News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးသင္ၾကားခ်က္မ်ား
29-Sep-2018အာရွ၏က်ားႀကီးမ်ားျဖစ္ေစရန္ စင္ကာပူႏိုင္ငံကို ႀကံေဆာင္ေပးေသာ လီကြမ္ယုႏွင့္ မေလးရွားမွ မဟာသီယာတို႔က သူတို႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးအေနအထား ေတာင့္တင္းခိုင္မာလာျခင္းမွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ မိသားစုအေပၚထားအပ္သည့္ သြန္သင္လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္ဝန္ခံၾကပါသည္။ အေနာက္တိုင္းဒႆန ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို အထင္ႀကီးေလးစားေသာ သူတို႔က ကြန္ျဖဴးရွပ္ကို မပစ္ပယ္ျခင္းကလည္း ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ မိသားစုစိတ္ဓာတ္၊ အဆင့္ဆင့္ေလးစားတန္ဖိုးထားျခင္း၊ ႐ိုေသျခင္း၊ ဟန္ခ်က္ညီမွ် ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ ေနထိုင္ျခင္းအေပၚ အေလးထားျခင္းမ်ားမွာ တိုင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းျဖစ္သည္ကို ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ထားၾကသည္။

“ဒီမိုကေရစီအလြန္အက်ဴးေပးျခင္း” အေပၚလည္း သူတို႔ႏွစ္ဦးက ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားမွာကဲ့သို႔ ဒီမိုကေရစီဆိုကာ လြတ္လပ္မႈေပးျခင္းသည္ တိုင္းျပည္တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္းကို ပ်က္ျပားေစသည္ဟု သူတို႔က နားလည္ထားၾကသည္။ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းမႈကို အားနည္းေစသည္၊ အလြန္အက်ဴး အေႏွာင္အဖြဲ႔မရွိ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ မိသားစုႏွင့္ မိမိတို႔အသိုင္းအဝိုင္းအေပၚ ခင္တြယ္ျမတ္ႏိုးစိတ္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ ထိုသို႔ကြယ္ေပ်ာက္သြားလွ်င္ အစဥ္အလာက လက္ခံထားေသာ မိသားစုဆိုင္ရာ သေဘာထားႏွင့္ ခံယူခ်က္မ်ား ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္။ သူတို႔ေျပာသည့္ အစဥ္အလာဆိုသည္မွာ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ သြန္သင္မႈမ်ားတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ 

အေနာက္ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးသမားတိုင္းသည္ တ႐ုတ္၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းေျပာမည္ဆိုလွ်င္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားအတြင္း ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ မိသားစုဆိုင္ရာ သေဘာတရားႏွင့္ သူတို႔လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ိတ္ဆက္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားကို သတိထားရေပလိမ့္မည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားသည္ ထိုင္း၊ ဂ်ပန္၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ထြန္းကားေနေၾကာင္း သတိထားရန္လိုပါသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း သိပ္ေျပာႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ သူတို႔သည္ ေရွး႐ိုးလမ္းစဥ္အတိုင္း မိသားစုျဖင့္ စီးပြားေရးကို ထိန္းေက်ာင္းၾကသည္။ သူတို႔တြင္ ဘံုဝါဒႏွင့္ စုေပါင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္းဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ား ထြန္းကားသည္။ ထိုသေဘာတရားမ်ားက ကြန္ျမဴနစ္ေတြ ႀကီးစိုးထားသည့္ႏိုင္ငံတြင္ အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ဟုဆိုရမည္။ မည္သို႔ဆိုေစသူတို႔ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္က ခ႐ိုနီမ်ား မလႊမ္းမိုးေရး၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမရွိေရး၊ ငါ့သားငါ့မယား ေကာင္းစားေရးဝါဒမ်ား မထြန္းကားေရးတို႔ကို သူ႔နည္းသူ႔ဟန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ခဲ့သည္။ 

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဆိုသည္မွာ ေနရာတိုင္းကင္းႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္လည္း အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ား ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္တို႔၏ ရက္စက္စြာ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အျခားအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အလြန္နည္းသည္ဟုဆိုရမည္။ သူတို႔ႏိုင္ငံ သူတို႔လူမ်ိဳးစိတ္ဓာတ္က ငယ္စဥ္ကတည္းက အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေရးကို ဦးစားေပးေလ့က်င့္သင္ၾကားၾကသည္။ ေက်ာင္းေတြကလည္း သင္သည္။ ပါတီကလည္း ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည္။ ႏိုင္ငံကလည္း အေလးထားၿပီး အေရးယူေဆာင္႐ြက္သည္။ သူတို႔ လူ႔ေဘာင္ကို ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေသာ လူ႔ေဘာင္တစ္ခု ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေနျခင္းမွာ ေရွးကတည္းက စြဲၿမဲစြာလက္ခံလာခဲ့သည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ တန္ဖိုးမ်ားေၾကာင့္သာျဖစ္သည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ရွာေဖြရမည္၊ စုေဆာင္းရမည္၊ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားေသာအရာမ်ားကို အရင္းအႏွီးျပဳလုပ္ၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားေအာင္ ႀကံေဆာင္ရမည္ဆိုသည္မွာ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းအတြက္ လက္မခံႏိုင္စရာမရွိေသာ သြန္သင္မႈမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသေဘာတရားက လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းတြင္လည္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က မိမိဝင္ေငြ၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ကို စုေဆာင္းရန္သြန္သင္သည္။ ထိုသြန္သင္ခ်က္အတိုင္း သူတို႔စုေဆာင္းေလ့ရွိသျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ေခၽြတာစုေဆာင္းအား အေကာင္းဆံုးသူမ်ားအျဖစ္လည္း နာမည္ေက်ာ္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ ပညာကိုေလးစား တန္ဖိုးထားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာတတ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးကို မိဘတာဝန္၊ တိုင္းျပည္တာဝန္တစ္ခုအေနႏွင့္ ခ်မွတ္သည္။ ထိုသေဘာတရားကို အစဥ္အလာအတိုင္း လက္ခံလာၾကသျဖင့္ မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားကို ပညာေတြသင္ေပးၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ေရာက္လာသည့္ တ႐ုတ္ေလးမ်ားသည္ ပညာတတ္အမ်ားစုျဖစ္ေနသည္ကိုလည္း ထူးျခားစြာေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိလည္း မသင္မေနရပညာေရးစနစ္ႏွင့္ မဝင္မေနရစစ္သင္တန္း သေဘာတရားမ်ားကို ခ်မွတ္ထားေသာ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ စမတ္က်ေသာ လူငယ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ပညာတတ္ေသာ၊ စည္းကမ္းစနစ္က်နၿပီး ပံုစံဝင္ေနေသာ သူမ်ားျဖင့္သာ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟုဆိုကာ ေဖာ္ေဆာင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတိုင္း တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေနသည္မွာ အထင္အရွားျဖစ္သည္။

မိသားစုသေဘာတရားကိုအေျခခံၿပီး အသိုင္းအဝိုင္းကိုခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမွာ ေကာင္းသည္လည္းရွိသလို၊ ဆိုးသည္လည္းရွိပါသည္။ မိသားစုႀကီးပြားတိုးတက္ေရးကို အေျခခံလြန္းသည့္ စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခုသည္ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ စီးပြားေရးအသြင္ကိုလည္း ေဆာင္သြားတတ္ပါသည္။ အထက္ကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ျခင္းကလည္း အထက္က လမ္းမၫႊန္လွ်င္၊ အမိန္႔မခ်လွ်င္ ဘာတစ္ခုမွ ေဖာ္ေဆာင္၍မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ျဖစ္သြားႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို သတိထားသင့္ပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားလြန္းေသာအခါ ေကာင္းသည္ရွိသလို အဆိုးဘက္ကိုဦးတည္ေနခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သတိထားသင့္ပါသည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ တန္ဖိုးထားမႈဆိုင္ရာ သေဘာတရားမ်ားသည္ အေကာင္းႏွင့္အဆိုး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ဒြန္တြဲေနသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ သေဘာထားသည္ လြတ္လပ္သည္ဆိုေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကို အတင္းအဓမၼ သူတို႔ထဲကို ဆြဲသြင္းေနသည့္ သေဘာမ်ိဳးမေဆာင္ေအာင္ သတိထားေနတတ္ၾကသည္။ သူတို႔က ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို ေျပာခ်င္ေျပာေနမည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္ အဓိကလိုခ်င္သည္က သေဘာတူစာခ်ဳပ္သာျဖစ္သည္။ သူတို႔လိုခ်င္သည္ကို မရရေအာင္ စာခ်ဳပ္ေတြႏွင့္ တုပ္ေႏွာင္တတ္ျခင္းကလည္း တ႐ုတ္ဝါဒတစ္ခုဟုဆိုႏိုင္သည္။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္ တ႐ုတ္တို႔၏ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားကို သတိထားရမည့္အခ်က္မ်ားမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔က သူတို႔လိုခ်င္သည့္အေနအထားမေရာက္မခ်င္း ေမွ်ာထားၿပီးေပါင္းသည္။ သူတို႔က ဆက္ဆံသည့္ အျခားတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ စိတ္ရွည္သည္းခံရမည္ဆိုသည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ သေဘာတရားအတိုင္း က်င့္သံုးေနျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေရရွည္အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ႀကိဳးရွည္ရွည္ႏွင့္ လွန္ထားတတ္သည္ကလည္း  ေရွးအစဥ္အလာ ဗ်ဴဟာပင္ျဖစ္သည္။