှီ။

တဈခှိနကှ ခတှစေားခဲ့သည့ှ မှနမှာအိုငဒှေါ ဆိုသည့ှ သီခငှှးဆိုပှိုငပှှဲကို သှားသတိရကှသညှ။ ဒီပှိုငပှှဲကို လူတှေ သဲသဲလှုပခှဲ့ကှသညှ။ ကိုယကှှိုကသှည့ှ ပှိုငပှှဲဝငကှို ပှညသှူမှားက မဲပေးခှငှးဖှင့ှ ရှေးခယှကှှသည့ပှှဲ။

နောကဆှုံးကနှရှဈသူ သုံးဦးက ဘောတှှနသှရီးဟုခေါသှော ထိုငခှုံသုံးခုံမှာ ထိုငရှမညှ။ တဈဆင့ခှငှှး တဈဆင့ခှငှှးတှငှ ပရိသတှ၏ မဲမှားအရ တဈယောကစှီ ဖှုတသှှားမညှ။ နောကဆှုံး Winner တဈယောကပှဲ ကနှမှညှ။ ဒီနညှးသညှ အကောငှးဆုံး။

သကဆှိုငရှာ လကနှကကှိုငတှပှ အသီးသီးမှ ခေါငှးဆောငကှှီးမှား သီခငှှးဆိုပှိုငကှှမညှ။ ပှညသှူက ကိုယကှှိုကသှည့တှပကှို Voting ပေးကှမညှ။ မဲအမှားဆုံး တပမှတောကှို နိုငငှံတောှ၏ တဈခုတညှးသော တပမှတောအှဖှဈ သတမှှတပှေးမညှ။ ကနှသှည့ှ တပမှတောတှှေ လကနှကခှကှှပတေော့။

ဒီအတိုငှးဆို လူမှားစုရှိသည့ှ ဗမာမဲတှနှငေ့ပှဲ နိုငတှော့မညပှေါ့တဲ့။ ဘာမှမပူနှင့ှ။ 

လူတဈဦးလှှငှ တဈမဲမဟုတှ။ မိမိဖုနှးမှားမှ တဈဆင့ှ ကိုယကှှိုကသှလောကှ ငှကေုနခှံပှီး မဲပေးနိုငမှညှ။ ဗုတတှငသှညှ မိမိသကဆှိုငရှာ တပမှှားကို မိမိလူထုမှ ဘယလှောကစှတနောထားကာ ခစှနှိုငမှလဲ အပေါမှှာသာ မူတညနှသညှေ။

ထိုဗုတတှငပှေးကှရာမှ ရသည့ငှှမှေားကို ရှုံးသည့ှ လကနှကကှိုငအှဖှဲ့ဝငမှှား ပှငပှတှငှ စီးပှားရေး လုပစှားရနှ ပှနခှှဲဝပေေးမညှ ဟူ၏။

နဂိုကတညှးက အနုပညာအရာတှငှ ခသေူမဟုတကှှသော လကနှကကှိုငအှဖှဲ့ အသီးသီးမှ ခေါငှးဆောငကှှီးမှားက ဒီအစီအစဉကှို သဘောတူကှသညှ။ တဈသကလှုံး စဈတိုကလှိုကှ၊ ငှိမှးခမှှးရေး ဆှေးနှေးလိုကှ လုပလှာတာ ငှီးငှေ့လာပှီ။ အခုတော့ ပှောပှှောပှါးပါး သီခငှှးဆိုပှိုငရှငှး အနိုငအှရှုံးကို ဆုံးဖှတကှှမညှ။ အဆိုပှိုငပှှဲမှားတှငှ ဂိုကလှုပပှေးသော အဆိုပညာရှငမှှားကို လကနှကကှိုငှ တပအှသီးသီးမှ နညှးပှအဖှဈ အလုအယကှ ငှားရမှးကှသညှ။

နာမညကှှောှ အဆိုပှိုငပှှဲမှားဖှဈသည့ှ မှနမှာအိုငဒှေါ၊ အိပမှကဆှုံရာတို့မှ အဆိုနညှးပှမှား ဖှဈသော မထရစေီ၊ ကိုခိုငမှှဲသာတို့သညှ အပှောငှးအရှှေ့ ဈေးကှကတှှငှ ကှေးအမှင့ဆှုံး ဖှဈသှား၏။

ခေါငှးဆောငကှှီးမှားသညှ ကတေီဗီမှားကို ပုတပှှတငှှားသူ ငှားကှ၊ စတူဒီယိုကှီးမှားကို တပပှိုငမှှအဖှဈေ သတမှှတကှာ လေ့ကငှ့သှူ လေ့ကငှ့ကှှနှင့ှ။

xxx

ပှိုငပှှဲနာမညကှို ဖကဒှရယအှိုငဒှေါဟု ပေးလိုကကှှသညှ။ ပှိုငပှှဲစပှီ။

“မှနမှာပှညတှဈဝနှးမှ ဖကဒှရယအှိုငဒှေါ ပရိသတမှှား အားလုံး မငှဂှလာပါ”

အစီအစဉှ တငဆှကသှူ မောငကှှောထှကအှောငသှညှ အလံဖှူကှီးတဈလကကှို ခါးတှငထှိုးပှီး အောငမှှငခှံ့ညားသော အသံဖှင့ှ ပှဲကို စတငဖှှင့လှှဈလိုကသှညှ။

“ဖကဒှရယအှိုငဒှေါရဲ့ အရေးပါဆုံးသော ဒိုငမှှားဖှင့ှ မိတဆှကပှေးပါရစေ”

အနကှယကှှီး ထှကလှာသညှ။
သူ့ထုံးစံအတိုငှး ဖကရှှငကှတော့ မိသညှ။ ကညှကှာအငှကှှီ စဈစိမှးရောငှ ဝမှးဆကနှှင့ှ။

“ဒီအငှကှှီက အနကှယ့ဇှနီးက ရုရှားစဈဘကဆှိုငရှာ သိပပှံဌာနက မှာပေးထားတာပါ။ မှနမှာငှနေဲ့ဆို  သိနှးငါးထောငလှောကှ ပေးရတယလှကှယှေ။ သူက လဈမိတကှ အကဒှီရှငပှဲ ထုတတှာ။ လဈမိတကအှကဒှီရှငဆှိုတာ ဝယသှလောကထှကှ ပိုမရောငှးဘူးလကှယှေ။ အာပီဂှီနဲ့ပဈတောငှ ပှနှးရာမထငဘှူးလေ။ ကှည့စှမှး အနကှယှ မလှဘူးလား”

အာပီဂှီကညှပှေါကှ မပေါကတှော့ မသိ။ ရုရှားပှညမှှ ဝယလှာသော တိုကလှယောဉမှှား မိုးပေါမှပှံခငပှငှ မှကှေီးထဲ ဒိုငဗှငထှိုးပကှကှခှဲ့သည့ှ သတငှးမှားကို အနကှယှ တကယပှငှ မသိပရေောလား။

ဒုတိယ ထှကလှာသူက တီဆှေ။ 
သူက  ကှကခှှနေီ ယူနီဖောငှးနှင့ှ။ 

“ဂနှီဗာကှနဗှငှးရှငှးအရ ကှကခှှနေီတံဆိပှ ပါရငှ၊ ကှကခှှနေီဆိုရငှ မပဈရဘူးလေ... ဒါ့ကှောင့ှ အနတှီက ဒီဖကရှှငကှို ရှေးခယှခှဲ့တာ”

သို့သောှ ဒီနိုငငှံတှငတှော့ ဂနှီဗာကှနဗှငှးရှငှးတှေ ဘာတှမသေိ။ ဆောကှှပှီဆိုလှှငှ ကှကခှှနေီကားပငမှခနှှ ဆောကှှသညှ ဆိုသညကှိုတော့ တီဆှေ မသိရှာ။ တီဆှေ ကံကောငှးပါစီဟုသာ ဆုတောငှးပေးရတော့မညှ။

နောကတှဈယောကှ။ မကှီးတငဇှာ။

သူကတော့ UN တံဆိပအှကှီးကှီးကို နဖူးမှာ စီးလာသညှ။

“UN တံဆိပပှါရငှ တိုကပှှဲတှထေဲ သှားလို့လာလို့ ရတယလှေ... အဈမအနနေဲ့ကတော့ အငတှာနရှငနှယလှယဗှေယအှရ ပှိုငပှှဲဝငှ စဈသားကှီးတှေ နောကတှဈဆင့အှထိ ငှိမှးခမှှးရေးကို ဆှဲခေါသှှားနိုငလှိမ့မှယလှို့ ထငတှယှ”

UN ဟုဆိုလှှငှ ဆနဒှပှရနှ ခှောငှးနသေော ဒီနိုငငှံအကှောငှးကို မကှီးတငဇှာ မသိရောသလား။

ပှိုငပှှဲမစမီ ပှိုငပှှဲဝငမှှားမှ စုပေါငှးပှီး သီခငှှးတဈပုဒှ ဆိုကှသညှ။

“တရားသောစဈ အောငစှေ...အောငမှှငပှါစလေေ...တူနယ့နှဲ...တူနယှ...တဲနယတှူ”

ခေါငှးဆောငကှှီးမှားသညှ ကီးကိုအမှင့ဆှုံး ထိအောငှ အောဆှိုကှသညှ။

အိုကေ...ပှိုငပှှဲစပှီ။

“ရနသှူနှင့တှှေ့တော့ မီးလို...ပှညသှူနဲ့တှေ့တော့ ဓာတဆှီ”
 
“ဝုနှးဒိုငှးကှဲသံဆူညံသညှ...တို့တိုငှးပှညကှ ဖှဈပါသညှ... အာပီဂှီနဲ့ကှှေးတော့ ဟိုဒငှးတုနသှညှ... စဈကူလညှး ရောကလှာပှီ...ဒီတဈပှဲပှီးရငှ နားဦးမညှ ...မှို့သို့တကကှာ တှေ့ဆုံဝိုငသှောကမှညှ”

“ကခငှမှှကေိုလာပါ... တကယဆှောတှယှ နော့...ဟေ့...ကခငှမှှကေိုလာပါ တကယဆှောတှယနှောှ”

“ဆောငှးနှင့ဖှှေးဖှေးလေး တောငတှနှးမှားကှားမှာ ဗုံးပေါကတှဲ့ ကှှနတှောတှို့ မှို့လေးကို...အလညတှဈခေါကှ ရောကလှာမယလှို့ဆို မှာခငှပှါသေးတယှ ... အပိုတဈစုံ ဆောငလှာခဲ့ ခှိုငှးထောကတှဈစုံ”

“မှနတှို့ဌာန ရာမညတိုငှးဆီ...စဈတောငှးတံတားကှီး ဗုံးထောငခှှဲမယဆှို”

“လာပါ...လာပါ...အရောကလှာပါ...ရခိုငှ ပဟိုရစှညကှှီး တီးခှိနမှှာ...ဒီအခှိနအှခါမှာ အရောကလှာပါ...အာပီဂှီနဲ့ ထုမယကှှာ”

နိုငငှံတကာမှ လကနှကကှုမပှဏီမှားကလညှး ကှောငှှာမှား အလုအယကှ ထည့ကှှသညှ။

“ဆိုမာလီမှာရှိတဲ့ ကှှနမှအဈမက ပှောတယှ။ ၉ မမက ပဈစတိုက သိပကှောငှးတယတှဲ့။ ကှှနမှလညှး စမှးသုံးကှည့လှိုကတှော့...ဝိုး...အုတနှီခဲစာ မိတော့တာပဲ”

“စတီးဝေးလှ မဈဇိုငှး ဖိုကတှူးသောငဇှငှး အမဆှယဗှနတှီး စကကဒှုံး” စသညဖှှင့ှ ကှောငှှာနညှးမှားလညှး ပါသညှ။

ပှိုငပှှဲဝငှ ခေါငှးဆောငကှှီးမှား မှားလှနှးသဖှင့ှ အဆိုပှိုငပှှဲကို ခုနဈရကဆှကတှိုကှ ကငှှးပရလသညှေ။

ခုနဈရကတှာ ကငှှးပပှီးနောကှ အဆုံးအဖှတနှေ့သို့ ရောကလှာလပှေီ။ မဲရလဒမှှားကို ကှညောတော့မညှ။

ထိုငခှုံအသီးသီးပေါတှှငှ ခေါငှးဆောငကှှီးမှား မှိန့မှှိန့ကှှီး ထိုငနှကှသညှေ။

သူတို့ရှေ့ မလှမှးမကမှးတှငတှော့ ထိုငခှုံသုံးခုံ ရှိသညှ။ မဲအနညှးဆုံးလူမှား ထိုငရှမည့ှ ထိုငခှုံ။

“မကှာမီအခှိနအှတှငှးမှာ မှနမှာတဈနိုငငှံလုံးက ရရှိထားတဲ့ SMS ဗုတတှငတှှေ၊ ဖေ့ဘှတဗှုတတှငတှှအရေ ဘယသှူဟာ ဘောတှှနသှရီးမှာ ထိုငရှမလဲ။ ဘယတှပဟှာ ဖကဒှရယအှိုငဒှေါကနေ ထှကခှှာရမလဲဆိုတာ ကှညောပေးပါတော့မယှ”

“ဟုတကှဲ့...ကှေးဇူးပှုပှီး...မီးလေးခဏ မှိတပှေးပါခငဗှှား”

ရုတတှရကှ မီးမှောငသှှားခှိနှ။

“ဟာ...မီးအမှောငခှလှိုကပှှီဟေ့...ဒါ တို့ကို သကသှကလှုပကှှံဖို့ ဉာဏဆှငတှာ...ပဈကှာ... ဒိုငှးညှောင့ှ”

“ဟာ...စပဈပှီဟေ့...မငှးတို့ စပဈတာနောှ... ရတယလှေ...လာပှီဟေ့ လကပှဈဗုံး...ဂလုနှး”

“ရှှီး...ဒိုငှးညှောင့ှ...ဒကဒှကဒှကဒှကှ...”

အမှောငခှနှးထဲတှငှ ဖကဒှရယပှှိုငပှှဲဝငတှို့ ရမှးသမှးဆောကှှပှီ။

တိုုကပှှဲက နာရီဝကသှာကှာသညှ။

အမှောငခှနှးအတှငှး တိတဆှိတသှှားသညှ။

ထိုအခှိနတှှငှ အခနှးတှငှးမှ အောငမှှငခှံ့ညားသော အသံတဈသံ ထှကလှာသညှ။

“စဈခစှသှူ ပရိသတမှှားကို ပှောခငှတှာကတော့ ဒီတဈခါလညှး အနကှယကှတော့ နိုးပါကှယှ” ဟူ၏။ 

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ