News

POST TYPE

TIP

ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အရေးနိမ့်နေသော အမုန်းစကားတိုက်ပွဲ
21-Aug-2018


မှနမှာနိုငငှံတှငှ ဖေ့ဈဘှတခှလှူမှုကှနရှကပှေါှ ပှံ့နှံ့နသေော အမုနှးစကားမှား ထိနှးခှုပရှေးတှငှ ဖေ့ဈဘှတခှကှုမပှဏီကိုယတှိုငှ ရုနှးကနနှရပှေီး နိုငငှံတှငှ အမှားပှညသှူအပေါှ လူမှုကှနရှကှ၏ ဩဇာလှှမှးမိုးမှု အတိုငှးအတာကိုပါ ထည့တှှကလှှှငှ အထူးတလညှ စိုးရိမစှရာကောငှးနပသညှေေ။

ပှီးခဲ့သော ဩဂုတလှက ရခိုငပှှညနှယတှှငှး မငှိမသှကမှှုမှား ဖှဈပေါခှှိနှ၌ လူမှုကှနရှကပှေါတှှငှ ဘငှဂှါလီမုနှးတီးရေး အမုနှးစကားမှား ပှံ့နှံ့မှုက တငှးမာမှုကို မီးထိုးပေးခဲ့ရာ အမရေိကနနှညှးပညာ ကုမပှဏီကှီး ဖေ့ဈဘှတခှသှညှ ယငှးသို့သော ပို့ဈမှားကို စောင့ကှှည့ပှှီး ပိတပှငရှေးအားထုတမှှုမှား လုပဆှောငခှဲ့သညှ။

“၂၀၁၈ ဒုတိယသုံးလပတမှှာ ကှှနတှောတှို့ အနနေဲ့ မှနမှာနိုငငှံမှာ အမုနှးစကားပါ အကှောငှးအရာ ၅၂ ရာခိုငနှှုနှးကို တငကှှိုဖောထှုတနှိုငခှဲ့ပါတယှ” ဟု ဖေ့ဈဘှတခှကှုမပှဏီက ထုတပှှနခှဲ့ပှီး ၂၀၁၇ နောကဆှုံးသုံးလပတတှှငှ ၁၃ ရာခိုငနှှုနှးသာ ဖောထှုတနှိုငခှဲ့ခှငှးနှင့ယှှဉလှှှငှ သိသိသာသာ တိုးတကလှာခှငှးဖှဈသညှ။

သို့သောလှညှး လူမှုကှနရှကပှေါမှှ အမုနှးစကားမှားက လှော့ကမှသှားခဲ့။ အမှိုးသားရေး အစှနှးရောကဖှေ့ဈဘှတခှပှေ့ခှမှှားတှငှ မီးလောငရှာလပငေ့ပှေးနိုငသှော ပို့ဈအမှားအပှားရှိနဆေဲဖှဈသညဟှု Nikkei Aisan Review တှငှ ဖောပှှထားသညှ။

“မှနမှာနိုငငှံမှ လူမှိုးရေးအကှမှးဖကမှှုမှားမှာ ကှောကမှကဖှှယဖှှဈပှီး ဖေ့ဈဘှတခှပှေါမှှ သတငှးမှားနှင့ှ အမုနှးစကားမှား ဟန့တှားရေးတှငှ မိမိတို့ဘကကှ နှေးကှေးလှနှးခဲ့သညှ” ဟု ပှီးခဲ့သည့ှ ဗုဒဓှဟူးနေ့က ထုတပှှနသှော ဖေ့ဈဘှတခှ၏ ကှညောခကှတှှငှ ဖောပှှထားသညှ။ ဖေ့ဈဘှတခှကှို လူအမှား အကှောငှးအရာမှိုးစုံ မှှဝရနှေ တံခါးဖှင့ပှေး ထားသော စငမှှင့တှဈရပအှဖှဈ ရညရှှယဖှနတှီးထားခှငှးမှာ အကှောငှးပှခကှတှဈရပဖှှဈသညှ။ ဆူပူအုံကှှမှုမှားသို့မဟုတှ အခှားသူမှားကို ထိခိုကစှနေိုငသှည့ှ အမုနှးစကားမှားက ထိနှးမနိုငသှိမှးမရဖှဈနသညှေ။ သို့သောလှညှး ဘယစှာသားက စညှးကှောဘှောငကှှောသှညဆှိုခှငှးကို ဆုံးဖှတရှသညကှ ခကခှဲနသညှေ။ ပရိုဂရမှးမငှးဖှင့ှ ထိုကိဈစကို ကိုငတှှယဆှောငရှှကခှှငှးကှောင့ှ ပိုရှုပထှှေးသှားစသညှေ။ 

ထို့ပှငှ ဘာသာစကား အတားအဆီးက ရှိနရော အငှဂှလိပဘှာသာဖှင့ှ ရေးသားထားခှငှးမဟုတသှည့ှ အမုနှးစကားမှားကို စိစဈဖောထှုတရှနပှို အခှိနယှူရသညှ။ ဖေ့ဈဘှတခှကှတော့ ပှညတှှငှးဘာသာစကား (မှနမှာစကား) ပှောဆိုသုံးစှဲနိုငသှူမှား ပိုမိုခန့ထှားသှားမညဖှှဈပှီး ပှငပှအဖှဲ့အစညှးမှားနှင့ပှါ ပူးပေါငှးဆောငရှှကသှှားမညဟှု ကှညောထားသညှ။ 

အသိဉာဏတှုနညှးပညာသညှ ပှူနာဖှဈစနေိုငသှော ပို့ဈမှားကို တဖှညှးဖှညှးနှင့ှ အမိဖမှးနိုငသှှားမညဟှု ကုမပှဏီက ခန့မှှနှးထားသညှ။ သို့သောလှညှး ခိုငမှာအားကောငှးသော အစီအမံမှား ခမှှတထှားသညကှို ယခုထိမတှေ့ရသေး။

မိုဘိုငှးလဖှုနှးမှားသညှ ဈေးကှကှ၏ ၉၀ ရာခိုငနှှုနှးအထိ ပှံ့နှံ့ဝငရှောကနှိုငပှှီး မီဒီယာလုပငှနှး နယပှယဖှှံ့ဖှိုးမှုအားနညှးသော မှနမှာနိုငငှံတှငှ လူအမှားစုအတှကှ သတငှးအခကှအှလကရှငှးမှဈမှာ ဖေ့ဈဘှတခှပှငှ ဖှဈနသညှေ။

စီအီးအိုမာ့ခဇှကကှာဘာ့ဂကှတော့ ဖေ့ဈဘှတခှသှညှ နညှးပညာစီးပှားရေးလုပငှနှးသာဖှဈပှီး မီဒီယာတဈခုမဟုတဆှိုသော ရပတှညခှကှကှို ကိုငစှှဲထားသညှ။ သို့သောလှညှး ေ့ဖဈဘှတခှသှညှ လူအမှား၏ အပှုအမူအပေါှ ကှီးစှာသော ဩဇာ လှှမှးမိုးမှုရှိနခှငှေးမှာ ငှငှးမရနိုငှ။

ဖေ့ဈဘှတခှပှေါမှှာ အမုနှးစကားမှားကှောင့ှ သီရိလငှကှာနှင့ှ အိနဒှိယတှငလှညှး ပဋိပကခှမှား ဖှဈပှားခဲ့သညဟှု သုံးသပမှှုမှားရှိနပှေီး ထိုနိုငငှံမှားတှငလှညှး မှနမှာနိုငငှံနညှးတူ ခဉှှးကပပှုံဖှင့ှ ကိုငတှှယရှနှ စီစဉထှားသညှ။

ဖေ့ဈဘှတခှအှနနှငှေ့ ဖှံ့ဖှိုးဆဲ အာရှတိုကအှပါအဝငှ တဈကမဘှာလုံးဖှန့ကှှကရှောကရှှိမှုနှင့ှ လှောညှီစှာ ပိုမိုတာဝနယှူမှုရှိစှာ ပှုမူဆောငရှှကရှနှ ကှိုးစားလာခှိနတှှငှ နှဈနှဈကှောကှာလအတှငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှး၏ လုပငှနှးလညပှတမှှု အကှိုးအမှတပှမာဏ လှော့ကမှညဟှုလညှး မှှောလှင့ထှားသညှ။

ဇဝငှေးနောငဘှာသာပှနသှညှ