News

POST TYPE

RELAX

လူချစ်လူခင် ပေါသူတွေမှာ ရှိတတ်တဲ့ အကျင့် ၈ ခု
14-Sep-2016

ကှှနတှောတှို့ရဲ့ နေ့စဉဘှဝမှာ၊ သိကှှမှးသူတှထေဲမှာ ထူးထူးခှားခှား လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူတှကေို အားလုံးပဲ တှေ့ဖူး၊ ကှုံဖူးကှမှာပါ။ အဲဒီလို ထူးထူးခှားခှား လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူတှဆေီမှာ တှေ့ရတတတှဲ့ အလေ့အထတှကေို inc.com မှာ ဖောပှှထားတဲ့အထဲက ပှနလှညကှောကနှုတှ ဖောပှှ ပေးလိုပါတယှ။

၁။ သူတို့က အမှဲတမှး ယဉကှှေး ပှူငှာပါတယှ။

လူခစှှ၊ လူခငှ ပေါမှားသူ အားလုံးနီးပါးမှာ တှေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အကငှ့တှဈခုက ကိုယှ၊ နှုတှ အမူအရာ ယဉကှှေး သိမမှှေ့တာပဲ ဖှဈပါတယှ။ သင့အှနနေဲ့ ဒါကို အပိုအသာတှလေို့ ထငကှောငှး ထငနှနေိုငပှမယှေ့ ယဉကှှေး ပှူငှာမှုဆိုတာ လူခစှှ လူခငမှှားဖို့ တကယ့ှ လိုအပခှကှှ တဈခုပါပဲ။

၂။ အသေးအဖှဲလေးကအစ အသိအမှတှ ပှုတတပှါတယှ။

သူတို့တှဟော သူတဈပါးက သူတို့ကို ကူညီလိုကတှဲ့ အခှိနမှှာတငှ ကှေးဇူးတငစှကား ပှောတတတှာမှိုး မဟုတဘှဲ သူတို့က အကူအညီ ပေးလိုကရှလို့ တဈဖကှ လူက ကှေးဇူးတငစှကား ပှောလာတဲ့အခှိနမှှာလညှး အရေးတယူနဲ့ ကိဈစ မရှိပါဘူး၊ အားမနာပါနဲ့ ဆိုတဲ့ စကားတှကေို စိတပှါ၊ လကပှါ ပှနပှှောတတကှှပါတယှ။

၃။ အကှိုးအကှောငှးတကှ၊ အဓိပပှါယရှှိရှိ ခှီးကှူး တတပှါတယှ။

ဒီနရောမှာ အကှိုးအကှောငှးတကဆှိုတဲ့ စကားက အရေးကှီးပါတယှ။ ဆိုလိုတာက လူတဈယောကမှှာ တကယရှှိတဲ့ အရညအှခငှှးကိုပဲ အသိအမှတပှှုပှီး ခှီးကှူး တတတှာမှိုးကို ပှောတာပါ။ ဒါဟာ အလကားနရငှေး မှှောကပှင့နှတောနဲ့ မတူပါဘူး။ လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူတှကေ တဈဖကလှူရဲ့ တကယ့ှ အားသာခကှကှို ထုတဖှောှ အသိအမှတှ ပှုတတသှူတှေ ဖှဈပါတယှ။

၄။ တဈဖကလှူရဲ့ ခံစားခကှကှို နားလညပှှီး ကိုယခှငှှးစာကှောငှး ဖောပှှ တတပှါတယှ။

လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူ အမှားစုဟာ တဈဖကလှူရဲ့ ခံစားခကှကှို နားလညနှိုငကှှပှီး အဲဒီခံစားခကှကှို မှှဝခေံစား ပေးနိုငသှူတှလညှေး ဖှဈပါတယှ။

၅။ အသုံးဝငတှဲ့ သတငှး အခကှအှလကတှှကေို မှှဝေ ပေးတတတှယှ။

တဈခှို့လူတှကေ ကိုယသှိထားတဲ့ သတငှးတှကေို လှှို့ဝှကှ ထားတတကှှပါတယှ။ ဒါမှသာ သူမှား မသိတာကို ကိုယကှ သိထားတဲ့အတှကှ ကိုယ့ဘှကကှ အသာ ရလိမ့မှယလှို့ ထငကှှလို့ပါ။ လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူတှကတေော့ အဲဒီလို ဘယတှော့မှ လုပလှေ့ မရှိဘဲ သူတို့ သိထားတာတှကေို တခှားသူတှအတှကှေ ပှနလှညှ မှှဝပေေးလေ့ ရှိပါတယှ။ အဲဒီလို မှှဝပေေးလို့လညှး တကယတှမှးမှာ သူတို့အတှကှ နဈနာ သှားရတာမှိုး မရှိဘဲ လူခစှလှူခငမှှားတဲ့ အကှိုးကှေးဇူးကိုတောငှ ရသှားပါသေးတယှ။

၆။ ကူညီဖို့အတှကှ လကမှနှေးဘူး

ဒါကတော့ သိသာ ထငရှှားပှီးသား အခစှပှါ။ တဈဖကသှားကို မကူညီတတတှဲ့ သူကို ဘယသှူကမှ ရရှညှေ ခစှခှစှခှငခှငရှှိမှာ မဟုတပှါဘူး။

၇။ ထိုကသှင့တှဲ့ ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ ယုံကှညမှှုမှိုးနဲ့ စကားပှောတယှ

လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူတှဟော စကားကို ခှိုခှိုသာသာ ပှောတတတှာ မှနပှမယှေ့ အမှဲတမှး အောကကှှ၊ နောကကှှ ပုံမှိုးနဲ့ပဲ ပှောဆိုနလေေ့ မရှိပါဘူး။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာ အမှနတှကယှ ရှိတဲ့အရညအှခငှှးနဲ့ ကိုကညှီတဲ့ ကိုယ့ကှိုယကှိုယှ ယုံကှညမှှုမှိုးကို ဖောပှှ တတကှှပါတယှ။ ဒီလိုယုံကှညမှှု ရှိတဲ့ဟနနှဲ့ စကားပှောတာဟာ ဆရာကှီးလုပပှှီး အထကစှီးက ဆကဆှံတဲ့ပုံစံနဲ့ တခှားစီပဲဆိုတာကိုတော့ သတိပှုဖို့ လိုပါတယှ။

၈။ တဈဖကသှားအပေါယှုံကှညမှှု ရှိကှောငှး ဖောပှှတတတှယှ။

လူခစှလှူခငှ ပေါမှားသူတှဟော တဈဖကသှား အပေါမှှာ သူတို့ထားရှိတဲ့ ယုံကှညမှှုကို ဖောပှှ တတကှှသူတှပေဲ ဖှဈပါတယှ။ သူတို့ဟာ ဟနဆှောငပှှီး ယုံကှညပှှတာ မဟုတဘှဲ တဈဖကသှားရဲ့ အရညအှခငှှးအပေါှ မှနမှှနကှနကှနှ အကဲဖှတပှှီး ယုံကှညစှိတခှစှှာ လှှဲအပတှတသှူတှပေဲ ဖှဈပါတယှ။

Ref: Inc.com


  • VIA