News

POST TYPE

SATIRE

ရန်ကုန်ရောက် သရဲတစ်ကောင်၏ ဖွင့့်ဟ ဝန်ခံချက်
21-Aug-2016
ကှုပလှား ... ကှုပကှ သရဲလဗှော ... သရဲတောငမှှ ရိုးရိုးသရဲ မဟုတဘှူးဗှ ... စီနီယာ သရဲ ... ကှုပတှို့ လောကမှာကလညှး ခငဗှှားတို့ လူတှဆေီက အလုပတှှလေို စီနီယာ ဂှူနီယာ ရှိသဗှ ...။

ကှုပှ နှဈပေါငှး မှားစှာ ကကှစှားခဲ့တာကတော့ မှနမှာ့ဘုရငရှဲ့ နောကဆှုံး နပှညတှေောှ မနတှလေးမှို့က ကှာနီကနှ သငှခှှိုငှးပေါ့ဗှာ ...။

အခုတော့ အဲ့သငှခှှိုငှးမှာ မနရေဲတော့လို့ ရနကှုနကှို ထရနစှဖာ တငပှှီး ပှောငှးလာတာဗှို့ ...။

တဈရှာမပှောငှး သရဲကောငှးမဖှဈ ဆိုရိုးစကား ရှိသကိုး ...။ ခကတှာက ရနကှုနရှောကမှှ သခငှတှေဲ့ သရဲ ... ရနကှုနပှှောငှး ဆိုသလို လာကှုံရတယဗှှာ ...။

မနတှလေးက ပှောငှးလာရတာကလညှး ကှုပတှို့ လောကမှာက သရဲဦးရေ ပေါကကှှဲမှုတှကေ ရှိနတေော့ နရောထိုငခှငှးက ကပှသှဗှ။

အထူးသဖှင့ှ ပေါကဖှောှ သငှခှှိုငှးတှကေ အရမှး မှားလာတော့ တရုတစှာကပှ သရဲတှကေ အပုံပဲဗှို့။ ကှုပတှို့မှာ နရောကကဉှှး လူကလညှး ကပှတှော့ ဘာသငှခှှိုငှး ညာသငှခှှိုငှးရယှ ခှဲမနတေော့ဘူး။ ဘာသာရေး၊ လူမှိုးရေးလညှး ခှဲမနတေော့ဘူး။ နီးစပရှာ သငှခှှိုငှးနား ကပနှပှနတှေော့ ပှူနာက ဖှဈရော။

အဲ့ဒီမှာ ကှိစိကှစ ဘူးသီးငါးပေါငှးကှောှ သရဲတှကေ ကှုပတှို့ ပှညတှှငှးဖှဈ မိတအှငဘှားမားစဈစဈ သရဲတှကေို ကှူးကှောဆှိုပှီး နှငထှုတတှယဗှှာ။

ဘယ့နှှယှ အကုနလှုံး လူ့ဘဝက စောကကှငှ့ှ မကောငှးလို့ သရဲ လာဖှဈပါတယှ ဆိုနမှေ ဘာသာစှဲ လူမှိုးစှဲ ထားနရငှေ ဟာသကှီး ဖှဈလို့။

မတတနှိုငဘှူးလေ။ သူတို့ အငအှားက ကှုပတှို့ လူမှိုးထကှ ပိုမှားနတေော့ ကှုပမှှာလညှး မနတှလေးမှို့က ထှကခှှာခဲ့ရသပေါ့။

ကဲပါ ထားတော့။

ကှှနတှောှ ပှောခငှတှာက ခငဗှှားတို့ ရနကှုနမှှို့အကှောငှး။

ကှုပှ ရနကှုနကှို ခှခခှခှငှေှး အနခှေောငမှဲ့ နရော လိုကရှှာသဗှ ...။ သရဲဆိုတာလညှး ညမှ ထှကရှတာကိုး ...။ ည ၉ နာရီလောကှ ရနကှုနမှှို့ နာမညကှှီး သငှခှှိုငှး ရဝေေးကို ရောကသှှားသဗှ ...။

အောငမှယှ ခမှးနားလိုကတှာဗှ ... မီးခိုးခေါငှးတိုငကှှီးတှနေဲ့ အဆောကအှအုံ အခနှးတှကလညှေး အမှားကှီး ...။ ခကတှာက ည ၉ နာရီကှောအှထိ ခငဗှှားတို့ ရဝေေးကလညှး လူမပှတသှေးဘဲကိုးဗှ။ လူတှကေ ရုံးစုရုံးစုနဲ့ သငှခှှိုငှးကုနှးနဲ့တောငှ မတူဘူး။ သငှခှှိုငှး ရှေ့မှာလညှး အရကဆှိုငလှေးတှေ တနှးစီလို့။ 

ဒီနရောတော့ ငါ ခှောကလှညှး ကှောကမှယ့ဟှနှ မတူဘူးဆိုပှီး ကှုပမှှာ ပှနလှဈခဲ့ရတယှ။

အောငမှယှ ... ဒါနဲ့ ရနကှုနဆှေးရုံကှီး ရငခှှဲရုံ နားမှာမှားဆို သရဲခှောကစှားလို့ အဆငပှှမလေား ဆိုပှီး သှားလိုကပှါတယှ။

စတှေ့တာပဲဗှို့။

ဆေးရုံကှီး ရငခှှဲရုံဆိုတာ မှောငကှုပကှုပှ မီးရောငှ ဖှော့ဖှော့ အဆောကအှအုံမှိုး ဖှဈရမှာ မဟုတလှား။

ဘယဟှုတလှိမ့မှတုံးဗှာ ... ခငဗှှားတို့ လူတှေ ပှောနတေဲ့ နပှညတှေောဆှိုတာကှီးလို မီးတှမှေ ထိနလှငှးနတောပဲ။

အို မီးထိနလှငှးလဲ ဘာဖှဈလဲ... လငှးလငှး ထငှးထငှး သရဲခှောကစှားလို့ ရတာပေါ့ဆိုပှီး ရငခှှဲရုံနား အသာကပလှကှှ နမေိတာ။

ဟော့ လာပါပှီ တကှှီကှှီ တှနှးလှညှးနဲ့ မသာ တဈလောငှး ...။ မသာ အလောငှးဘေးမှာ မသာရှငတှှကေ မကှလှုံးလေး ပကလပှေ ပကလပှေ ပါလာသဗှ။

လှညှး တှနှးလာတာကတော့ ဆံပငှ ကောကကှောကနှဲ့ ကုလား တဈယောကဗှှ။ ရငခှှဲရုံရှေ့ရောကတှော့ ဘယကှ ဘယလှို ပေါလှာမှနှး မသိတဲ့ လူ နှဈယောကှ ထှကလှာကှတယှ။

လှညှး တှနှးလာတဲ့လူနဲ့ အဲ့ဒီလူ နှဈယောကကှ မသာရှငတှှနေဲ့ စကားပှောတယှ။ ပိုကဆှံ တောငှးတာဗှ ... ငှကှေေး ကိနှးဂဏနှး တဈခုပဲ။

“ပှနသှယသှှားခငှရှငတှော့ ဒီကှေးပဲ ... ဒီည အပှီး ရငခှှဲပေးရမှာ ... အလုပရှှုပတှယှ ... မတတနှိုငရှငတှော့ ... ဒီတိုငှးသာ ထားခဲ့ ... နောကနှေ့မှ ခငဗှှားတို့ လာခဲ့တော့”

မသာရှငှ နှဈယောကမှှာလညှး သူတို့ အိတကှပကှိုကှည့လှိုကှ စောငနှဲ့ထုပထှားတဲ့ မသာကို ကှည့လှိုကှ ... ရငခှှဲပေးမယ့ှ လူ နှဈယောကကှို ကှည့လှိုကနှဲ့ ... နောကဆှုံး သူတို့ အိတကှပထှဲက ပိုကဆှံတှကေို ကုလားတို့ အိတကှပထှဲ ရောကကှုနတှော့တယှ။

ဒီတော့မှ တှနှးလှညှးပေါကှ ဆန့ဆှန့ကှှီးနဲ့ ခံ့ခံ့ကှီးခမှာ ရငခှှဲရုံထဲ တှနှးသှငှးခံရသဗှာ..။

သှောှ ခငဗှှားတို့ လူတှမှေား ... မှေးစကနေ သတေဲ့အထိ လာဘပှေး လာဘယှူတှနေဲ့ ညှိနှိုငှး နရသကေိုးဗှ ... ခကတှယှ။

ဟော့ဗှာ ... နောကထှပှ တဈလောငှးပှီး တဈလောငှး ထပလှာသဗှ။ ရငခှှဲမယ့ှ ဆရာသမားတှနေဲ့ မသာရှငှ မိသားစုတှေ ညှိကှ နှိုငှးကှ ... ငှေ စကား ပှောကှနဲ့ ကှုပဖှှင့ှ ငါ ရောကနှတော ရငခှှဲရုံလား ... ပှဲစားတနှးလားလို့တောငှ မကှဲပှားတော့ဘူး။

တောပှါပှီဗှာ ဒီနရောမှိုး သရဲခှောကစှားလို့ကတော့ ကိုယ့ဆှီကပါ ငှညှဈေ ခံနရမယှေ။

ကဲ ... ဒီတော့ ရနကှုနမှှို့ထဲ လူပှတတှဲ့လမှး တဈခုခုမှာပဲ အခှခပှှေီး ခှောကတှော့မယဆှိုပှီး ကှုပလှညှး လမှးပေါထှှကခှဲ့သဗှ။

ခငဗှှားတို့ ရနကှုနကှလညှးဗှာ ည ၁၂ နာရီနီးပါး ရှိတာတောငှ ကားတှကေ တဝီဝီရယဗှှ။

တဈနရော ရောကတှော့ အမှိုးသမီး နှဈယောကှ မတတှတရှပနှတော တှေ့တာနဲ့ ငါတော့ ဈေးဦးပေါကှ ခှောကရှပှီဆိုပှီး ဝမှးသားအားရ သှားလိုကတှာ။

အားပါး ... ကှုပမှှာ အံ့သှလှနှးလို့ဗှို့။

လူတှကသော မိနှးကလေး၊ စကားပှောတော့ ယောကှှားသံကှီးတှနေဲ့

ဘယ့နှှယပှါလိမ့ှ ... သရဲလုပလှာတဲ့ သကတှမှး တဈလှှောကှ အနားကပရှငှ ဆှဲစားမယဆှိုတဲ့ ယောကှှားသံနဲ့ မိနှးမတှေ အခုမှ မှငဖှူးတယှ။

အနားကပသှမှှ ဆှဲစားမယဆှိုတော့ ဒါ သရဲ ထကမှှင့တှဲ့ ဘီလူးဆိုတာတှေ ဖှဈမယဆှိုပှီး ကှုပဖှှင့ှ ဝေးဝေးက ပှေးခဲ့ရသဗှာ။

ဒါနဲ့ ရှေ့ဆကလှှှောကလှာတော့ အောငမှယှ လူငယလှေး သုံးယောကဗှှ၊ ပလကဖှောငှး အလယမှှာ ငုတတှုတထှိုငပှှီး ခေါငှးတှကလညှေး အောကကှို သဲကှီးမဲကှီး ငုံ့ကှည့နှကှသဗှေ။

ဒီတဈခါတာ့ တကယှ ခှောကရှပှီဟ ဆိုပှီး အပုပနှံ့ ပေးလိုကပှါတယှ ... အောငမှယှ သူတို့က အပုပနှံ့ကို ဘာမှ မဖှဈသလိုပဲဗှ။

“ဟေ့ကောငှ ငါပိုကီမှနှ တဈကောငှ ဖမှးမိနပှေီ”

“အေးကှာ တဈမှို့လုံးကလူတှေ ပိုကီမှနထှှကှ ဖမှးကုနတှော့ ဒီလို အခှိနလှေး လူရှငှးတုနှးပဲ ဆော့ရတာ အဆငပှှတယှေ”

“အရေးထဲ ဘယခှှေးလှငခှှေးလှင့လှာသပှေီး ပုပနှလေဲ မသိဘူး နံတာကှာ”

“ဟိတကှောငှ ... လာလာ … ဟိုဘကမှှာ အကောငတှှေ ပိုမှားတယှ ပှောတယှ”

ဒီငနဲတှရှေေ့မှာ အကောငအှထညကှှီး သှားပှလညှး သူတို့ ပှောနတေဲ့ ပိုကီမှနလှား ဘာလား အဲဒါတှလေောကှ စိတမှဝငစှားလို့ ကှုပကှို မော့ကှည့တှာတောငှ မဟုတဘှူး။

ခကသှဗှာ ... ရနကှုနမှှာ သရဲဖှဈရတာ တောတှောှ မကှနှှာငယတှာပဲ။

ဒါနဲ့ စိတပှေါကပှေါကနှဲ့ ဆကလှှှောကလှာလိုကတှာ ဟော့ဗှာ ... ရှေ့မှာလညှး လကဖှကရှညဆှိုငတှှေ၊ ကှမှးယာဆိုငတှှနေဲ့ အမှိုကပှုံနား ကားရပပှှီး သီခငှှး တကှောကှှောနှဲ့ အမှိုကတှငနှတေဲ့ လူတှနေဲ့။

စိတညှဈတယဗှှာ ... ခငဗှှားတို့ ရနကှုနကှလူတှေ ညရော အိပကှှရဲ့လား။

ဒါမှမဟုတှ ကှုပပှဲ သရဲစံတောခှှိနှ မှားထှကလှာတာလား ... ဒီလောကှ လူတှေ မှားနတော ကှုပမှှာ ဘယလှို ခှောကရှမလဲ။

ကဲ ... ကားလမှးက လူမှားတာ ထားတော့ ရထား သံလမှးဆိုရငတှော့ ငါခှောကလှို့ အဆငပှှတယဆှေိုပှီး ရထားသံလမှးဘကှ ထှကလှာသဗှ။

ကမာရှတှ ဘူတာဆိုတဲ့ မီးမှိနမှှိနှ ဘူတာလေးထဲကနေ သံလမှးအတိုငှး တှေ့တဲ့သူ ခှောကမှဟဲ့ဆိုပှီး သှားတော့မှ ဒုကခှ ရောကတှော့တာပဲဗှာ။

မရိုသေ့ စကားဗှာ...

သံလမှးကို ခေါငှးအုံး ... မှကမှဗလောကို မှေ့ရာအမှတနှဲ့ တဈယောကမှကှနှှာ တဈယောကငှေးရငှး ခစှရှညလှူးနတေဲ့ ခငဗှှားတို့ လူ စုံတှဲတှလေေ။

အောငမှလေးဗှာ ... ညကှီး အခှိနမှတောှ ရထားသံလမှးကို တညှးခိုခနှးမှား မှတနှလေား မသိဘူး။ ကှုပဖှှင့ှ အံ့သှမိသဗှ။

အဲ့ဒီအတှဲကို ကှောလှာတော့ ရထားသံလမှးဘေးမှာ လူငယှ အုပစှုလိုကကှှီး အရကှ ထိုငသှောကှ နသဗှေ။ ဒါလညှး ခှောကလှို့ မဖှဈသေးဘူးဆိုပှီး ဆကလှာလိုကတှာ ဟာ ... ရှေ့မှာ လူတဈယောကတှညှး သံလမှးပေါှ ကုနှးကုနှးကှကှနဲ့ ငါတော့ ခှောကပှှီဆိုပှီး ဝမှးသာအားရ အနား ကပသှှားတာ။

ထှီ ... သံလမှးပေါှ ခှေးတကပှါနတယဗှှော။ ရှံတာ ကှုပကှလညှး လူဘဝကတညှးက အသန့အှပှန့ှ ကှိုကတှဲ့သရဲ ... ဒီလိုမှိုးဆို ရှံတယဗှှ။

ဒီငနဲကို ကှောပှှီး ရထားလမှးအတိုငှး လှှောကလှာလိုကခှါမှ ပိုစိတညှဈရသဗှို့။ သံလမှးပေါမှှာ ပုံစံ အမှိုးမှိုးနဲ့ ခှေးပုံတှဗှော။ ခငဗှှားတို့ လူတှေ တောတှောှ ညဈပတတှာပဲဗှ။ ကှုပမှှာ သရဲတနမှဲ့ ရှောငကှှငှး သှားလိုကရှတာ။

ဟိုရှေးက မီးမှိတတှုတှ ဘူတာလေးမှာတော့ အသံ နညှးနညှးကှားလို့ ခှောကမှဟေ့ဆိုပှီး သှားတာ မိနှးမတဈယောကနှဲ့ ယောကှှား သုံးယောကဗှှ။ ဘယလှို ခှောကရှမလဲ စဉှးစားနတေုနှး မိနှးမဆီက အောဟှဈဆဲသံတှေ ကှားရသဗှို့။

“နငတှို့ ခေါတှုနှးက နှဈယောကတှညှးဆို ... အခု သုံးယောကတှောငှ ... ငါ့ ငါးထောငှ ထပပှေး ... မပေးလို့ကတော့ သူတောငှးစားတှေ ရပကှှကထှဲအထိ စောကရှှကလှိုကခှှဲပှဈမယှ... xာေxာငှး … သူတောငှးစား”

အာဗှာ စုံလို့ပါပဲ။ ကှုပှ သရဲ သှားခှောကရှငတှောငှ မအဝှာက ထဘီနဲ့အုပပှှီး နပနှးလုံးမယ့ှ သဘောဗှ။

တောကှ ... ဟိုးမှာ မိုးတောငလှငှးပှီဗှာ ...

ဒီဘူတာကပဲ မနတှလေးရထား စောင့ပှှီး မနတှလေး ပှနလှိုကသှှားတော့မယှ။

ခငဗှှားတို့ ရနကှုနမှှာ သရဲ ခှောကစှားရတာ တယမှကှနှှာ ငယရှသကိုးဗှ။

လူတှကေိုယတှိုငှ ညမအိပတှဲ့ သရဲတှေ ဖှဈနကှမှပေဲ ကှုပတှို့အတှကှ ဘယနှရော ရှိမလဲဗှာ။

တောပှှီ ... တောပှှီ ... ကှာနီကနမှှာပဲ ကပှကှပှှ သိပသှိပှ ပှနနှတေော့မယဗှှာ။

တကယှ ... ခငဗှှားတို့ ရနကှုနကှို စိတနှာတယှ။

ဗှိတိသှှကိုကိုမောငှ


  • VIA