News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးတန္ဖိုး
21-Jul-2018တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀၀၀ ေက်ာ္ၾကာလာသည့္တိုင္ေအာင္ပင္ ေခတ္မီေနေသးေၾကာင္း သက္ေသထူႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာရွိပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအျမင္မ်ားမွာ တ႐ုတ္လူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာမ်ားျဖစ္သည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္ေျပာဆိုခဲ့သမွ်မွာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စံမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဘာသာေရးဆံုးမစာတစ္ခုအေနႏွင့္ ကိုးကြယ္လိုက္နာခဲ့ၾကသည္။ 

သူ၏ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ တ႐ုတ္တြင္သာမက ေနာက္ပိုင္း အေရွ႕အာရွသို႔ပါ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ၿပီး ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထိုင္ဝမ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပါ ကိုးကြယ္ထိုက္သူအျဖစ္သတ္မွတ္ၿပီး ေလးစားလိုက္နာလာၾကသည္မွာ အေၾကာင္းမဲ့မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြန္ျဖဴးရွပ္ဝါဒသည္ လႊမ္းမိုးအျမစ္တြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တူျဖင့္စားသံုးသည့္ ဓေလ့မ်ားထြန္းကားသကဲ့သို႔ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚကို မျဖစ္မေန ကိုးကြယ္လိုက္နာၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့တစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚသည္ ထိုႏိုင္ငံမ်ားကို စိုးမိုးအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္အတြင္း၌လည္း ကိန္းဝပ္ေနသည္ဟုဆိုရမည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚကို ကိန္းဝပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ေခါင္းေဆာင္တိုင္းသည္ တိုင္းသူျပည္သူမ်ားအတြက္ စံျပဳေလာက္သူမ်ားျဖစ္ေစရန္ ေနထိုင္ျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ပါသည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္က စီးပြားေရးကို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခ်င္လွ်င္ ျပည္သူကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ေအာင္မလုပ္ရ၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရမည္၊ ေဒသအတြင္း ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရမည္၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားျခင္းမရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမည္ စသည့္ဆံုးမသြန္သင္ခ်က္မ်ားမွာ အမွန္ေတာ့ Macroeconomic ဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ကြန္ျဖဴးရွပ္က ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ သဘာဝရင္းျမစ္မ်ား၊ လူ႔လုပ္အား အရင္းအျမစ္၊ ေငြအရင္းအျမစ္ႏွင့္ စြန္႔ဦးလုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားအရင္းအျမစ္တို႔ကို အေလးအနက္ထားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရးကို လုပ္ေဆာင္လိုသူတိုင္း ထိုရင္းျမစ္ေလးခုမရွိလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုေလးခုကို အေလးအနက္မထားလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးအျမင္တြင္ ေလးစားစရာေကာင္းသည့္ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ “အစြန္းလြတ္တရားကို က်င့္သံုးျခင္း” ျဖစ္သည္။ လူတိုင္းသည္ ဘာလုပ္လုပ္ အစြန္းမေရာက္ေအာင္လုပ္ရမည္။ အလယ္အလတ္ လမ္းစဥ္ျဖင့္ မွန္ေအာင္ေတြး၊ မွန္ေအာင္လုပ္မွ ေအာင္ျမင္မည္ဟုလည္း ဆိုပါသည္။ 

စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသည္ ႏိုင္ငံေရး၌ မည္မွ်အထိ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သနည္းဆိုျခင္းႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရးဘက္တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကသာ တိုင္းျပည္ေကာင္းေအာင္လုပ္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ေသာ၊ သိကၡာသမာဓိရွိၿပီး တည္ၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားကသာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကင္းႏိုင္ၿပီး လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈလည္းရွင္းမည္။ ထိုသူမ်ိဳးမ်ားကသာ တိုင္းျပည္ကိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္ကို ေစတနာထားၿပီး၊ လူမ်ိဳးကိုခ်စ္သည့္ အစိုးရသာ တိုင္းျပည္အေရး ပထမေနရာတြင္ထားၿပီး စီမံအုပ္ခ်ဳပ္တတ္သည္။ ဥပေဒကိုတန္ဖိုးထားသည့္အစိုးရသည္ ဥပေဒစိုးမိုးေအာင္ လုပ္သည္။ ဥပေဒအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးသည္။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမွသာ စီးပြားေရးလည္း တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္။

အလုပ္တန္ဖိုးႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ကြန္ျဖဴးရွပ္က အလုပ္ကိုႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ရမည္။ ႀကိဳးစားလုပ္ကိုင္ၿပီးရသည့္ ေငြေၾကးဥစၥာမ်ားျဖင့္ ပထမဆံုး မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရမည္။ ရွာေဖြစုေဆာင္းထားသည့္ ေငြေၾကးမ်ားကိုလည္း ေခၽြတာစုေဆာင္းရန္ အေရးႀကီးသည္။ အသံုးႏွင့္အျဖဳန္းကို ခြဲျခားသိမွတိုးတက္မည္။ လူတိုင္းကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္သာ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္သည္။ ကိုယ္က်င့္တရားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္သူသာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိသည္။ ကိုယ့္အလုပ္တြင္ စိတ္ကို ႏွစ္ျမႇဳပ္ႏိုင္သူမွ ေအာင္ျမင္သည္။ ကိုယ့္က်င့္တရား ကိုယ္တိုင္ရွိမွ ကိုယ့္အလုပ္သမားမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္။ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကို ေလးစားမွ မိမိလုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ျပႆနာကင္းသည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏အေတြးအျမင္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ စြန္႔ဦးစီးပြားေရးလုပ္ေဆာင္လိုသူမ်ားကိုလည္း ဦးစားေပးထားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ ဘာလုပ္လုပ္ စိတ္ပါလက္ပါလုပ္ဟူ၍လည္း သူက တိုက္တြန္းသည္။ ကိုယ့္မွာရွိသည့္ ရင္းျမစ္မ်ားကို အကန္႔အသတ္ႏွင့္ သံုးတတ္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေငြ၊ လူ၊ လုပ္အား စသည္တို႔ကို အထိန္းအဆႏွင့္ သံုးတတ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။ အလုပ္ကို တစ္ဦးတည္း မတတ္ႏိုင္လွ်င္ ပူးေပါင္းလုပ္ရမည္။ ဘာလုပ္လုပ္ အရႏွင့္အသံုးကို ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္မွ ေအာင္ျမင္မည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးအျမင္တြင္ အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္မွာ ကိုယ္က်င့္တရားစံသာျဖစ္သည္။ ကိုယ့္က်င့္တရားကို ဦးထိပ္တြင္ မထားႏိုင္လွ်င္ ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။

သူ႔အလိုကရွင္းပါသည္။ လူတိုင္း လူတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး သနားၾကင္နာမႈႏွင့္ ဆက္ဆံမွ ဘာလုပ္လုပ္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ရာတြင္ ေလာကဝတ္သည္ အေရးႀကီးသည္။ ေလာကဝတ္သည္ လုပ္ယူထားသည့္ ေလာကဝတ္မ်ိဳးမဟုတ္။ တစ္ဖက္သားအေပၚ ၾကင္နာသနားစိတ္ျဖင့္ သူ႔ေကာင္းမွငါေကာင္းမည္ဆိုေသာမူကို က်င့္သံုးခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ လူကို လူလိုျမင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ေစတနာက အေရးႀကီးသည္။ ေစတနာက ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။

လူလူခ်င္းဆက္ဆံရာတြင္ တရားနည္းလမ္းက်က် မွန္မွန္ကန္ျဖစ္ေရးကို ဦးစားေပးရမည္။ သူ႔ကိုယံုၾကည္မွ ကိုယ့္ကိုယံုၾကည္မည္။ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ယံုၾကည္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ လူလူခ်င္း ဆက္ဆံရာတြင္ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တည္ေဆာက္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္။

ဘာလုပ္လုပ္ တစ္ဦးေဆာင္ေသာ္မရ၊ အမ်ားေဆာင္မွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳသင့္သည္။ စည္းလံုးညီၫြတ္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ ေအာင္ျမင္သည္။ စုေပါင္းညီၫြတ္လွ်င္ စိတ္ဓာတ္အင္အားခိုင္မာၿပီး ယံုၾကည္အားေကာင္းလာသည္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ့္အဖြဲ႔ကို ယံုၾကည္မႈသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ လမ္းစျဖစ္သည္။