News

POST TYPE

RELAX

ဝတ်မှုန်ရွှေရည်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း
25-Jul-2016
နာမညကှှောှ သရုပဆှောငှ ဝတမှှုနရှှှရညနှေဲ့ တှေ့ဆုံပှီး ယခုလအတှငှး ရိုကကှူးတော့မယ့ှ ထာဝရအမေ ရုပရှှငမှှာ သရုပဆှောငရှမယ့ှ ဇာတကှောငစှရိုကအှကှောငှး၊ အောကတှိုဘာလအတှငှး ရုံတငပှှသတော့မယ့ှ Bangkok To Mandalay ရုပရှှငဇှာတကှား အကှောငှးနဲ့ အခစှရှေး အကှောငှးတို့ကို The Voice က မေးမှနှးဖောပှှထားပါတယှ။ 

Voice : ထာဝရအမေ ရုပရှှငဇှာတကှားမှာ ကဈကဈရဲ့ ဇာတကှောငစှရိုကကှ ဘယလှိုပုံစံမှိုး ဖှဈမလဲ။

WHSY : ဒီဇာတကှားမှာ ကဈက ဆရာကှီး ဦးခငမှောငဝှငှးရဲ့ ဇနီးဖှဈတဲ့ အနတှီ ဒေါခှငလှေးရီ နရောက သရုပဆှောငရှမှာပါ။ ဒီဇာတကှားမှာတော့ ဆရာကှီးနဲ့ အနတှီ ဒေါခှငလှေးရီက အထကတှနှးကှောငှးမှာ ကတညှးက စသိခဲ့ကှတယှ။ ဆေးကှောငှး သူငယခှငှှးတှပေေါ့နောှ။ နောကပှိုငှးမှာတော့ ဘဝလကတှှဲဖောတှှေ ဖှဈသှားကှတယပှေါ့။

Voice : ဇာတလှမှးက မိဘမတှတောဖှဲ့ဆိုတော့ ကိုယ့အှတှကရှော လုပကှှကဘှယလှောကအှထိ ရထားလဲ။

WHSY : ဒီကားမှာတော့ ထူးထူးခှားခှား လုပကှှကအှနနေဲ့တော့ မပါဘူးပေါ့။ ဒီကားလေးက မိဘမတှတောကို ပှတဲ့ဇာတကှားလေးပါ။ ဇာတလှမှးလေးကလညှး အရမှးကို ကောငှးပါတယှ။ ဒီလိုမှိုး မိဘမတှတောဖှဲ့ ဇာတကှားတှကေ နောကပှိုငှးမှာဆို ရိုကတှာ နညှးနညှးရှားသှားပှီလေ။ ဒီကားကို ၁၉၆၀ ခုနှဈကနေ ၁၉၇၀ ခုနှဈ ကာလတှကေ ပုံစံအတိုငှး၊ အပှငအှဆငအှတိုငှး ရိုကမှှာဆိုတော့ ပရိသတတှှေ အတှကလှညှး ကှည့ရှတာ အမှငဆှနှးမှာပါ။

Voice : ထာဝရအမေ ရုပရှှငဇှာတကှားက ပရိသတတှှေ အတှကရှော ဘယလှောကအှထိ ထူးခှားမှု ရှိမလဲ။

WHSY : ဒီဇာတကှားက ဆရာကှီး ဦးခငမှောငဝှငှးက သူ့ရဲ့ အမအကှေောငှးကို ရေးထားတဲ့ အတထှုပပှတတှိစာအုပကှို အခှခေံပှီး ရိုကထှားတာပါ။ အမကေိုခစှတှဲ့ သားတဈယောကကှနေ သူ့မိခငကှို ဂုဏပှှုတဲ့အနနေဲ့ ရိုကတှဲ့ ဇာတကှားမှာ ကဈတို့က တဈထောင့တှဈနရောကနေ ပါဝငပှံ့ပိုးခှင့ရှတဲ့ အတှကလှညှး ပီတိဖှဈရပါတယှ။ ဒီလိုမှိုး မိဘမတှတောဖှဲ့ ကားမှိုးက ပရိသတတှှေ အတှကလှညှး ရှိသင့တှဲ့ ဇာတကှားတဈကားပါ။ ကှည့တှဲ့ပရိသတတှှကေိုလညှး အသိပညာတှေ၊ အလိမမှာတှေ ပေးနိုငမှယ့ှ ဇာတကှားတဈကား ဖှဈမယလှို့ ကဈ ယုံကှညပှါတယှ။

Voice : မကှာခငကှ ပုပပှါးမှာ ကိုနတေိုးနဲ့ ရိုကခှဲ့တဲ့ ကိုယ့ဇှာတလှမှးမှာ ကိုယသှာ ဇာတလှိုကှ ရုပရှှငမှှာကတှော့ ကဈက ဘယလှိုပုံစံ သရုပဆှောငရှတာလဲ။

WHSY : အဲ့ဒီကားလေးကတော့ ဟာသအပှောဇှာတလှေးပါပဲ။ ပရိသတတှှေ ကှိုကကှှမှာပါ။ အဲ့ဒီကားမှာဆို ကိုနတေိုးနဲ့ ကဈနဲ့က ရုံးဝနထှမှးတှပေေါ့။ ရုံးက ခိုငှးလိုကတှဲ့ အခှိနမှှာ ပိုကဆှံတှေ ပှောကသှှားတာပေါ့။ ပိုကဆှံတှကေို ရှာမှာ သှားရှာကှတာပေါ။ အဲ့ဒီလို ဇာတလှမှးလေးပါပဲ။ ဟာသလေးတှလညှေး ပါတယှ။ အပှောလှေးတှလညှေး ပါပါတယှ။

Voice : ပရိသတတှှေ အရမှးကှည့ခှငှနှပှေီ ဖှဈတဲ့ Bangkok To Mandalay ရုပရှှငနှဲ့ ပတသှကပှှီးတော့ ကဈ ကိုယတှိုငရှော ဘယလှိုရငခှုနမှှု ရှိနလေဲ။

WHSY : အဲ့ဒီကားလေးက အောကတှိုဘာမှာ ပှမယလှို့ သိရပါတယှ။ ဒီကားမှာဆို အကုနလှုံးက သခှောကှိုးစားထားကှတယှ။ ပှငဆှငမှှုတှလညှေး သခှောပှုလုပပှှီးမှ ရိုကခှဲ့ကှတာပါ။ မရိုကခှငမှှာလညှး သခှောပှငဆှငကှှတယှ။ ရိုကတှော့လညှး အကုနလှုံးက အပငပှနှးခံပှီး ရိုကခှဲ့ကှတယှ။ ငှအေားရော၊ လူအားရော အစစအရာရာ အားစိုကပှှီး ရိုကထှားတဲ့ကားလေး ဆိုတော့ ထူးခှားမှု ရှိမယလှို့ မှှောလှင့ရှပါတယှ။

Voice : တဈလောက ဒီဇာတကှားအတှကှ ဇာတဝှငခှနှးအခှို့ကို ထပရှိုကဖှှဈတာကရော ဘာကှောင့လှဲ။

WHSY : သူတို့က ဇာတကှားတဈကားလုံးကို အပှီးရိုကသှှားပှီး တညှးဖှတကှှည့တှယှ။ တညှးဖှတပှှီးတဲ့အခါမှာ သူတို့စိတတှိုငှးမကတှာလေးတှေ၊ လိုအပမှယှ ထငတှာလေးတှကေို ပှနဖှှည့ရှိုကတှာပေါ့။ သူတို့က ဒီဇာတကှားအတှကှ ပှငဆှငမှှုတှေ အရမှးလုပတှယှ။ သူတို့ရဲ့ ပှငဆှငမှှုက တဈရာရာခိုငနှှုနှးထကတှောငှ ကှောလှှနသှေးတယှ။ အစကတညှးကလညှး ကဈတို့ကို ပှောထားတယှ။ တဈကားလုံးကို ပေးထားတဲ့ ဇာတညှှှနှးအတိုငှး ရိုကကှှည့မှယှ။ တညှးဖှတပှှီးတဲ့ အခါမှာ မကှိုကတှဲ့အပိုငှးတှေ ရှိရငှ ပှနရှိုကမှယလှို့ ပှောသှားပှီးသားပါ။

Voice : ဒီကားက အောကတှိုဘာလထဲ ရုံတငတှော့မှာဆိုတော့ ကိုယ့ရှဲ့ပရိသတတှှကေိုရော ဘာမှားကှိုပှောထားခငှသှေးလဲ။

WHSY : ဒီကားက ထူးခှားမှုလေး တဈခုတော့ ရှိမှာပါ။ ပရိသတတှှေ အတှကလှညှး ကှည့ရှတာ ခံစားမှု အသဈတဈမှိုး ရပါလိမ့မှယှ။ မှနမှာ့ရုပရှှငလှောကမှာ ရိုကနှကတှေဲ့ ဇာတကှားတှနေဲ့ ကှဲထှကနှမယှေ့ ဇာတကှားဖှဈမယလှို့ ကဈယုံကှညပှါတယှ။ အဲ့ဒါကှောင့ှ ဇာတကှားရုံတငတှဲ့အခါမှာ အားပေးကှဖို့ ကဈရဲ့ ပရိသတတှှကေို ပှောခငှပှါတယှ။ ပရိသတတှှေ ကှည့ရှကှိုး နပမှှာပါ။

Voice : တခှို့မငှးသမီးတှေ စှံတော့မယနှောှ။ ကဈရဲ့ မငှဂှလာသတငှးကိုရော ဘယတှော့လောကှ ကှားရမလဲ။

WHSY : ကဈရဲ့ မငှဂှလာသတငှးကို ကှညောစရာ မရှိသေးပါဘူးရှငှ။ အနုပညာအလုပတှှေ လုပပှါရစေဦး။ ကိုယခှစှတှဲ့ အနုပညာအလုပတှှပေဲ ဆကလှုပပှါရစေဦး။ ဘယအှခှိနှ အိမထှောငပှှုမယဆှိုပှီး သတမှှတထှားတာမှိုးလညှး မရှိပါဘူး။ လောလောဆယတှော့ အဲ့ဒီအကှောငှးကို မစဉှးစားထားသေးဘူး။ အခှိနလှညှး မကသှေးပါဘူး။ အခစှရှေး၊ အိမထှောငရှေးတှကေ ကိုယနှဲ့ ဓာတမှတည့တှာလား၊ အကှိုးမပေးတာလား မသိပါဘူး။ ကဈက အနုပညာအလုပနှဲ့ မိသားစု၊ သူငယခှငှှးတှေ အတှကပှဲ အခှိနပှေး ဖှဈနပေါတယှ။

Voice : လကရှှိမှာတော့ အခစှနှဲ့ ဝတမှှုနရှှှရညနှေဲ့က သတသှတစှီ ဖှဈနတယလှေို့ ပှောရမှာပေါ့။

WHSY : အဲ့ဒီလိုလညှး ပှောလို့ရပါတယှ။ ဒါပမေဲ့ သူငယခှငှှး အခစှတှှကတေော့ ရှိပါတယှ။ အိမထှောငရှေး၏အကှောငှး ပှောဆိုရငတှော့ ပှောလို့မရသေးပါဘူး။ အဲ့ဒီအကှောငှးတှေ ပှောဖို့က စောပါသေးတယှ။ အခှိနတှနရှငတှော့ ဒီကိဈစတှကေ သူ့ဟာနဲ့သူ ဖှဈသှားမှာပါ။ 

သန့ဇှငှဦး