News

POST TYPE

SATIRE

ေဒၚလာေစ်းျမင့္တက္မႈမ်ားအၾကား ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာပါဦးမလား
18-Aug-2018

ယခု ရက္ပိုင္းတြင္ ေဒၚလာေဈးမွာ ၁၅၀၀ အထက္ ေရာက္သြားခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္ႏွင့္တိုက္ဆိုင္စြာပင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းမႈမ်ားအတြက္ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဦးေဆာင္မႈ အားနည္းေနၿပီး က်ဆင္းေနသည့္ စီးပြားေရးအေျခအေနအရ အစိုးရက အေရးေပၚ ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ဖို႔ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ျပင္ပတြင္ ေျပာဆိုသံမ်ားၾကားေနရသည္။ ယခုရက္ပိုင္းက်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္လည္း ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္သံုးစြဲမႈ၊ စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားတြင္ ၾကန္႔ၾကာမႈေၾကာင့္ ေလလြင့္ဆံုး႐ံႈးရမႈႏွင့္ နည္းလမ္းမက်မႈမ်ားေၾကာင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေႏွာင့္ေႏွးေနရမႈမ်ားအေပၚ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေထာက္ျပေနသံ ၾကားရျပန္သည္။ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဟူသည္ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲခ်င္ေနၾကသည့္ ျပည္သူလူထု၏ မဲေပးေထာက္ခံမႈျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရရွိခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလွ်င္ သက္တမ္းတစ္ဝက္က်ိဳးကာ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲတာကာလအတြင္းသို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအလိုက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ စီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသံုးစြဲေနၾကသည့္ ကိစၥမ်ားမွာမူ တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈ မရွိေသးေခ်။ အမွန္ဆိုလွ်င္ အစိုးရတစ္ရပ္၏ သက္တမ္းကို ၅ ႏွစ္ဟုသတ္မွတ္ထားသျဖင့္ ထိုကာလအတြင္း အစိုးရတစ္ရပ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသေလာက္ လူထုေထာက္ခံမႈကို ရရွိေလ့ရွိတတ္ၿပီး မေကာင္းလွ်င္မေကာင္းသည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူထုေထာက္ခံမႈ က်ဆင္းတတ္သည့္ ဓမၼတာရွိသည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား အံေခ်ာ္လြဲမွားလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးအံုႂကြမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈမ်ား ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုက အစိုးရအေပၚ အေကာင္းမျမင္ေတာ့ဘဲ ၎တို႔ျဖစ္ခ်င္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုေလ့ရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ထိုအခါ အစိုးရသက္တမ္းမကုန္ဆံုးမီ ဆင္းေပးၾကရေလ့ရွိၿပီး ေနာက္တစ္ဖန္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္က်င္းပလ်က္ အစိုးရအသစ္တစ္ရပ္ကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၾကသည့္ သာဓကမ်ား ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရတိုင္းသည္ ၎တို႔ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကိုလည္းေကာင္းေအာင္၊ တိုးတက္ေအာင္၊ ျပည္သူမ်ားဝမ္းဝခါးလွၿပီး တစ္ေန႔တာဝင္ေငြမ်ား ထိုက္တန္စြာရလ်က္ လူမႈစီးပြားေရးဘဝမ်ား လွပေအာင္ မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ၾကဥ္းေပးရမည္။ ပညာေရးအေျခအေနမ်ား ျမႇင့္တင္လ်က္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ေကာင္းမြန္ၿပီး ျပည္သူမ်ားဉာဏ္ရည္ ဥာဏ္ေသြးထက္ျမက္လ်က္ လူ႔သက္တမ္းေစ့ေနႏိုင္ရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေပးရမည္ျဖစ္ရာ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ရွည္ရွည္ေဝးေဝး လွမ္းေမွ်ာ္ေတြးၾကည့္စရာမလိုဘဲ ၿခံစည္း႐ိုးကပ္လ်က္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးတြင္ ဒုတိယအင္အားႀကီး ႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနႏိုင္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ စက္မႈနည္းပညာ အေတာ္အသင့္ျဖင့္ရပ္တည္ေနသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔၏ နည္းနိႆယမ်ားကိုပင္ အတုယူ၍ရႏိုင္သည္။ မိမိတို႔ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ေထြေထြထူးထူးပင္ စဥ္းစားစရာလိုမည္မထင္။ ထိုေအာင္ျမင္ျဖစ္ထြန္းေနသည့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ား၏နည္းမ်ားကိုပင္ယူကာ မိမိႏိုင္ငံ၏ ေျမ၊ ေရ၊ ေတာေတာင္သဘာဝႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အနည္းငယ္မွ်ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္လိုက္လွ်င္ပင္ ရႏိုင္သည္။ ဤအခ်က္မွာ အလြတ္မဲ့ စိတ္ထင္တိုင္းေျပာဆိုလိုက္သည္ဟုလည္း မထင္ေစခ်င္၊ သာဓကမ်ားစြာရွိသည္။ ယေန႔အာရွတြင္ စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ၎တို႔ႏိုင္ငံစီးပြားေရးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား (Economic Policy)၊ စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ က်င့္သံုးသည့္ဥပေဒမ်ား (Business Law)၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာဥပေဒမ်ား (Foreign Investment Law)၊ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား (Budget Law)၊ ႏိုင္ငံအတြင္း တည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းဥပေဒမ်ား (National Planning Law)၊ အခြန္အခေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ (Taxation Law) မ်ားကို အဓိက နမူနာယူၾကသည္။ ပံုတူကူးခ်သည္။ ေနာက္တစ္ဖန္ အထက္က ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္သင့္ေတာ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို အနည္းငယ္ျဖည့္စြက္ၾကသည္။ ထိုအတိုင္းပင္ ျပ႒ာန္းသည္။ သို႔ျဖင့္ အဆိုပါ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးလာသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးမီလာသည္။ ထုတ္ကုန္မ်ားတိုးျမႇင့္လာၾကၿပီး ေဈးကြက္က်ယ္ျပန္႔လာသည္။ ဤနည္းျဖင့္ပင္ သူ႔ႏိုင္ငံသည္လည္း သူမ်ားႏိုင္ငံနည္းတူ စီးပြားေရးေကာင္းလာသည္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာသည္။ အဆိုပါနည္းစနစ္သည္ပင္ ေထြေထြထူးထူး စဥ္းစားစရာမလို ေလာက္ေအာင္ပင္ ႐ိုးစင္းလြယ္ကူလွသည္။

ထိုနည္းကိုပင္ ယေန႔လက္ရွိအာရွတြင္ စီးပြားေရးအထူးေကာင္းမြန္လာသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံက သင္ခန္းစာယူၿပီး ဆက္လုပ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွက်င့္သံုးသည့္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ားကို အတုယူသည္။ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားကို အတုယူသည္။ ပံုတူကူးခ်သည္။ ျပန္လည္ျဖည့္စြက္သည္။ ၎အတိုင္း က်င့္သံုးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ယေန႔လက္ရွိအခ်ိန္အခါတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထက္ သာလြန္ေက်ာ္တက္ကာ စက္မႈနည္းပညာေကာင္းမြန္လာသည္။ တယ္လီဖုန္းႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားစက္မ်ားေလာကတြင္ ဂ်ပန္ထက္ပင္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ကမၻာ့ေဈးကြက္ကို ထိုးေဖာက္လ်က္ ဂ်ပန္ကိုပင္ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ဤအေၾကာင္းကိုပင္ ၎တို႔က မကြယ္မဝွက္ မသိုသိပ္ဘဲ ပြင့္လင္းစြာပင္ ဝန္ခံေျပာၾကားကာ ၎တို႔၏ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ေနၾကသည္ကိုလည္း မ်က္ျမင္ဒိ႒ ျမင္ခဲ့ရဖူးသည္။

အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံႀကီးတို႔သည္လည္း အလားတူစြာပင္ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္သာဓကရွိသည္။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္က်င့္သံုးသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဆိုလွ်င္ ယခင္က ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတုန္းလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒမ်ား ခၽြတ္ေခ်ာ္လ်က္ ျပည္သူမ်ားအငတ္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။ သည့္အတြက္ပင္ ေနာက္ပိုင္း တိန္႔ေရွာင္ဖိန္လက္ထက္တြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားစီးပြားေရးေကာင္းမြန္သည့္ အေနာက္ဥေရာပ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမ်ားမွ က်င့္သံုးသည့္ ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ အတုယူက်င့္သံုးခဲ့သျဖင့္ ယေန႔တြင္ ဤအေျခအေနျဖစ္လာသည္။ က်င့္သံုးသည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္၊ ႀကိဳးနီစနစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း စီးပြားေရးစနစ္ကို အရင္းရွင္စနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလိုက္ရသျဖင့္ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္၏အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အစိုးရတစ္ရပ္ကို ေၾကာင္ႏွင့္ ခိုင္းႏိႈင္းသည့္စကား ထြက္ေပၚလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ အေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္ျဖစ္သည့္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကုန္းတြင္းပိတ္ေဒသျဖစ္ၿပီး စပါး ဆန္ေရရွားပါးလ်က္ လွ်ပ္စစ္မီးလည္း အလံုအေလာက္မရရွိသည့္အခါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအပိုင္းတြင္ ၎တို႔ႏိုင္ငံ့အေရွ႕ပိုင္း ပင္လယ္ကမ္းစပ္ေဒသမ်ားထက္ မ်ားစြာေနာက္က်သည္။ လာအိုႏိုင္ငံႏွင့္ ေျမအေနအထားတူသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ မူဝါဒခ်မွတ္သည့္အခါ ေဒသမ်ားခြဲလ်က္ အပိုင္းလိုက္စလုပ္ခဲ့သည္။ ထိုသို႔လုပ္ခဲ့သည့္အထဲတြင္ ကုန္းတြင္းပိတ္ ယူနန္ျပည္နယ္သည္ ကာလရွည္ၾကာစီမံကိန္းျဖင့္ပင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကရၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားမွ ျမစ္ဆံုေဒသကို မ်က္စိက်ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ တစ္ဖန္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အဓိကေလာင္စာအတြက္ သဘာဝဓာတ္ ေငြ႔ႏွင့္ေရနံကို အေရွ႕အလယ္ပိုင္းေဒသ အာရပ္ကမၻာမွ အိႏၵိယသမုဒၵရာကိုျဖတ္သယ္ၿပီး ေက်ာက္ျဖဴေရနက္ဆိပ္ကမ္းမွတစ္ဆင့္ ၎တို႔ကုန္းတြင္း ပိတ္ေဒသ ကူမင္းသို႔ ေ႐ႊပေရာဂ်က္အမည္ျဖင့္ လမ္းေဖာက္ကာ ကဲ့ယူခဲ့သည္။ ၎တို႔ကုန္းတြင္းပိတ္ေဒသအတြက္ လိုအပ္သည့္သစ္ဝါးမ်ားကို မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားျဖင့္ပင္ေပါင္းလ်က္ အႀကိမ္ႀကိမ္သူခိုးေဈးျဖင့္ ႀကိတ္ယူခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ၎တို႔၏ ကုန္းတြင္းပိတ္ေဒသအား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေစလ်က္ မီးေရာင္မ်ားထိန္ထိန္ညီးၿပီး ထုတ္ကုန္မွန္သမွ်ကို ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လာအိုႏိုင္ငံအတြင္း ပို႔ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးေပၚလစီခန္႔ခြဲမႈကို တစ္ဖက္ကမ္းခတ္ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎တို႔ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ Two Ocean Policy ကို ခ်မွတ္ၿပီး ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကိုဝိုင္းပတ္ ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အာရပ္ကမၻာႏွင့္ ဥေရာပေဈးကြက္ကိုပင္ လွမ္းၿပီးထိန္း ခ်ဳပ္ႏိုင္သည္အထိ ေျခလွမ္းအလြန္က်ဲခဲ့ၾကသည္။ ျမစ္ဆံုေဒသမွ လွ်ပ္စစ္မီးအတြက္ အခက္အခဲရွိလာသည့္အခါ ေရသဘာဝအရင္းအျမစ္ေပါမ်ား ႂကြယ္ဝသည့္ လာအိုႏိုင္ငံဘက္လွည့္ကာ ေရကာတာႀကီးမ်ားစီမံကိန္းကို ေငြေၾကးေျမာက္ျမားစြာ အကူအညီေပးလ်က္ တည္ေဆာက္ေစသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို တိုးျမႇင့္ကာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကသျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမစ္ဆံုကိုပင္ မမက္ေမာေတာ့ဘဲ လာအိုမွပင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားထုတ္လုပ္ရရွိလ်က္ လာအို္မွတစ္ဆင့္ ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ထိုင္း၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူဟူသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ က်ည္ဆန္ရထားပတ္လမ္းစီမံကိန္းကိုပင္ ၎တို႔ စတင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္တက္လ်က္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္မွ ထိုင္းပင္လယ္ေကြ႔ကိုျဖတ္ကာ ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း စူရတ္သာနီေဒသမွ တူးေျမာင္းျဖတ္ေဖာက္ၿပီး ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွတစ္ဆင့္ အိႏၵိယသမုဒၵရာကိုျဖတ္မည္။ ၎ေနာက္ အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ ဥေရာပကိုဝါးမ်ိဳမည္အထိပင္ ေျခလွမ္းျပင္ထားသည့္ သတင္းမ်ားလည္း ဖတ္ခဲ့ရသည္။

ေနာက္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအေၾကာင္း ဆက္ေျပာရလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံသည္လည္း အလားတူစြာပင္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးအထူးက်ဆင္းသည္။ ျပည္သူသန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ အငတ္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရသည္ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာမန္မိုဟန္ဆင္း တက္လာသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ စီးပြားေရးမူဝါဒကို ေျပာင္းလဲလိုက္သည္။ ယခင္က်င့္သံုးသည့္ ျပည္တြင္းျဖစ္ကို အားေပးပါ။ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ ႏွစ္ဆတိုးျမႇင့္ၾက။ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ၾကဟူသည့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုပင္ ဦးစားေပးၿပီးလုပ္ကိုင္ၾကသည့္ တံခါးပိတ္စီးပြားေရးဝါဒအစား ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလိုက္သည့္အခါ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးတိုးတက္လ်က္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ျပည္သူမ်ားဘဝကို ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေလသည္။ ထိုႏိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ ေဈးကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အာရွပတ္လမ္း စီမံကိန္းကို စိုင္းျပင္းလာသည္။ ၎တို႔အတြက္ ေရရွည္ေဈးကြက္မွာ အေရွ႕ေတာင္အာရွဟု သိျမင္လာသည္ႏွင့္အညီ ၎တို႔ထုတ္ကုန္မ်ားကို ASEAN Free Trade Area (AFTA) ဇုန္အတြင္း အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ထိုးေဖာက္ျဖန္႔ခ်ိႏိုင္ေရး အာရွပတ္လမ္းစီမံကိန္းကို အထူးစိတ္ဝင္စားလာသည္။

သည့္အတြက္ အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔အာရွတြင္ စီးပြားေရးထိပ္သီးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အိႏၵိယ၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံတို႔၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ခ်မွတ္မႈတို႔ကို အတုယူၾကၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ တိုးတက္မႈ ရွိမရွိတို႔ကို အမွန္သုေတသနျပဳၾကၿပီး တိုးတက္ေအာင္ နည္းလမ္းရွာႀကံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုခ်င္သျဖင့္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ထိုက္သင့္သည့္အခ်ိန္တစ္ခုအေရာက္တြင္ ေျပာင္းလဲသင့္သည္မ်ားကို အစိုးရ တစ္ရပ္အေနႏွင့္ ေျပာင္းလဲေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပထမအဆင့္အေရးႀကီးသည့္ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာကိုခ်မွတ္သည့္ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ (Policy Maker) မ်ားက မွန္မွန္ကန္ကန္ ေရြးခ်ယ္ခ်မွတ္တတ္ရမည္။ ထိုသို႔ခ်မွတ္ရာတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို သူမ်ားနည္းတူ အတုယူရမည္။ ပံုစံတူကူးခ်ရမည္။ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းျဖင့္ တစ္ယူသန္ တစ္ဇြတ္ထိုးၿပီး အသစ္ထြင္မႈသည္ အလုပ္မျဖစ္သည္ကို နားလည္ၾကရေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမူဝါဒမွာလည္း အက်ိဳးဆက္ကို ျပည္သူတို႔ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုနီးပါး ခံစားၾကရသည္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရန္ ႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာတတ္သည္ကို အထူးသတိခ်ပ္ၾကရမည္။ ထိုသို႔ျပ႒ာန္းခ်မွတ္ေပးသည့္ မူဝါဒမ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေပၚေစေရးအတြက္ ဒုတိယအဆင့္အေနႏွင့္ အဓိက ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ဌာန (Focal Ministry) မ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (Decision Maker) မ်ားက မွန္ကန္ျမန္ဆန္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔မ်ား ခ်မွတ္ေစခိုင္းၾကရမည္။ ေအာက္ေျခမွ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္မည့္ (Stakeholder) သူမ်ားကလည္း အင္တိုက္အားတိုက္ တံုးတိုက္တိုက္ က်ားကိုက္ကိုက္ ဆိုသည့္စကားအတိုင္း မဆုတ္မနစ္ အားသြန္ခြန္စိုက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမွသာ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး အၫြန္းကိန္းမ်ား (Economic Indicator) မ်ား ထိုးတက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေလထဲတြင္တိုက္အိမ္ေဆာက္ၿပီး ပိုးသာကုန္၍ ေမာင္ပံုေစာင္းမတတ္ၿပီ ဆိုသကဲ့သို႔သာ ျပည္သူမ်ားေပးေဆာင္ထားသည့္ အခြန္အခမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားကိုသာ ဌာနမ်ားက ဘူေဖးစနစ္ျဖင့္ ႀကိဳက္သလိုယူထည့္ လုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အခ်ိန္တန္သည့္အခါတြင္ အေလအလြင့္ အေဟာသိကံျဖစ္ကာ အခ်ိန္စက္ဝန္းသာ အဖန္ဖန္ လည္ပတ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံစီးပြားေရးမွာ ဒံုရင္းဒံုရင္းသာျဖစ္လ်က္ ယခုကဲ့သို႔ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ေနသည့္ကာလတြင္ ျမန္မာက်ပ္ေငြတန္ဖိုး က်ဆင္းကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမႇင့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ကေမာက္ကမ ျဖစ္စဥ္မ်ားအၾကားတြင္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမွာလည္း ဦးေမာ့လာမည့္လမ္း မျမင္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရေပသည္။ 

ေအာင္ေဇယ်