News

POST TYPE

SATIRE

ဘီယာဘူး နိုင်ငံရေး
03-Sep-2017
“ရောကနှတော ကှာပှီလား ကိုစိုး”

လကထှဲက ဈေးခှငှးတောငှးကို အသာခပှှီး ကှှနတှောမှေးလိုကတှော့ ကိုစိုးက ခေါငှးညိတပှှသညှ။

“ဖိုးထိနှ မရောကသှေးဘူးလား”

ကိုစိုးက ခေါငှးကိုသာ ထပခှါပှပှီး သူ့လကထှဲတှငှ ကိုငထှားသော ဘီယာဘူးကို မော့သောကနှေ၏။ ဘီယာဘူးကို ပလတစှတဈအိတှ အနကရှောငလှညှး ပတထှားသေးသညှ။ ကှှနတှောှ၊ ကိုစိုးနှင့ှ ဖိုးထိနတှို့က ညနတေိုငှးနီးပါး ဒီ City Express စတိုးဆိုငငှယလှေးတှငှ ဆုံနကှေ။

အမှနဝှနခှံရလှှငှ ကှှနတှောတှို့ သုံးယောကလှုံးသညှ ဒီဆငမှငှးဈေးထဲသို့ ဈေးခှငှးတောငှးကိုငကှာ အိမကှ မဟသေီမှာသမှှ လာဝယရှသည့ှ ဈေးဝယပှုရိသကှီးမှား။

ကှှနတှောတှို့ထုံးစံက ဈေးဝယစှရာရှိတာ ဝယပှှီးလှှငှ City Express စတိုငှးဆိုုငသှို့ဝငပှှီး ဘီယာနှဈဘူးလောကှ ဝယကှာ ဆိုငရှှေ့အမိုးအကာလေး အောကမှှာပငှ မတတှတရှပှ သောကလှှှငသှောကှ၊ သို့မဟုတှ ထိုငသှောကကှှသညှ။ အနီးအနားတှငှ ဘီယာဆိုငကှှီးမှား ရှိသောလှညှး ဘီယာနှဈခှကလှောကဖှှင့လှညှး ဝငမှထိုငခှငှကှှ။ အိမမှှာသောကလှှှငလှညှး သူ၏ ကညာမဒီ လဒေီဂါဂါမှားက ရှှစေိတတှောှ ငှိုမညငှှငမှညကှို စိုးရပှနှ၏။

ဒါကှောင့ှ ကှှနတှောတှို့ City Express ကိုပငှ အားကိုးရတော့သညှ။ ဒီနရောလေးမှာပငှ ဘီယာနှဈဘူးကို သောကကှှရငှး ကှှနတှောတှို့ စကားတှေ ပှောဖှဈကှသညှ။

ကိုစိုးက ကာတှနှးဆရာ၊ ဖိုးထိနကှတော့ အိမှ၊ ခှံ၊ မှေ ကုမပှဏီတဈခုတှငှ ဝနထှမှး။ သူတို့အားလုံးက ရုံးဆငှးခှိနဆှိုလှှငှ ကိုယစှီအိမသှူမှားထံ ဖုနှးဆကပှှီး ညနစောမီနူးအတှကှ ဈေးဝယရှနှ ညှှနကှှားခကှှ တောငှးခံပှီး ဈေးဝငဝှယရှသညှ။

ဈေးကို သှကသှှကလှကလှကှ ဝယပှှီးသညနှှင့ှ City Express ထဲ ဘီယာဘူး ဝငဝှယပှှီး ဆိုငရှှေ့နရောလှတလှေးတှငပှငှ ဂလုရငှး စကားပှောကှသညှ။ ကိုစိုး၏ ထူးခှားခကှကှ တဈနေ့လှှငှ ဘီယာတံဆိပှ တဈမှိုး ပှောငှးသောကခှှငှးပငှ။

ထိုသို့ ပှောငှးသောကသှညကှ မထူးခှား။ ကိုစိုးက ဘီယာလေးမှားကို နာမညပှေးထားသညကှ ပိုစိတဝှငစှားစရာ ကောငှးနေ၏။

“ဒီနေ့ မူကှိုတကတှယဟှေ့” ဟု ကိုစိုးက ဆိုလှှငှ ကိုစိုးလကထှဲတှငှ ABC ဘီယာ ဖှဈသညဟှု ကှှနတှောတှို့ သိကှသညှ။

“ဒီနေ့ ရတှကှေေီးတယှ၊ ကားတှပေိတတှယကှှာ” ဟု ကိုစိုးကပှောလှှငှ သူ့လကထှဲ ပလတစှတဈ အိတအှမညှးဖှင့ှ ပတထှားသည့ှ ဘီယာဘူးသညှ ဒဂုံဘီယာ ဖှဈသညဟှု မှတပှေ။

မနတှလေးဘီယာ ဆိုလှှငတှော့ ကိုစိုးက “China Town ဘကှ ခှေဦးလှည့နှသဟေေ့” ဟု တဈမှိုး။

“မငှးနှဈပါးရဲ့ စီးတောယှာဉှ စီးကှည့တှာ” ဆိုလှှငှ တိုကဂှါးဘီယာ။
“သှငှကှနကှတှယဟှေ့” ဆိုလှှငှ တူးဘို့ ဘီယာ ဖှဈမညကှ ဧကနှ။
“ခရိုနီဓာတစှာလေး သုံးဆောငမှယှ” ပှောလှှငှ သခှောပှီ ရိုးမဘီယာ။

မှနမှာဘီယာ သောကပှှီဆိုလှှငတှော့ မနေ့ညက ဘောလုံးပှဲတှငှ သူလောငှးသည့အှသငှး ရှုံးလာသညကှ သခှောပေါကှ။

ထီထှကှ၊ ခှဲထှကသှည့ရှကမှှား ဆိုလှှငတှော့ သူက Regal 7 ပဲ သောကပှှနသှညှ။ ၇ ဆိုုသညကှ ကံကောငှးဆိုသည့ှ နံပါတမှဟုတလှား။

ထိုသို့ ထူးထူးဆနှးဆနှး အတှေးလေးမှားဖှင့ှ ကိုစိုး၏ စကားလုံးမှားကို မှညှးရငှး ကှှနတှောတှို့သညှ ဘီယာကို သှကသှှကလှေး သောကကှှရသညှ။

ဒီကနေ့လညှး ကိုစိုးက စကားတဈခု ပှောပှနသှညှ။

“ကိုဗှိရေ... မှနမှာပှညကှ ဝနကှှီးတှေ ခတှအဆကဆှကှေ လာဘစှားလာတာ ဘာကှောင့လှဲ ခငဗှှား တှေးမိလား”
“အာဏာရှငစှနဈ၊ ကှိုးနီစနဈနဲ့ လူတနှးစား ကှာဟမှုကှောင့ပှေါ့...ကိုစိုးရ”
“မဟုတဘှူးဗှ... သမှောကှောကလှို့”
“ဟမှ...ဘယလှို...ဘယ့နှှယှ...ခငဗှှားဟာက မဟုတသှေးပါဘူး...သမှောကှောကတှာနဲ့ လာဘစှားတာနဲ့”

“ဒါပှောရငှ သမိုငှးနဲ့ခှီ ပှောရလိမ့မှယဗှှ... ၁၉၄၇ ခုနှဈလောကကှ စရလိမ့မှယှ...၁၉၄၇ မလေ မှာ ဘကှီးဘဘဟော လာဘစှားတဲ့အတှကှ ကကဘှိနကဝှနကှှီး နရောကနေ ဗိုလခှှုပကှိုယတှိုငှ ထုတပှဈလိုကတှယှ... သူ့နရောမှာ ဗိုလခှှုပအှဈကို ဦးဘဝငှးကို အစားထိုးလိုကတှယလှေ...ဟော့...မကှာပါဘူး...ဇူလိုငလှလညှးကရှော ကကဘှိနကှ အစညှးအဝေးကို ဦးစောတို့ ဝငပှဈကှတော့ အသဈစကစှကဝှနကှှီး ဦးဘဝငှး သပေါလရေောလား...အောငမှယှ...လာဘစှားတယဆှိုပှီး ထုတခှံရတဲ့ ဝနကှှီး ဦးဘဘကှေ သဘေေးက လှတသှှားတယဗှှာ... အဲ့ဒီကစပှီး ဝနကှှီး အဆကဆှကကှ ဘကှီးဘဘကတေော့ လာဘစှားလို့ သဘေေးက လှတတှယဟှလို့မှတပှှီး အကုနစှားလိုကကှှတာမှ နှဈပေါငှးခှောကဆှယကှို ကှောပှါရောလေ”

“အလို...ကိုစိုးရယှ...ခငဗှှားနှယ့ှ...ပေါကပှေါကရှှာရှာဗှာ...ဟားဟား”

တဈရကတှော့ ကှှနတှောလှညှး မိနှးမဝယခှိုငှးလိုကတှဲ့ ကနစှှနှးရှကနှဲ့ ဝကသှားငါးဆယသှား ဝယပှှီး ထုံးစံအတိုငှး ဘူးလေးကိုငမှော့ဖို့ စတိုးဆိုငကှို လာခဲ့သညှ။ အရငကှဆို အစောရောကနှကှေ ကိုစိုးကို မတှေ့ရ။ ဖိုးထိနတှဈယောကသှာ စတိုးဆိုငရှှေ့ အမိုးအောကလှေးမှာ ဘီယာဘူးလေးကို အသာကိုငပှှီး ထိုငနှတော တှေ့ရ၏။

“ဟေ့ရောငှ...ဖိုးထိနှ...ဒီနေ့ ကိုစိုး မလာသေးဘူးလားကှ”
“မလာသေးဘူး...အဈကို...ကှှနတှောတှောငှ သုံးဘူးမှောကှ ဖှဈနပှေီ...ဒီဘဲကှီး ဒီနေ့ ဘာဖှဈလဲ မသိဘူး”
“အေးကှာ...သူမရှိတော့ ပငှှးခှောကခှှောကကှှီး”
“ဟုတတှယှ...အဈကိုရာ...ကိုစိုး တောကှီတှေ နားမထောငရှတော့ ပငှှးတယှ...ဘယလှိုကှီးလဲ မသိဘူး”

အဲ့ဒီနေ့တော့ ဖိုးထိနလှညှး စောစောပှနသှှားပှီ ကှှနတှောလှညှး ဘီယာနှဈဘူး မှနမှှနသှောကပှှီး ပှနလှာခဲ့လိုကသှညှ။ ထိုနေ့က ကိုစိုး မလာလို့လား မသိ။ ကှှနတှောလှညှး အလှဲလှဲအခှောခှှောှ။

မိနှးမ မှာလိုကသှည့ှ ကှောငစှာ မေ့လာသည့အှတှကှ နောကတှဈခေါကှ ဈေးသို့ ပှနထှှကရှပှနသှညှ။ ဈေးရောကတှော့ စတိုးဆိုငရှှေ့တှငှ ကိုစိုးကို ရှာမိသေးသညှ မတှေ့။

ကှောငစှာဝယပှှီး ပှနလှာပှနတှော့ အိမကှ ကှောငမှှား အခငှှးခငှှး ပှနကှိုကနှသဖှငှေ့ ကှောငရှဖနှှေးပှဲ ကငှှးပပေးရသေး၏။ အိမကှ ကှောငတှှကတေော့ တောတှောခှကသှညှ။

အိမကှို သိပဒှုကခှမပေးသည့ှ စာကလေးတှေ၊ အိမမှှှောငတှှဆေို အသခေုတသှညှ။ စာကလေး၊ အိမမှှှောငမှှား မခုတရှလှှငှ ကိုယ့အှခငှှးခငှှး ကုတကှှ၊ ကိုကကှှသညှ။ နောကဖှေးတှငှ သောငှးကနှှးနသညှေ့ ကှှကစှုတတှှကေို ခုတဖှို့ကှ အိပဲ့အိပဲ့နှင့ှ။

ထားတော့ ဒါက သူတို့ ကှောငရှေးကှောငရှာ ကိဈစတှေ ကိုယသှိပနှားမလညှ။

နောကတှဈနေ့ကှ ကိုစိုးနှင့ှ ဈေးထဲက ကှကှဥဆိုငတှှငှ တည့တှည့ကှှီး ဆုံကှပါသညှ။

“ကိုစိုး...မနေ့က ပေါမှလာပါလားဗှ”
“အေးကှာ... ဟိုတဈနေ့ညနကေ မငှးတို့နဲ့ သောကပှှီး ပှနသှှားတယှ။ ညဘကကှှ နောကဖှေးအိမကှ ဘိနှးစားက ငါတို့ နောကဖှေးခှံစညှးရိုးကို ဖှဲဝငပှှီး မောတှာလာဖှုတခှိုးတာ။ အဲ့ဒါ ငါက မနိုးဘူး... ငါ့မိနှးမပဲ နိုးတော့... သူက အောတှာနဲ့ ငါလညှး နိုးလာပှီး မောတှာဖှုတနှတေဲ့ သူခိုးကို တုတနှဲ့ ဆောထှည့လှိုကတှယှ... ပှီးတော့ ဒီကောငကှ နောကဖှေးအိမကှကောာငှ ဖှဈနတေော့ ခှံစညှးရိုးကှောပှှီး ပှေးပါလရေောလား”

“အဲ့ဒါ...ကိုစိုးတို့က ရဲစခနှး မတိုငဘှူးလား”
“ဟေ့ကောငရှေ...ငါက တိုငဖှို့နနသေောသာ သူက အရငရှပကှှကရှုံးပှေးပှီး သူ့ကို ငါက တုတနှဲ့ ရိုကနှပေါတယှ... သူတငမှက သူ့သားသမီးတှကေိုပါ ရိုကပှါတယဆှိုပှီး သှားတိုငလှို့ကှာ”

“ဟာ...အဈကို့ဟာကလညှး အမှနကှ ကိုယကှ သူခိုးထကှ ဦးအောငသှှားတိုငရှမှာကို”
“အေးကှာ အိမမှှာလညှး သူခိုးဝငတှာ ခှံစညှးရိုးကို ပှီးစလှယကှာခဲ့လို့တို့၊ အိပရှာက မနိုးလို့တို့နဲ့ ကိုယ့အှိမသှားအခငှှးခငှှး ကှိုငနှတောကို အရငဖှှရှငှေးနရတောနဲ့ သူခိုးက ကိုယ့ပှှနတှိုငတှဲ့အဖှဈ ဖှဈသှားတာ”

“အငှး...အဈကို့အဖှဈကလညှး ကှှနတှောတှို့ အိမကှ ကှောငကှှီးတှအတေိုငှး အခငှှးခငှှးပဲ ကိုကကှှပှီး...ကှှကကှတှော့ တို့ထိတို့ထိ လုပနှသလေိုပါလား”

ဈေးဝယပှှီးသည့နှောကှ ကိုစိုးက နောကဖှေးအိမကှ သူခိုးပှူနာတှေး၊ ကှှနတှောကှ အိမကှ ကှောငကှှီးတှေ အကှောငှးတှေးရငှး ကိုယစှီသကပှှငှးမှားခရှငှး စကားမပှောမိကှ။

ထိုနေ့က စတိုးဆိုငလှေးရှေ့တှငှ ကှှနတှောတှို့ မှနမှာဘီယာပဲ သောကဖှှဈကှပါတော့သညှ။

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ