News

POST TYPE

SATIRE

ပြိုင်စံမပေါ် နိုင်ငံကျော် ဆရာကြီးဗြိ၏ နာမည်ကျော် စာရေးဆရာဖြစ်နည်း
15-Jan-2017
စာရေးဆရာကှီးဗှိသညှ နှာခေါငှး အလှနကှှီး၏။ ယခငကှတော့ သူသညှ သူ၏ ကှီးမား ပှရောငှးသော နှာခေါငှးကှီးကှောင့ှ နာမညကှှောှ စာရေးဆရာကှီး ဖှဈလာမညဟှု လားလားမှှပငှ မထငမှိခဲ့။

ထို့ကှောင့ှ အနှီ နှာခေါငှးကှီးကို သူ သဘော မတှေ့။ ယခုမူ သူသညှ နှာခေါငှးကှီး ခှင့ပှေးခဲ့သော မှေးသမိခငှ ကှေးဇူးရှငအှား ကှေးဇူး အထူး တငနှေ၏။ မတငခှံနိုငရှိုးလား။ သူသညှ ဒီနေ့ခတှတှငှေ ထိုနှာခေါငှးကှီးကှောင့ှ နာမညကှှောှ စာရေးဆရာကှီး ဖှဈနခှေေ ပှီတညှး။

ဆရာကှီးဗှိသညှ လုံးခငှှးစာအုပှ တဈအုပှ ထှကထှားလသညှေ။ ထိုစာအုပသှညလှညှး မဟာရနကှုနှ ရှှမှေို့တောတှှငှ ဆန့တှငငငှငှ အသကရှှငလှကှရှှိသော စာအုပှ စတိုးဆိုငကှှီးမှားရှေ့ရှိ ဘတဈှဆဲလား စာအုပှ စာရငှးတှငှ ဖစှဖှစှမှှညအှောငှ ထိပဆှုံးက နလသတညှေေး။

ထိုစာအုပစှာရငှးကိုမှငတှိုငှး ဆရာကှီးဗှိသညှ သူ့နှာခေါငှးအား ပှတသှပကှာ အကှနပကှှေီး ကှနပလှတေေော့သညှ။

ဆရာကှီးဗှိသညှ ဘတဈှဆဲလား စာရေးဆရာကှီး မဖှဈခငကှတညှးက ဝါသနာအရ တနဖှိုးရှိသော စာပေ သုံးလေးပုဒကှှောကှှောကှို ဖေ့ဘှတဟှု ခေါဆှိုသည့ှ ဗှဲလရမှး အုတနှံရံနှင့ှ တူသောနရောတှငှ ရေးသားခဲ့ခှသညှေ။

“ဟိုရှေးရှေးတုနှးက ဘုရငမှငှးတရားကှီးသညှ အီးအီးပါသောအခါ ဖငပှှောငကှှီးနှင့ှ ပါလေ၏”ဟူသည့ှ အလှနှ ရသပှောငမှှောကသှည့ှ စာမှားသညှ ဆရာကှီးဗှိ၏ လကရှာမှားပငှ။

အနှီဖေ့ဘှတှ ဟူသညကှား ခှိုမိုငမှိုငှ ခှိုမိုငမှိုငှ မမေေ့ခှိုခှိုကိုငှ ဟူသော မဟာ အလငှကှာကှီးမှိုးကို ရေးသားကာ နာမညရှှေ့တှငှ ပိုးဟပဟှု တပသှူ တဈသနှး ရှိနသေောနရော။

ခဲတံအတုံးဖှင့ှ ဝလုံးဆှဲကာ သံသရာဟု ခေါငှးစဉှ တပတှငပှှီး နာမညရှှေ့တှငှ အားတဈဟု ခေါငှးစဉတှပသှူ တဈသိနှးရှိသော နရောဖှဈခှေ၏။

ထို့ကှောင့ှ ဆရာကှီးဗှိသညှ အဆိုပါ ဗှဲလရမှး အုတနှံရံ ဖေ့ဘှတကှှီးပေါတှှငှ သူ့ကိုယသှူ မှနမှာဘာသာဖှင့ှ စာရေးဆရာဟု အဓိပပှာယှ ထှကပှှီး သိုးဆောငှး ဘာသာဖှင့ှ ဝရိုကတှာဟုတှငသှော အမညနှာမကို တပှ၏။

ဆရာကှီးဗှိသညှ ထိုစာပမှေားကို ဖေ့ဘှတပှေါှ တငသှည့အှခါ ရိုးရိုးတနှးတနှးမတငှ။ သူ၏ ကှီးမား လှစှာသော နှာခေါငှးကှီးပါရှိသည့ှ မကှခှှကှ မငှဂှလာကှီးကို ဓာတပှုံရိုကကှာ စာနှင့တှှဲလကှှ တငှ၏။

စာပလေောက ဟူသညကှား ခတှအဆကဆှကှေ လောကနီတိတရားကို ကငှ့ကှှံကှသူတို့ ပှောစှံရာပငှ။

ယခုခတှေ စာပလေောကသားမှားသညလှညှး ထိုအစဉအှလာကောငှးကို အဘယမှှာ ဖှောကနှိုငအှံ့နညှး။ ကှီးသူကို ရိုသေ၊ ရှယတှူကို လေးစား၊ ငယသှူကို သနားဟူဘိ လောကနီတိရှိ၏ မဟုတလှော။

ထို့ကှောင့ှ စာပလေောကသား စာရေးဆရာ ကှီးငယဟှူသမှှတို့သညှ အနှီဖေ့ဘှတှ လောကမှ ဆရာကှီးဗှိ၏ ဂုဏသှတငှးကို ခံစားတှေ့ထိသောအခါ ဆရာကှီးဗှိအား စာပလေောကတှငှ နရောပေးပှီး ရိုသေ ခှီးမှှောကရှနှ ကှံစညကှှသညကှား အပှဈမဆိုသာ။

ကှီးသူကို ရိုသဆေိုသည့ှ နီတိလာအတိုငှး နှာခေါငှးခညှှးတဈခု ကှကကှှီးနသညှေ့ ဆရာကှီးဗှိကို စာပဆရောတို့ အယဒှီတာမငှးအဖှဈ ကှီးစိုးရာ သတငှးစာ၊ ဂှာနယှ၊ မဂဂှဇငှး မီဒီယာအပေါငှးမှ တကူးတက ဖိတခှေါစှာမှား ပါးကှလသတညှေး။

ဖိတခှေါစှာမှား လကခှံ ရရှိသော ဆရာကှီးဗှိ အလောငှးအလှာသညှ ထိုမီဒီယာတိုကမှှားသို့ သှားသည့အှခါ အယဒှီတာ မမမှားက ဆရာကှီးဗှိ၏ နာမညကှှောှ နှာခေါငှးပှရောငှးကှီးကို တခုပတှရ ကှည့ကှှ၏။

ထို့နောကှ တိုကပှိုငဓှာတပှုံဆရာ အသီးသီးက နာမညကှှောှ လတတှံ့သော ဆရာကှီးဗှိအား နှာခေါငှး အသားပေး ပို့ဈပေးနညှး မှိုးစုံကို ပှသလကှှ ဓာတပှုံ ရိုကကှှလေ၏။

တခှို့လညှး “ထငသှလောကတှော့ မဟုတပှါဘူးကှ ... အပှငမှှာ အနတေောပှါပဲ”ဟုလညှးကောငှး၊ တခှို့က “ကိတခှကှအှေ ... နှာခေါငှးနဲ့တငှ ဟောလိဝုဒှ တကလှို့ရနပှေီ”ဟူပှီးတဈဖုံ အမှိုးမှိုး ထငကှှေးပေးလကှှ ဓာတပှုံ တှဲရိုကကှှကုနှ၏။

ဓာတပှုံ ကိုယစှီ တှဲရိုကပှှီးနောကှ ဆရာကှီးဗှိက သူ၏ စာပရညမှှနှေးခကှှ နိဗဗှာနဘှုံအား အရောကှ ပို့ပေးမည့ှ ပေါငှးကူးတံတား ကှှတတှရား ဖှဈသည့ှ အနှီ အယဒှီတာမငှးတို့အား စာမူပို့အံ့ငှာ စကားစ လိုကသှညှ။

အယဒှီတာမငှးတို့သညှ နှာခေါငှး မကှနှှာဖှင့ှ စာကို လကခှံရမည့ှ ဝတတှရားရှိသဖှင့ှ ပှုံးဖှီးဖှီးဖှင့ှ ခေါငှးတညိတညှိတှ လုပကှှပှနကှုနသှညှ။

အပတကှုနှ၊ လကုနသှောအခါ ဂှာနယှ သတငှးစာ မီဒီယာအပေါငှး၏ စာမကှနှှာမှားတှငှ ဆရာကှီးဗှိ ၏နှာခေါငှးကော့၊ နှာခေါငှးလံ၊ နှာခေါငှးပှံ၊ နှာခေါငှး တစောငှး၊ နှာခေါငှးပင့ှ၊ နှာခေါငှးကိတှ ဓာတပှုံကှီး မှားစှာနှင့အှတူ ဆရာကှီးဗှိ ရေးလတတှံ့သော မဟာ စာမူတောမှှား နရောယူလာကှလသတညှေး။

လူမငှး ဘုနှးကှီးလှှငှ နတမှငှး မနသော။

မီဒီယာ ဘုနှးကှီးသောခတှေ ဖှဈသည့အှတှကှ ကှောငှှာရှငှ စီးပှားရေး လုပငှနှးတို့ခမှာလညှး မနသောတော့။ ဆရာကှီးဗှိအား သူတို့၏ စီးပှားရေး လုပငှနှးမှားအတှကှ ကှောငှှာ ရိုကပှေးရနှ ကမှးလှမှးတော့သတညှး။

သို့ပသေိ ဆရာကှီးဗှိသညှ စာပလေောကသို့ နှာခေါငှး အရငှးပှု ဝငလှာသောငှှား စာပမောနတော့ ရှိသညှ။

အနှီ စီးပှားရေးသမားတို့အား သရုပဆှောငခှ နညှးလှှငှ မရိုကဟှု ခပပှှတပှှတှ ပှော၏။ စီးပှားရေး သမားတို့ကလညှး မငှငှး။ မှငသှာထငသှာရှိသော စာရေးဆရာ နှာခေါငှးဖှင့ှ သူတို့ကုနပှဈစညှးကို ဂုဏတှကစှလေိုသဖှင့ှ ဆရာကှီးဗှိခမှာ စာရေးဆရာတငမှက မောဒှယလှဘှှိုငှးပါ ဖှဈရရှာလသညှေ။

မောဒှယလှဘှှိုငှး စာရေးဆရာကှီးဗှိသညှ မှားမကှာမီပငှ သူ၏ လုံးခငှှး မဟာစာအုပတှောကှှီး ထှကရှှိပှီးနောကှ စာပလေောက၏ ဘတဈှဆဲလား သုခုမဆရာကှီးစာရငှး တနှးဝငလှေ၏။

မနာလိုကှသူ အပေါငှးက ဆရာကှီးဗှိအား စာပလေောကသို့ နှာခေါငှးဖှင့တှိုကပှှီး ဝငလှာခဲ့သူဟုလညှးကောငှး၊ ဆရာကှီးဗှိ၏ နှာခေါငှးကှီးသညှ ဆီလီကှနထှိုးထားသော နှာခေါငှးကှီးဟု လညှး ကောငှး တဈဖနှ လကနှေ ဝဖနကှှလသညှေေ။

ထိုအခါ ဆရာကှီးဗှိကလညှး သူ၏နှာခေါငှးမှာ အောရှီဂငှနှယှ မူလပထမ နှာခေါငှးဖှဈကှောငှးကို နှာခေါငှးပေါမှှ ဆားဝကခှှံမှားကို ညှဈပှကာ သကသှေ ပှလေ၏။

မညသှို့ပငဖှှဈစေ ဆရာကှီးဗှိသညှ မှနမှာစာပေ လောက၏ စာရေးဆရာကှီးကား ဖှဈသှားလပှေီ။

တဈခုသောကာလတှငှ စာပလေောကကှီး၏ အထငကှရ အိုပယှ စာပပှေဲတောှ အမညရှှိ စာရေးသူ၊ ဖတသှူ စုံညီပှဲတောကှှီး ကငှှးပခှေ၏။

ထိုပှဲတှငှ ပါဝငလှတတှံ့သော စာရေးဆရာ အပေါငှးသညှ စာအုပမှှား မရောငှးရမည့အှတူတူ ပှဇာတှ မငှးသား မငှးသမီးအဖှဈ တဈခါလောကှ ဖှဈဖူးရနှ ကှံရှယကှှလေ၏။

ဖကခှှကစှားဟု တဈဖုံ၊ အမှငဟှုတသှလောကှ ရငရှှုပသှည့ဇှာတဟှု တဈဖနှ သူတို့ ဖှဲ့နှဲ့ခဲ့ကှလသေော ဇာတခှုံပေါတှှငှ သရုပဆှောငှ ကပှကှမည့ှ စာရေးဆရာ စာရငှးကှီး ထှကလှာခှပှေီ။

အလို ... အို ... အနှီစာရငှးတှငှ ဆရာကှီးဗှိမှ မပါလှှငှ ဘယပှှဲဖှဈမလိမ့ဟှု ဆိုရပခှေိမ့ှ။

ဆရာကှီးဗှိ၏ နာမညကှှောှ နှာခေါငှးကှီးကို မှငရှအံ့ အလို့ငှာ ဆရာကှီးနှင့ှ တှဲကခငှသှူ စာရေးဆရာမ အိုအယှ ကှီးငယလှတှ ပှိုရှယကှလညှး အမှားသား။

ဆံပငဖှှူ ကှာဆံ အလိပတှို့ဖှင့ှ အမှငှ မတင့ကှှသော စာရေးဆရာမ အိုအယှ အခှို့သညှ ဆရာကှီးဗှိနှင့ှ တှဲရနအှလို့ငှာ ဆံပငတှုမှားပငှ ဖောရှိနှးမှ ဝယစှှပကှှလေ၏။

ဆရာကှီးဗှိနှင့ှ တှဲခှင့ရှသည့ှ စာရေးဆရာမမှားကား ဖရဏာပီတိ ဂှမှးဆီထိသကဲ့သို့ ရှှငမှှူးကှလသညကှေား ပှောကုနဖှှယပှငမှရှိ။

ထိုအခှိနတှှငှ “တဈရံရောအခါက ဘုရငကှှီးသညှ ဖငလှှနပှှီး အီးအီးပါလသညှေ”ဟူသော စာမှားကို တဈခှိနကှ ရေးခဲ့သည့ှ စာရေးဆရာကှီးဗှိမူသညကှား စာရေးဆရာ၊ မောဒှယလှ သရုပဆှောငှ ဘဝမှသညှ ပှဇာတမှငှးသား ဘဝသို့ပငှ အောငမှှငတှော့မညဖှှဈသဖှင့ှ သူ၏ကှေးဇူးရှငှ နှာခေါငှးတောကှှီးအား ရှှကှပလှကှေှ ပှဇာတတှှငှ ဝငရှောကကှပှပှီး ရှှနှောခေါငှး မောငမှောငဗှှိ အမညဖှှင့ှ ရုုပရှှငသှရုပဆှောငှ လောကသို့ ခှခရှနှေ ထပမှံ ကှံစညလှနတေေော့သတညှး။

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ


  • VIA