News

POST TYPE

RELAX

စဉ်းစားစရာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအိုင်ဒီယာ ဖိနပ်ဆိုင် တစ်ဆိုင် ဖွင့်မယ်ဆိုရင်
14-Sep-2016


ကိုယပှိုငလှုပငှနှး တဈခု အနနေဲ့ ဖိနပဆှိုငလှေး တဈဆိုငှ ဖှင့ဖှို့ စဉှးစားနပေါသလား။

ဘယကှ စလုပမှလဲ၊ ဆိုငမှှာ ဘယလှိုပဈစညှးတှေ တငမှှာလဲ၊ ဘယကှနေ ဝယရှမှာလဲ၊ အရငှးအနှီး ဘယလှောကဆှို ရနိုငပှှီလဲ စတဲ့ သိဖို့လိုအပနှတေဲ့ အကှောငှးအရာတှကေ အမှားကှီးပါ။

အဲ့ဒီလိုသိဖို့ လိုအပနှတောတှထေဲကမှ အခှခေံ အကဆှုံး အခကှှ တခှို့ကို စုစညှးဖောပှှ လိုကပှါတယှ။

ဘယမှှာ ရောငှးမှာလဲ

ဖိနပဆှိုငဖှှင့ဖှို့ ဆုံးဖှတလှိုကပှှီ ဆိုတာနဲ့ ကိုယကှ ဘယနှရောမှာ ဖှင့မှှာလဲဆိုတာ စပှီးစဉှးစားရမှာပါ။ ဈေးတှမှော ဆိုငခှနှးငှားပှီး ရောငှးမှာလား၊ ကိုယ့ပှတဝှနှးကငှမှှာပဲ တဈနိုငတှဈပိုငှ အနနေဲ့ လုပကှိုငမှှာလားဆိုတာ ဆုံးဖှတရှတော့မှာပါ။

တဈခါတလမှော ကိုယကှ တဈဖကတှဈလမှးက ဝငငှှရှောခငှလှို့ စီးပှားရေး လုုပခှငှပှမယှေ့ အိမမှှာ လူခှဲ မရှိတာမှိုး၊ အိမမှှာ သကကှှီးရှယအှိုတှေ၊ ကလေးတှေ ရှိနတောမှိုး ဆိုရငှ အိမပှှငထှှကပှှီး စီးပှားရှာဖို့အတှကှ ခကခှဲတတပှါတယှ။

တကယလှို့ ကိုယ့အှိမကှ လူစညကှားတဲ့ နရောမှာလညှး ရှိတယဆှိုရငတှော့ အိမမှှာ ဖှင့တှာက အားသာခကှှ တဈခု ဖှဈနိုငပှါတယှ။

ဆိုငခှနှးငှားခ သကသှာမယှ၊ ဈေးရောငှးရငှးလညှး အိမအှလုပတှှကေို မလဈဟငှးဘဲ လုပနှိုငပှါသေးတယှ။

ဘယနှရောမှာ ဆိုငဖှှင့မှလဲဆိုတာ ဆုံးဖှတပှှီးရငရှော…..။

ဆိုငမှှာ ဘယပှဈစညှးတှေ တငမှလဲ

ကိုယကှ ဘယလှို Customer တှကေို ဦးတညှ ရောငှးခမှှာလဲ ဆိုတာပေါှ မူတညပှှီး ဆုံးဖှတရှမှာပါ။

ဖိနပှ ဆိုပမယေ့လှညှး ကတတှီပါ၊ သားရေ၊ မိုးတှငှးစီးတရုတှ၊ ယိုးဒယားဖိနပှ စသဖှင့ှ အမှိုးမှိုး ရှိပါတယှ။ ကတထှီပါမှာတောငှ စိနကှတတှီပါ၊ အောကတတှီပါ စသဖှင့ှ နှဈမှိုး၊ သုံးမှိုး ရှိပါသေးတယှ။

ဒီလို အမှိုးအစားတှထေဲကမှ ကိုယ့ဆှိုငမှှာ ဘယလှို အမှိုးအစားတှေ တငမှလဲဆိုတာ ဆုံးဖှတရှမှာပါ။

တကယလှို့ ကိုယ့ဆှိုငကှ နရောလညှး ရှိတယှ၊ အရငှးအနှီးကိုလညှး တတနှိုငတှယှ ဆိုရငတှော့ တဈမှိုးတညှး တငမှယ့အှစား အမှိုးအစား စုံတငတှာက ပိုပှီး ရောငှးရနိုငပှါတယှ။

ဒီလိုဆိုရငှ အရငှးအနှီးက ဘယလှောကလှိုမှာလဲ…….။

အရငှးအနှီး ဘယလှောကလှဲ

ကိုယကှ ကတတှီပါ တဈမှိုးတညှးကိုပဲ တငမှယဆှိုရငတှော့ ဆိုငခှနှး ပှငဆှငတှာ၊ ပဈစညှးခှိတဖှို့ လိုအပတှဲ့ ခှိတတှှေ၊ စငတှှအတှကှေ စရိတှ မပါဘဲ ငါးသိနှး ဝနှးကငှလှောကှ ဆိုရငှ ရနိုငပှါပှီ။

တကယလှို့ ကိုယ့ဆှိုငမှှာ ကတတှီပါ၊ မိုးတှငှးစီး တရုတှ၊ ယိုးဒယား စသလို အမှိုးအစားစုံ တငခှငှတှယဆှိုရငတှော့ ၁၅ သိနှးကနေ သိနှး ၃၀ ကှားဆိုရငတှော့ ရနိုငပှှီ ဖှဈတယလှို့ လကရှှိ ဆိုငဖှှင့ထှားသူက ဆိုပါတယှ။

စစခငှှးမှာ ကိုယနှိုငသှလောကပှဲ တငပှှီး နောကတှဖှညှးဖှညှးနဲ့မှ ဆိုငမှှာ ပဈစညှးတှေ ထပဖှှည့ခှဲ့တာပါလို့ သူ့ရဲ့ အတှေ့အကှုံကို မှှဝပေေးပါတယှ။

ကဲ … အခု ဆိုငဖှှင့မှယ့ှ နရောလညှး စဉှးစားပှီးပှီ၊ ဆိုငမှှာ ဘာတှေ တငမှယဆှိုတာလညှး ဆုံးဖှတပှှီးပှီ၊ အရငှးအနှီး ဘယလှောကှ သုံးမယဆှိုတာလညှး စဉှးစားပှီးပှီ ဆိုရငတှော့ ပဈစညှးတှကေို လိုကဝှယရှတော့မှာပါ။

ဘယမှှာ ဝယကှှမလဲ 

ဆိုငမှှာ ရောငှးခဖှို့ ပဈစညှးတှကေို ဘယမှှာ ဝယကှှမလဲ…။

ဗိုလခှှုပအှောငဆှနှးဈေး၊ မငှဂှလာဈေးနဲ့ ၂၉ လမှးတို့မှာ ဝယလှို့ ရပါတယှ။

ကိုယကှ ဘယလှို ဖိနပအှမှိုးအစား ဝယမှှာလဲဆိုတာပေါှ မူတညပှါတယှ။ ဗိုလခှှုပဈှေးမှာ ကတတှီပါ၊ မိုးတှငှးစီး ဖိနပှ၊ ယိုးဒယား ပဈစညှး၊ တရုတပှဈစညှးတှေ အစုံ ရနိုငပှါတယှ။ ဒါပမေဲ့ မိုးတှငှးစီး တရုတဖှိနပတှှေ ဝယခှငှတှာမှိုးဆိုရငတှော့ ၂၉ လမှးမှာ ဝယလှို့ ရပါတယှ။ ၂၉ လမှးက ဆိုငတှှမှော အောဒှါခှုပလှို့လညှး ရပါတယှ။

ဘယနှရောမှာ ဝယရှမလဲဆိုတာ သိပှီဆိုရငှ ဘယလှို ပဈစညှးမှိုးတှေ၊ ဘယလှို ဒီဇိုငှးမှိုးတှေ ရှေးခယှှ ဝယယှူ ကှမလဲဆိုတာ စဉှးစား ရတော့မှာပါ။

ဘယလှို ရှေးခယှှ ဝယယှူမလဲ

ဒီဇိုငှးလှတာ၊ ဒီဇိုငှးဆနှးတာမှိုးတှေ ရှေးပှီး ဝယသှင့တှယလှို့ လကရှှိ ဆိုငဖှှင့ထှားသူက အကှံပေးထားပါတယှ။

လူတဈကိုယှ အကှိုကှ တဈမှိုးဆိုသလိုပဲ ရိုးရှငှးတဲ့ ဒီဇိုငှးပုံစံတှေ ကှိုကနှှဈသကကှှတဲ့ သူတှလညှေး ရှိတာမို့ ကိုယ့ဆှိုငမှှာ ရိုးရှငှးတဲ့ ဒီဇိုငှးတှလညှေး အနညှးအကဉှှး တငထှားသင့ပှါတယှ။

ကိုယ့ဆှိုငကှို လာမေးကှတဲ့ ဒီဇိုငှး ပုံစံတှကေို မှတထှားပှီး ကိုယဈှေးသှားတဲ့အခါ ပှနဝှယရှငှးနဲ့လညှး ဆိုငနှဲ့ Customer နဲ့ကှားမှ ဆကဆှံရေး တဈခု တညဆှောကပှှီးသား ဖှဈသှားမှာပါ။

အဲ့ဒီလို ကိုယဝှယလှာတဲ့ ပဈစညှးတှကေို ဆိုငမှှာ မကှစှိပသာဒ ဖှဈအောငှ ဘယလှို ပှငဆှငကှှမလဲ။

ဆိုငအှပှငအှဆငှ

ဖိနပတှှကေို ခှိတဆှှဲ ပှထားတာမှာ လူစိတဝှငစှားအောငှ ပှထားနိုငဖှို့က အရေးကှီးပါတယှ။ ဒီဇိုငှး တဈမှိုးတညှးကို အပှုံလိုကှ ပှထားတာမှိုး မဟုတဘှဲ လှမှးကှည့လှိုကတှာနဲ့ စိတဝှငစှားလာအောငှ ဒီဇိုငှးစုံ အရောငစှုံ ခှိတဆှှဲပှထားသင့တှယလှို့ လကရှှိ ဆိုငဖှှင့ထှားသူက အကှံပှုပါတယှ။

ဒါ့အပှငှ အခှိနကှာလ အလိုကလှညှး ဆိုငအှပှငအှဆငကှို ပှောငှးလဲသင့ပှါတယှ။ ဥပမာ နှရောသီဆိုရငှ ကတထှီပါဖိနပှ ဒီဇိုငှးစုံတှကေို လူမှငအှောငှ ခှိတဆှှဲပှထားပမယှေ့ မိုးရာသီမှာဆိုရငတှော့ မိုးတှငှးစီး ဖိနပတှှကေို ပှောငှးပှီး ခှိတဆှှဲတာမှိုးပါ။

နောကပှှီး ဝယသှူတှေ ဖိနပှ အစမှး စီးကှည့ပှှီး အဆငပှှေ မပှေ ပှနကှှည့ဖှို့အတှကှ မှနတှဈခပှလှောကှ ထားသင့ပှါတယှ။

တခှားဆိုငတှှကေို လိုကကှှည့ပှှီးတော့ ဘယလှို ခငှးကငှှးထားလဲ၊ ဘယလှို ပှငဆှငထှားလဲ ဆိုတာလညှး လိုကလှေ့လာသင့တှယလှို့ လကရှှိ ဆိုငဖှှင့ထှားသူက အကှံပှု ထားပါတယှ။

ဈေးနှုနှး ဘယလှို သတမှှတကှှမလဲ

ကဲ …. ခုဆိုရငတှော့ ဖိနပဆှိုငလှေးက ရုပလှုံး ပေါလှာပါပှီ။

ခုစဉှးစားရမှာက ကိုယ့ဆှိုငကှ ပဈစညှးတှကေို ဘယလှို ဈေးနှုနှး သတမှှတကှှမလဲဆိုတာကိုပါ။

ပဈစညှး သယယှူ စရိတှ၊ အလုပသှမား စရိတစှတဲ့ စရိတတှှေ တှကပှှီး ဖိနပတှဈရံကို အနညှးဆုံး တဈထောငှ၊ တဈထောင့ငှါးရာလောကှ အမှတယှူပှီး ရောငှးခတှယလှို့ လကရှှိ ဖိနပဆှိုငဖှှင့ထှားသူတှကေ ဆိုပါတယှ။

မရောငှးရတဲ့ ပဈစညှးတှကေို ဘယလှို လုပမှလဲ

တဈခါတလမှော ကိုယဝှယလှာတဲ့ ပဈစညှးတှကေ ရောငှးမထှကဘှဲ ကနှနှတောမှိုးလညှး ကှုံရမှာပါ။ ဆိုဒှ မရှိတာ၊ ဒီဇိုငှး မကှိုကတှာတှကှေောင့ှ ရောငှးမထှကနှိုငဘှဲ ကနှနှတေဲ့ ဖိနပှ တဈရံတလလညှေး ရှိနိုငပှါတယှ။

ဒီဇိုငှး ဆိုတာမှိုးက တဈယောကှ မကှိုကလှညှး တဈယောကှ ကှိုကတှယှ ဆိုတာမှိုးလညှး ရှိနိုငပှါတယှ။ ဆိုငကှ လူမှငသှာတဲ့ နရောမှာ ခှိတပှှထားလိုကတှာကလညှး ဖှရှငှေးနိုငတှဲ့ နညှးလမှး တဈခုဖှဈမှာပါ။

(အထကပှါ ဆောငှးပါးအတှကှ လိုအပတှဲ့ အခကှအှလကမှှားကို မလိခအိမရှာလမှး သငှကှနှးကှှနှးမှို့နယမှှာ ဖှင့လှှဈထားတဲ့ စုမှတအှောငှ ဖိနပနှှင့ှ ဖနစှီ စတိုးဆိုငမှှ ကူညီ ဖှကှေားထားပါတယှ။)


  • VIA