News

POST TYPE

RELAX

နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် BBC သတင်းဌာနမှ သတင်းထောက် Fergal Keane က တွေ့ဆုံခြင်း
06-Apr-2017
British Broadcasting Corporation - BBC သတငှးဌာနမှ ထုတလှှှင့ခှဲ့သည့ှ နိုငငှံတောှ၏အတိုငပှငခှံပုဂဂှိုလှ အား BBC သတငှးဌာနမှ သတငှးထောကှ Fergal Keane က တှေ့ဆုံမေးမှနှး မှု (အငှဂှလိပဘှာသာ) အား မှနမှာဘာသာသို့ပှနဆှိုခကှနှှင့ှ အတူဖောပှှအပပှါသညှ။

Q: In terms of change, in the lives of ordinary people, one of the things that has happened, as in South Africa, is there is a massive sense of disappointment when a liberation movement comes into power. What have you done to make their life better?
Q: ပှောငှးလဲမှုကိုပှောရမယဆှိုရငှ သာမနပှှညသှူတှရေဲ့ဘဝမှာပေါ့ ၊ တောငအှာဖရိကမှ တှေ့ကှုံခဲ့ရတဲ့ အခှအနမှေေိုးပေါ့၊ လှတမှှောကရှေးလှုပရှှားမှုတဈရပအှပှီး အာဏာရ လာတဲ့အခှိနမှှာ စိတတှိုငှးမကဖှှဈတဲ့ အနအထေားမှိုးတှရှေိနတယလှေို့ ခံစားမိပါသလား? ပှညသှူတှရေဲ့ဘဝတှပေိုမိုကောငှးမှနဖှို့ ဘာတှမှေားလုပပှေးပှီးပါပှီလဲ?

A: In practical ways, lots of roads. You think that may not be much because you come from a country where there were roads from your grandfathers time. But in our country that means a lot. Because all-weather roads make a great difference to ones lives. Last year one of our priorities was job creation. We discovered over this one year that if you start constructing all-weather Roads and provide electrification, people start creating jobs for themselves. That is what has made one of the big differences.
A: လကတှှေ့ကကှပှှောမယဆှိုရငှ လမှးတှအမှေားကှီးဖောကခှဲ့တယှ။ ရှငတှို့အနနေဲ့ ဒီလိုလုပှ တာဟာဘာမှ ကှီးကှီးမားမားမဟုတဘှူးလို့ ထငကှောငှးထငမှယှ။ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ ရှငတှို့ဆီမှာ လမှးတှဟောဘိုးဘှားတှလကထှကကှတညှေးက ဖောကလှုပပှှီးနပှေီလေ၊ ကှှနမှတို့ဆီမှာတော့ အဓိပပှါယအှမှားကှီးရှိပါတယှ။ ရာသီမရှေးသှားလာနိုငတှဲ့ လမှးတှဟော လူတှအတှကှေ အမှားကှီးပှောငှးလဲစတေဲ့ အကှိုးကှေးဇူးတှရှေိပါတယှ။ မနှဈကဆိုရငှ ကှှနမှတို့ရဲ့ ဦးစားပေးလုပငှနှးတှထေဲ မှာ အလုပအှကိုငဖှနတှီးရေးကို ဦးစားပေးတဈရပအှနနေဲ့ ထားခဲ့တယှ။ တဈနှဈအတှငှးမှာ သတိပှုမိတာက ရာသီမရှေးသှားနိုငတှဲ့ လမှးတှဖေောကှ လုပနှိုငရှငှ ၊ လှှပစှဈဓာတအှား တှပေိုမိုဖှန့ဖှှူးနိုငရှငှ ပှညသှူတှအနနေေဲ့ သူတို့ကိုယတှိုငကှ စတငပှှီး လုပငှနှးတှလေုပကှိုငလှာနိုငကှှမှာ ဖှဈပါတယှ၊ ဒီလိုဖှဈလာတာဟာ ကှီးမားတဲ့ ပှောငှးလဲမှုတှကေို ဖှဈစပေါတယှ။

A: But I think, we think, what we've done better, or what I think we have done better is take forward the peace movement. We can't say that we are there by any means, and we can't say we at the point where we are home and dry. But still, there has been success there, particularly because the people have become involved in it.
A: ဒါပမယှေ့ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ ကောငှးမှနအှောငလှုပနှိုငခှဲ့တဲ့လုပငှနှးတဈခုကတော့ ငှိမှးခမှှးရေး လုပငှနှးစဉကှို ရှေ့ဆကနှိုငအှောငဆှောငရှှကနှိုငခှဲ့တာဟာလညှး ပိုပှီး သိသာတဲ့ ဆောငရှှကခှကှှ လို့ထငပှါတယှ။ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ လိုရာ ရောကပှှီလို့တော့မပှောနိုငသှေးပါဘူး၊ ဒါပမယှေ့ အောငမှှငမှှုတဈရပပှါ၊ အထူးသဖှင့ှ ပှညသှူတှပေိုမိုပါဝငလှာတာဖှဈပါတယှ။

Q: You mentioned the peace process, and you felt proud that it was an achievement last year, but right at this moment you have some of the most bitter fighting taking place on the borders of this country with ethnic groups ?
Q: အဈမကှီးအနနေဲ့ ငှိမှးခမှှးရေးဖှဈစဉဟှာ ပှီးခဲ့တဲ့ တဈနှဈတာအတှငှးရရှိခဲ့တဲ့ အောငမှှငမှှု တဈရပလှို့ပှောခဲ့ပါတယှ၊ ဒါပမယေ့အှခှို့ နယစှပဒှသတှမှေော တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငှ မှားနဲ့ တိုကပှှဲတှပှငှေးပှငှးထနထှနဖှှဈနတောကို တှေ့နရပေါတယှ?

A: But Fergal, you work for peace particularly because there is fighting. If there were no fighting there would be no need for us to work for peace. If there were no fighting at all, if all this settles down, that means the peace process is over. Now I did say at the beginning that we are not there yet. 
A: ကှှနမှတို့ ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ လုပကှှတယဆှိုတာ တိုကခှိုကမှှုတှရှေိနလေိုပေါ့။ တိုကခှိုကှ မှုတှသော မရှိရငှ ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ လုပဆှောငစှရာလညှး လိုဦးမှာလား၊ တိုကခှိုကမှှုအားလုံး အဆုံးသတပှှီး အားလုံးအခှတကဖှေှဈနပှေီဆိုရငှ ငှိမှးခမှှးရေးလုပငှနှးစဉဆှိုတာလဲ ပှီးဆုံး သှားပှီလို့ ဆိုရမှာပေါ့၊ ဒါ့ကှောင့ှ အစကတညှးက ကှှနမှတို့အနနေဲ့ လိုရာတော့မရောကသှေးဘူး လို့ပှောခဲ့တာပေါ့။

Q: You don't control the army, you don't control the security forces, and when fighting breaks out, they are free to do what they have always done, rape, pillage and torture?
Q: အဈမကှီးအနနေဲ့ တပမှတောှ အပေါမှှာလညှး ထိနှးခှုပနှိုငမှှုမရှိဘူး၊ လုံခှုံရေးတပဖှှဲ့တှကေိုလညှး မထိနှးခှုပနှိုငဘှူး၊ တိုကပှှဲတှဖှဈတေဲ့ အခါမှာ သူတို့တှအနနေေဲ့ လုယကမှှု၊ မုဒိမှးမှု နဲ့ နှိပစှကညှှငှးပနှးမှုတှကေို သူတို့ လုပနှကအှတေိုငှး လုပနှတောကိုရော?

A: They are not free to rape, pillage and torture. That they are not free to do. They are free to go in and fight. That is in the constitution. Military matters are to be left to the army. And that is why we are trying to change the constitution, we feel very awkward about it. Amending the constitution is one of our aims. Because according to the national ceasefire agreement, one of the last steps would be to adopt a federal constitution.
A: သူတို့တှအနနေေဲ့ လုယကမှှု၊ မုဒိမှးမှု နဲ့ နှိပစှကညှှငှးပနှးမှုတှကေို လုပခှှင့ှ မရှိပါဘူး၊ မလုပပှါဘူး၊ သူတို့တှအနနေေဲ့ တိုကပှှဲတှကေိုတော့ တိုကခှိုကနှိုငပှါတယှ၊ ဖှဲ့စညှးပုံအခှခေံဥပဒမှော စဈရေးစဈရာကိဈစတှကေို တပမှ‌တောကှသာ စီမံခန့ခှှဲပိုငခှှင့ှ ပှဌာနှးထားတယလှေ၊ ဒါ့ကှောင့လှဲ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ အခှခေံဥပဒကေို ပှောငှးဖို့ကှိုးစားနတောပေါ့ ၊ အခှခေံဥပဒကေို ပှငဆှငနှိုငှ ဖို့ဆိုတာ ကှှနမှတို့ရဲ့ ရညမှှနှးခကှတှှထေဲက တဈခုပေါ့၊ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ NCA ရဲ့နောကဆှုံး ပနှးတိုငကှ ဖယဒှရယစှနဈအခှခေံတဲ့ ဖှဲ့စညှးပုံအ‌ခှခေံဥပဒကေို ပှဌာနှးနိုငဖှို့လေ၊

Q: If you look at the history of this country, that has been going on since independence?
Q: မှနမှာ့ သမိုငှးလမှးကှောငှးကို ပှနကှှည့မှယဆှိုရငှ လှတလှပရှေးရပှီးကတညှးက ဘာတှဖှဈနတေောပါလဲ?

A: Fergal, you were in South Africa, and you did manage to end apartheid there didn't you, not you, but the South Africans.
A: ရှင့အှနနေဲ့ တောငအှာဖရိကမှာ နဖေူးကှုံဖူးခဲ့တာပဲ၊ အသားအရောငခှှဲခှားမှုမူဝါဒကို အဆုံး သတနှိုငခှဲ့တယှ။ ရှငအှနနေဲ့တော့ မဟုတဘှူးပေါ့။ တောငအှာဖရိက ပှညသှူပှညသှား တှအေားလုံး ဝိုငှးဝနှး လုပဆှောငနှိုငခှဲ့တာပဲ၊

Q: Are we talking months or years?
Q: ဘယအှခှိနအှတိုငှးအတာကို ပှောနတောလဲ? လပိုငှးအတှငှးလား နှဈပိုငှးအတှငှးလားခငဗှှား?

A: We hope that it will not be more than a few years, that's what we're aiming at. 
A: နှဈအနညှးငယထှကတှော့ ပိုမကှာသင့ဘှူးလို့ မှှောလှင့ထှားပါတယှ၊ အဲဒီလိုဖှဈအောငလှညှး ရညမှှနှးဆောငရှှကနှပေါတယှ။

Q: Can I come to the issue which has caused most international concern and which has led to a real turn about in the way you are perceived internationally and you are aware of this. You have seen the newspaper headlines. The comments from international figures condemning how you have handled the issue of the Rohingya muslims ?
Q: နောကတှဈခုမေးခငှတှာကတော့၊ အဈမကှီးလညှး သိပှီးသားပါ။ ယခု နိုငငှံတကာ မှာ စိုးရိမပှူပနမှှုတှဖှဈပေေါနှပှေီး ၊ အဈမကှီးအပေါှ နိုငငှံတကာ အသိုကအှဝနှးရဲ့ အမှငပှါ။ သတငှးစာ ခေါငှးကှီးပိုငှးတှကေိုလညှး အဈမကှီးတှေ့ပှီးဖှဈမှာပါ။ အဈမကှီးအနနေဲ့ ရိုဟငဂှှာမူဆလငတှှကေိဈစ ကိုငတှှယဖှှရှငှေးမှုနဲ့ ပတသှကပှှီး နိုငငှံတကာမှာ ထငပှေါှ ကှောဇှောသူတှကေ ဝဖနရှှေုတခှပှှောဆိုနတေဲ့ ကိဈစပါ ၊

A: What exactly is it that they are condemning?
A: သူတို့က ဘာကို ရှုတခှနှတောဘဲ?

Q: They want you to let a UN fact finding mission into Rakhine State?
Q: ရခိုငပှှညနှယအှတှငှးကို ကုလသမဂဂှရဲ့ အခကှအှလကရှှာဖှရေေးအဖှဲ့ တဈဖှဲ့ စလှေှတတှာကို အဈမကှီးကို လကခှံစခငှတှေဲ့ကိဈစပါ?

A: But that is just now, that is what they asked for last month. What have they been condemning over the last year?
A: ဒါပမယှေ့ အဲ့ဒါက အခုမှဖှဈတာလေ၊ ပှီးခဲ့တဲ့လကမှ သူတို့တောငှးဆိုတာလေ၊ ပှီးခဲ့တဲ့ တဈနှဈလုံး ဘာတှကေို ရှုတခှနှတောလဲ?

Q: Many many people, including those who would be sympathetic to you look at the situation and say why have you not spoken out ? Here is an icon of human rights?
Q: လူတှအမှေားကှီးကပေါ့၊ အဈမကှီးအပေါစှာနာစိတရှှိတဲ့လူတှအပေါအဝငပှေါ့၊ လူ့အခှင့အှရေး အထငကှရပုဂဂှိုလတှဈဦးအနနေဲ့ ဘာကှောင့ဒှီကိဈစကို တဈစုံတဈရာမပှောတာလဲ ဆိုပှီးတော့ပေါ့နောှ?

A: What do you mean by speaking out, Fergal, this question has been asked since 2013, when the last round of troubles broke out in Rakhine. And they would ask me questions and I would answer them and people would say I said nothing. Simply because I did not make the statements people wanted, which people wanted me to make, simply to condemn one community or the other.
A: တဈစုံတဈရာ ပှောဆိုမှုမပှုဘူးဆိုတာ ဘာကိုပှောတာလဲ? ဒီမေးခှနှးမှိုး ယခငှ ၂၀၁၃ ခုနှဈ ရခိုငအှရေးကိဈစ ဖှဈစဉကှလညှး မေးခဲ့ကှတယလှေ။ အဲ့ဒီတုနှးကလညှး သူတို့တှေ့ မေးခဲ့သမှှ ကှှနမှပှနဖှှခေဲ့တယှ။ ဒါမမယှေ့ ကှှနမှဘာမှ မပှောဘဲနတယလှေို့ပဲပှောကှပှနရှော။ အဲဒါက ရှငှးပါတယှ၊ ကှှနမှက သူတို့ကှားခငှတှဲ့ စကားမှိုးမပှောလို့လေ၊ သူတို့ကှားခငှတှာက အသိုကအှဝနှး နှဈခုထဲက တဈခုကို ရှေးခယှပှှီး ပှဈတငဝှဖနတှောကို ကှားခငှတှာပါ။

Q: Well let me quote to you what your fellow Noble Laureates have said, despite repeated appeals to DASSK we are frustrated that she has not taken any initiative to ensure full and equal citizen rights to the Rohingya. Daw Suu Kyi is the leader with the prime responsibility to lead with courage, humanity and compassion. Basically they are saying you have failed the test of humanity?
Q: နိုဘယဆှုရှငတှှရေဲ့ ပှောခဲ့တဲ့စကားအခှို့ကို ကိုးကားပှောခငှပှါတယှ။ “ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညအှား အကှိမကှှိမအှခါခါ အသနားခံပှောကှားခဲ့သောလှညှး ရိုဟငဂှှာမှားရဲ့ တနှးတူရညတှူရှိမှု နှင့ှ နိုငငှံသားအခှင့အှရေး အပှညအှဝ ရရှိခံစားနိုငရှေးအတှကှ အရေးယူဆောငရှှကပှေးခှငှးမရှိသည့အှတှကှ စိတပှကှရှကှောငှး” ၊ ပှီးတော့ “ဒေါစှုကှညဟှာ ခေါငှးဆောငတှဈယောကအှနနေဲ့ သတတှိရှိရှိ၊ လူသားဆနဆှနှ နှင့ှ သနားကှငနှာမှုနဲ့ အဓိကဦးဆောငရှမည့ှ တာဝနရှှိကှောငှး၊” အခှုပအှားဖှင့ှ အဈမကှီးအနနေဲ့ လူသားဆနတှဲ့စိတဓှာတရှှိ/မရှိဆိုတဲ့ စမှးသပခှကှဖှှဈပှီး အဈမကှီးအနနေဲ့ ကရှှုံးတယလှို့ သူတို့ရှုမှငကှှောငှး၊?

A: Well that is their perception, but have they considered the fact that one of the first thing we did after we took over the administration was to go through the national verification process to give citizenship to all those who were entitled to it. And we started doing this and engaging in other developments activities to try to bring about stability and harmony.A lot of the problems in the Rakhine State are due to the fact that resources are limited and both communities are anxious about how their lives are going to pan out.
A: ဒါကတော့ သူတို့ရဲ့အမှငဖှှဈပါတယှ။ အမှနတှရားကတော့ ကှှနမှတို့အနနေဲ့ နိုငငှံတာဝနှ စယူတဲ့အခှိနမှှာ ပထမဦးဆုံးဆောငရှှကခှဲ့တဲ့ကိဈစက နိုငငှံသားစိစဈရေးလုပငှနှးစဉဆှိုတာကို သူတို့ထည့သှှငှးစဉှးစားမိပါသလာ?။ နိုငငှံသားဖှဈထိုကသှူတှေ နိုငငှံသားဖှဈလာစဖေို့ ဆောငရှှကခှဲ့တာပါ။ ကှှနမှတို့ နိုငငှံသားစိစဈရေးလုပငှနှးစဉနှဲ့အတူ ဒသဖှေံ့ဖှိုးရေးလုပငှနှးမှားကိုပါ စတငလှုပဆှောငခှဲ့ပှီး ဒသအတှငှေးတညငှှိမအှေးခမှှးဖို့နဲ့ သဟဇာတမှှတရေးကို ဖေါဆှောငပှေးနတောပါ။ 
ရခိုငပှှညနှယအှတှငှးမှာ ရှိတဲ့ပှူနာအတောမှှားမှားဟာ အရငှးအမှဈရှားပါးမှု နဲ့ အသိုကှ အဝနှးနှဈခုဟာ သူတို့ရဲ့ရှေ့ရေးကို စိုးရိမကှှောင့ကှှမှုတှရှေိနပေါတယှ။

A: In October there were these totally unexpected attacks on police outposts for no reason we could think of......because we had started the citizenship verification process, the process of bringing people back from the IDP camps, and resettle them, but the whole thing went awry because these attacks took place. We had no idea why these attacks took place. But a lot of people prefer to ignore the fact that these had happened at all. Why?
A: အောကတှိုဘာလမှာ နယခှှားစောင့ရှဲစခနှးတှကေို တိုကခှိုကမှှုတှပှေုလုပခှဲ့တာနဲ့ ပတသှကပှှီး ဘာကှောင့ဖှှဈလာတယဆှိုတာကို ဘယလှိုမှစဉှးစားလို့မရဘူး၊ အဲဒီအခှိနမှှာ နိုငငှံသားစိစဈရေး ကိဈစတှေ၊ IDP စခနှးကလူတှကေို ပှနလှညနှရောခထှားဖို့ကိဈစတှေ စတငဆှောငရှှကနှတေဲ့ အခှိနပှါ။ ခှောခှောခှူခှူ ဆောငရှှကနှတေဲ့ ကိဈစတှအေားလုံး အခု တိုကခှိုကမှှုတှကှေောင့ှ ကမောကကှမဖှဈကုနတှယှ။ ဘာအကှောငှးကှောင့ှ ဒီလိုဖှဈစရာရှိလဲဆိုတာကို နားမလညှ နိုငဘှူး။ ဒါပမယှေ့ လူအတောမှှားမှားက အဲဒီလို အခှအနေေ (ဒီလိုဖှဈလာအောငဖှနတှီးနတေဲ့ အ‌ခှအနေေ) တှကေိုမသိကှိုးကှှံမကှကှှယပှှုနကှသလေိုပါပဲ ။ ဘာ့ကှောင့မှကှကှှယပှှု နတောလဲ?

Q: I have been there, on the ground, on a number of occasions, and interviewed people, and I would say I am someone who recognises ethnic hatred and not ethnic cleansing when I see it, after Rwanda and The Balkans. Maybe the attacks took place because ....there is a rising sense of frustration and that has fed into the hands of the militants...?
Q: ကှှနတှောှ ရဝမဒှါ၊ ဘောလှကှနဒှသမှေားမှာ အကှိမကှှိမှ ကိုယတှိုငကှိုယကှသှှားရောကှ၍ တှေ့မှငခှဲ့ခှငှး၊ လူအမှားအားမေးမှနှးမှုပှုလုပခှှငှးစသည့အှတှေ့အကှုံမှားမှ လူမှိုးရေး မုနှးတီးမှု နဲ့ လူမှိုးစုမှိုးသုနှးသတဖှှတမှှု ကှာခှားခကှကှို ကောငှးကောငှးနားလညထှားပါကှောငှး၊ ရခိုငဒှသမှော စိတမှကှမနပမှေှုတှေ တိုးတကမှှားပှားလာတဲ့အတှကကှှောင့ှ အစှနှးရောကှ စဈသှေးကှှတှရေဲ့ လကထှဲရောကသှှားပှီး ယခုလို တိုကခှိုကမှှုတှဖှဈပှေားခှငှးဖှဈတယလှို့မှား ထငပှါသလား?

A: But as far as we could make out, at that time, things were calm because people were waiting to see how are development plans would work and our nationality verification plan. I just wonder if these attacks were calculated to put a stop to this process. 
A: ကှှနမှတို့ခှိနဆှနိုငတှာကတော့၊ အဲဒီအခှိနမှှာ အားလုံးအေးအေးခမှှးခမှှးရှိနတယှေ။ ဘာဖှဈလို့ လဲဆိုတော့ လူတှကေ ကှှနမှတို့ရဲ့ ဖှံ့ဖှိုးရေးလုပငှနှးစဉတှှေ၊ နိုငငှံသားစိစဈရေး လုပငှနှးစဉှ တှရေဲ့ ရလဒတှှကေို စောင့ကှှည့နှလေို့ပါ။ အဲဒီလုပငှနှးတှကေို ရပဆှိုငှးသှားအောငှ သခှောတှကခှကှပှှီး ဆောငရှှကတှာလားလို့ ထငရှပါတယှ။

Q: Wouldn't the wisest thing to do to clear up all of this, would be to allow an international fact finding mission there ? To allow international agencies in ?
Q: ဒါတှကေိုရှငှးလငှးသှားဖို့အတှကှ နိုငငှံတကာ အခ ကှအှလကရှှာဖှရေေးအဖှဲ့ နဲ့ နိုငငှံတကာ အဂငှစှေီတှကေို လာခှင့ပှှုလိုကရှငှ မကောငှးဘူးလား၊ လာခှင့ကှောပှုမှာလား?

A: Well we invited Dr. Annan and the commission to look into Rakhine before anything happened.
A: ဘာကိဈစမှ မဖှဈခငကှတညှးက ရခိုငအှရေးကိဈစမှားလေ့လာသုံးသပပှေးဖို့ မဈစတာကိုဖီအာနနရှဲ့ ကောမှရှငကှို ဖိတကှှားခဲ့တယလှေ။ 

A: Well this happened not because the UN asked for this, or any other body said we should have a fact finding mission, we invited Dr Kofi Annan to form this commission and look into the problems in the Rakhine and help us to find long term solutions. We would very much like him to come back to see how we are getting on with the implementation of his recommendations.
A: ဒီလိုလုပခှဲ့တာ ကုလသမဂဂှကတောငှးဆိုလို့လညှးမဟုတဘှူး။ ဘယအှဖှဲ့အစညှးကမှ ကှှနမှတို့မှာ အခကှလှကရှှာဖှရေေးမဈရှငှ လိုအပတှယလှို့ မပှောခငှ ကတညှးက၊ ဒေါကတှာကိုဖီအာနနကှို ဖိတခှေါခှဲ့ပှီး ကောမှရှငကှိုဖှဲ့စညှးတယှ။ ရခိုငကှိဈစကို ရရှညဖှှရှငှေေးနိုငမှယ့ှ နညှးလမှးတှရှောဖှပေေးပို့အကူအညီတောငှးခဲ့တယှ။ ကောမှရှငကှပေးထားတဲ့အကှံံပှုခကှတှှကေို ကှှနမှတို့ ဘယလှိုအကောငအှထညဖှောဆှောငရှှကနှတေဲ့အခှအနတှေေေ ဘယလှိုရှိနလေဲဆိုတာကို သူ့ကို တဈခေါကှ ပှနလှာပှီး ကှည့စှခငှပှေါတယှ။

Q: Would you be happy, would you appeal to those tens of thousands who have fled the country into refugee camps in Bangladesh to come back ? And would you tell them that they would be safe if they do ?
Q: ဘငှဂှလားဒေ့ရှှနိုငငှံဘကကှို ထှကပှှေးသှားတဲ့ သူတှကေို ပှနလှာဖို့ခေါမှှာလား၊ ပှနလှာရငှ လုံခှုံစိတခှရှပါတယလှို့ ပှောမှာလား?

A: If they come back they will be safe. It is up for them to decide, some have come back. And we have tried to find out why they fled. We have asked them why they fled and they said it is because of the fighting in their area. They did not want to come if there was still fighting. 
A: သူတို့ပှနလှာရငှ လုံခှုံမှာပါ၊ ပှနလှာတာ မလာတာ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖှတခှကှပှါ၊ တဈခှို့ပှနလှာ ကှပါတယှ၊ ထှကသှှားတဲ့သူတှကေို ဘာကှောင့ှ ထှကသှှားတယဆှိုတာမေးတော့ သူတို့နတေဲ့ နရောဒသတှမှေော တိုကခှိုကမှှုတှဖှဈလေို့ ထှကပှှေးတာလို့ပှောတယှ၊ တိုကခှိုကမှှုတှဖှဈနေေဦးမယှ ဆိုရငတှော့ သူတို့ ပှနလှာခငှမှှာ မဟုတဘှူးပေါ့။

Q: And you will welcome them back ?
Q: သူတို့ကို လကခှံ မှာလား?

A: We welcome them. It is not a matter, we will welcome them back. They have been coming back. And those who have come back have been welcomed.
A: လကခှံမှာပါ၊ ပှနလှာနကှတောပဲ၊ ပှနလှာတဲ့သူတှကေိုလညှး လကခှံနတောပဲ၊

Q: Do you ever worry that you will be remembered as the champion of human rights, the Nobel laureate who failed to stand up to ethnic cleansing in her own country .?
Q: အဈမကှီးကို လူတှကေ မိမိတိုငှးပှညမှှာ လူမှိုးသုဉှးသုတသှငရှှငှးလငှးမှုဖှဈပေါနှတောကို တားဆီးဖို့ ပကှကှှကခှဲ့တဲ့ နိုဘယဆှုရှငတှဈယောကအှဖှဈသောလှညှးကောငှး၊ လူ့အခှင့အှရေး အတှကှ အထငကှရ ရပတှညသှူ ပုဂဂှိုလတှဈယောကအှဖှဈလညှးကောငှး မညသှို့ အမှတတှရ ကနှရှဈခဲ့မညကှို စိုးရိမမှှုမှား ထားရှိပါသလား?

A: No, because I don't think there is ethnic cleansing going on. I think ethnic cleansing is to strong an expression to use for what is happening.
A: မဖှဈပါဘူး ။ ဘာ့ကှောင့လှဲဆိုတော့ အခုဟာက လူမှိုးသုဉှးသုတသှငရှှငှးလငှးမှုဖှဈနတောမှ မဟုတတှာ၊ လူမှိုးသုဉှးသုတသှငရှှငှးလငှးမှုဆိုတာ အခုဖှဈနတေဲ့အခှအနကေေိုပှောဖို့အတှကှ မကိုကညှီပါဘူး။ ပှငှးထနလှှနှးပါတယှ။

Q: It is what I think I saw there I have to say.
Q: ကှှနတှောမှှငခှဲ့တော့ ကှှနတှောပှှောရမှာပဲ။

A: Fergal I think there is a lot of hostility there, and as I pointed out just now, it is Muslims killing Muslims, as well if they think they are collaborating with authorities. It is not just a matter of ethnic cleansing. It is a matter of people on different sides of a divide, and this divide we are trying to close up. As best as possible and not to widen it further.
A: ကှှနမှ ထောကပှှခဲ့သလိုပဲ အဲဒီမှာ အာဃာတအမုနှးတရားကှီးမားကှပါတယှ။ ယုံကှညသှူတှကပေဲ အာဏာပိုငတှှနေဲ့ ပူးပေါငှးသူတှလေို့ထငတှဲ့ မူဆလငှ တှကေို မူဆလငတှှကပေဲ သတဖှှတှ နကှတောလေ။ ဒါကို လူမှိုးသုဉှးရှငှးလငှးသုတသှငမှှုလို့ပှောလို့မရဘူးလေ၊ အဲဒါက တဈဖကနှဲ့ တဈဖကကှှာခှားနတေဲ့ အသိုကအှဝနှးကှားမှာ ရှိနတေဲ့ လူတှအကှေားဖှဈပေါနှတေဲ့ ပဋိပကခှ ကိဈစပါ၊ အဲဒီကှာခှားနမှေုတှကေို ကှှနမှတို့က ကှိုးစားပှီး နီးစပအှောငှ လုပပှေးနတောပါ။ အတတနှိုငဆှုံး ဒီထကပှိုပှီး ကှာခှားမသှားဖို့ ကှိုးပမှးဆောငရှှကပှေးနတောပါ၊

Q: Do you think people in the west misjudged you or mischaracterised you or misunderstood you. Expecting you to be this sort of amalgam of Mahatma Gandhi and Mother Teresa's, for example, and actually maybe your closer in your determination and steeliness to someone like Margaret Thatcher?
Q: အနောကနှိုငငှံက လူတှအနနေေဲ့ အဈမကှီးအပေါှ အထငအှမှငှ နားလညမှှုလှဲမှားနတယှေ။ အဈမကှီးရဲ့ စရိုကလှကခှဏာအပေါှ သုံးသပမှှု လှဲမှားနတယလှေို့ ထငမှှငပှါသလား? အဈမကှီး ကို သူတို့အနနေဲ့ မဟတတှမဂနဒှီ နဲ့ မာသာထရီဆာတို့ကဲ့သို့ မှငခှငှနှပေုံပေါတှယလှို့ ထငပှါသလား? ဒါမှမဟုတှ မာဂရကသှကခှှာလို ဆုံးဖှတခှကှပှှတသှားပှီး သံမဏိကဲ့သို့ မာကှောသူလို့မှား မှငနှမလေားလို့?

A:Well No. I am just a politician. I am not quite like Margaret Thatcher, no. But on the other hand I am no mother Teresa either. I have never said that I was. Mahatma Gandhi was a very astute politician.
A: မထငပှါဘူး။ ကှှနမှက နိုငငှံရေးသမားတဈယောကပှါ၊ မာဂရကသှကခှှာနဲ့လညှးမတူပါဘူး၊ တဈဘကမှှာလညှး မာသာထရီဆာလညှး မဟုတပှါဘူး၊ သူတို့နဲ့တူအောငလှညှး တဈခါမှ မပှောခဲ့ပါဘူး၊ မဟတတှမဂနဒှီကတော့ အငမှတနမှှ ပါးရညနှပရှညရှှိတဲ့ နိုငငှံရေးသမား တဈယောကပှါ၊

Q: He did put his own life at risk and ultimately tragically his life to protect his own minority Muslim population, was that an example you would not be tempted to follow?
Q: မဟတတှမဂနဒှီအနနေဲ့ သူ့ရဲ့အသကအှနတှရာယကှို မငဲ့ဘဲ လူနညှးစု မူဆလငတှှအတှကှေ ကာကှယဖှို့လုပခှဲ့တာပေါ့နောှ၊ အဲဒီလိုမှိုး နမူနာယူစရာလို့ မထငဘှူးလား?

A: I don’t think putting one’s life at risk is a particular example that I would like to follow. I would like to think we could live up to his high principles. 
A: မိမိအသကကှို စှန့စှားပှီး လုပငှနှးဆောငရှှကခှဲ့တယဆှိုတဲ့ စံနမူနာထကှ သူရဲ့ မှနမှှတတှဲ့နိယာမ သဘောတရားတှကေို လေးစားလိုကနှာ နထေိုငသှှားတာက ပိုအရေးပါပါတယှ။

Q: One last question. What would stop you now going to Rakhine State and talking to all communities and appealing for peace? On the ground yourself? 
Q: နောကဆှုံးမေးခှနှးပါ၊ ဘာ့ကှောင့ှ ရခိုငပှှညနှယကှို ကိုယတှိုငသှှားပှီး အသိုကအှဝနှး နှဈခုလုံးနဲ့တှေ့ပှီး ငှိမှးခမှှးရေးအတှကှ တိုကတှှနှးတာမှိုးမလုပတှာလဲ?

A: Because I want to give those who are working on the Rakhine a chance to show that they are capable of it. I think there's not enough confidence in what our people are capable of doing.
A: ဘာ့ကှောင့လှဲဆိုတော့ ရခိုငကှိဈစနဲ့ ပတသှကပှှီး ဆောငရှှကနှတေဲ့သူတှေ သူတို့လုပငှနှးကို အောငမှှငအှောငဆှောငရှှကနှိုငတှဲ့ စှမှးရညှ ရှိကှောငှးကို ပှကှဖို့ အခှင့အှလမှး ပေးထားတာပါ။ ကှှနမှတို့လူတှလေုပကှိုငဆှောငရှှကနှတောကို ၊ လုပကှိုငဆှောငရှှကနှိုငတှဲ့ အစှမှးအစရှိတာကို ယုံကှညသှူ နညှးပါးနတယလှေေ။

Q: Do you worry that people who do not want you to change the constitution, who are embedded in the military, embedded in intelligence are going to target you and the people round you?
Q: အခှခေံဥပဒကေို ပှောငှးလဲဖို့မလိုလားတဲ့သူတှေ ၊ တပနှဲ့ပတသှကပှှီး အမှဈတှယနှတေဲ့သူတှေ၊ ထောကလှှမှးရေးပတသှကပှှီးရှိနသေူတှေ အနနေဲ့ အဈမကှီးနဲ့အဈမကှီးပတဝှနှးကငှကှ လူတှကေို ပဈမှတထှားလာမှာကို မစိုးရိမဘှူး လားခငဗှှ?

A: Well it is not something I think about, because we were asked the same set of questions over the last 30 years since I started working for the NLD. That’s aren't you worried about an assassination, and all kinds of other dangers coming from the powers that be. Those who are in a position to engage in these activities. But it is not something you think about on a day to day basis, it's just part of your job.
A: ဒါ ကှှနမှ စိတထှဲထားတဲ့ ကိဈစမဟုတပှါဘူး၊ ဘာဖှဈလို့လဲဆိုတော့ NLD စတငတှညထှောငခှှိနကှစပှီး လှနခှဲ့တဲ့ နှဈ ၃၀ လုံး အဲဒီလိုအမေးခံရပါတယှ။ လုပကှှံနိုငတှဲ့သူတှရေဲ့ လုပကှှံခံရမှာ ၊ အမှိုးစုံသော အနတှရာယပှေးခံရမှာ မစိုးရိမဘှူးလားလို့ မေးခံရပါတယှ၊ ဒီကိဈစတှကတေော့ နိဈစဓူဝ စဉှးစားနတေဲ့ကိဈစမဟုတပှါဘူး၊ ဒါအလုပနှဲ့ပါလာတဲ့ အစိတအှပိုငှးပဲပေါ့။