News

POST TYPE

SATIRE

တစ်လိပ်မြကျော် သူခိုးမဟုတ်ပါ
03-Mar-2019


“ဝုနှး”

“အောငမှလေး...ကှုပမှခိုးပါဘူး...ကှုပှ သူခိုး မဟုတပှါဘူးဗှ”

အသံတှကှေောင့ှ သောကခှါနီး အရကခှှကကှလေးတောငှ လန့ဖှပှပှှီး ဖိတစှဉသှှား၏။ ပထမအသံက အိမနှောကဖှေး အုနှးပငမှှ အုနှးသီးကှှကသှေံ။ ဒုတိယအသံက ကှှနတှောတှို့အိမဘှေးရှိ ကိုသိနှးတို့အိမကှ အောသှံဖှဈသညှ။

ရပကှှကထှဲ ဒီအသံကှားကှားနရသညမှှော သုံးလေးရကခှန့ရှှိပပှေီ။ တှနှးလှညှးဖှင့လှာသည့ှ အလှူခံထံမှ လောသှံကှားလညှး “ကှုပမှခိုးပါဘူး... ကှုပှ သူခိုးမဟုတပှါဘူး” ထအောသှညှ။

ကမှးနားလမှးဘကဆှီက ကားဘီးပေါကသှံကှားလညှး “ကှုပှ မခိုးပါဘူး...ကှုပှ သူခိုးမဟုတပှါဘူး” ထအောသှညှ။

ညသနှးခေါငှ ပရီးမီးယားလိဂပှှဲပှသည့ှ လကဖှကရှညဆှိုငမှှာ ဂိုးဟု အကယှကှှီး အောသှံကှားလညှး “ကှုပမှခိုးပါဘူး...ကှုပှ သူခိုးမဟုတပှါဘူး” ထအောသှညှ။

ဒီအသံသညှ အတောထှူးဆနှးသညှ။ ကိုသိနှးတို့အိမတှှငှ သူတို့လငမှယားနှဈယောကနှှင့ှ ငါးနှဈအရှယှ သူတို့သားလေးသာရှိသညှ။ အသံက ကိုသိနှးအောသှံလညှး မဟုတှ။ သူ့မိနှးမ အောသှံလညှးမဟုတှ။ ကလေးအသံလညှး မဟုတှ။ ဒီအကှောငှး ကိုသိနှးနှင့ှ တှေ့မှမေးမညဟှု တေးထားလိုကသှညှ။

မကှာပါ။ နောကနှှဈရကအှကှာ တဈခုသောမနကတှှငှ လမှးထိပလှကဖှကရှညဆှိုငတှှငှ ထိုငနှသေော ကိုသိနှးအား အခန့သှားတှေ့ပါသညှ။

“ကိုသိနှး ကှှနတှောှ...မေးစရာရှိလို့ဗှ”

“ဟိုအောသှံ ကိဈစလား ကိုဗှိ...ကှှနတှောလှညှး ပတဝှနှးကငှကှို အားနာနတော...ဒါပမေဲ့...သူက လညှး ဆှမှေိုးရငှးခှာဖှဈနေ...ဒုကခှလညှးရောကနှေ တော့ ကူညီထားတာပါဗှာ...လာ...ထိုငှ...ကှှနတှောှ ရှငှးပှမယှ”

ထိုငခှုံကိုဆှဲကာ ကိုသိနှးရှေ့ ကှှနတှောှ ဝငထှိုငလှိုကှ၏။ ကိုသိနှးက လကဖှကရှညကှို တဈကှိုကှ ကှိုကပှှီး စကားစပှောသညှ။

သူက ကိုသိနှး၏ ဘကှီးအရငှးခေါကခှေါကှ တောစှပသှညှ။ နာမညကှ ဦးမှကှောှ။ အထကတှနှး ကှောငှးအုပဆှရာကှီးဖှဈသညှ။ ကှေးလကဒှသတေို့၏ ထုံးစံအတိုငှး အထကတှနှးကှောငှးအုပဆှရာကှီး ဆိုတော့ ရပရှှာက အလှနလှေးစားသညှ။ နှဈပေါငှး သုံးဆယကှှာ ပညာရေးလောကတှငှ ကငှလှညပှှီး နောကှ ဦးမှကှောှ အငှိမှးစားယူလိုကသှညှ။

သူတို့ မှို့လေးတှငှ ဆုတောငှးပှည့စှတေီတဈဆူ ရှိသညှ။ လမှးခရီးတဈထောကနှရောဖှဈသည့အှတှကှ စနေ၊ တနငှဂှနှနေေ့မှားတှငှ ဘုရားဖူးကားမှား မပှတစှညကှားသညှ။

လှနခှဲ့သည့ှ တဈနှဈကှောကှ မကှစှိလညလှမှးမှားပှီး ဘုရားဘေးခှုံပုတထှဲတှငှ အစာမှိုကာ လာခှနသညှေေ့ စပါးအုံးေှှမကှီးတဈကောငကှို ဘုရားလုံခှုံရေးတဈဦးက တှေ့ခဲ့သညှ။ အစာမှို မလှုပနှိုငမှရှား နိုငဖှှဈနသညှေ့ ထိုမှှကှေီးအား ဂေါပကလူကှီးမှား အမိန့ဖှှင့ှ ဝိုငှးမကာ ဘုရားရငပှှငတှောပှေါတှှငှ သံလှောငအှိမတှဈခုဖှင့ှ ထားလိုကကှှသညှ။

ထို့နောကှ ဘုရားလာဖူးသော သာသနာပှုမှှယှတေောကှှီးဟု ဆိုငှးဘုတတှပကှာ အလှူခံပုံး တဈပုံးထားလိုကကှှသညှ။ မှှတေို့သဘာဝ အစာရှာရငှး မကှစှိလညလှာသည့ှ စပါးအုံးကှီးခမှာ...ဘုရား နားခှမေိသဖှင့ှ နှဈအကန့အှသတမှရှိ လှောငအှိမထှဲနကော သာသနာပှုရရှာတော့သညှ။

မှှမယတှေောကှှီး၏ ပရိသတကှလညှး တဈနေ့တခှား မှားပှားလာသညှ။ မှှဖေူးသလား ဘုရားဖူးသလား မသဲကှဲသည့ှ ဘုရားဖူးတှေ ကှိတကှှိတတှိုးလာသညှ။ ဘုရားကှီးကို လှူသောအလှူငှေ၊ မှှမယတှေောကှှီးကို လှူသောအလှူငှမှေား တဈနေ့တခှား မှားပှားလာ၏။

တိုကတှိုကဆှိုငဆှိုငှ ဆရာကှီး ဦးမှကှောှ အငှိမှးစားယူပှီး ခှောကလှအကှာတှငှ အနှီဘုရား ဂေါပကလူကှီးမှားထဲမှ အဘိုးကှီးတဈယောကှ ကှယလှှနသှညှ။ ဒီတော့ မှို့ပေါရှှိ လူကှီးသူမမှားက ဦးမှကှောကှို လဈလပနှသေော ဂေါပကနရော တာဝနယှူခိုငှး၏။ ပငစှငစှားဘဝဖှင့ှ ယောငလှညလှညဖှှဈနသေော ဦးမှကှောလှညှး ကုသိုလရှေးမို့ လကခှံလိုကသှညှ။

ထိုအခါမှ ဇာတလှမှးက စပါသညှ။ ဘုရားဂေါပက အဖှဲ့ဝငှ ဆယ့နှှဈဦးကောမှတီတှငှ ဘုရားဝယှောဝဈစမှား စီမံခန့ခှှဲရေးအပှငှ ဘုရားကှီး၏ အလှူခံပုံးမှားကိုဖှင့ပှှီး ရတှကရှသညှေ့ တာဝနလှညှးရှိပါသညှ။အလှူခံပုံးမှားကို လေးနာရီခှားတဈခါ ဂေါပကမှားက အဆိုငှးသုံးဆိုငှးခှဲပှီး ရတှကကှော စာရငှးသှငှးရသညှ။ တဈဆိုငှးလှှငှ လူကှီးသုံးဦးတာဝနကှပှါသညှ။

အလှူခံပုံးမှား စတငရှတှကသှေောနေ့က ဦးမှကှောအှတှကှ အတှေ့အကှုံသဈဖှဈနပေါသညှ။အလှူခံပုံးမှားထဲမှ ငှအေားလုံးကို ကှမှးပှငပှေါပှုံခှ လိုကပှှီး ဂေါပကအဖှဲ့ဝငမှှားက ရာတနမှှားသတသှတှ၊ ငါးထောငတှနှ၊ တဈသောငှးတနမှှားသတသှတအှရငှ ခှဲထုတကှှရသညှ။ ထို့နောကမှှ လေးနာရီစာရသည့ှ အလှူခံငှမှေားကို ရတှကစှောရငှးသှငှးကှသညှ။ မီးခံသတှတောထဲ ထည့သှိမှးကှသညှ။

ဦးမှကှောကှ မှို့မကှနှှာဖုံး အငှိမှးစားတရားသူကှီး၊ ဆေးဆရာကှီး၊ စီးပှားရေးလုပငှနှးရှငကှှီးတို့နှင့ှ တဈဆိုငှးကသှညှ။ အလှူခံငှမှေားကို တိတဆှိတစှှာ ရတှကနှကှရငှေေး ပှီးခါနီးတှငမှှ တရားသူကှီးက စကားစသညှ။

“ဘုရားဒကာတို့တော့...မသိဘူး...ကှုပတှော့ တဈလောက တရားစခနှးသှားဝငလှိုကတှာ ဉာဏစှဉအှဆင့ှ ခုနတှကသှှားလို့ တရားစဈတဲ့ ဆရာတောတှောငှ အံ့ဩယူရတယှ။ သောတာပနအှဆင့ကှို နီးလာပှီတဲ့ဗှာ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ”

ပှောရငှးဆိုရငှး တဈသောငှးတနတှဈရှကကှို ကစှနှအေောငလှိပလှိုကသှညှ။ ထို့နောကှ ခါးလယမှှ ထကပှိုငှးခေါကခှှိုးလိုကပှှီး သူ့ပါးခှောငထှဲ ထိုးသှငှးလိုကသှညှ။

ဦးမှကှောှ မကှလှုံးပှူးပှီးကှည့သှညှ။ သောတာပနတှညခှါနီး တရားသူကှီးက ခပတှညတှညပှငှ။

“ကောငှးပါတယှ...ဘုရားဒကာ...ကှုပတှော့ဖှင့ှ တရားအလုပှ လုပခှငှပှမယှေ့...ဝနယသှတတှဝေေါတှကေို ကယတှငဖှို့ရာ တာဝနကှရှိသေးတော့ တတတှဲ့ဆေးပညာနဲ့ ကုသပေးနရသေေးတယှ။ ဒါပမေဲ့ စိတထှဲတော့ တရားကို အမှဲနှလုံးသှငှးပါတယှ။ နောကနှှဈထဲတော့ မိုးကုတခှှောငမှှာ ကှုပလှှူထားတဲ့ တဈပါးကှောငှးလေးပှီးတနကှောငှးရဲ့...အဲ့ဒီအခါကှ လောကီအလုပတှှစှနေ့လှှှတပှှီး သငှကှနှးဆီးမယှ ဆုံးဖှတထှား တာပဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ”

သူ့ရှေ့မှ ဆေးဆရာကှီးကလညှး ပှောပှောဆိုဆိုဖှင့ှ ငါးထောငတှနနှှဈရှကကှို ကစှနှအေောငှ လိပပှှီး ပါးခှောငထှဲ ထိုးထည့လှိုကပှှနသှညှ။

“ဘယ့နှှယှ...ပိုကဆှံတှမှေား...ဝါးစားနကှသလေား...မဟုတသှေးပါဘူး”

ဦးမှကှောှ မကှလှုံးပှူးသှားသညှ။ ဒီလူတှေ ဘုရားအလှူခံငှတှေေ ဗုနှးနကှတောပဲ။

“အငှးဗှာ...ဘုရားဒကာတို့ကို အားကပှါတယှ။ ကှုပကှတော့ ဒါနပဲ အားကိုးရတယဗှှိုး။ ရှာသမှှ လှူဖို့ပဲ မဟုတလှားဗှ...မအားတဲ့ကှားက ဒီ ဘုရားကှီးဝယှောဝဈစကို အခုလို ပငပှငပှနှးပနှး လာလုပပှေးနတောလညှး ကုသိုလယှူနတောပါပဲ...သရငှေ ကိုယ့နှောကပှါမှာ ဒီဒါန ကုသိုလလှေးပဲရှိတယှ...ဟဲဟဲ...ဟဲဟဲ...ဟဲဟဲ”

ဒါနကုသိုလရှှငှ စီးပှားရေးလုပငှနှးရှငကှှီးကလညှး အားကမှခံ ကနှနှှဈယောကလှုပသှလိုပငှ တဈသောငှးတနတှဈရှကလှိပပှှီး ပါးစပထှဲ ထိုးထည့လှိုကပှှနသှညှ။

“ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ”

“ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ”

“ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ...ဟဲ”

သုံးယောကလှုံးက သူတို့မဟုတသှလို တဟဲဟဲရယရှငှး အလှူငှတှပေေေါငှး၊ စာရငှးသှငှးပှီး လေးဦး စုံညီရှေ့ မီးခံသတှတောထဲ ထည့ကှှသညှ။ အပှငပှှနထှှကတှော့ ဦးမှကှောှ တဈခုခုပှောဖို့ ကှံသညှ။ သို့သောှ ဘာပှောရမညမှသိ။ လူကှီးသုံးယောကကှတော့ ခပတှညတှညပှငှ ဘုရားဦးခပှှီး “ကဲ..လကဖှကရှညသှှား သောကကှှစို့ဗှာ”ဆိုပှီး တဟဲဟဲနှင့ှ ပှနသှှားကှသညှ။

ဦးမှကှောကှို ဖုတလှသညေ့ငှါးပိရှိသညဟှုပငှ မမှတှ။ နောကထှပှ ဂေါပက ဂှူတီတဈခှိနှးလာသဖှင့ှ ဦးမှကှောလှညှး အိမသှို့ ပှနခှဲ့သညှ။

ညပိုငှး ဂှူတီ။

သူတို့အခငှှးခငှှး ရယမှောစကားပှောနကှသေောလှညှး ဦးမှကှောကှိုမူ အဖကမှလုပကှှ။ ဦးမှကှောှ အနရခကလှောသညှ။ ဒငှးတို့ ခိုးနတောကို လူတှသေိအောငှ ဖှင့ခှလှိုကလှှှငလှညှး ဒငှးတို့က သုံးယောကှ။ အငှးသုံးယောကတှငမှကသေး။ နောကအှဆိုငှးတှလညှေး ဒီ့နှယနှမညထှငသှညှေ။ ဘုရားငှကေို ညီညီ ညာညာခိုးနကှသညကှေို ဘယသှူ့ကို တိုငရှမလဲ။

ခကသှညကှ ဒီလူတှကေ မှို့တှငှ သူ့ထကှ ငှကှေေးအရ အပုံကှီးခမှှးသာသူတှေ။ သူတို့က ဘုရားငှထေဲက သောငှးဂဏနှးလောကှ ခိုးနကှသညလှေို့ လိုကပှှောလှှငှ မညသှူယုံမညနှညှး။ ပှီးတော့ အားလုံးက ပေါကပှေါကရှောကရှောကတှှေ။ တောကှှာအမှုက သူ့ပှနှ ပတနှရငရှေော။ အသကကှှီးမှ ရှုပရှှုပယှှကယှှကှ အဖှဈမခံနိုငှ။

နောကရှကှ။ နောကရှကှ။ ကစှနှအေောငလှိပကှှသညှ။ တဈခါတဈရံ နှဈလိပှ၊ တဈခါတဈရံ သုံးလေးလိပှ။ ပါးခှောငထှဲ ထည့ကှှသညှ။ ဦးမှကှောကှိုမူ ဘယသှူမှ အဖကမှလုပကှှ။ ဦးမှကှောှ အထီးကနှလှာသညှ။ သုံးလေးရကှ ဆကတှိုကနှသေောအခါ ထိုသူမှားထံမှ ဦးမှကှောကှို ရနလှိုသောပုံစံ တှေ့လာရသညှ။ မကှနှှာကှောတငှးတငှး ဆကဆှံကှသညှ။

တဈဂှူတီကို တဈသောငှးတနနှှဈလိပှ၊ တဈနေ့ နှဈဂှူတီဆို လေးလိပှ။ တဈရကှ လေးသောငှး။ ဆယရှကှ လေးသိနှး။ တဈလ ဆယ့နှှဈသိနှး။ သူ့ကှောငှး ဆရာသကတှမှးတဈလှှောကှ ဒီလောကငှှကေို တဈခါမှ မမှနှးဖူးခဲ့။

နေ့စဉတှှေ့နကှခငှှေးအတူတူ... သူတို့က ရယရှယမှောမောပှောဆိုနကှပှေီး မိမိဝငပှှောလှှငှ အဖကမှလုပသှညကှို ဦးမှကှောခှံစားရသညှ။ ထိုနေ့ကတော့ ဦးမှကှောှ တဈစုံတဈခုကို စမှးသပကှှည့ဖှို့ စိတကှူးမိသညှ။ အလှူခံငှမှေားရတှကရှငှေး သူတို့ သုံးဦးက ပဋိဈစသမုပပှါဒတှရားတောအှကှောငှး ဆှေးနှေးနကှေ၏။ ထိုစဉှ ဦးမှကှောသှညှ သူ့ရှေ့မှာ တဈသောငှး တနတှဈလိပကှို အသာယူကာ လကနှှဈဖကဖှှင့ှ ကစှနှအေောငလှိပလှိုကသှညှ။ ထို့နောကှ ခါးမှ ထကပှိုငှးခှိုးပှီး ပါးခှောငထှဲ အသာထိုးထည့လှိုကှ၏။ ဟိုသုံးယောကကှ သူ့ကိုကှည့ပှှီး ခေါငှးညိတနှကှသညှေ။

“ဗှိုး...ဆရာကှီးဦးမှကှောှ...ခငဗှှားလညှး စကားနညှးလိုကတှာ...ကှုပတှို့နဲ့ ရငှးရငှးနှီးနှီးနလေို့ ရပါတယဗှှ...ဟဲဟဲ...ဟဲဟဲ”

အလို တဈသောငှးတနတှဈရှကှ ပါးစပထှဲ ငုံလိုကတှာနှင့ှ အခှိုးတှကေ အလိုလိုပှောငှးသှားပုံမှား။

ထိုနေ့က တရားသူကှီးဟောငှး၊ ဆေးဆရာနှင့ှ စီးပှားရေးလုပငှနှးရှငကှှီးတို့က အငှိမှးစားကှောငှးအုပကှှီး ဦးမှကှောကှို သူတို့ထိုငနှကှေ လကဖှကရှညဆှိုငသှို့ ခေါကှှသညှ။ ဦးမှကှောှ အထီးမကနှတှော့။ ရနရှှာမခံရတော့။

သို့သောှ တဈသောငှးတနတှဈလိပကှိုတော့ နေ့စဉငှုံပေးရပါသညှ။

“အဲ့ဒါပဲဗှိုး...မကှာပါဘူး...ဘုရားပေါကှ မှှကှေီးလညှး သသှေားတယှ။ နောကှ သူတို့ဂေါပက အခငှှးခငှှး စကားမှားကှရာက တိုငကှှတောကှနဲ့ တဈဖှဲ့လုံးပှုတတှယှ။ တရားသူကှီးဂေါပကအုပစှုလညှး ရှေ့ဆင့နှောကဆှင့ှ ဆုံးသှားကှတယဗှှာ။ အခု ကှှနတှော့ဘှကှီး ဦးမှကှောတှဈယောကပှဲ ကနှခှဲ့တယှ”

ဇာတလှမှးရှညကှှီးပှောပှပှီး ကိုသိနှးကှီး မောသှားသညှ။ ရနှေေးကှမှးတဈခှကှ ငှဲ့သောကသှညှ။

“နပေါဦး...အဲ့ဒါနဲ့ပဲ ခငဗှှားဘကှီးက ငါသူခိုး မဟုတဘှူး။ ငါသူခိုးမဟုတဘှူး ထထအောတှော့တာပဲလား”

“ဟုတတှယှ...ကိုဗှိရေ...လိပပှှာပေါ့ဗှာ...လိပပှှာမလုံတာ...တကယကှ ဘယလှိုအကှောငှးပှပှ သူတို့တှကေ ခိုးခဲ့ကှတာမဟုတလှား။ ဒါပမေဲ့ သူတို့ အားလုံး ညီညီညာညာ အစဉအှဆကခှိုးခဲ့တော့...ဒါကို ခိုးတယလှို့ မထငတှော့ပဲ...သူတို့ရဲ့ ရပိုငခှှင့လှို့မှတပှှီး သူတို့ကိုယသှူတို့ လိမတှယှ။ အဲ့ဒီတော့ ကှှနတှော့ှ ဘကှီးခမှာ... အခုကတှော့ ဘုရားအလှူငှထေဲက တဈနေ့တဈလိပှ သူ...ခိုးခဲ့တာတှေ လိပပှှာမလုံတော့ဘူး။ အဲ့ဒီလိုနဲ့ စိတရှောဂါဖှဈပှီး တဈနေ့တဈနေ့ အသံတဈခုခုကှားတာနဲ့ ငါမခိုးဘူး...ငါသူခိုးမဟုတဘှူးပဲ လှိမ့အှောနှရတောဗှာ... မနကဖှှနတှော့ ရှာသာကှီး စိတကှနှှးမာရေးဆေးရုံကို ပို့တော့မှာပါ”

လကဖှကရှညဆှိုငမှှ ပှနလှာပှီးနောကှ နေ့စဉထှုတှ သတငှးစာတဈစောငဝှယကှာ ကှှနတှောှ အိမပှှနခှဲ့ပါသညှ။ စာမရေးခငှ ကုလားထိုငတှှငထှိုငပှှီး သတငှးစာအား ကောကလှှနကှှည့လှိုကမှိသညှ။ တိုကတှိုကှ ဆိုငဆှိုငှ ပါတီတဈခု၏ ထူးခှားသော သတငှးစာ ရှငှးလငှးပှဲကို တှေ့ရသညှ။

သူတို့ သူခိုးမဟုတကှှောငှး ရှငှးလငှးပှောကှားသညတှဲ့။

သတငှးကို သခှောဖတရှနှ ပှငနှစဉမှှောပငှ တဈဖကအှိမကှ သူခိုးကှီး တဈလိပမှှကှောှ၏ အောသှံနကကှှီးကို ကှားရပှနပှါသညှ။

“ကှုပှ မခိုးဘူးနောှ...ကှုပှ သူခိုးမဟုတဘှူး...ကှုပကှို ဘယသှူက သူခိုးလို့ ပှောတာလဲ”

ခကတှော့...ခကသှား။

ဒီလူကှီး ရှာသာကှီးရောကမှှပဲ ရပကှှကှ နားအေးတော့မညှ။ 

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ


  • VIA