News

POST TYPE

RELAX

Mother
28-Nov-2016
နရေောငခှှညနှုနုကလေးတှေ ဖှာကနှမှေုကှောင့ှ မှကရှိုငှးလှငပှှငသှညှ ရှှရေောငတှောကနှသညှေ။ ဂီတသံကလေး ခပလှှင့လှှင့ှ တကလှာခှိနှ၌ မီးခိုးရောငဖှှော့ဖှော့ တောကနှသေော အနှေးထညှ ကလေးအောကခှံ၌ အပှာရင့ရှောင့ှ အငကှှီစကကဝှမှးဆကနှှင့ှ အမှိုးသမီးကှီး တဈယောကှ လှငပှှငထှဲသို့ ရောကလှာသညှ။

သူမမကှနှှာသညှ တဈစုံတဈရာကို ဖမှးဆုပရှရှိနိုငခှဲ့၍ ပီတိဖှာနပေုံပေါသှညှ။ ထို့နောကတှှငှ ခနဓှာကိုယကှို ယိမှးနှဲ့လှုပခှါလကှှ ကခုနနှလသညှေေ။

ဂီတသံတှေ တဈဖှညှးဖှညှး မှနဆှနလှာပှီ။ ထို့အတူ အဲသညမှိခငကှှီးရဲ့ စိတအှဟုနတှှကလညှေး။

မိခငကှှီး၏ ဘဝဟာ မညသှူမဆို သူတို့အကှောငှးတှကေို ကှားလိုကရှုံမှှဖှင့ှ ကရုဏာသကသှှားမှာ သခှောပါသညှ။ ခငပှှနှးသညလှညှး မရှိတော့ခှေ။ မှေးထားတဲ့ သားကလေးကလညှး လူကောငသှာ ထှားလာပမယှေ့ ဦးနှောကကှ ဖှံ့ဖှိုးမလာ။ မှတဉှာဏတှညဆှောကပှုံက တဈပတလှှှငှ တဈပိုငှးသာ ထုတလှှှင့သှော ရုပသှံစီးရီးအား ဟိုတဈပိုငှး ဒီတဈပိုငှးလောကသှာ ကှည့ဖှူးသည့ှ လူတဈယောကလှိုမှိုး သူမှတမှိခငှတှာဆိုလှှငှ စှဲထငနှအေောငှ မှတမှိပှီး မေ့ခငှတှာကှတော့ မေ့တတလှိုကတှာ မပှောစမှးနှင့ှ။ မိခငကှှီးခမှာ မှတဉှာဏခှှို့တဲ့ရှာသည့ှ သားကလေးနှင့သှာ ဘဝကို ဖှတသှနှးနရသညှေ။ အသကမှှေးဝမှးကှောငှးလုပငှနှး အတှကှ အပပှုနှးဆေးဆရာဟု ခေါရှမည့ှ လိုငစှငမှဲ့ အပစှိုကကှုထုံး ဆေးပညာဖှင့ှ အသကမှှေးသညှ။ တိုငှးရငှးဆေးတှေ လုပရှောငှးသညှ။ ထိုသို့ အမတဈခေု သားတဈခုဘဝ ဖှဈနသေော သူတို့မိသားစုကို မှို့ကလေးထဲက ရဲတှကအစေ ခငကှှသနားကှသညှ။

သားကလေးကလညှး ဉာဏရှညသှာခှို့တဲ့တာ ပေါငှးတဲ့အပေါငှးအသငှးတှကတေော့ တကယ့လှူဆိုးလူပတှေေ။ သား ပှသာနာ ဖှဈသမှှ မိခငကှှီးမှာ လိုကပှှီး ဖှရှငှေးပေးရပေါငှးလညှး မနညှးတော့ခှေ။ ရဲစခနှးရောကလှညှး ရဲတှခမှော အပှဈမယူရကပှှနှ ဆိုဆုံးမပှီးသာ ပှနလှှှတရှလသညှေ။

တဈညမှာတော့ မိခငကှှီးမှာ ထိနှးမရသဖှင့ှ သားကို မှို့ထဲလှှတလှိုကရှသညှ။ သူက ပေါငှးနကှေ သူငယခှငှှးလူမိုကနှှင့ှ အရကအှတူတူသောကသှညှ။ သောကပှှီး ပှနထှှကလှာတော့ လမှးမပေါတှှငှ ကှောငှးသူအဝတအှစားဖှင့ှ မိနှးကလေးတဈယောကကှို တှေ့၍ နောကကှ လိုကသှှားသညှ။ ထှကပှှေးသဖှင့ှ ဆဲဆို ခဲနှင့ထှု၍ ပှနလှာခဲ့လသညှေ။

မနကခှငှးရောကခှှိနတှှငှ တဈမှို့လုံး အုံးအုံးကှှတကှှှတှ ဖှဈကုနကှှပှီ။ ညက မိခငကှှီး၏ သားဖှဈသူ ဆုံခဲ့ရသော မိနှးကလေးသညှ အိမဝှရံတာနားဝယှ သဆေုံးနလပှေေီ။ တဈစုံတဈယောကကှ သတဖှှတသှှားသလိုမှိုး ဖှဈသညှ။ သဆေုံးသူ မိနှးကလေး၏ ဘဝအကှောငှးတှကလညှေး မကောငှးလှပါ။ အထကတှနှးကှောငှးသူ အရှယသှာ ရှိသောလှညှး မှို့ကလေးထဲဝယှ သှေးသားပှောတှောဆှကကှလေး ဖှဈနလသညှေေ။

သူမ သဆေုံးသှားတာက အရေးမကှီးသောလှညှး မိခငကှှီးရဲ့ သားဖှဈသူမှာ အဓိက တရားခံ ဖှဈသှားခဲ့သညှ။ မနကခှငှးက သူကိုယတှိုငှ ဂေါကကှှငှးထဲကနေ ယူလာခဲ့သည့ှ ဂေါကသှီးတဈလုံးမှာ အခငှးဖှဈပှားရာတှငှ ကနှနှခေဲ့သညကှို တှေ့ရှိလိုကရှာက စ၍ လူသတတှရားခံအဖှဈ ဖမှးဆီးခံရတော့သညှ။

မိခငကှှီး သောကရတကှ ပှရပှေီ။ သားဖှဈသူ အဲသညလှောကအှထိ ရကစှကတှတသှူ မဟုတမှှနှး ယုံကှညထှားသညှ။ ခကတှာက ဉာဏရှညခှှို့တဲ့သော သားလေးဖှဈသဖှင့ှ ရဲတှရှေေ့မှာ အဆငပှှအေောငလှညှး မပှောတတှ။ ဘာမှလညှး တိတိပပ မမှတမှိ။ အမှုထငရှှားပါက သဒဏှေ။

သားကလေး လှတမှှောကဖှို့အတှကှ ကှိုးစားမှု ဖှဈပမညှေ။

ထိုအခါဝယှ သူမ ထငမှှတနှသလေိုမှိုးထကှ အရာရာဟာ ရှုပထှှေးနတောကို စတငတှှေ့ရှိလာခှိနမှှှာတော့ မိခငကှှီး၏ မတှတောတရား အတိမအှနကဟှာ ပို၍ ပို၍သာ ထငရှှားလာတော့သညှ။

ယခုရုပရှှငကှို ၂၀၀၉ ခုနှဈမှာ ထုတလှုပဖှှန့ခှှီခဲ့ပှီး မူရငှးဖှန့ခှှီရာ တောငကှိုရီးယားနိုငငှံမှာ သာမက ဥရောပနှင့ှ အာရှရုပရှှငပှှဲတောမှှားမှာပါ ဆုတံဆိပပှေါငှးမှားစှာ ဆှတခှူးရရှိခဲ့ပါသညှ။ ဇာတကှား၏ ပဲ့ကိုငရှှငှ ဒါရိုကတှာကှီး Bong Joon-ho သညှ သူ၏ အကောငှးဆုံးသော ဖနတှီးမှုပါရမီကို ယခငကှ ရိုကကှူးဖှန့ခှှီထားခဲ့သည့ှ ‘Memories Of Murder’ ဇာတကှားကဲ့သို့ပငှ ယခုဇာတကှားကိုလညှး အကောငှးဆုံး ဖနတှီးတငဆှကနှိုငခှဲ့ပါသညှ။ ပှနကှေ စတိုငလှအှတိုငှး ရုပရှှငကှားတဈခုလုံး၏ စကကှန့ပှိုငှးမှှသာ ကှာသော အခနှးငယကှလေးကအစ ဇာတကှားတဈခုလုံး၏ အဓိကဇာတရှှိနှ မှှင့တှငပှေးရာ ဇာတကှှကတှှနှငေ့ပှါ မလှတကှငှးအောငှ ခှိတငှငဖှနတှီးပှနိုငခှဲ့သညှ။

ခတှသဈေ မောဒှနစှာပမှေားနှင့ှ ရုပရှှငကှား အမှားစုတှငှ ပါဝငလှေ့ရှိသည့ှ ‘မရရောမှု’ ဆိုတဲ့ အခကှကှိုလညှး ယခုကားထဲမှာလညှး အဓိက ထည့သှှငှးထားသညကှို သိမှငခှံစားခဲ့ရသညှ။ သူဦးတညပှှထားသည့ှ ဇာတကှောငရှဲ့ တှေးတောပုံ။ ဆုံးဖှတပှုံ စုံစမှးပုံတှကေို ကှည့ပှှီး မှနကှနတှာရော ဟုတရှဲ့လား စလို့ ထငမှှတမှထားနိုငသှည့ှ ပှောငှးလဲမှု မှားစှာကို တှေ့မှငရှမည့ှ ဇာတကှား ဖှဈပါသညှ။

ဇာတကှောငဖှနတှီးမှုမှာလညှး သဘာဝထကှ မပိုခဲ့။ အထူးသဖှင့ှ အဓိက ဇာတဆှောငနှှဈဦး ဖှဈကှသည့ှ မိခငကှှီးနရောက သရုပဆှောငသှည့ှ Kim Hye-ja နှင့ှ သားဖှဈသူ Won Bin တို့မှာ အကောငှးဆုံး သရုပဆှောငနှိုငခှဲ့သညှ။ မိခငကှှီးအဖှဈ သရုပဆှောငသှည့ှ Kim Hye-ja မှာ ယခုဇာတကှားကနေ ဆုပေါငှးမှားစှာ ရရှိတာလညှး မပှောနှင့ှ။ သူမ၏ သဘာဝအကဆှုံးသော အမူအယာမှားဖှင့ှ သားဖှဈသူကို သိပခှစှသှော မိခငတှဈယောကအှဖှဈ အကောငှးဆုံး တငဆှကသှှားနိုငခှဲ့သညှ။

ရုပရှှငထှဲက အပစှိုကကှုထုံး ပညာမှာ သုံးတဲ့ေ ဆးအပကှလေး ဘူးကလေးက တကယမှမေ့စရာ။ တဈနရောကိုထိုးလှှငှ အတိတကှို သတိရစပှေီး အခှားတဈနရောကို စိုကလှှှငတှော့ အတိတတှှကေို အားလုံးကို မေ့ပဈနိုငသှတဲ့။

မိခငကှှီးက ပှောပှှောရှှှငရှှှငနှှင့ှ မှကရှိုငှးလှငပှှငထှဲမှာ ဘာကှောင့ှ ကနတောလဲ။

သားဖှဈသူ၏ အတိတဆှိုးတှကေ ပှနလှညကှောငှးမှနသှှားလို့လား ယငှးသို့မဟုတလှှှငှ အတိတဟှာ အတိတမှှာပဲ ကနှခှဲ့ပှီး အနာဂါတကှာလဟာ လှပသှားတော့မှာ မို့လို့လား ဆိုတာကိုမူ မိခငကှှီး ကိုယတှိုငသှာ သိနိုငပှါမညှ။

ညီလငှးအိမှ