News

POST TYPE

TIP

ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ စီးပြားေရးအျမင္
30-Jun-2018စင္ကာပူႏိုင္ငံ၏ ထင္ရွားေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးတစ္ဦးျဖစ္သူ လီကြမ္ယုႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္မဟာသီယာသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတို႔တြင္ အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ား လႊမ္းမိုးလာမႈကို လက္ခံသလို အေရွ႕တိုင္းယဥ္ေက်းမႈမ်ားကိုလည္း မပစ္ပယ္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္အေတြးအေခၚမွ ဆင္းသက္လာေသာ “မိသားစုတန္ဖိုး” ဆိုသည့္သေဘာတရားကို လက္ကိုင္ထားၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ-မိသားစုအတြင္း ႀကီးသူကို ငယ္သူက ႐ိုေသေလးစား တန္ဖိုးထားျခင္း၊ ေလးစားျခင္း၊ ေနရာေပးျခင္း၊ ညီၫြတ္မွ်တစြာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုသည့္ ထံုးစံမ်ားကို သူတို႔ လိုက္နာၾကသလို ျပည္သူေတြကိုလည္း လိုက္နာတတ္ေစရန္ ပ်ိဳးေထာင္ေလ့က်င့္ေပးသူမ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။

အေနာက္တိုင္းအယူအဆျဖစ္သည့္ “ဒီမိုကေရစီေဖာင္းပြလြန္းျခင္း” အေပၚ သူတို႔ သိပ္သေဘာမေတြ႔ၾကေပ။ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ကို ေပးလြန္းျခင္းမွာ မိမိတို႔လူမ်ိဳး ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ သိပ္မကိုက္ညီေၾကာင္း သူတို႔က လက္ခံထားၾကသည္။ အေႏွာင္အဖြဲ႔မရွိ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးလိုက္လွ်င္ သူတို႔လက္ခံထားသည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္ သေဘာတရားျဖစ္ေသာ မိသားစုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေႏွာင္တည္းထားမႈကို ေျဖလႊတ္ေပးလိုက္သလို ျဖစ္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီကို အေနာက္စံႏွင့္ တိုင္းတာ၍မရေပ။ သူတို႔က ဘံုဝါဒဆိုသည့္စနစ္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွင္သန္ခဲ့ၾကရသူမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အုပ္ထိန္းသူဖခင္ႏွင့္အႀကီးအကဲ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္မ်ိဳးကို လက္ခံထားၾကသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈတစ္ခုေအာက္တြင္ မိသားစုအသြင္ျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရျခင္းမ်ိဳးကို သေဘာက်သူမ်ားဟု ဆိုႏိုင္သည္။

တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္တြင္ မည္သည့္ေနာက္ခံရွိၿပီး မည္မွ်ပညာတတ္သည္ဆိုေစ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏တန္ဖိုးမ်ားကို ေသြဖည္ၿပီး ဆန္႔က်င္လုပ္ေဆာင္ျခင္းမ်ိဳးကို မေတြ႔ရေပ။ သူတို႔တြင္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔သြားၿပီး ပညာသင္ခဲ့သူမ်ား၊ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူမ်ား ရွိေသာ္လည္း မိသားစုအေပၚ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးစိတ္၊ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ ခင္မင္တြယ္တာစိတ္မ်ားက ပိုၿပီးႀကီးမားၾကသည္။ ယင္းသည္ အစဥ္အဆက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ အေတြးအေခၚႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။ 

မိသားစုဆိုသည့္ သေဘာတရားသည္ တ႐ုတ္လူ႔ေဘာင္တြင္ အဆင့္တိုင္းေနရာတိုင္းတြင္ရွိသည္။ အထက္ပိုင္း မင္းစိုးရာဇာမွသည္ ေအာက္ေျခေက်ာမြဲလူတန္းစားအထိ မိသားစုအေပၚ ညႇာတာေထာက္ထားရမည္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို လိုက္နာၾကသည္။ သူတို႔၏ တိုင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္မ်ားသည္ ထိုသေဘာတရားတြင္ အေျခခံၿပီး ဆင္းသက္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘာလုပ္ခ်င္သည္ျဖစ္ေစမိသားစုကို ေထာက္ထားရမည္၊ မိမိေၾကာင့္ မိသားစုမ်က္ႏွာမပ်က္ေစရ ဆိုသည့္ခံယူခ်က္မ်ား ထားတတ္ေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က -

“ဤေလာကတြင္ အစဥ္အတိုင္း ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ တန္းစီထားရမည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္ကို ပထမေနရာတြင္ ထားရမည္၊ ဒုတိယ မိသားစုကို ေနရာေပးၿပီးမွ မိမိဘဝကို ပ်ိဳးေထာင္ရမည္။ သို႔မွသာ လူမွန္ေနရာမွန္ေရာက္ႏိုင္မည္”ဟု ဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း တ႐ုတ္တို႔က ႏိုင္ငံေတာ္၊ မိသားစုႏွင့္ မိမိဆိုသည္ကို အဆင့္ခြဲကာ လုပ္ေဆာင္ၾကေၾကာင္းလည္းေတြ႔ရသည္။ ကြန္ျဖဴးရွပ္က -

“ႏိုင္ငံေတာ္၏အင္အားသည္ မိသားစု၏ ဂုဏ္သိကၡာက ဆင္းသက္လာသည္” ဟုဆိုထားသည္။ မိသားစု သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုတြင္ ဂုဏ္သိကၡာကို စတင္ထူေထာင္လာမွ ႏိုင္ငံေတာ္လည္း ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး ခိုင္မာသည့္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစႏိုင္ေၾကာင္း ကြန္ျဖဴးရွပ္ကေျပာခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံလိုသူတိုင္း သို႔မဟုတ္ တ႐ုတ္စီးပြားေရးကို ယွဥ္လိုသူတိုင္းသည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ တ႐ုတ္ယဥ္ေက်းမႈအေပၚ လႊမ္းမိုးေနမႈမ်ားအား ေလ့လာသံုးသပ္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္ လိုသည္။ သူတို႔သည္ ကြန္ျဖဴးရွပ္၏ လမ္းစဥ္ကို လိုက္နာေနမွန္းသိပါမွ၊ ကြန္ျဖဴးရွပ္က ဘာေတြဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိထားပါမွ သူတို႔ ဘာဆက္လုပ္ႏိုင္သည္ဆိုျခင္းကို အကဲခတ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

“ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္လြန္းသူသည္ မုန္းတီးမႈမ်ား တိုးပြားေစလိမ့္မည္” ဆိုသည့္ ကြန္ျဖဴးရွပ္သေဘာတရားကိုလည္း တ႐ုတ္တို႔ လိုက္နာခဲ့သည္။ သူတို႔အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံရာ၌ ကိုယ္က်ိဳးခ်ည္းသက္သက္ေပၚတြင္ၾကည့္ကာ အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆာင္ခဲသည္။ သူတို႔လိုခ်င္ ျဖစ္ခ်င္သည့္ ကိစၥမ်ားကို သူတို႔ဘက္သို႔ မပါပါလာေစရန္ မိတ္ေဆြသေဘာႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးမွ ရယူသြားေလ့ရွိသည္။ သူတို႔၏ ဗ်ဴဟာမွာ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည္။ ႐ိုးသားေၾကာင္းျပသည္။ မည္မွ်ကိုယ့္မိတ္ေဆြအေပၚတြင္ သစၥာရွိေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္သည္။ ဤသေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတို႔ကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသည္ခ်ည္းျဖစ္သည္။

ကြန္ျဖဴးရွပ္စတိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုကို ထူေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္တို႔သည္ အခ်င္းခ်င္းလည္း ကြန္ရက္ႀကီးတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ၿပီး ေငြအား၊ လူအား၊ အႀကံဉာဏ္အားမ်ားကို ေတာင့္တင္းေအာင္ တည္ေဆာက္ၾကသလို ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ဆက္သြယ္ရာတြင္လည္း သူတို႔အေပၚ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ကြန္ရက္ကိုထူေထာင္တတ္ၾကသည္။ ယံုၾကည္မႈကြန္ရက္ကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ သူတို႔သည္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ေပၚေပါက္လာမည့္ သေဘာတရားေတြကို မသံုး။ ျဖတ္လမ္း မလိုက္။ ေရရွည္ကြန္ရက္တစ္ခု ထူေထာင္ထားၿပီး ေရရွည္ခိုင္ၿမဲသည့္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ျဖစ္ေရးကို အေလးေပးသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကြန္ျဖဴးရွပ္က နည္းလမ္းေပးထားသည္။ 

“ကိုယ့္မိသားစုကို မသင္ႏိုင္ဘဲ အျခားသူမ်ားကို သင္ၾကားႏိုင္မည္မဟုတ္” ဆိုသည့္စကားကို ကြန္ျဖဴးရွပ္ လမ္းၫႊန္ခ်က္တြင္ေတြ႔ရသည္။ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအတြင္း ခိုင္မာသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုကို မတည္ေဆာက္ဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးတြဲလုပ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္။ ကိုယ္မတတ္ဘဲ သူမ်ားကိုမသင္ႏိုင္ဆိုသည့္ သေဘာတရားမ်ားကို တ႐ုတ္တို႔က ေနာေက်ၿပီးသားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို နားမလည္ဘဲ သူတို႔ႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ရန္ဆိုသည္မွာ မျဖစ္ႏိုင္ဟုဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။