News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ျပန္လည္ေမြးဖြားျခင္း
20-Oct-2018ကမၻာ႔ ပညာတတ္ေလာကအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးျမတ္ဆံုးေသာ အေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီးအေၾကာင္း ေမးလိုက္လွ်င္ အားလံုးက တညီတညာတည္း “ကြန္ျဖဴးရွပ္” ဟုသာ ေျပာၾကမည္။ သူ႔ေနရာတြင္ အစားထိုးႏိုင္မည့္၊ သူ႔ေလာက္ကိုးကားစရာေကာင္းသည့္ ပညာရွင္မ်ိဳး မေပၚေပါက္ေသးဟုလည္းဆိုႏိုင္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္သာမက အာရွအထိ သူ႔ဩဇာအေတြးအေခၚကို လႊမ္းမိုးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားထဲတြင္ အာရွႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ကိုးကြယ္ရေလာက္ေအာင္ ဩဇာႀကီးမားသူဆို၍ ကြန္ျဖဴးရွပ္တစ္ဦးတည္းသာရွိခဲ့သည္ဟုဆိုရမည္။ တ႐ုတ္သည္ သူ၏ေဆာ့ဖ္ပါဝါ (soft power) ႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခက္အခဲသိပ္မရွိေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏွစ္ကာလေပါင္းမ်ားစြာ သူတို႔ဆရာႀကီး ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚမ်ားကို လႊမ္းမိုးထားႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ကြန္ျဖဴးရွပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ကမၻာပတ္ၿပီး သံတမန္နည္းက်က် စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္းထားႏိုင္သည့္ အေနအထားတြင္ ရွိေနသည္။ Confucius Institute ဆိုကာ ထူေထာင္ထားေသာ အဖြဲ႔အစည္း၊ တကၠသိုလ္၊ ေက်ာင္းေပါင္းသည္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၂၀ တြင္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္။ Confucius Institute ဆိုသည္မွာ တကၠသိုလ္အေျခစိုက္ဌာနတစ္ခုအေနႏွင့္ ရပ္တည္ေနၿပီး အထက္တန္းမ်ားတြင္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားကိုသင္ၾကားႏိုင္ေရးအတြက္ က်ယ္ျပန္႔စြာ လႈပ္ရွားေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအေနႏွင့္ ရပ္တည္ေနသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္ဆိုသည္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထုတ္ကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုလို ျဖစ္လာေစရန္ တ႐ုတ္တို႔ ႀကိတ္ၿပီး ႀကိဳးစားေနၾကသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကြန္ျဖဴးရွပ္ေနရာတြင္ ေမာ္စီတံုးကို အစားထိုးရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ဖူးသည္။ ေမာ္၏ ပံုရိပ္ကလည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္အတန္ၾကာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ေက်ာင္းမ်ား၌ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားကို ေက်ာင္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းသင္ၾကားလာျခင္းမွာ တ႐ုတ္တို႔အေၾကာင္းမဲ့လုပ္ေနျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ပါသည္။ 

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ႀကီးစိုးစဥ္ကာလက စာအုပ္နီေလးမ်ားကို ကိုင္ၾကရသည္။ လူတိုင္း၊ ေက်ာင္းသားတိုင္း လက္ထဲတြင္ လက္စြဲစာအုပ္မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ေလးမ်ားထဲတြင္ ေမာ္စီတံုး၏ မာ့စ္ဝါဒအေတြးအျမင္ေတြကို ထည့္သြင္းေပးထားသည္။ ထိုစာအုပ္ထဲပါ စာသားေတြကို နားလည္သည္ျဖစ္ေစ၊ နားမလည္သည္ျဖစ္ေစ အလြတ္က်က္မွတ္ ႐ြတ္ဖတ္ၾကရသည္အထိ ေခတ္တစ္ေခတ္ျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ေခတ္သစ္တြင္ ေမာ္ေပ်ာက္ၿပီး ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေနရာျပန္ရလာသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ပညာေရးေ႐ြးခ်ယ္ပြဲ၊ ဝန္ထမ္းေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမ်ားအတြက္ စာေမးပြဲစစ္ရာ၌ ကိုးကားစရာမ်ားျဖစ္ခဲ့သည္။ ယေန႔လည္း ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအျမင္မ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပန္သင္ၿပီး ကေလးေတြကို လူေတာ္လူေကာင္းေလးမ်ားျဖစ္လာေစရန္ ျပန္လည္ေမြးထုတ္ေပးမည္ဟုဆိုျခင္းမွာ သူ၏ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ အေတြးအျမင္မ်ားျဖင့္ ခိုင္မာေသာ လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေလာက္က တီအန္မင္ရင္ျပင္မွ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ႐ုပ္တုကို ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဖယ္ရွားၿပီး မၾကာမီမွာပင္ မူလေနရာကို ျပန္ေရာက္လာျခင္းကလည္း တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကားတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေပၚ ၾကည္ညိဳေလးစားတန္ဖိုးထားရေကာင္းမွန္း သိသူမ်ား ရွိေနသည္ဟု ေဖာ္ျပရာေရာက္ခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ဖယ္ရွားၿပီး ျပန္ေရာက္လာ၍မၾကာမီမွာပင္ ေမာ္စီတံုးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၾကယ္နီက ေမွးမွိန္သလိုျဖစ္သြားၿပီး ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ၾကယ္ဝါကထြန္းေတာက္လာခဲ့ရသည္။ 

ေခတ္သစ္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေပၚ အျပည့္အဝယံုၾကည္ၿပီး ဂုဏ္ယူၾကလိမ့္မည္ထင္လွ်င္လည္း မွားႏိုင္ပါသည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ၁၉၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၄ ရက္ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္မင္းဆက္ကို တ႐ုတ္ေက်ာင္းသားမ်ားက စတင္ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈက ဘုရင္စနစ္ကို သုတ္သင္ခဲ့သလိုျဖစ္ခဲ့ရသည္။ 

ထိုစဥ္က ေက်ာင္းသားေတြ ေႂကြးေၾကာ္ခဲ့သည္မွာ “ကြန္ျဖဴးရွပ္ႏွင့္သားမ်ား က်ဆံုးပါေစ” ျဖစ္သည္။ သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ကို ကြန္ျဖဴရွပ္အား ဦးထိပ္ထားၿပီး ၿဖိဳခ်ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေခါင္းေဆာင္ ေမာ္စီတံုးကိုယ္တိုင္က ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဖိႏွိပ္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားထဲတြင္ မိသားစုဆိုသည့္ သေဘာတရားကို အေလးထားေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို အရာမသြင္းျခင္းအား သူက အျပစ္တင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပညာသင္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထား႐ံုမက ေျခေသးမမ်ားအျဖစ္ စည္းေႏွာင္ခိုင္းထားသည့္ ႐ိုးရာကို ေဖာ္ေဆာင္သူအျဖစ္လည္း ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ေျခေထာက္ေသးေသးေလးေတြျဖစ္ေအာင္ စည္းခိုင္းၿပီး လူေတာထဲမတိုးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အစဥ္အလာအားနည္းခ်က္ကို ေမာ္စီတံုးက အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး တိုက္ဖ်က္ကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ကယ္တင္ရွင္ျဖစ္ေအာင္ ႀကံေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ေမာ္စီတံုးသည္ သူကြယ္လြန္ခ်ိန္ ၁၉၇၆ ခုႏွစ္အထိ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဆန္႔က်င္ေရးကို ျပင္းထန္စြာလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ္စီတံုးေခတ္ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ေမွးမွိန္ကြယ္ေပ်ာက္ခဲ့ရသည္။ 

၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတ ဟူက်င္ေတာင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေျပာခဲ့သည့္ “သဟဇာတျဖစ္မည့္ လူ႔ေဘာင္” တည္ေဆာက္ေရးဆိုေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံကို ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသဟဇာတျဖစ္သည့္ လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးသေဘာတရားကို ကြန္ျဖဴးရွပ္က ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဟူက်င္ေတာင္းေနာက္ တက္လာသည့္ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္လက္ထက္မွ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ၂၅၆၅ ျပည့္ႏွစ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပရာသို႔ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားသည္ကိုၾကည့္ၿပီး တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေပၚ သေဘာထားမ်ားေျပာင္းလဲလာၿပီဟု ယူဆရသည္။

ယခုအခါ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပြင့္လင္းစြာထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည့္ေခတ္ ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ ႐ုပ္တုကလည္း အထင္ကရေနရာတြင္ ရွိေနသည္။ ေမာ္စီတံုး၏ ႐ုပ္တုေတြကလည္း ဝင့္ႂကြားစြာ စိုက္ထူထားသည္။ သူတို႔႐ုပ္တုႏွစ္ခု အားၿပိဳင္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ လူ႔ေဘာင္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ မည္မွ်အေရးပါလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

(Ref: China's New-found Love for Confucius)