News

POST TYPE

SATIRE

လေဖမ်းဒန်းစီး တော်လှန်ရေး ကြေညာစာတမ်း
05-Nov-2016

“လဖမှေးဒနှးစီး တောလှှနရှေး” 

ကှှနှုပတှို့၏ တောလှှနရှေးကှီးကား နှယနှှယရှရတော့ မဟုတှ။ ပှညထှောငစှု မှနမှာနိုငငှံတောှ အတှငှးရှိ လဖမှေး ဒနှးစီး လူတနှးစားထုကှီး တဈရပလှုံးကို ကိုယစှားပှုလေ၏။ 

လဖမှေးဒနှးစီး ဟူသော ဝေါဟာရကို ကှှနှုပှ ရှငှးလငှးအံ့။ 

မကှာသေးသော အတိတှ တဈခု ကာလဆီက လူငယှ တဈယောကသှညှ ဘာအလုပမှှှ မညမှညရှရ မရှိ။ သို့သောငှှား သူသညှ လကှေီးလကယှှေ အလှနှ ပှောတတှ၏။ ငါသိ ငါတတှ ဆရာကှီးအဖှဈ ပတဝှနှးကငှမှှ သူ့ကို အသိအမှတှ ပှုစခငှှေ၏။ 

တဈရကသှောှ . . . လူကလေးကလညှး လတလှှား လတလှှား၊ အားကလညှး အားသညနှှင့ှ ကလေးကစားကှငှးသို့ သှားကာ ပနှးခှံထဲမှ ကလေးဆော့သော ဒနှးကို စီးနလသညှေေ။ အလုပမှရှိ အားယားနသညေ့ကှှားက ဒနှးစီးနသညှေ့ လူငယမှှာ ပတဝှနှးကငှမှှ လူအမှား သူ့ကို အထငှ သေးမညကှို စိုးရိမသှိမငှယှ၏။ ထို့ကှောင့ှ လူငယသှညှ လူအမှားစု သူ့အား အထငကှှီးစရနှေ ယခုလို ကှှေးကှောှ၏။ 

“ငါ ဒနှးစီး နသညကှေို မရယကှှနှင့ှ။ ငါသညှ ကလေးစိတှ ပေါကပှှီး ဒနှးစီးနသညှေ မဟုတှ။ မဟာ ပထဝီ မှကှေီးနှင့ှ အာကာသကှားတှငှ ခလောကဆှနနှသေော လထေုကို လိုကဖှမှးနခှငှေးပငှ ဖှဈသညှ”ဟူသတတှ။ 

ယငှးမှ အစပှုပှီး ထိုလူငယှ ကဲ့သို့ စှန့ှဦး တီထှငကှှီးမှားကို လဖမှေး ဒနှးစီးသည့ှ လူတနှးစားဟု ခေါတှှငှ ကှလသညှေ။ 

ရှေးယခငကှ ပဒသရောဇှ လူတနှးစား၊ အရငှးရှငှ လူတနှးစား၊ ဓနရှငှ လူတနှးစား၊ စဈတောဝှငှ လူတနှးစား၊ ဘူဇှာ လူတနှးစား၊ ပှဲစား လူတနှးစား၊ ပညာတတှ လူတနှးစား၊ အလုပသှမား လူတနှးစား၊ လယသှမား လူတနှးစား၊ ပဈစညှးမဲ့ ဆငှးရဲသား ကှောမှဲ လူတနှးစား စသညဖှှင့ှ အမှိုးမှိုး ပေါပှေါကဖှူးလသညှေ။ 

ကှှနှုပတှို့ ခတှတှငှေ အသဈ ပေါထှှနှးလာသညကှား လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစားကှီးပငှ ဖှဈသတညှး။ 

ထိုကဲ့သို့ ... ကှှနှုပတှို့၏ လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစားထုကှီးသညကှား ဖှိုးခနဲ၊ ဖှောကခှနဲ၊ ဟုနှးခနဲ ခရီးသှားဟနလှှှဲ ပေါလှာခှငှးတော့ မဟုတှ။ 

အထကတှှငှ ဖောပှှခဲ့သော လူတနှးစား အလှှာ အသီးသီးထဲမှ ပေါကဖှှားလာကှခှငှးပငှ။ 

လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစား စတငှ အမှုတရောကား ဖေ့ဘှတတှညှး ဟူသော လူမှုကှနရှကှ ဖှဈသညှ။ လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစား တိုးတကှ ပှန့ပှှားရေးတှငကှား တဈထောင့ှ ငါးရာကပှတှနှ တယလှီဖုနှး ဆငှးမကှတမှှားသညှ ပဓာန ကခှဲ့၏။ လူတနှးစား၏ လကနှကကှား ကှနပှှူတာနှင့ှ တှဲစပရှသော ကီးဘုတနှှင့ှ မိုဘိုငှးလဖှုနှး ပှားပှားလေးမှား ဖှဈသညှ။ 

လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစားတို့၏ တောလှှနရှေးကား ယခငှ လူတနှးစားတို့၏ တောလှှနရှေးမှားနှင့ှ မတူ။ ရှေးအတီအတာ ကာလမှားက ကှှနလှူတနှးစားသညှ သခငှ လူတနှးစားကို တောလှှနှ၏။ မှကှှနှေ လူတနှးစားသညှ မှရှငှေ ပဒသရောဇကှို တောလှှနှ၏။ ပဈစညှးမဲ့ လူတနှးစားက ဓနရှငှ လူတနှးစားကို တောလှှနှ၏။ အာဏာမဲ့ လူတနှးစားက လကနှကရှှိ လူတနှးစားကို တောလှှနှ၏။ အစိုးရကို အစိုးမရသူက တောလှှနသှညှ။ 

လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစားတို့၏ တောလှှနရှေး ကှီးသညကှား ထိုတောလှှနရှေးတို့ကဲ့သို့ လူတနှးစား ခှဲခှားပှီး တောလှှနခှှငှး မဟုတှ။ လူတနှးစား ခှဲခှား တောလှှနခှှငှးသညှ ဂလိုဘယလှိုကဇှရှငှေး ခတှကှေီးနှင့ှ မအပစှပှ။ 

ယခု လဖမှေးဒနှးစီး တောလှှနရှေးကှီးသညကှား ကိုယသှောကမှှငကှပသှူကို ကိုယတှောလှှနကှှသည့ှ လှတလှပသှော တောလှှနရှေးကှီး ဖှဈပသညှေ။ 

တောလှှနရှေး တဈခုတှငှ အရေးကှီးသညကှား တောလှှနနှယမှှေ ဖှဈသညှ။ 

တောလှှနနှယမှှကေား အဘယနှရောနညှး။ 

ကှှနှုပတှို့၏ တောလှှနှ နယမှှကေား ဖေ့ဘှတတှညှးဟူသော လူမှုကှနရှကတှညှး။ ယငှးနယမှှကေား တောလှှနသှော ကဒေါဖောလှိုဝါမှားကို စညှးရုံးရ လှယကှူသညှ။ လူတနှးစားပေါငှးစုံသညှ။ 

ဖတေော့ မောငတှော့ အဆဲ အဆိုမှ အစပှုကာ စကှဝဠာဘဈဘမှးသီအိုရီကှီးအထိ ခှီပှောနိုငကှှသော လဖမှေးဒနှးစီးကဒေါကောငှး အမှောကအှမှားကို မှေးထုတပှေးနိုငသှညှ။ 

ထို့ကှောင့ှ တောလှှနနှယမှှအဖှဈေ ဖေ့ဘှတကှို သတမှှတသှညှ။ 

တောလှှနရှေး၏ သနငှှဂဗှေူဟာကား မညသှည့ှ အရာနညှး။ 

တောလှှနရှေး၏ သနငှှဂဗှေူဟာသညှ ကိုယသှောကမှှငကှပသှူကို ကိုယှ ကလောဆှဲခှငှး ဖှဈသညှ။ ကိုယသှောကမှှငကှပသှည့သှူ၊ ကိုယသှောကှ မှငကှပသှည့ှ အဖှဲ့ဆိုလှှငှ ညဈညဈညမှးညမှး ဆဲရေးမညှ။ ဓာတပှုံမှားကို ဖှတညှှပကှပလှုပကှာ အပုပခှမှညှ။ 

ယငှးကို တောလှှနရှေး အသုံးအနှုနှးအဖှဈ တောလှှနသှောကဖှောငှးထုခှငှး ကှှနှုပတှို့ သုံးစှဲကှ ရမညဖှှဈသညှ။ 

ယူဂှီပိုကာခေါှ မှအေောကှ စကားလုံးမှားဖှင့ှ အောကဖှဲလှနကှှသည့ှ ဗှူဟာကိုလညှး အထူးဆုတကှိုငှ သုံးစှဲရမညဖှှဈသညှ။ လိုအပလှှှငှ ကှနမှန့ကှို အခှပှေု ... စတေးတပဈှကို ဝနှးရံဟူသော ဗှူဟာကို ကငှ့သှုံးကှရမညှ။ မဟာကှနမှန့ှ ခရီးရှညှ ခှီတကပှှဲကှီးမှားလညှး ပှုလုပသှင့ှ ပှုလုပရှမညှ ဖှဈသညှ။ 

ကိုယသှောကမှှငကှပသှူ ဆိုရာတှငှ ယခငှ မီး ခဏခဏ ပှတသှည့ှ အစိုးရလညှး ပါခငှပှါမညှ။ ယခု မီး ခဏခဏ လာသည့အှစိုးရလညှး ပါခငှပှါမညှ။ ဒေါငှးပါတီ ပါခငှပှါမညှ။ ခှငှသှေ့ပါတီ ပါခငှပှါမညှ။ လှနလှပှေီးသော လှှတတှောှ အမတမှှား၊ လကရှှိ လှှတတှောအှမတမှှား ပါခငှပှါမညှ။ မိုးကရှှှကေိုယမှှား ပါခငှပှါမညှ။ ရှကကှပှငပှေါကမှှား ပါခငှပှါမညှ။ ခရိုနီမှား ပါခငှပှါမညှ။ ခရို မနီတနီမှား ပါခငှပှါမညှ။ ရုပရှှငမှငှးသား၊ မငှးသမီးမှား ပါခငှပှါမညှ။ အဆိုတောှ မှားပါခငှပှါမညှ။ ပါးရိုကကှောငကှှီးမှား ပါခငှပှါမညှ။ သောကရှူးကှီးမှား ပါခငှပှါမညှ။ လူထုခစှသှော အတိုငပှငခှံ အနတှီကှီးနှင့ှ ခစှလှှစှာသော တပမှတောကှှီးလညှး ပါခငှပှါမညှ။ 

(နောကဆှုံး နှဈခုကို ရေးနစဉှေ ကှှနှုပှ၏ လကကှောကဝှတမှှား ယားလှခှေ၏) 

ယခုလောကှ ကိုယသှောကမှှငကှပသှမှှ ဖောငှးထုသော တောလှှနရှေးကှီးကား ကမဘှာ့သမိုငှးတှငှ ကှှနှုပတှို့၏ လဖမှေးဒနှးစီး တောလှှနရှေးကှီးသာ ရှိသေးပေ၏။ 

တောလှှနရှေး၏ အမှတတှံဆိပှ အထိမှးအမှတှ အလံသညကှား အပှာရောငှ အခံပေါတှှငှ အနီရောငှ ကီးဘုတှ တဈခုနှင့ှ အစိမှးရောငှ မိုဘိုငှးလှ ဖုနှးအပှားတဈခုတို့ ကှကခှှေ ခတထှားပုံဖှဈသညှ။ အပှာရောငကှား ဖေ့ဘှတကှို ကိုယစှားပှုသညှ။ အနီရောငှ ကီးဘုတနှှင့ှ အစိမှးရောငှ မိုဘိုငှးလဖှုနှးတို့ကား ကှှနှုပတှို့၏ လဖမှေးဒနှးစီး လူတနှးစားကို ရညရှှယသှညှ။ 

ကှှနှုပတှို့၏ မှင့မှှတသှော တောလှှနရှေးကှီးကား အခှိနနှှင့အှမှှ ကှီးမား ကယှပှှန့ှ လာခှပှေီ။ လဖမှေးဒနှးစီး ကဒေါတို့၏ သောကဖှောငှးထု တိုကပှှဲကား ဖေ့ဘှတှ စဈမကှနှှာတှငှ ဖရုသဝါစာတို့ဖှင့ှ တဘှတဘှှတှ၊ တဗိုငှးဗိုငှး အားကောငှးနခှပှေေီ။ 

ယငှးသို့ အရှိနအှဟုနှ အပှည့ဖှှင့ှ ကယှပှှန့လှာသော ကှှနှုပတှို့၏ လဖမှေးဒနှးစီး သောကဖှောငှးထု တောလှှနရှေးကှီးကို အားပှော့ရနှ အလို့ငှာ တနပှှနှ တောလှှနရှေး တရားစှဲသမားမှား ပေါလှာကှခှပှေီ။ 

ကှှနှုပတှို့၏ အဘကဘှကှ အစုံစုံမှ တောလှှနရှေး သူရဲကောငှးမှားမှာ ဟိုပါတီ ဒီပါတီက ပါတီဝငမှှား၊ ထောကခှံသူမှား၊ ဒုတိယ ဗိုလမှှူးကှီးမှား စသညှ စသညှ တနပှှနှ တောလှှနရှေးသမားတို့ကှောင့ှ လဖမှေးဒနှးစီးရာမှ လူဖမှးဂှေးနီး ဖှဈကုနကှှပပှေီ။ 

သူရဲကောငှး အခှို့လညှး လကထှိတတှနှးလနှးဖှင့ှ ရဲသားတို့ ရငခှှငကှှား ရဲရဲတောကှ နားခိုကှပပှေီ။ သူရဲကောငှး အခှို့လညှး အိမတှံခါးပိတှ ပှေးမလှတသှဖှင့ှ စခနှးသှားကာ တောလှှနတှရား ဟောကှလပှေီ။

သူရဲကောငှးအခှို့လညှး တပတှဈတနှ၊ ရဲတဈတနဖှှင့ှ အဝိုငှးခံရလပှေီ။

ကှှနှုပှ ကားလဗှှိသညှ လဖမှေးဒနှးစီး တောလှှနရှေးကှီး အဖှိုခှဲ မခံရရေးအတှကှ စှန့စှား တောလှှနသှော စိတဓှာတဖှှင့ှ ဖုနှးဘလှေ တဈထောငှ သှားဖှည့ပှှီး ယခု ကှညောစာတမှးကို ထုတပှှနှ ရေးသားလိုကသှညှ။ 

“တောလှှနသှော သောကဖှောငှးထု သူရဲကောငှး မှားကို ဝနှးရံကှ” 

“ရရာ ကီးဘုတှ ဆှဲကိုငကှှ” 

“လဖမှေးဒနှးစီး တောလှှနရှေးကှီး အဓှန့ရှှညပှါစေ” 

ဗှိတိသှှ ကိုကိုမောငှ  • VIA

ABOUT AUTHOR

(ဗြိတိသျှကိုကိုမောင်)