News

POST TYPE

TIP

ပိတ္ထားေသာ တံတိုင္းႏွင့္ ေဖာက္ထြက္လာမည့္ အင္အားမ်ား
05-Feb-2017

တစ္ဦးေဆာင္ေသာ္ မရလွ်င္ အမ်ားပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ပါဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားတစ္ခု ရွိပါသည္။ ွ Synergy ဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းထက္၊ အမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လိုသည့္ သေဘာထားကို အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မွ ေအာင္ျမင္မည္ဆိုေသာ Synergy သေဘာတရားမ်ားကို ပိတ္ပင္ေနသည့္ သေဘာထားမ်ား လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ Synergy သေဘာတရားကို စနစ္တက် ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးထားျခင္း မခံရသည့္ လူ႔ေဘာင္တြင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းသမား၊ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဝါဒမ်ား ထြန္းကားေနမည္သာ ျဖစ္သည္။

လူငယ္တို႔အတြင္း၌ ေလ့လာသင္ယူလိုျခင္းႏွင့္ ေလ့လာသင္ယူရန္ စိတ္မဝင္စားျခင္းတို႔သည္ အားၿပဳိင္ေနမည္သာ ျဖစ္သည္။ တတ္ထားသေလာက္ကို လုပ္ကိုင္စားေလာက္ေနလွ်င္ ေတာ္ၿပီဟု သတ္မွတ္ကာ ရပ္လိုက္သူမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ ဘဝဆိုသည္မွာ အၿမဲေလ့လာသင္ယူေနရမည္ဟု သေဘာထားၿပီး ႀကဳိးပမ္းေလ့လာေနသူမ်ား ကြဲျပားျခားနားသြားႏိုင္ပါသည္။ ေလ့လာရန္ မလိုေတာ့ဟု သတ္မွတ္ထားသူမ်ား၏ အေတြးတြင္ -

ငါ့အေတြးအေခၚမ်ားသည္ အေရးပါသည္

ထိုကဲ့သို႔ေသာ သူမ်ဳိး၊ ထိုသို႔ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးမ်ား ေနရာဌာနတိုင္းတြင္ ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အထင္ႀကီးစိတ္မ်ားႏွင့္ ငါကလြဲၿပီး အေရးမပါေတာ့ဟု အထင္ေရာက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ေနရာကို ေရာက္လာသူမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အေနအထားတစ္ခုေၾကာင့္ ေနရာရလာေသာ္လည္း အႏၲရာယ္ မ်ားလွသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူထင္ထားသလို သူ႔ေအာက္က လူမ်ားကို ထင္ခ်င္မွ ထင္ျမင္မည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ကိုယ့္ကို ေထာက္ခံသည္ဟု ထင္ေနသူမ်ားမွာ ေၾကာက္လို႔လား၊ ႐ြံလို႔လား၊ မလွန္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္လား ျပန္လည္သုံးသပ္ေလ့လာရန္ လိုသည္။

ငါေျပာတာအမွန္

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုတြင္ ဦးေဆာင္ေနရေသာ္လည္း ကိုယ့္အေၾကာင္းလည္း ကိုယ္မသိ၊ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား အေၾကာင္းလည္း ေကာင္းေကာင္းမသိသူ ျဖစ္ေနသည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ အဖြဲ႔အစည္းအေၾကာင္းကို ေအာက္ေျခအထိ ေလ့လာသုံးသပ္ရန္ မလိုဟု ထင္ျမင္ၿပီး အေပၚစီးက ေနထိုင္ေလ၊ ေအာက္ေျခႏွင့္ ကင္းကြာေလ ျဖစ္လာသည္။ ေအာက္ေျခတြင္ ဘာေတြလုပ္ေနသနည္း ဆိုျခင္းကို စိတ္မဝင္စား။ သူျဖစ္ခ်င္တာ၊ သူလုပ္ခ်င္တာေတြကို အမိန္႔ထိုင္ထုတ္ေနသည္။ ေအာက္ေျခကလည္း သူဘာေျပာေျပာ အေရးစိုက္စရာ မလိုဟု ျမင္လာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေအာက္ေျခႏွင့္ ကင္းကြာကာ ငေပါႀကီးဘဝကို ေရာက္မွန္းမသိ ေရာက္လာရသည္။ သို႔ေသာ္ သူသည္ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သူ႔ကိုယ္သူ ဘုရင္တစ္ဆူလို ထင္ေနသည္။

ဘာေတြျဖစ္ေနၿပီလဲ

ဘာေတြျဖစ္ေနေၾကာင္း မည္သူ႔ကိုမွ် ေခၚေမးေနစရာ မလိုေပ။ အဖြဲ႔အစည္းကို စိတ္ဝင္စားသူသည္ ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ အၿမဲအာ႐ုံစိုက္ေနသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေျခတစ္လွမ္းျပင္၊ စကားတစ္ခြန္း ဟလိုက္သည္ႏွင့္ ဘယ္ကိုသြားၿပီး၊ ဘာေျပာေတာ့မည္ကို ေကာင္းစြာသိႏိုင္သည္။ ငါမသိလိုက္ပါလားဟု ဆိုလိုက္ျခင္းမွာ အဖြဲ႔အစည္းေရွ႕တြင္ ငါအလကားေကာင္ ျဖစ္ေနၿပီလားဟု ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံလိုက္သလို ျဖစ္ေနသည္။ သူဘာေျပာေျပာ မည္သူကမွ် အေကာင္းမထင္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကိုယ္ရည္ေသြးေနသည့္ စကားမ်ားသည္ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္ အလုပ္မျဖစ္။ အဖြဲ႔အစည္းက လိုအပ္ေနသည္မွာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၊ အမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ သူက ငါ့ကိုဆည္းကပ္မွသာ အလုပ္ျဖစ္မည္ဟု ထင္ေနသည္။ 

ငါ့အေတြး ငါ့အထင္

ေနာက္လိုက္ေတြက သင့္ကို ထမင္းစားပြဲဝိုင္းက ဟင္းက်န္လို႔ ျမင္လာႏိုင္သည္။ မေန႔က ဟင္းက်န္ကို ယေန႔ စားပြဲဝိုင္းတြင္ လာခ်သည္။ သိုးနံ႔ မနံသည့္တိုင္ေအာင္ မေန႔ကစားၿပီးသား ႐ိုးအီသြားၿပီ။ မေန႔က ၾကက္သား၊ တစ္ေန႔က ၾကက္သားမစားခ်င္ၿပီ။ ငါးပိရည္ တို႔စရာေလာက္သာစားၿပီး ထသြားခ်င္ ထသြားမည္။ အားလုံး ဘာစားခ်င္ေနၾကသည္ကို စူးစမ္းေလ့လာစိတ္ ရွိရမည္။ အားလုံးက ခ်ဥ္ေပါင္ဟင္းႏွင့္ ငါးပိရည္ကို စားခ်င္ေနသည္။ ကိုယ္က ဝက္သားဟင္း စားခ်င္သျဖင့္ ဝက္သားကို ခ်က္ခိုင္းေနသည္။ တစ္အိမ္လုံးတြင္ လူဆယ္ဦး ရွိပါက တစ္ဦးတည္းဆႏၵ ဝက္သားကို အာ႐ုံထားၿပီး အမ်ားဆႏၵ ခ်ဥ္ေပါင္ကို အေလးမထားသူ ျဖစ္ေနသည္။ 

ဘာမွေျပာင္းစရာမလိုေအာင္ ေကာင္းေန

လက္ရွိလုပ္ငန္းေတြက ေႏွးေကြးေနသည္။ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုခုကို လုပ္မွျဖစ္မည္။ ပူးေပါင္းျခင္းရလဒ္ တစ္ခုခုေၾကာင့္ ေကာင္းသည့္ဘက္ကို ဦးတည္ သြားႏိုင္သည့္ လားရာမ်ား ရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္ ဦးေဆာင္ေနသူက လမ္းေၾကာင္းေတြကို ပိတ္ဆို႔ထားသည္။ ငါ့သေဘာ၊ ငါ့ဆႏၵမပါဘဲ ဘာမွလုပ္မရႏိုင္ဟု တင္းခံထားသည္။ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနသည္က ၁ + ၁ = ၂ ဆိုသည့္ အစဥ္အလာလမ္းေၾကာင္း မဟုတ္။ Synergy  သေဘာတရားျဖစ္သည့္ ၁ + ၁ = ၃ ဆိုသည့္ သေဘာတရားသစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ လူငယ္ေတြက ေဖာက္ထြက္ၾကည့္ခ်င္သည္။ လူႀကီးေတြက တရားေသ စြဲကိုင္ထားသည္မွာ သူတို႔ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔လာခဲ့ရသည့္ ထာဝရ အမွန္တရား ၁ + ၁ = ၂ သာ ျဖစ္ေနသည္။ ေခါင္းမာသည့္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းထံက Synergy သေဘာတရားအျမင္မ်ား ထြက္လာရန္ အေၾကာင္းမရွိေပ။

ဘာျဖစ္လာႏိုင္သလဲ

ဘာျဖစ္လာႏိုင္သလဲ အၿမဲတြက္ဆေနရမည္။ ေနရာတိုင္းက႑တိုင္းတြင္ အသစ္အသစ္ေသာ ဖန္တီးမႈေတြ လိုအပ္သည္။ လူေတြက အစဥ္အလာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ႐ြံမုန္းလာၾကသည္။ ႐ိုးလာၿပီ အီလာၿပီ။ အစဥ္အလာက ပုံမွန္အတိုင္းသြားေနသည္။ အလုပ္ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ေနာက္က်က်န္ေနသည္။ အတက္ေႏွးေနသည္။ လူငယ္ေတြက တိုးတက္သည့္အျမင္၊ ဆန္းသစ္သည့္ အသြင္မ်ားျဖင့္ အစဥ္အလာကို ေဖာက္ၾကည့္ခ်င္သည္။ ေက်ာ္ၾကည့္ခ်င္သည္။

စီးဆင္းလာေသာ ေရမ်ားကို ေျမာင္းေဘာင္တစ္ခုျဖင့္ ေရွ႕က ကာဆီးပိတ္ထားသည္။ ကိုယ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ အတားအဆီးကို မည္မွ်အထိ ခံႏိုင္ရည္ရွိႏိုင္မည္ ထင္သနည္း။ စီးဆင္းမႈကို ပုံမွန္အတိုင္း မစီးဆင္းေစရန္ ပိတ္ဆို႔ထားမႈေၾကာင့္ က်ဳိးေပါက္႐ုန္းကန္ ထြက္သြားလွ်င္ ပ်က္စီးမႈက ပိုမ်ားတတ္သည္။ 

E01
(Ref : Naming Synergy Blocking Attitudes, Steve Davis ၏ ေဆာင္းပါးကုိ အေျခခံပါသည္)