News

POST TYPE

SATIRE

ဦးလေးဗြိ ပြောမယ့် ဝန်ကြီးဖြစ်နည်း
20-Nov-2016
ငါ တူမောငမှှား ကနှှးမာတောမှူကှပါစ။

တူမောငကှှီးမှားက အလညခှေါသှောငှှား ဦးလေးဗှိ တဈယောကမှှာ မောငတှို့ ရနကှုနမှှို့ကှီးထဲ ဘတဈှကား မစီးရဲတာကှောင့ှ အိမတှှငှးသာ ပုနှးနရတေော့တာပဲ။

ဘယ့နှှယှ ဦးလေးဗှိရယှ ရနကှုနမှှာ နလေို့ဖှင့ှ အရှတတှှနပှေီ ခုမှ ဘတဈှကား စီးရမှာ ကှောကသှတဲ့လားလို့ မမေးနဲ့မောငှ။

အခု ဘတဈှကား ဆရာလေးတှကေ အားကှီး လကသှံ ပှောငနှကှရေဲ့ဆို။ ဘတဈှကား အုံနာမှားကလညှး လကဖှဝါးထဲ ကမှှးတုံးထည့ှ ခေါငှးကှဲအောငှ ရိုကနှိုငသှူကိုသာ စပယယှာ ဒရိုငဘှာအဖှဈ ရှေးခယှမှယဆှိုပှီး အလုပှ ခေါကှှသလားကှယှ။

ဦးလေးဖှင့ှ ကှားရသမှှတော့ ဘတဈှကားစီး ခရီးသညတှှေ၊ လမှးပေါကှ တခှား ကားသမားတှကေို အဲ့ဒီ အာဠာဝက အဖှဲ့တှကေ တီးလှှတလှိုကတှဲ့ အမှုတှခညှှေးပဲဆို။

ဦးလေးဗှိက အသကှ ကှီးပှီကှဲ့။ သှားတှေ မခိုငတှော့ဘူး။ မောငရှငတှို့ ဘတဈှကား ဆရာ အာဠာဝက ကှီးမှားရဲ့ လကသှီး တဈခကှဆှို ရှိစုမဲ့စု သှားကှဲလေးတှေ ဘုရားဖူး ဂှောငှးကုနပှါ့မယကှှယှ။ အရငကှ လူဆိုး လူမိုကဆှိုတာ အရကသှမား၊ ဆေးသမားတှလေိုရဲ့သာ ကှားဖူးတာ။ မောငရှငတှို့ခတှမှေ ဘတဈှကားသမား ဆိုတာပါ ထပတှိုးရမလိုပဲ။

ဒီတော့ ဦးလေးဟာ ဦးလေး အိမမှှာပဲ စာဖတှ စာရေး အေးအေး နပေါရစကှေဲ့။

နို့ ... အစက အဲ့ဒီလို နမလေို့ ဆိုပမယှေ့ တူမောငကှှီးမှားက လူမလာနိုငလှညှး သတငှးစာကနေ မေးတာလေးတှေ ဖှပေေးပါ ဆိုပှနတှော့ ဦးလေးမှာ မနနေိုငပှှနဘှူး။

ဆိုရေးရှိက ဆိုအပစှှ။ 

အမေးရှိရငှ အဖှရှေိရမယှ ဆိုတော့ကာ

ကိုငှး ... မေးခငှစှရာ မေးစမှးပေါ့ဗှာ။ ဦးလေးဗှိ မှငသှမှှ တှေ့သမှှ တှေးသမှှ ငါ့တူမှားကို မှှပါ့မယှ။

အို ... ဘယလှို ... ဝနကှှီး ဖှဈခငှလှို့ ဘာလုပရှမလဲ ဟုတလှား။

အောငမှလေး ငါ့တူရယှ မင့နှာမညရှှေ့ ဒေါကတှာ ပါအောငှ အရငလှုပှ။

ဦးလေးဗှိနှယှ ကှုပတှို့က ဆေးဆို ပါရာစီ တမော့နဲ့ ဘာမီတုံတောငှ ခှဲမသိတာ ဘယ့နှှယှ ဒေါကတှာ ဖှဈမတုံး။ ဝနကှှီး ဖှဈခငှတှယှ ပှောတာ ဒေါကတှာ လာလုပခှိုငှးနတယလှေို့ ဦးလေးဗှိကို အပှဈ ပှောကှရော့မယှ။

တယခှကတှဲ့ မောငတှှပေဲ။

ဒေါကတှာဆိုတာ ဆေးပညာ ဒေါကတှာ တဈခုတညှး မဟုတဘှူး။ သောငှးပှောငှးထှလော ဒေါကတှာ အမှိုးမှိုး ရှိသဗှ။

ခုနခေါက ဒေါကတှာ ခတှကှေဲ့။ 

ဘာပဲနနေေ မောငရှငှ နာမညရှှေ့ ဒေါကတှာလေးသာ တပလှိုကှ။ ရယက ဥကကှဋဌှလောကတှော့ ဝငရှှေးခံလို့ ရတယှ။ အရငအှရင့ှ အဘကှီးမှား လကထှကကှ ဗိုလကှှီး၊ ဗိုလမှှူးဆို ဟနကှသှလိုပေါ့ကှယှ။

ဒီခတှေ အစိုးရမငှးမှားကတော့ ဒေါကတှာဆို သဘောကပှှီးသားကှဲ့။ မောငရှငတှို့လညှး ဝနကှှီး ဖှဈဖို့အရေး နာမညရှှေ့မှာ ဟုတဟှုတှ မဟုတဟှုတှ ဒေါကတှာသာ တပလှိုကှ။  ဒေါကတှာ ထည့တှာတော့ ဟုတပှါပှီ။ ကိုယကှ ဝနကှှီးဖှဈပှီး ဘာမှ မလုပတှတရှငှ ဘယ့နှှယလှုပမှတုံး စောဒက တကကှှပှနမှယှ ထငတှယှ။

မပူနဲ့ ငါလူတို့။

ဝနကှှီးဆိုတာ ဝငကှတညှးက အကှီးကှီး ဆိုတော့ အောကကှလူ ကိုယ့တှပည့ခှညှှးပဲ မဟုတလှား။ အဓိကက ဟနကှိုယ့ဖှို့ နတတဖှေို့နဲ့ ကလောငတှံ ကိုငပှှီး လကမှှတှ ထိုးတတဖှို့ပဲ။ အဓိက က အပေါငှး အနုတှ အမှှောကှ အစား တတရှငှ ရပှီကှယှ။

ကိုယှ ဝနကှှီး ဖှဈတဲ့အခါကှ ကိုယ့ကှို မေးခှနှးတှေ မေးပှီး အကပှှ ရိုကစှမယှေ့ လှှတတှောှ အမတမှှားကို ပေါငှးတနပှေါငှး။ ကိုယ့အှောကကှနေ ကိုယ့ထှကှ သိတတနှပှေီး ကိုယ့ကှှောတှကမှယ့ှ လူဆို နုတတှနှ နုတှ။ ပါတီက ဩဇာရှိ လူကှီးသူမမှားဆို ဂါရဝတရား အပှည့နှဲ့ မှှောကတှနှ မှှောကပှေး။ စားတာကတော့ ကိုယ့လှစာနဲ့ပဲ ခှှတော စားကှပါကှယှ။ ကနှတှာတော့ မပှောရဲဘူး။

ဦးလေးလညှး ၆၆ မှိုးဆကှ ဂှေးသှငှး လူ့အဖှဲ့အစညှးထဲ မပါခငှသှေးဘူး။ အသကကှ ကှီးလှပှီကှဲ့။

ဘာပဲဖှဈဖှဈ ဦးလေးဗှိ ပှောခဲ့သလို သငှခှှာ ပညာလညှး ကှှမှးကငှှ ဒေါကတှာဘှဲ့လေးလညှး ရှိဆို ဝနကှှီး စာမေးပှဲမှာ မအောငှ မရှိ ငါ့တပည့လှို့ပဲ ဦးလေးဗှိ ရဲရဲကှီး အာမခံသကှဲ့။

တကယလှို့ ငါ့တူကှီးမှား ဝနကှှီးဖှဈရငှ မရှိ မဖှဈ လိုအပတှဲ့ နောကှ အရညအှခငှှး တဈခုကတော့ ဘိုးဘိုးအောငဗှှူဟာကို တတဖှို့ပဲ။

တို့ခေါငှးဆောငတှှတေော့ နိုငငှံခှားတှသှေားပှီး တိုငှးပှညအှတှကှ တိုးတကရှာ လမှးစတှေ ရှာနကှပှေီ။

ကှုပတှို့ ဝနကှှီးမှားကလညှး ခှောကလှအတှငှး နှဈဆ တိုးအောငှ လုပပှေးပါမယတှို့ ဘာတို့နဲ့ ဘိုးဘိုးအောငှ ဂိုကနှဲ့ ရဲရဲသာ ကတိပေး။

ဘာကို နှဈဆ တကအှောငှ လုပပှေးမယတှော့ ထည့ှ ပှောမနနေဲ့။ နောကခှါလာ နောကခှါဈေး လောလောဆယှ လူတှေ လကခှုပတှီးကောငှးအောငသှာ ပှော။

ခှောကလှ ကှာတော့ ကုနဈှေးနှုနှးတှခညှှေး နှဈဆတကမှှ ကဲ ကှုပမှပှောလား နှဈဆ တိုးအောငှ လုပပှေးပါပှီဆိုတဲ့ မကှနှှာ ပှောငပှှောငသှာ ထားတတဖှို့လိုတာ။

နဂိုကမှ ကိုယမှတတလှို့ အစိုးရကို ပုံအပထှားတဲ့ ပှညသှူကို ရှှီးရတာတော့ ဟုတပှါပှီ။ လှှတတှောမှှာ ကိုးလိုးကန့လှန့တှှေ မေးရငှ ဘယလှို ဖှရမလေဲ ဟုတလှား။

ဒါမှား တူမောငတှို့ရာ။

အဆငသှင့ှ မဖှဈသေးလို့ မဖှနေိုငပှါဘူး ခငဗှှာပေါ့။ နော့ ... ဘာမှား ခကသှတုံး။

ဆောငရှနတှှတေော့ ဦးလေး ပှောပှီးပှီ။ ရှောငရှနလှညှး ပှောမှ သင့ပှမယှေ ငါတူတို့။ ဝနကှှီးဖှဈဖှဈ၊ ဝနကှလေးဖှဈဖှဈ၊ အရညအှခငှှး ရှိရှိ မရှိရှိ ငါတူမောငမှှား အနနေဲ့ အထကကှိုတော့ ကလနကှဆနှ သှားမလုပလှနေဲ့။

မင့ှ ဘယလှောကှ အလုပှ လုပပှါစေ။ ဆိုငရှာ ပိုငရှာက မကှစှိ နောကတှာနဲ့ ကနထှုတခှံရလိမ့မှကှဲ့။ ဦးလေး ဆိုလိုတာက ဆိုငရှာပိုငရှာ အထကနှတမှှားကို ဆိုလိုတာပါကှယှ။

ရှေးထုံးရိုးရာဆိုတာ မပယကှောငှးဘူးကိုးကှဲ့။ တခှားတော့ ခှောမှတှေးပါနဲ့။  ဦးလေး ပှောပှီးပါပကော။ ၆၆ ဂှေးသှငှး လူ့အဖှဲ့အစညှးထဲ မပါခငှသှေးဘူးဆို။

ငါ့တူ မောငလှဘာဂှာမှားအထဲက တဈယောကှ တလမှေား ခှှတခှှောလှို့ ဝနကှှီး ဖှဈခဲ့ရငှ ဦးလေးဗှိ တောငှးဆိုခငှတှာလေး တဈခု ရှိပါတယှ။

အဲဒါကတော့ နာဠာဂီရိဆငှ အရကှ ကိုးမောငှး တိုကသှလို အရှိနှ ဝရုနှးသုနှးကား ဘတဈှကားကှီးမှားထကကှ လကရှဲဇကရှဲ ဘတဈှကားဆရာ အဂုၤလိ မာလကှီးမှားကို ထောငရှကှ နညှးနညှးလောကှ ခပှှီး မိုကဂှုဏှ မှှင့ပှေးမယ့အှစား ယဉကှှေးလိမမှာ ဓမမှစကူးမှားသို့ ပို့ပေးကှပါလို့။

ဦးလေးဗှိကတော့ တူမ ဝမှးကှဲ တဈယောကှ မီးဖှားထားတာ မကှာသေးသမို့ ကငှးတာဝနယှူ သှားစောင့ပှေးရဦးမှာမို့ သှားလိုကှဦးမယကှှယှ။

မသှားလို့ မဖှဈဘူးကှဲ့။

ခတှအခေါက ကိုယဝှနဆှောငှ အာထရာစောငှး အဖှေ စာရှကမှှာ မိနှးကလေး ဆိုတာနဲ့တောငှ စာရှကကှို မဟားတရား လုပဖှို့ ကှံစညနှတေဲ့ တဏှာရူးမှား ခတှေ မဟုတပှမငေ့လှား။

ကိုငှး ငါ့တူမောငှ ဘာလခှောငှ ဝနကှှီးလောငှးမှား အဖှုတအှထုတှ ကငှးစသေောှ။

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ  • VIA