News

POST TYPE

SATIRE

မဖဲဝါနှင့် အသပြာ တစ်သန်းတန် ဘော်လီပြဿနာ
13-Nov-2016
ပရလောက တဈခုလုံးကို လှုပခှတသှှားစတေဲ့ ဒီသတငှးကို စဖှန့ခှဲ့တဲ့လူက ဆယ့တှဈပငတှနှးက တာတကှေီးတို့ အုပစှုပဲ။

ဘာတဲ့။

သုသာနှ အပေါငှးတို့ရဲ့ သခငမှ သခှုႋငှးစောင့ှ အမှိုးသမီး ဝတတှဲ့ ဘောလှီဟာ အသပှာ တဈသနှး တနတှဲ့ စိနစှီဘောလှီဆိုပဲ။ အဲ့ဒီဘောလှီကို မဖဲဝါဆီကို ပေးတာကလညှး အရကမှူးသမား ဖှဈဖူးတဲ့ သဘကကှှီး တဈယောကပှါတဲ့။ သူကလညှး မဖဲဝါရဲ့ သခှုႋငှးထဲက စားမှိနထှုပှ လာဘလှာဘတှေ မှားမှားရှိတဲ့ ဇရပတှဈခုကို ကနထှရိုကှ လိုခငှလှို့ လာဘထှိုးတာတဲ့။

တာတကှေီးတို့ကလညှး ပိုငတှယှ။ ဆယ့တှဈပငတှနှးဟာ မဖဲဝါဘောလှီ ဝတခှှိနမှှ ဘယလှို ဘယလှို စောင့ပှှီး သုတသနေ ပှုလိုကမှှနှးကို မသိအောငှ တောတှာ။

ဘယသှူက ဘယသှူ့ကို ပေးတယလှို့သာ နာမညှ အတိအကှ ထည့မှရေးပမယှေ့ အဲ့ဒီဘောလှီဟာ လှညှးတနှးဈေးက တငတှငှ အမှတတှံဆိပှ ဇာဘောလှီ ဖှဈပှီး ရှှဘယနှှကပှသှေား ကှပထှားကှောငှး၊ ဘောလှီဆိုဒကှ ဘယလှောကဖှှဈကှောငှး ဆိုတာကစ တကယ့ှ အတိအကပှဲ။

ခကတှော့လညှး ခကတှယှ။ ပရလောကမှာကလညှး သုသာနတှို့ရဲ့ သခငမှဆိုရငှ မဖဲဝါပဲ ရှိတာကိုး။ နောကပှှီး အရကမှူးသမား ဖှဈဖူးတဲ့ သဘကကှှီး ဇရပှ ကနထှရိုကှ ရထားတဲ့ သဘကကှှီး ဆိုတာကလညှး တဈယောကပှဲ ရှိတာကိုး။

ဒီတော့ တာတကှေီးတို့ သတငှးဟာ ဘယသှူ့ကို ဘယသှူဟာ ဆိုတာ ထည့မှပှောကှရုံတဈမညပှဲပေါ့။ ဆယ့တှဈပငတှနှးက တာတကှေီးတို့ ဆိုတာကလညှး နှယနှှယရှရ မဟုတဘှူး။ ပရလောကရဲ့ အတှငှးရေး အစုံအစေ့ ပလုံပလိတှအထေိ သူတို့ ဖောခှဲ့တာတှေ ရှိတာကိုး။

မှားသောအားဖှင့ှ သူက ပရလောကရဲ့ အာဏာရှိသူတှကေို ပဈမှတထှားလေ့ ရှိတယှ။ အလှုပအှခတှ အမှှစေိနကှှီးတှလေေ။ တောလှှနသှော ဆယ့တှဈပငတှနှးမှ တာတကှေီးပေါ့။

ဒီသတငှးကှားတော့ မဖဲဝါလညှး ယောငယှမှးပှီး သူ့ဘောလှီလေးကို စမှးကှည့မှိတယှ။

ဘယ့နှှယှ ... မီးသှငှဂှိုဟစှကမှှာ ဓာတဆှီရှိနပှေီပဲ ... ထငှးတှေ မလိုတောပါဘူး ဆိုတာနဲ့တငှ ထငှးသမားတှေ အကုနှ ပှောကကှုနတှဲ့အထိ တနခှိုးထကခှဲ့တဲ့ မဖဲဝါပပေဲ။

မဖဲဝါ တဈခကှလှှှတှ အမိန့ဆှို ဆောကလှကစှ အုတဂှူတှေ၊ ရိုကလှကစှ အခေါငှးတှတေောငှ ရပထှားရမင့ဟှာ။

ဒီလိုမှိုး အစှမှးတနခှိုးတှေ ရှိတဲ့ မဖဲဝါရဲ့ ဘောလှီကိုတောငှ ရာရာစစ ထောကလှှမှးရေး လာလုပပှှီး ဖောကှောငလှုပတှဲ့ သကောင့သှားတှေ အုပစှုလောကတှော့ မဖဲဝါက ဖှုနရှမတဲ့လား။

ပှီးတော့ ဒီနောကပှိုငှးမှာ ပနှးဆိုးတနှးက စာအုပတှနှးတှေ သှားကှည့ှ။ ထှကသှမှှ စာအုပတှှကေ မဖဲဝါအကှောငှး မပါရငှ မပှီးဘူး။

ဒီလို သရဲထုကှားတငမှက လူတှကှေားမှာပါ ရပနှေးစားနတေဲ့ မဖဲဝါကိုမှ သငှးတို့ကတဲ့လေ။

မဖဲဝါကို လာစမှးသပေါ့။ ဘယရှမလဲ။

သုသာနတှစပှငဆှိုငရှာ အတှငှးဝနရှုံးကနေ တာတကှေီးတို့ဆီ ခကှခှငှှး ဆင့ခှေါစှာ ထုတတှယှ။

သို့...

တာတကှေီး

ဆယ့တှဈပငတှနှး 

အသငတှို့ ထုတပှှနသှည့ှ သတငှးထဲမှ အသပှာ တဈသနှးတနှ ရှှဘေောလှီသညှ မညသှူက မညသှူ့ကို ပေးသညကှို လာရောကှ အဖှပေေးပါရနှ။

အဲ့ဒီလို ဘာညာပေါ့။

တခှို့ကလညှး မဖဲဝါဆိုတာ ရာဇဝငနှဲ့ခှီ ခမှှးသာခဲ့တာ။ အခုလို သခှုႋငှးစောင့ဖှှဈမှ ခမှှးသာတာ မဟုတဘှူး။ သူ့အဈကို ကိုစံမဲှ့ ဆိုရငှ နာမညကှှောှ အငှးသူကှီး။ ရှှဘေောလှီလောကတှော့ ဝယဝှတနှိုငတှယပှေါ့။

တခှို့ကလညှး ဒီကိဈစဟာ တာတကှေီးတို့ဆီမှာ အခကှအှလကှ ခိုငတှာမို့ မဖဲဝါကို အပှုတတှိုကတှယပှေါ့။

မဖဲဝါတို့ရုံးက စာကိုရတော့ တာတကှေီးတို့ဆီက ဘယလှို တုံ့ပှနတှယှ မှတတှုံး။

...ယုဇနပငပှနှးတှကှေားမှာ ခစှစှရာ့အဖှေ ရှိတယှ ... မဖဲဝါလေးရယှ ဆိုပှီး လာမယတှော့ မမှတနှဲ့။

ဘာတဲ့ ... ပရလောက သတငှးကငှ့ဝှတအှရ အကှောငှး မပှနနှိုငဘှူးတဲ့။

ပှူနာက ဒီလောကရှှုပရှတဲ့ အထဲမှာမှ သရဲ တခှို့က ဒီသတငှးနဲ့ ပတသှကလှို့ ခှောကထှပကှှမှး ကှငှးပိုငကှှီးရဲ့ သဘောထားကို သှားမေးပှနတှယှ။ ခှောကထှပကှှမှး ကှငှးပိုငကှှီးက ဒီလို ပှောတယှ။

မဖဲဝါဟာ သူ့ဇာတှ သူနိုငပှါတယတှဲ့။

မဖဲဝါဟာ အောရှယဂှငှနှယှ သူဌေး။ မှိုးရိုး စဉဆှကှ သူဌေးပါတဲ့။ ပှီးတော့ အဲ့ဒီ ဇာဘောလှီဟာလညှး တာတကှေီးတို့ အုပစှုပှောသလို လှညှးတနှးဈေးက တငတှငှ ဇာဘောလှီ မဟုတဘှူးတဲ့။ ဗိုလခှှုပဈှေးက အနတှီ ရိုစီဆိုငကှ ဝယထှားတဲ့ ဘောလှီပါတဲ့။ ဘောလှီမှာ စိနစှီပှီးတော့ မဖဲဝါရဲ့ အဆကဟှောငှး မှောဆှရာ ကိုကိုလေးက လကဆှောငပှေးတာပါတဲ့။ တာတကှေီးတို့အုပစှုက မဖဲဝါရဲ့ ထငပှေါှ ကှောကှှားမှုကို မလိုလားလို့ အခုလို အပုပခှတှယလှို့လညှး ပှောလိုကသှေးတယှ။

ပရလောကရဲ့ နာမညကှှီး ခှောကထှပကှှမှး ကှငှးပိုငကှှီးက ဒီလိုပှောတယဆှိုတော့ ပရလောကထဲ ထပလှှုပသှှားပှနရှော။

တိုကပှှဲထဲကို နာမညကှှောှ ကှငှးပိုငကှှီး ပါလာပှီပေါ့။ ကှငှးပိုငကှှီးရဲ့ စကားတှကေို မခံနိုငတှဲ့ တာတကှေီးတို့ အုပစှုကလညှး ဆယ့တှဈပငတှနှးကို ဧည့သှညတှှေ ဖိတပှှီး ရှငှးလငှးပှဲ ထပလှုပလှိုကတှယှ။

တာတကှေီးတို့တငလှား။

ဘောလှီ လာဘထှိုးပါတယလှို့ ပှောခံရတဲ့ သဘကကှှီးကလညှး အားကမှခံ သတငှးစာ ရှငှးလငှးပှဲလုပပှှီး သူသညှ ဘယသှူ့ကိုမှ ဘောလှီ မပေးပါကှောငှး၊ ပေးခငှလှှှငတှောငှ မဖဲဝါ၏ဆိုဒကှို သူမသိကှောငှး ပှနရှှငှးပါတော့တယှ။

အဲ့ဒီ ရကပှိုငှးလေးတှတငှေ ပရလောကထဲ သတငှးစာ ရှငှးလငှးပှဲတှေ တောတှောှ မှားသှားတာပေါ့။

ထုံးစံအတိုငှး ပရလောကသားတှထေဲမှာလညှး မဖဲဝါဘကတှောသှား၊ ဆယ့တှဈပငတှနှး ဘကတှောသှားတှေ ကှဲကှ ခှဲကှနဲ့။

အောငမှယှ ... ဒီကှားထဲ အမရေိကနဆှိုတဲ့ နိုငငှံကလညှး မဖဲဝါ ဘကတှောသှား ထငပှါရဲ့။

မဖဲဝါရဲ့ ဘောလှီ ပှူနာကို ပရလောကသားတှေ စိတဝှငစှားနမှနှေး သိလို့ အာရုံလှှဲတဲ့ အနနေဲ့ သမမှတ ရှေးကောကပှှဲ လုပလှိုကတှယလှေ။

ပရလောကနဲ့ အမရေိကနကှ ရှေးကောကပှှဲနဲ့ ဘာဆိုငလှဲတော့ မမေးနဲ့ဗှ။ ဒီပရလောကသားတှကေ ကိုယတှိုငသှာ သရဲတဈဆဘဝကေ မကှှတသှေးတာ တဈကမဘှာလုံး အရေးတော့ ကိုယ့အှရေးလို့ကို မှတတှာဗှ။

ဟို ခှိုတကူးနဲ့ ဂုဏရှညမှတူ ဇာတကှားထဲက မောငခှှိုတကူးလိုပေါ့ဗှာ။

အဲ့ဒီလိုနဲ့ ဟိုးအမရေိကားမှာ အဒေါကှို နယပှှနှ ပို့ပှီး ထရမှးတဲ့ လူကှီးနဲ့ ဟီလာတိုကပှှီး ရယတှတတှဲ့ အဒေါကှှီး သမမှတဖှဈဖို့ မဲပှိုငကှှတဲ့ဆီ အာရုံ ရောကသှှားကှတယှ။

ပရလောက ထုံးစံအတိုငှး အမရေိကနှ ပှညထှောငစှုကှီးနဲ့ ကမဘှာကှီးအတှကှ စိုးရိမကှှ၊ စိတပှူကှ။

ယောကှှားဝါဒီ၊ မိနှးမဝါဒီတှဆေိုပှီး အပှနအှလှနှ စှပစှှဲကှ ရနဖှှဈကှနဲ့ဆိုတော့ ခုန မဖဲဝါဘောလှီကိဈစလညှး ဘယရှောကသှှားမှနှးကို မသိလိုကဘှူး။

ဆယ့တှဈပငတှနှးက တာတနေဲ့ မဖဲဝါတို့ရဲ့ ဘောလှီ ဇာတလှမှးလညှး ဟိုအရငှ ဇာတလှမှးတှလေို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို အီလညလှညပှှီးသှားမှာလားပေါ့။

မကှာခငပှဲ ဟိုးအနောကအှရပှ အမရေိကနဆှီက ရှေးကောကပှှဲကှီးလညှး ပှီးသှားပါပှီ။

အဒေါကှို နယပှှနပှို့ပှီး ထရမှးတဲ့ လူကှီးလညှး နိုငသှှားပါပှီ။

ပရလောကသားတှလညှေး မဖဲဝါ ဘောလှီဘကကှို အာရုံပှနရှောကှ မရောကကှ မသခှောသေးပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဆယ့တှဈပငတှနှးရဲ့ ကောငှးမှုကှောင့ှ မဖဲဝါတို့လို ပရလောက အာဏာပိုငကှှီးတှေ အသိုငှးအဝိုငှးမှာက ပှောငှးလဲမှုကှီး တဈခု မကှာခငှ ဖှဈလာပါတော့တယှ။

အဲ့ဒါကတော့ ပရလောက အာဏာပိုငတှှထေဲက အမှိုးသားတှဆေိုလညှး အောကခှံ စှပကှယှတှောငှ အကောငှးစား မဝတကှှတော့သလို အမှိုးသမီးတှေ ဆိုလညှး ဘောလှီ မဝတကှှတော့ပါဘူး။

နို့ ... ဒါဖှင့ှ ... အမှိုးသမီးတှေ ဘာဝတတှုံးဆို။

ဘရာစီယာ ပှောငှးဝတကှုနကှှပါပှီ။

ဒါပါပဲ။

ပှောငှးလဲဖို့ အခှိနတှနပှှီဆိုတာ။

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ


  • VIA