News

POST TYPE

SATIRE

ဆန်တစ်အိတ်၊ ဆီတစ်ပုံး
07-Apr-2019

ကှောစှိုးအိမကှို မရောကဖှှဈတာကှာပှီ။

အိမဆှိုတာကလညှး ကှောစှိုးအမတဖှှဈပှီးမှ ဝယထှားတဲ့ အိမရှယပှါ။

အမတလှခတှစေုပှီး ဝယသှညဟှုဆို၏။ ဟုတမှဟုတတှော့ မသိပါ။

အခုတော့ မရောကတှာလညှး ကှာတာနဲ့ ကှောစှိုးအိမကှို အလညရှောကပှှီပေါ့....။

အိမဝှရောကတှော့ လန့သှှား၏။

ဆနအှိတတှှေ တပုံတပငှ။ ဆီပုံးတှပငပှေါသေး၏။

ဆနအှိတတှှကေ အိမထှဲမှာပှည့နှလေို့ လမှးမပေါတှောငှ ရောကနှသညှေ။

ဘယလှိုဖှဈတာတုနှး။ ကှောစှိုးဆနကှုနသှညမှှား လုပနှပှေီလားဟု တှေးလိုကမှိသညှ။

ဒီကောငလှညှးအဲ့လို ဟိုစပစှပှ ဒီစပစှပှ ပေါကကှလုပသှည့ှ ကောငှ
ကိုး။

ကှောစှိုးဆိုတာ ကှှနတှော့သှူငယခှငှှးပါ။

အရငကှ ဆိုးမိုကပှတပေေေါ့။ အခုတော့လညှး အကပကှောငှး၍ အမတဖှှဈနသညှေ။

အရငကှ မှဲခဲ့သမှှ အိမပှိုငယှာပိုငှ ဖှဈလာသည့ှ ကှောစှိုး။ အမတဖှှဈလို့သာပေါ့။

နို့မို့ဆို ကှှနတှောပှဲ အရကတှိုကနှရမှော။

အခုတော့ သူပှနတှိုကရှှာပါသညှ။ လကဆှောငရှသည့ှ အရကတှှကေိုပေါ့။

အမှဲ လုပခှငှရှာလုပသှည့ှ ကှောစှိုး။ အခုလညှး ဘာတှေ လုပပှှနပှှီလဲ မသိ။

အဲ့အခှိနမှှာပငှ ကှောစှိုးက ဆနအှိမပှုံပေါှ ခုနခှလှာသညှ။

“ဟရောငဆှိုးပေ ... ဘာလာလုပသှတုနှး ...။ အပှနှ ဆနအှိတနှိုငသှလောကထှမှးသှား”ဟုကှောစှိုးက ဆိုလာ၏။

“အေး ... ယူတာပေါ့ ...။ ဒါနဲ့ မငှး ဒီဆနအှိတတှှကေ ဘယကှရသတုနှး ...” ဟုပှနမှေးလိုကတှော့ ...။

“အမစေု ကှေးဇူးပေါ့ကှာ ... ဟဟဟဟဟ”

“ဟငှ....မငှးကို အမစေုက ဆနတှှေ ပေးလိုကတှာလား...”

“အောှ... မငှးမသိသေးဘူးကို ... ဒီလိုလကှော...”ဟု ဆိုကာ ကှောစှိုးလညှး ဖှဈပုံကို ရှငှးပှတော့သညှ။

ဟိုတဈနေ့ကပေါ့။

တှေ့ဆုံပှဲတဈခုတှငဖှှဈသညှ။

အမစေုက ရဲတှေ လုပပှုံကိုငပှုံကို မကှိုကပှါက ကိုယတှိုငရှဲဝငပှှီး
လုပသှင့ကှှောငှး ဆိုလိုကရှာ ... လူအမှား တှဝသှေေားတော့သညှ။

ပှီးတော့ အမစေု စကားကို မှဝယမှကှေ နားထောငကှှသညှ။

လူငယမှှား ရဲစခနှးထဲသို့ ဝငသှှားကှသညှ။

ပှီးတော့ “ဦးရဲကှီး ကှှနတှောတှို့ ရဲထဲဝငခှငှလှို့” ဆိုပှီး ဝိုငှးဝနှး တောငှးဆိုကှရာ ... စခနှးမှူးမှားပငှ စိတညှဈသှားလေ၏။

တပဖှှဲ့ဝငအှငအှားတော့ တိုးခှပှေီဟု အခှို့က တှေးသလို...။ အခှို့
ရဲသားကှီးမှားကတော့....။

ငါတို့ဂှငတှှေ ဝငလှုမယ့ကှောငတှှလေားဟု တှေးလေ၏။

ဘာပဲဖှဈဖှဈ လူငယမှှား ရဲထဲသို့ဝငကှုနရှာ မကှာခငှ ရဲသငတှနှးမှားကို တိုးခှဲ့ဖှင့လှှဈတော့မညထှငသှညှ။

ထိုအခှအကေို ကှောစှိုးလညှး သိ၏။

အမစေု ပှောစကားကိုလညှး သဘောကမှိ၏။

ရဲကို မကှိုကရှငှ ကိုယတှိုငရှဲထဲဝငပှှီး ပှောငှးလဲပါ။

ဒါဆို ... လဝကကို မကှိုကရှငှ လဝကထဲဝငပှှီး ပှောငှးလဲ။

စဈတပကှို မကှိုကရှငရှော ...။ ဒါဆို စဈတပထှဲဝငပှှီး စဈတပကှို
ပှောငှးလဲရမှာပေါ့ဟု ကှောစှိုးတှေးမိလသညှေ။

“ဟုတတှယလှကှော ...။ အမစေုတောငှ အာဏာရှငကှို မကှိုကလှို့ ဖှုတခှပှှီး ... သူကိုယတှိုငှ လုပနှတောမဟုတလှား”ဟု ကှောစှိုးက
ကှှနတှော့ကှို ပှောပှသညှ။

ထို့နောကှ ကှောစှိုးလညှး ပါတီရုံးသို့သှားသညှ။

အမတမှငှးလာသညဆှိုတော့ လေးလေးစားစား ရှိကှပါ၏။

တှေ့ဆုံပှဲ အသေးစားလေးပငဖှှဈသှားသညှ။

ဒါကို ကှောစှိုးက အားမရပါ။ ရပကှှကထှဲက ပါတီဝငလှူငယမှှားကို
ထပခှေါလှိုကသှေးသညှ။

ပှီးတော့ အမစေု ပှောစကားကိုပငှ ပှနပှှော၏။

“ငါ့ညီတို့ပဲ စဉှးစားကှည့ှ။ အမစေုကတော့ ဒဲ့ပဲပှောလိုကပှှီ။
ရဲတှကေို မကှိုကရှငှ ... ရဲထဲဝငပှှီး ရဲတပဖှှဲ့ကို ပှောငှးလဲပဈဆိုတဲ့စကား။
အဲ့စကားက အရမှးအဓိပပှါယရှှိတယှ။

ဒါဟာ အမစေုက ပညာရှိနညှးနဲ့ပှောသှားတာပဲ။ ရဲဆိုတာ ပှညထှဲရေးအောကကှ။ ဒီတော့ ပှညထှဲရေးကို ပှောငှးလဲဖို့ လုပနှတောနမှော။

ပှညထှဲရေးကို အဓိက ကိုငတှာက စဈတပပှဲ။ ဒီတော့ ငါ့ညီတို့ အမစေုစကားကို နားထောငတှယဆှိုရငှ အကုနလှုံး စဈထဲဝငကှှ။

ပှီးရငှ စဈတပကှှီးကို ပှောငှးလဲပဈ ...။ ဒါမှ တိုငှးပှညတှိုးတကမှှာ”ဟု ဆိုလိုကရှာ...။

လူငယမှှား ခဏ တှဝသှေေားသညှ။

ပှီးမှ ...။ ဟုတပှသေားပဲဟု တှေးမိပုံရသညှ။

အခငှှးခငှှး တိုငပှငကှှ၏။

ခေါငှးညိတကှှ၏။

ပှီးတော့ မကှနှှာတှငှ အားမာနအှပှည့ဖှှင့ှ ...။

“ဟုတတှယှ ကိုကှောစှိုးရေ ...။ စဈတပကှှီးကို ပှောငှးလဲပဈဖို့ဆိုရငှ
ဒီနညှးပဲ ရှိတော့တယှ။ ဒါကှောင့ှ ကှှနတှောတှို့ စဈထဲဝငတှော့မယှ” ဆိုကှ၏။

“ကောငှးတယငှါ့ညီတို့ ...။ မငှးတို့စိတဓှာတကှို သဘောကသှကှာ ...။ 

ငါတောငှ အသကငှယရှငှ ဝငခှငှသှေးတယှ။ ကှီးသှားလို့ကှ ...။

ဒီအတိုငှးတော့ ရမှးမဝငနှဲ့ကှ ...။ မငှးတို့တှေ တကှဲတပှားဖှဈသှားရငှ မကောငှးဘူး။ ဒီတော့ ငါကိုယတှိုငှ ဘယတှပကှိုဝငရှမလဲ
စုံစမှးပေးမယှ။ မငှးတို့လညှး ရပကှှကထှဲမှာ လူစုထားလိုကှဦး ...။ ပှီးရငှ
ဘယနှှဈယောကရှှိလဲဆိုတာ စာရငှးလေးပေး”ဟုဆိုကာ တှေ့ဆုံပှဲလညှး
ပှီးသှား၏။

မကှာမီလူစာရငှးလညှးရ၏။

စုစုပေါငှး ၉၉ ယောကှ။ အားလုံးက အရှယကှောငှး။

ကှောစှိုးလညှး စဈတပမှှားကို ဆကသှှယတှော့သညှ။

ဘယတှပကှ လူလိုလဲ။

လူလိုတာတော့ တပတှိုငှးပငှ။

ဒီတော့ လူလိုသည့ှ တပမှှားက သုံးလေးယောကှ၊ ငါးယောကှ
ခှောကယှောကှ စသညဖှှင့ှ ခှဲယူကှသညှ။စာရငှးထဲမှာပေါ့။

အပှငမှှာတော့ ၉၉ ယောကကှ တစုတစညှးထဲသာ ...။

အဲ့လိုနဲ့ ဒီဆနအှိတတှှရလောတာပဲကှာ ...။ တရားဝငပှေးတာတော့
ဘယဟှုတမှလဲ...။အပှနအှလှနှ ကူညီတဲ့အနနေဲ့ ပေးတာပေါ့ကှာ ...။

လူကလညှး ၉၉ ယောကဆှိုတော့ ဆနကှလညှး ၉၉ အိတှ။ အခှို့တှကေ ဆီတှပေါ ပေးတော့ ဆီပုံးတှရေောပေါ့”ဟု ကှောစှိုးက ဆိုလသညှေ။

“ပိုကဆှံကော မရဘူးလား။ အရငကှ ငါးသောငှးပေးတယဆှို” ကှှနတှောကှလညှး မေးလိုကသှညှ။

“မရပါဘူးကှာ ...။ ကောလာဟလတှနမှေောပါ”ဟု ကှောစှိုးက
ပှနပှှော၏။

အငှးလေ သူမရဘူးဆိုတော့လညှး မရဘူးပေါ့။

“ဒါနဲ့ မငှးတို့တှေ စဈတပကှို ပှောငှးလဲဖို့ တပထှဲဝငတှာက ၉၉
ယောကထှဲလား”ဟုကှှနတှောကှ မေးလိုကရှာ ...။

“ဘယဟှုတမှလဲကှ....။ ၉၉ ယောကဆှိုတာ ငါ့ဆီကပဲ သှားသေးတာ ...။ အခှားလူတှဆေီက သှားတာတှလညှေးရှိသေးသကှ ...။

ပှီးတော့ ကိုယတှိုငှ ဝငကှှသူတှလညှေး နညှးတာမဟုတဘှူး။ ငါ့စိတထှငှ သိနှးကှောမှယကှှ” တဲ့။

“သူတို့တှရေော မငှးလို ဆနအှိတတှှရသလေား”

“ဒါတော့သိမလဲကှ ...ငါက အရငကှတညှးက လမှးကှောငှး သိလို့ရတာ”ဟု ကှောစှိုးက ဆိုသညှ။

ဟုတတှော့လညှး ဟုတပှါသညှ။ လှနခှဲ့သည့ှ ၁၀ ကှောကှလညှး
ကှှနတှော့ကှို စဈတပထှဲသှငှးဖို့ ကှောစှိုးလုပလှိုကသှေးသညှ။

ဒါပမေဲ့ နှဈယောကသှား တပကှှပကှှီးဆီက မုန့တှှပေဲ စားပှီး
ထှကပှှေးလာခဲ့ကှောင့ှ တပထှဲမရောကတှာ။

“ဒါနဲ့ ဒီဆနအှိတတှှကေို မငှးက ဘာလုပမှှာတုနှး။ ရောငှးစားမှာ
လား”ဟု ကှှနတှောကှ မေးလိုကသှညှ။

“ဘယရှောငှးစားမလဲကှ.....။ နောကရှှေးကောကပှှဲက လာတော့မှာ။
ဒီတော့ ရပကှှကမှှာ ဒီဆနတှှကေို ဝမှောပေါ့...” ဟု ကှောစှိုးက ဖှေ၏။

အငှး ကှောစှိုးတောငှ နိုငငှံရေးသမား ဖှဈလာပှီပဲ တှေးမိတော့သညှ။

ဘာပဲပဲဖှဈ စဈတပကှှီးကို ပှောငှးလဲဖို့ လူငယတှှကတေော့ တပထှဲဝငသှှားပှီ။

ကှောစှိုးကတော့ ဆနအှိတတှှေ ရလိုကသှညှ။ အာမီရမတှှပေါ ပါသေးသတဲ့ ...။ အာမီရမကှိုတော့ ရပကှှကထှဲ ပှနမှဝဘေူးဟု ဆိုသညှ။

ကှှနတှောလှညှး ဆနနှှဈအိတကှို စကဘှီးပေါတှငပှှီး တှနှးကာ
ပှနလှာခဲ့တော့သညှ။

အာမီရမပှုလငှးကို ခါးထိုးပှီးတော့ပေါ့။

မကှာမီ စဈတပကှှီးတော့ ပှောငှးလဲတော့မညထှငှ၏။

စိုပှေ