News

POST TYPE

RELAX

Amour (ရုပ်ရှင်ခံစားမှု)
13-Dec-2016

အဘိုးကှီး ဂှော့ဈနှင့ှ အဘှားကှီး အနနှီတို့ လငမှယားသညှ ဂီတသငတှနှး ဆရာမှားဖှဈကှပှီး ယခုအခှိနမှှာတော့ အသကအှရှယှ အိုမငှးလာပှီဖှဈသဖှင့ှ အငှိမှးစား ယူကာ ပါရီရှိတိုကခှနှး တဈခုတှငှ နထေိုငကှှသညှ။ သူတို့၏ သားသမီး နှဈယောကကှ အဝေး တဈနရောတှငှ နထေိုငှ၍ အလုပှ လုပကှှသညှ။ သူတို့ နထေိုငရှာဆီ တဈခါတဈလတေော့ ရောကလှာ၏။

ပါရီက အတနသှင့ှ ကယှဝှနှးသော တိုကခှနှး ကလေးထဲတှငှ အဘိုးကှီးတို့ စုံတှဲသညှ ကိုငှးကှှနှးမှီ ကှှနှးကိုငှးမှီကာ နထေိုငကှှသညှ။ အဘိုးကှီး ဂှော့ဈက အိုဇာတာ ကောငှးသူဟု ဆိုရမညှ။ အနညှးငယှ အငအှားနညှး တုံခှိနသညမှှအပေ အခှား ဘာရောဂါမှ မရှိပေ။ ဇနီးသညှ အနနှီ၏ ကနှှးမာရေး အခှအနကမေေူ တဈနေ့တဈခှား ဆိုးလာသညှ။လငမှယား နှဈယောကှ ညစာ စားနတေုနှး အဘှားကှီးက ကှောကရှုပှ တဈခုလို အသကမှဲ့သှားသေးသညှ။ လဖှတှေ ဝဒနောကို စတငှ ခံစားလာရခှငှး ဖှဈသညှ။

အရငကှ ဂီတ သဘငပှှဲတှဆေီကို လငမှယား နှဈယောကှ သှားနိုငကှှသေးသညှ။ အခုတော့ အနနှီက အောကပှိုငှး လဖှတပှှေီးကတညှးက မသှားနိုငတှော့။ စားစရာ သောကစှရာ ဗာဟီရကိဈစ အခှို့ကို အောကထှပကှ လငမှယား နှဈယောကကှို အခပေး၍ ခိုငှးစထေားရ၏။

အနနှီကို ဘီးတပကှုလားထိုငပှေါှ တငရှသညှ။ ညာဘကှ လကကှလေးကလညှး လဖှတှေ ဝဒနောကှောင့ှ သဈမှဈဆှေး တဈခုလို တှန့လှိမနှသညှေ။ စကားတော့ ပှောနိုငသှေး၏။ ဂှော့ဈက အဘှားကှီး လဲလှောငှးနခှေိနဆှိုရငှ ငယစှဉကှ အဖှဈအပကှှ ကလေးတှကေို ဟာသနှောပှီး ပှောပှပေးနရသညှေ။ အစာစားနခှေိနှ အဘှားကှီးနှုတခှမှးတှပေေါှ ပကှေံသှားလှှငှ အဘိုးကှီးဂှော့ဈက လကသှုတှ ပုဝါကလေးဖှင့ှ တယုတယ သုတပှေးတတှ၏။ ထိုအခါ အဘှားကှီး မကှနှှာသညှ အနညှးငယှ နုပှိုသှားပှီး အရေးအကှောငှး ထနသေော မကှနှှာကလေးပေါှ အပှုံးရိပတှှေ ဖှတပှှေးသှားသညှ။ပှီးလှှငှ “ရှငကှ တဈခါတဈလကှေ အရမှးဆိုးတဲ့ လူ တဈခါတဈလကှေ အရမှးခစှဖှို့ ကောငှးတဲ့သူ”လို့ ပှောတတသှညှ။အနနှီသညှ ငယစှဉကှာလက အနုပညာသမားပီပီ မာနကှီးသူ မညသှူအပေါမှှ မှီခိုလိုခှငှး မရှိလိုသူ ဖှဈသညှ။အခုအခါတှငမှတော့ ယောကှှားဖှဈသူကို မှီခိုနရပှေီ။ အဘိုးကှီး ဂှော့ဈခမှာလညှး တဈနေ့တဈခှား ယိုယှငှး ပကှစှီးလာသော ဇနီးသညကှို အခှိနမှလပှ ဂရုစိုကပှေးနရသညှေ။

အနနှီသညှ အတူတူ စားသောကနှတေုနှးမှာပငှ ဂှော့ဈကို ဓါတပှုံ အယလှဘှမတှှကေို သှား၍ အယူခိုငှးသဖှင့ှ ယူပေးရသညှ။ အနနှီ ဓါတပှုံတှကေို တဈပုံခငှှး သခှောစိုကကှှည့သှညှ။ အဲဒီထဲက ဓါတပှုံကလေးတှသညှေ သူမ ငယရှှယစှဉကှ မညမှှှ လှပခဲ့ကှောငှးကို သကသှပှလကှရှေှိ၏။ အနနှီ မကှနှှာကလေးသညှ အတိတကှို လှမှးဆှတမှိသှား၍လားမသိ။ သိသိသာသာ အိုမငှးသှားသညှ။ ပှီးတော့ ပှောသညှ။ ကှှနမှတို့ အိုသှားပှီပဲ တဲ့။

သားသမီးတှကေ ရောကတှော့လာသညှ။ ခတှမေီ စီးပှားရေး အကပှအှတညှးတှေ ပှောပှီးပှနသှှားသညှ။တပည့ှ တဈယောကသှာ ရောကလှာပှီး ပီယာနို တီးပှဖောရှသေးသညှ။

အဘှားကှီး လဲကပှှီး လထပဖှှတသှှေားသညှ။ ပါးစပှ တဈခှမှးပါ ရှဲ့သှား၏။ စကားပငှ လေးလုံးကှဲအောငှ မပှောနိုငတှော့။သားသမီးတှကေ ဆေးရုံဖှဈဖှဈ စောင့ရှှောကရှေး ဂဟောမှာပဲဖှဈဖှဈ ထားဖို့ပှောသညှ။ ဂှော့ဈက လကမှခံပေ။သူနာပှု ငှားမညှ။ သူလညှး ပှုစုမညှ။

အရငှ အဘှားကှီး စကားပှောနိုငစှဉကှ သူတို့ တိုကခှနှးကလေးသညှ အနညှးငယှ စိုပှသယေောငှ ရှိသေး၏။ အခုတော့ တိတဆှိတငှှိမသှကလှကှှ ရှိနပှေီ။ အဘှားကှီး၏ ခနဓှာသညှ အမှည့လှှနှ သကှားသီး တဈလုံးသဖှယှ ပှောအှယလှိုကနှပပှေေီ။ ငှားထားသော သူနာပှုမှားကလညှး ဝတကှှတနှေးကှသော ပှုစုသဖှင့ှ ဂှော့ဈက နှငထှုတပှဈလိုကသှညှ။

သူတို့ အခနှးထဲသို့ ပှတငှးပေါကကှနေ ခိုကလေး တဈကောငှ ဝငလှာသညကှ လှဲ၍ စိုပှညခှှငှး အလဉှှးကငှးနေ၏။ဂှော့ဈလညှး အဘှားကှီးကိုကှည့ပှှီး သနားခှငှး၊ စိတကှုနခှှငှး၊ ကှောကရှှံ့ခှငှး၊ အထီးကနှခှှငှးစသည့ှ စိတှ၏ စတသေိတအှစုံကို အဟုနပှှငှးစှာ ခံစားနရသညှေ။ ခှောကခှှားဖှယှ အိပမှကတှှေ မကှာခဏ မှငမှကသှညှ။ အဘှားကှီး အနနှီ၏ မကှနှှာသညလှညှး ကနတှာရ မှသေားသဖှယှ ဖှဈနပှေီ။

ဂှော့ဈ အဘှားကှီးကို ရတေိုကသှညှ။ အဘှားကှီး နာကငှလှှနှးနေ၍ မပီဝိုးတဈဝါး အောသှညှ။ အသံသညှ လသငတှေုနှး ဖှတထှား၍ ရှတအကကှှဲနေ၏။ ရပငှေ ဝငအှောငှ မသောကနှိုငတှော့။

တဈခါက နုနယပှှိုမစှခှဲ့သော အလှတရားတို့အား စဉှးငယမှှှပငှ မတှေ့ရှိခဲ့တော့ခှေ။ ဘဝရဲ့ အဓိပပှါယကှ ဘာလဲ။ ဘာပါလဲ။ငယရှှယစှဉှ အခှိနကှာလတုနှးကတော့ တသကတှာ ထာဝရပတလှုံး ပှောရှှှငခှှငှးဖှင့သှာ အဆုံး သတရှမညဟှု တှေးထားခဲ့ကှဖူးမညှ။ သကေိနှးကှုံလှှငတှောငှ တူယှဉတှှဲ လကကှိုဆုပှ အပှုံးတှနေဲ့ တုံ့ပှနကှှမယပှေါ့။

အခုတော့ ဇရာ၏ အားပှိုငမှှုဝယှ စိတပှကှှ အားငယခှှငှးနှင့ှ ဘဝ၏ ပေးဆောငရှာ စိတှ၏ နာကငှမှှုတှသော တဈဖှားဖှား ဖှဈတညလှာရ၏။ အဘှားကှီး မကမှောခဲ့သော ခနဓှာကနေ အဘှားကှီးအား တဈဖနပှှနှ၍ နှိပစှကညှှငှးပနှး နရှောသညှ။ အလိုကမှသိတဲ့ အစာအိမသှညှ ခနဓှာ၏ ဖှဈတညမှှုအား သတိမထားပဲ ဆနဒှပှနသညကှေို ဆာလောငနှတေဲ့ မကှနှှာရိပှ အရပှေားတှန့လှိမမှှုအား ကှည့ပှှီး သိနိုငသှညှ။ သို့ရာတှငှ နှုတခှမှးမှား လညပှှှနမှှားသညှ အစာအိမှ ရှိရာသို့ လောငှးခခှှငှး မပှုနိုငရှှာတော့။ အစာသိပလှိုကတှိုငှး ပှနအှနထှှကလှာသညှ။ လတဈခှမှေး ဖှတရှာက မပီဝိုးတဈဝါး စကားသံသညှ ကှီးအာသံနှယှ စကဆှုပနှားညညှးဖှယှ ကောငှးလှနှးနသညှေ။

တိုကခှနှး ကလေးသညှ တိတဆှိတနှေ၏။ အဘိုးကှီး ဂှော့ဈမှာလညှး သောကမှားနှင့ှ နာကငှလှှနှးနေ၏။ အဘှားကှီးကို သနားလှပှီ။ အဘှားကှီးကို ဒေါသထှကလှှပှီ။ အဘှားကှီးအတှကှ စိတညှဈနရပှေီ။ အဘှားကှီးအတှကှ ကောငှးကငဘှုံ တဈခုဆီ ထမှးတငပှေးလိုလှပှီ။

ဂှော့ဈက အဘှားကှီး အနနှီကို အကောငှးဆုံး ကုသမှု တဈခုပှုလုပပှေးလိုကှ၏။

အခုမှ ငှိမှးခမှှးသှားသညှ။ အဘှားကှီးလညှး ပှနကှောငှးသှားပှီ။ အရငလှို ဂီတပှဲတောတှှတေောငှ ပှနသှှားနိုငတှဲ့ အခှအနေေ ပှနဖှှဈသှားပှီ။ အဘိုးကှီး ဂှော့ဈလညှး ထပမှံ ဝငလှာသောခိုတဈကောငကှိုတောငှ မိအောငှ ဖမှးနိုငသှှားပှီ။

“Amour”ဆိုသည့ှ အဓိပပှါယမှှာ ပှငသှဈဘာသာစကားဖှဈပှီး အခစှဟှု အဓိပပှါယရှပါသညှ။ အခစှဆှိုသော အဓိပပှါယသှညှ အရမှးပငှ အဓိပပှါယတှာသှားလှနှးပါသညှ။

ကှှနတှောတှို့ လူသား တဈယောကအှပေါကှို မညမှှှထိ ခစှခှှငှးမတှတောတရား ထားနိုငပှါ့မညလှဲ။ တဈယောကနှှင့တှဈယောကှ ငယနှုစဉကှာလက ခစှခှငမှှတနှိုးခဲ့ကှပှီး သတပနှေ သကတှဈဆုံး ရညရှှယှ၍ လကထှပခှဲ့ကှသညှ။ ပေါငှးသငှးခဲ့ကှသညှ။

ကိုယ့ခှှေ ကိုယ့လှကတှှေ သနစှှမှးခိုငမှာ စိတသှှားတိုငှး ကိုယပှါနတေဲ့ အခှိနတှှမှောတော့ ကိုယသှာလှှငှ အခရာ မိမိကိုယသှာ ကိုးစားရာအဖှဈ ရပတှညနှိုငခှဲ့သောလှညှး အိုမငှးမစှမှး ဖှဈလာခှိနမှှာတော့ လဲကလှှငှ ကူဖေးဖို့ရာ အကူအညီတှေ လိုအပလှာပါပှီ။

အထီးကနှခှှငှး၊ အားငယခှှငှး၊ သခှငှေးတရားကို နီးနီးကပကှပှ ခံစားလာပှီဖှဈ၍ ကှောကလှန့စှိုးထိတခှှငှးတှလညှေး ဖှဈပေါလှာလပှေီ။ ကှှနတှောတှို့၏ လကရှှိကမဘှာကှီးသညှ လူဦးရေ ထူထပလှာမှု ပှိုငဆှိုငမှှုတှေ ပှငှးထနလှာသညနှှင့အှမှှ လူသားတိုငှးအတှကှ အခှခေံ လိုအပခှကှှ အခှို့ကို အလှယတှကူ မေ့ပဈလာကှသညှ။

အထူးသဖှင့ှ အိုမငှးမစှမှး ဖှဈလာသော မိခငအှို ဖခငအှိုတှကေို အခနှးတဈခု နရောတဈခုမှာ စှန့ပှဈထားကှခှငှးပငှ ဖှဈသညှ။ သားသမီးတှကလညှေး မိဘအပေါှ ငှကှေေး ထောကပှံ့နိုငရှုံဖှင့ှ လုံလောကပှှီ။ သားသမီး ဝတတှရား ကှပှနပှှေီဟု ခံယူထားကှသညှ။ အသကအှရှယှ အိုမငှးလာကှသော မိဘမှားအတှကှ လိုအပနှမှေုမှာ ငှကှေေးမဟုတှ။ ဆေးကောငှးဝါးကောငှးတှေ မဟုတခှှေ။ အကှငနှာတရားနှင့ှ ပှောရှှှငမှှုတှကသော သူတို့အတှကှ အထောကအှကူ ပှုနိုငရှာ ဆေးစှမှးကောငှးတှေ ဖှဈပါသညှ။ ယခု ရုပရှှငကှားသညှ ယငှးလူနမှေုစနဈကို အဓိပပှါယရှှိရှိ မီးမောငှးထိုးပှ သှားခဲ့သညှ။

နိုငငှံခှား ဘာသာစကား အောစှကာဆုကို ဆှတခှူးနိုငခှဲ့သော ယခုရုပရှှငကှားအား ကှည့ရှှုအပှီးမှာ အိုမငှးခှငှးကို ကှောကရှှံ့မိခှငှးနှင့ှ အထီးကနှဆှနမှှှု၏ ကှောကမှကဖှှယှ ကောငှးမှုကို စိုးရှံ့လာမှာ ဧကနမှုခှ ဖှဈသညဟှု တှေးတောနရငှေးနှင့သှာ။

ညီလငှးအိမှ


  • VIA