News

POST TYPE

SATIRE

မက်ခရာတိုငျးပွညျ လကျမရှံ့လူမိုကျမြားနှင့ျ အသညျးငယျတတျသော ကြှနျုပျ
01-Jul-2016
(တဈ)

“ဒေါကှ”
“ဒေါကှ၊ ဒေါကှ”
“ဒေါကဒှေါကဒှေါကှ”

ကယှလှောငသှော တံခါးခေါကသှံသညှ ကှှနှုပအှား လိပပှှာလှင့မှတတှ ခှောကခှှားသှားစေ၏။

‘ဣတိပိ’ ‘ဣတိပိ’ ‘ဣတိပိ’

ဘုရားမှတဈပါး အားကိုးရာ မမှငလှသဖှငှေ့ ဂုဏတှောကှိုးပါးကို အလန့တှကှား ရှတဆှိုမိသောငှှား ကှောကစှိတကှှောင့ှ ‘ဣတိပိ’ခညှှးသာ အပကှှောငှး ထပနှေ၏။ ရှေ့ဆကှ၍ မရှတနှိုငတှော့။ ရှတသှညဆှိုသောငှှား ကိုယ့နှားကိုယကှှားရုံမှှသာ ဖှဈ၏။ အသံကယှကှယှှ မထှကရှဲခှေ။

နရောကား ရနကှုနမှှို့ကှီးနှင့ှ ခဲတဈပဈမဝေးသော လူနထေူထပသှည့ှ မှို့နယတှဈခုမှ ခှောကထှပှ တိုကတှဈလုံး၏ နှဈလှှာမှောကအှခနှးတှငှ ဖှဈ၍ အခှိနကှား နံနကကှိုးနာရီခန့ဖှှဈ၏။ ယငှးအခနှးငယကှား ကှှနှုပနှှင့ှ တပည့ကှှောသှို့ ပှညတှောပှှနနှိုငခှဲ့ သညရှှိသောှ ဇရပနှှင့ှ ကားလကမှှတတှိုငတှို့တှငှ ခှသလေုံးအိမတှိုငဘှဝ ခိုကိုးရာမဲ့ မဖှဈစရနှေ ရှိစုမဲ့ ခှှေးနှဲစာဖှင့ှ ဝယယှူထားခဲ့ခှငှး ဖှဈ၏။

လှနခှဲ့သောညက ကှှနှုပနှှင့ှ တပည့ကှှောသှုံးဦးတို့ ဖူးခကှ၊ ရနောငှး၊ ကော့သောငှး၊ ထားဝယှ၊ ရနကှုနှ ခရီးရှညကှှီးကို ရှပတှိုကယှာဉအှပါအဝငှ မောတှောှ ကားအဆင့ဆှင့စှီးလကှှ တပငတှပနှး ခရီးနှငလှကှှ ရောကရှှိခဲ့ကှခှငှး ဖှဈလရော ခရီးရောကမှဆိုကပှငှ တပည့ကှှောတှို့ တဈခှိုးတညှးသိုးနအေောငှ ထိုးအိပှ လိုကကှှသညမှှာ မောတှောဘှုတသှံနှင့ှ တူလှသော ဟောကသှံ တခေါခေါသညှ အခနှးငယတှဈခုလုံးကို တညဉ့လှုံး စိုးမိုးထားခဲ့လသညှေ။ ကှှနှုပမှူကား စိုးရိမှ သောက ဗှာပါရဖှင့ှ တဈမှေးမှှပငှ အိပှ၍မပှောလှေ။

မိုးလငှးသညနှှင့ှ တပည့ကှှောသှုံးဦးသား ကှှနှုပှ အား ယငှးအခနှးငယတှှငှ တဈယောကတှညှး ခနှထှားရဈကာ ကိုယစှီအကှောငှးပှခကှဖှှင့ှ ရနကှုနမှှို့ထဲသို့ အသီးသီးအသက၊ အသက။ မသိမသာ လဈထှကှ သှားခဲ့ကှလရော ကှှနှုပအှထီးတညှး အားငယစှှာ ကနှရှဈခဲ့ခှငှး ဖှဈလသညှေ။

(နှဈ)

“ဒေါကှ” “ဒေါကှ” “ဒေါကဒှေါကဒှေါကှ”

တံခါးခေါကသှံသညှ အဆကမှပှတှ ထှကပှေါလှာနမှေဲ ဖှဈ၏။ အသကပှငှ မရှူရဲလောကအှောငှ ကှောကလှန့နှသညှေ့ ကှားမှပငှ တံခါးရှိရာသို့ ခှလှမှေးဖှဖှ လှမှးရငှး သော့တံပေါကမှှနေ၍ တံခါးအပှငဘှကသှို့ ကှှနှုပှ အသာခှောငှး၍ကှည့မှိ၏။ ညှဉှးသိုးသိုးပုံစံနှင့ှ ဦးထုပပှှော့တဈလုံးကို ခပငှိုကငှိုကဆှောငှး ထားသည့ှ လူရှယတှဈဦး အထုပတှဈထုပလှကတှှငှ ကိုငလှကှှ ရပနှသညကှေို မှငရှသည့အှခါ ကှှနှုပသှညှ နှလုံးသှေးရပလှုခမနှး ထိတလှန့တှုနလှှုပရှလပှေီ။ ဘုရား၊ ဘုရား။ ငါစောစောကဖတခှဲ့တဲ့ ဂှာနယမှှာ ရနကှုနတှှငှ အသကှ ၅၀ ကှောအှရှယရှှိ အမှိုးသမီးတဈဦး လညပှငှး ဓားဖှင့လှှီးဖှတှ အသတခှံခဲ့ရသတဲ့။ ကှှနှုပအှသံမထှကရှဲပဲ တံခါးကို နောကကှှောဖှင့မှှီရငှး ရငဘှတကှို လကအှစုံဖှင့ှ အသာဖိ ဘုရားကို အကှိမကှှိမတှမိ၏။

စဈစဈ ဤအကှောကတှရားသညှ ရနကှုနသှို့ အလာ ခရီးတဈထောကဖှှဈသည့ှ ကော့သောငှးမှို့မှ စတငခှဲ့၏။ ထိုမှို့၌ ကှှနှုပတှို့ ရောကသှည့နှေ့မှာပငှ စားသောကဆှိုငပှိုငရှှငတှဈဦး နအေိမအှိပရှာတှငှ အိပပှှောနှစဉှေ အမညမှသိလူသတသှမားက ဝငရှောကှ သတဖှှတသှှားခဲ့၏။

သညမှနကပှိုငှး ကှည့နှမေိသည့ှ တဈပတအှတှငှး မှုခငှးသတငှး မှားတှငလှညှး ရနကှုနမှှို့ကဲ့သို့ မှို့ကှီး မှားအပါအဝငှ နယမှှို့မှားပါမကနှှ ရကရှကစှကစှကှ ကှူးလှနသှောလူသတမှှုမှားကို သတငှးဓာတပှုံမှားနှင့ှ မှငတှှေ့လိုကရှ၏။ နေ့ခငှးကှောငတှောငှ လမှးမှာ ရိုကလှု၏။ ခုခံမိသူမှာ ဓားဖှင့အှထိုးခံရ၏။ သမီးရညှး စားစုံတှဲဆိုငကှယစှီးရငှး ဆိုငကှယှ၊ လကကှိုငဖှုနှးနှင့ှ ပါသမှှငှယေူပှီး သတှ၏။ လူသအလေောငှးကို အိတတှှငထှည့ှ၍ လမှးဘေးရမှေောငှးတှငှ စှန့ပှဈသည့ှ သတငှးနှင့ှ ခေါငှးမပါဘဲ ကိုယခှညှှးသကသှကှ စှန့ပှဈထားသည့ှ အမညမှဖောနှိုငသှော အလောငှးသတငှး တို့ကိုလညှး အမှတရှမိ၏။ ကှှနှုပှ အဘယမှှာလှှငှ တံခါး ဖှင့ပှေးရဲပါအံ့နညှး။ ဆယမှိနဈခန့အှကှာ ခှသေံတဖတှှ ဖတှနှှင့ှ လှကေားဆီမှ သကောင့သှား ဆငှးသှားမှသာလှှငှ ကှှနှုပှ ဟငှးခနဲနအေောငှ သကပှှငှးခနှိုငတှော့သညှ။

(သုံး)

“ဒေါကှ” “ဒေါကှ” “ဒေါကဒှေါကဒှေါကှ”

တံခါးခေါကသှံ ပေါလှာပှနလှပှေီ။

ကော့သောငှးမှသညှ ရနကှုနမှှို့ရောကသှည့ှ တိုငှ အသကအှိုးအိမစှညှးစိမှ မလုံခှုံဟု ခံစားရသဖှင့ှ တဈညဉ့လှုံး အိပမှပှောခှဲ့သော ကှှနှုပှ မှေးခနဲ ငိုကမှဉှှးသှားခဲ့ခှငှးဖှဈ၏။ သော့တံပေါကမှှ ခှောငှး၍ ကှည့ရှပှနသှညှ။ ခှေးမသားတပည့ကှှောှ ကပပှလီဖှဈ၏။

“မအပေေး၊ အသံလေး ဘာလေးပှုပါဟ။ ဒီမှာ ကှောကလှို့သတေော့မယှ။ မိုးလငှးကတညှးက ထှကသှှားလိုကတှာ၊ ငါ့မှာ ခုခှိနထှိ ဘာမှမစားရသေးတော့ ဗိုကထှဲကအူတှေ ရကပှတှို့၊ ပေါ့ပတှို့ ကကုနပှှီဟ။ ခှေးမသားရ” 
“ဟငှ။ စောစောက မုန့ဟှငှးခါးအကှောစှုံနဲ့ နှဈပှဲ လမှးထိပကှနဝယပှှေီး ဆိုကကှားဆရာတဈယောကနှဲ့ ပို့ခိုငှးလိုကလှေ ဆှာရယှ”

သဟေဲ့နနဒှိယဟူသော အာမဍေိတပှှုရငှး ကှှနှုပှ၏နဖူးကို လကဝှါးဖှင့ှ ဗှနှးခနဲနအေောငှ ရိုကှ လိုကမှိ၏။

“နပေါဦးဆှာရဲ့။ ဆှာပှောတော့ ဆှာဟာ တဈခတှတဈခေါက ရနကှုနမှှာ မိုကပှေ့ဆိုတဲ့ လူမိုကတှှရေဲ့ ဂေါ့ဒဖှားသားကှီးဆို။ အေးလေ။ အသကကှ ထောကလှာပှီဆိုတော့ ကှောကခှှေးပါပှီပေါ့” 
“ဟကောငှ။ နင့ပှါးစပပှိတှ။ ကှောကတှယလှို့ ပှောခငှပှှော။ ဘုမသိဘမသိ မာလကီးယားမယ့ှ အဖှဈ ဆိုးမှိုးကိုတော့ လန့တှာအမှနပှဲမောငှ။ ဘယ့နှှယကှှာ။ နိုငငှံတကာမှကော၊ ဖူးခကမှှာပါ သတတှာဖှတတှာတှေ ရှိပါရဲ့။ ဒါပသေိ တို့တိုငှးပှညမှှာက အသကတှှပေေါပှီး သရတော သိပလှှယလှှနှးနကှသလေား လို့ကှာ” 
“ဒီလောကလှညှး ကှောကမှနပေါနဲ့ဆှာရယှ။ တပည့တှို့အခနှးက ရဲစခနှးနဲ့ ကပလှကှလှေ” 
“တောပှါတော့ မောငရှာ။ ရာဇဝငလှူသတှ သမား လကစှှမှးပှလို့ ရဲနှဈယောကှ ပှဲခငှှးပှီးခဲ့ဖူးတာ မကှာလှသေးဘူးနောှ” “ဆှာ့အကဲကို ဖမှးရတာ ဒုစရိုကမှှုတှေ အပှတှ ရှငှးတော့မယဆှိုတဲ့ သတငှး ရနကှုနတှိုငှးဝနကှှီးခှုပရှဲ့ မကှားမိသေးဘူးထငပှါရဲ့” 
“ခကပှါဘိတပည့ရှာ။ မငှးတို့ဆှာက အဲဒီဝနကှှီးခှုပရှဲ့ လုံခှုံရေးကိုပါ တှေးပူနတောလဟ။ ဗိုလခှှုပအှောငဆှနှး လုပကှှံခံရတာတောငှ သတတှာမှနသှဗှ ဆိုတဲ့ စာတှကေို ငါ့တပည့ှ မဖတရှသေးဘူး ထငပှါရဲ့။ ဒါတငှ ဘယကှပါ့မတုံး။ မကှေးဝနကှှီးခှုပကှိုလညှး ရနရှှာမယဆှိုပှီး ခှိမှးခှောကနှသတေဲ့မောငှ” 
“အဟကှ၊ အဟကှ။ ဒါနဲ့မှား သူ့ကိုယသှူ ယာကူဇာဂိုဏှးခေါငှးဆောငကှှီး လသေံဖမှးခဲ့တာ အံ့ပါရဲ့။ ကှံဖနပှှီး ကှောကနှလေို့ကတော့ လှညှးအောကတှောငှ မအိပလှနေဲ့ဆှာ”

ဆှာ့ကို ပှကရှယပှှုရငှး စေ့ထားသောတံခါးမှ ကုပခှှောငှးခှောငှး ဝငလှာသူကား ဖကှညပှေေ တညှး။ သငှးတို့ မညသှို့ပငှ ခနိုးခနဲ့ဆိုစကောမူ ကှှနှုပှ အနဖှငှေ့ စိုးစဉှးမှှ မတုနလှှုပခှှေ။ သတတှိဆိုသညမှှာ ရှိသင့သှည့နှရောတှငှ ရှိသင့သှညမှဟုတလှော။

တောငတှှေးမှောကတှှေးနှင့ှ ထိုညကလညှး ကှှနှုပှ တမှေးမှအိပှ၍မပှောခှဲ့လေ။

(လေး)

“ဆာ။ ထတော့လဗှော။ ဖူးခကကှနေ ပုသိမကှိုပှနရှောကနှတေဲ့ ဟိုတယမှနနှဂှောလေး ကိုရှှသေီး ခေါှ ကှောကှှောခှိုငကှို သှားတှေ့ခငှတှယဆှို။ သှားကှစို့ဆှာ”

ညက ဘယခှှိနမှှ ပှနရှောကမှှနှးမသိသော လမငှေးသား၏အသံကှောင့ှ ကှှနှုပှ မကှလှုံးဖှင့လှိုကှ ရသညှ။ မကှစှိမှိတထှားသောငှှား အိပမှပှောခှဲ့သော ကှှနှုပှ မကှတှှငှးဟောကပှကနှှင့ထှထိုငရှငှး သငှးကို စိုးရိမတှကှီး မေးရပှနသှညှ။

“နပေါဦးကှ။ ရနကှုနကှနေ ပုသိမကှိုသှားရငှ စဈတပဂှိတတှှေ ဘာတှဖှတရှသေေးလားကှာ” 
“ဖှတခှငှလှညှး ဖှတရှမှာပေါ့ဆှာ။ ဘာ အရေးတုံး။ ဆှာ့တပည့တှှကေ လူကောငှးတှပေဲဥဈစာ” 
“အငှး၊ ဒါဆိုလညှး မသှားတော့ပါဘူးကှာ။ စဈတပဂှိတမှှာ ကညှပှေါကပှှီး ငါ့လာမှနနှရငဒှေုကခှ။ ပှီးတော့ ငါတို့က အငှားကားနဲ့သှားမှာဆိုတော့ ယာဉမှောငှးက ရိုကလှုမယ့အှနတှရာယလှညှး ရှိသေးတယလှေ” 
“ကဲပါဆှာရယှ။ ဒါဆိုရငလှညှး မှို့ထဲကို လိုငှး ကားလေးစီးပှီး ရနကှုနရှောကနှတေဲ့ ဆှာ့မိတဆှှေ ဘနကှောကကှ ထမငှးဆိုငပှိုငရှှငလှေး ကိုအောငမှှင့ှ မှတကှို သှားတှေ့ကှစို့ရဲ့”
“မကှမှှနှးတဈဆေ မကှောကဆှိုတာ တယမှှနပှါ ကလား။ အခန့မှသင့ရှငှ ကားစပယယှာရဲ့ သံတုတစှာ မိမှာကို ထည့မှတှကတှော့ဘူးလား ငတုံးရ” 
“ဒီလောကတှောငှ ကှောကနှမှတေော့ မထူးပါဘူး ဆှာရယှ။ လာမယ့ဘှေး ပှေးတှေ့တဲ့။ ရနကှုနမှှို့ မှာ လူမိုကတှှဆေီ ဆှာကိုယတှိုငသှှားတှေ့ပှီး မဆိုး မမိုကကှှဖို့ တရားဟောလိုကရှငှ ကိဈစပှတပှှီပေါ့”

အရညမှရ အဖတမှရ အမှဲအာခှောငလှေ့ ရှိသောကှောင့ှ လမငှေးသားဟူ၍ အမညသှညာတှငှ လသညှေ့ တပည့ကှှောှ၏ အကှံပှုခကှသှညှ လေးညှို့ မှ ပဈလှှတလှိုကသှောမှားကဲ့သို့ နှလုံးအိမတှှငှ ဒုတခှနဲ လာစိုကှ၏။ မှနလှစှေ။ ကှှနှုပအှကှှမှးဝငခှဲ့ဖူးသည့ှ ဒုစရိုကလှောက၏ သဘောသဘာဝအရ လူမိုကတှော မှသာ လူမိုကလှကသှဈတို့ ပေါထှှကကှုနှ၏။ ဝနှးကငှှ အသဈမှ တဈကိုယတှောလှူမိုကအှသဈ ပေါထှှကခှဲ၏။ ကှှနှုပှ၏အသိဉာဏကှို အရေးပေါမှောတှာ တပလှကှှ လှုပနှှိုးရသညှ။ တဈခတှတဈခေါက နာမညကှှီး လှပါသညဆှိုသော စိုးမှတှ၊ ကှိုးသိနှးဝငှး၊ အကှညလှေး စသည့လှူမိုကမှှားကား စုတမနေေ သလှနကှှလပှေေီ။ ဘုနှးကှီးစိုးသနှးကား ရဟနှးဝတလှကှရှှိ၏။ ရကှေောမှောငအှေး၊ သာကတဗဒေေါ၊ လှိုငှ ကမာရှတမှှ ဘားလား၊ ကနတှောကှလေးမှ မနှးနီးတို့ကား အိုလှနှးကှီးမက အိုစနာကကှာ အစှယကှှိုးကှလပှေီ။

လကရှှိကာလ လူဆိုးလူမိုကှ အမှားစုကား လှိုငသှာယာ၊ ဒဂုံတောငမှှောကှ၊ ရှှပှညသှော၊ ကှည့ှ မှငတှိုငတှဈဖကကှမှး၊ အငှးစိနတှဈဖကကှမှးတို့တှငှ ကှီးစိုးကာ ရနကှုနမှှို့ကှီးကို အကှီးအကယှှ ခှိမှးခှောကှ လကှရှှိကှ၏။

(ငါး)

သို့ဖှင့ှ... ကှှနှုပနှှင့ှ ငယပှေါငှးကှီးဖောလှူမိုကှ အိုကှီးမှား၏ အဆကအှသှယဖှှင့ှ ခတှသဈလေူမိုကှ နောကပှေါကကှလေးမှားအား ရနကှုနမှှို့၏ တဈခုသော စားသောကဆှိုငကှှီးတှငှ ကှှနှုပကှောငှးမှနစှှာ တှေ့ဆုံခှင့ရှခဲ့လသညှေ။ လူမိုကလှောက၏ ဝါစဉအှရ ကှှနှုပအှား သငှးတို့ ကောငှးမှနစှှာ ဧည့ခှံခဲ့ပါ၏။ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့ထံမှရရှိသည့ှ လူမိုကလှောက သတငှးစကား တို့မှာလညှး မှားစှာနာယူ မှတသှားဖှယကှောငှးလှပါ၏။

“အခုခတှကေ အနကှယဒှငတှို့ခတှလေို မဟုတတှော့ဘူး အနကှယှ။ ကှှနတှောတှို့ဟာ အထကကှ ညှနကှှားခကှအှတိုငှး လိုကနှာကှရတာခငဗှှ။ လှနခှဲ့တဲ့ နှဈနှဈကှောလှောကကှဆို ညှနကှှားခကှတှှကေ မှို့တောခှနှးမကနေ လာတာခငဗှှ။ လကပှတနှီတှေ ဘာတှနေဲ့ဆိုတော့ တရားဝငှ မိုကလှို့ရတာပေါ့” 
“ဟုတတှယှ ဦးလေးဒငှ။ တူတောမှောငတှို့ အနနေဲ့ သူတို့အတှကှ အရေးကှီးတဲ့စဈဆငရှေးတှေ ကို အားကှိုးမာနတှကှ လုပပှေးရတော့ အပှနအှလှနှ သဘောအရ နယမှှခေံရဲကလညှး ကှှနတှောတှို့ကို အထာပှနထှားတာမို့ ကိုယ့နှယနှဲ့ကိုယှ အပိုငစှားတှေ ဖှဈကုနတှာပေါ့။ ဒီခတှကှေီးမှာ အလုပအှကိုငရှှားပါးတော့ သမမှာအာဇီဝနညှးနဲ့ လုပစှားလို့ အခှင့မှသာဘူးလေ” 
“အခု လတတှလော ကှှနတှောတှို့ကို ကာဗာ ပေးထားတဲ့သူတှကတေော့ သူဌေးကှီးတခှို့ ဆိုပါတော့။ သူဌေးကှီးတှနေဲ့ အရငှ ဟိုလူတှကလညှေး တဈအုပစှုတညှးပဲလေ။ ငှကတေော့ ဘာပေါသလဲ မမေးနဲ့ ဦးလေးရေ။ အမယှ၊ တဈခါတဈခါ အမှိုး ဘာသာ သာသနာအတှကှ ဆိုလား။ နယတှဈကာလှည့ှ မိုကဂှုဏပှှရတာတောငှ ရှိသေးဗှာ” 
“ဒီတော့ဦးလေးရာ။ ဒီတိုငှးပှညမှှာ လူမိုကလှောက ခှုပငှှိမှးစခငှရှငှေ အဓိကဟာ အဓိကပဲ ခငဗှှ”

ဂှာအေးကို သူ့အမရေိုကနှသညှေ့ လူမိုကဇှာတရှှုပကှို ကှှနှုပကှောငှးကောငှးကှီး သဘောပေါကှ လပှေီ။ မှနမှာပှညတှဈဝနှး လူတိုငှးအကှောကတှရား ကငှးကငှးနှင့ှ လုံခှုံစှာနနေိုငရှေးအတှကှ ဘာဆကှ လုပရှမညကှို ကှှနှုပှ သိမှငခှဲ့လပှေီ။ အဓိကသညှ အဓိက ဖှဈလသညတှကေား။ 
“တှေ့ကှသေးတာပေါ့ အဓိကတှရော” ဟု အသံ တိတကှှုံးဝါးရငှး ကှှနှုပဝှပကှငှှးသို့ပှနခှဲ့ပါ၏။

(ခှောကှ)

“ယူာနုဘာဝတော၊ ယကခှာ၊ နဝဒေူနှတေိ ဘီသနံ။ ယဥှိစဝေါ နုယုဉဇှနတှော၊ ရတတှိနဒှိဝ မတနဒှိတော” “သုခံ သုပတိ သုတတှောစ၊ ပါပံ၊ ကိဉစှိ၊ နပူတိ။ ဧဝမာဒိ ဂုဏူပတေံ၊ ပရိတတှံတံ ဘဏာမ ဟေ” 
“ဆှာသမား အိပခှါနီး ဘာတှလှှေောကရှှတှ နတောတုံး။ လူမိုကတှှနေဲ့တှေ့ တရားရပှီး ဘုနှးကှီး ဝတတှော့မလို့မှားလား ဆှာ” 
“နင့အှမကလှှေား။ မတှတသေုတရှှတနှတောလဟ ကပပှလီရ” 
“ဗှာ။ လူမိုကကှို မတှတောပို့လို့ ရမတဲ့လား ဆှာရယှ” 
“နငှ နားမလညပှဲ စှတပှှောမနနေဲ့။ အခု အဓိက ထားပှီး မတှတောပို့နတောက အဓိကတှကေိုလဟ”
“ရှငှးအောငလှငှးပါဦးဆှာရယှ။ ဆှာ့စကား ကလညှး အဓိကတှနေဲ့ခညှှး ရှုပနှလေို့ပါ”
“အငှး... သဟာဖှင့ှ တဈတိုငှးပှညလှုံးလုံခှုံ အေးခမှှးဖို့ ဘယဝှနကှှီးဌာနက တာဝနယှူထားပါလိမ့ှ မောငရှာ” 
“ပှညထှဲရေးပေါ့ ဆှာရယှ။ လူတိုငှးသိနတေဲ့ ဥဈစာ” 
“ဒါဆို ပှညထှဲရေးကို ဖှဲ့စညှးပုံဥပဒအရေ ဘယသှူတှကေ ခှုပကှိုငထှားသတုံး။ ဘယကှနလော သတုံး” “အဟား။ ပေါကပှါပှီဆှာ။ တပည့ကှောငှး ကောငှးသဘောပေါကပှါပှီ” 
“အပေါကမှစောနဲ့ဦး ငါ့တပည့ှ။ အဲဒီအဓိက ကတှဲ့သူတှနေဲ့ ခမှှးသာလှပါခညှ့ရှဲ့ဆိုတဲ့ သူတှဟော ပုလငှးတူဘူးဆို့ တဈအုပစှုတညှး၊ တဈဂိုဏှးတညှး ဆိုတာလညှး သဘောပေါကဖှို့လိုသေးသကှဲ့” 
“ဟုတပှါ့ဆှာ။ ဟုတပှါ့။ လကစှသတတှော့ အဓိကဟာ အဓိကကိုး။ ဆှာပို့သတဲ့ မတှတော သူတို့ဆီ ရောကရှငတှော့ တဈတိုငှးပှညလှုံး လုံခှုံအေးခမှှးပှီ ပေါ့။ နာနာကှီးသာ မတှတောပို့ဆှာ”

တပည့ကှှောှ ကပပှလီတယောကှ ကှှနှုပှ၏ အိပရှာဘေးမှ ရှှငမှှူးစှာ ပှနလှညထှှကခှှာသှားပါ၏။ ထိုညက မတှတသေုတှ ဘုတအှုပကှို ရှေ့တှငခှှ၍ ဆုံးခနှး တိုငအှောငှ ကှှနှုပအှကှိမကှှိမရှှတဆှိုခဲ့ပါ၏။ တိုကှ ဆိုငမှှုပလေော။ ထူးဆနှးသညလှော။ မတှတောဓာတှ၏ တနခှိုးရှိနစှောှ အာနုဘောကှှောင့လှော တိကစှှာ ကှှနှုပှ မဆိုနိုငသှောငှှား အသညှးငယတှတသှော ကှှနှုပှ ထိုညက ကောငှးစှာ အိပပှှောခှဲ့ခှသညတှကေား။ ။

မငှးဒငှ