News

POST TYPE

TIP

အေမရိကန္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ
03-Mar-2018လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္ဝန္းက်င္ကေတာ့ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အေမရိကန္ေက်ာင္းသားဗီဇာရဖို႔ဆိုလွ်င္ နည္းနည္းမ်က္ခံုးလႈပ္ရသည္။ ဗီဇာရရွိမႈကလည္း သံုးခြက္တစ္ခြက္တင္သာ။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစနစ္ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ တင္းက်ပ္ခံရမႈအပိုင္းတြင္ ပါကစၥတန္ၿပီးလွ်င္ ဒုတိယႏိုင္ငံမ်ားစာရင္း၌ ျမန္မာပါသည္ဟုဆိုႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ . . .

ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပညာသင္သြားသူ ျမန္မာေက်ာင္းသား ရာႏွင့္ခ်ီရွိေနၿပီ။ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္တကၠသိုလ္မ်ားလည္း ေရအိုးႏွင့္ေရမႈတ္ပင္ ျဖစ္ေနပါသည္။ 

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ေက်ာင္းတက္မည့္သူမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ F 1 ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ သတိျပဳစရာမ်ားရွိပါသည္။

ေက်ာင္းသြားတက္ရန္ F 1 ဗီဇာေလွ်ာက္ရာတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ပညာသင္သြားၿပီး ျပန္လာရန္ေသခ်ာသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုသာ သံ႐ံုးအေနႏွင့္ ခြင့္ျပဳလိုသည္။ 

သို႔မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္းသြားတက္မည္ဆိုကာ အလုပ္လုပ္သြားလွ်င္၊ အၿပီးေနထိုင္သြားလွ်င္ ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈကို သံ႐ံုးက တင္းက်ပ္လာႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားဗီဇာျဖင့္ ပညာသင္သြားသည့္အခါ အေမရိကန္တြင္ အျပင္အလုပ္ကို လုပ္ခြင့္မရွိပါ။ တကၠသိုလ္ (ေက်ာင္းတြင္း) On-Compus ၌သာ ေက်ာင္းၫႊန္ၾကားမႈေအာက္မွာပဲ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရသည္။

အခ်ိန္ပိုင္းအလုပ္လုပ္လိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ ၂၀၊ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုလွ်င္ နာရီ ၄၀ အခ်ိန္ျပည့္အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ျပည့္စံုမွန္ကန္သည့္အျပင္ ပညာသင္ယူရန္သာ သြားေရာက္သည္၊ ျပန္လာၿပီးလွ်င္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အလုပ္လုပ္ကိုင္မည္ကို အင္တာဗ်ဴးတြင္ ျပတ္ျပတ္သားသားေျဖခဲ့လွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရန္ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။

I - 20 Form သို႔မဟုတ္ ဝင္ခြင့္ေခၚစာ

မိမိတက္လိုသည့္ အေမရိကန္အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုသို႔ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရမည္။ တကၠသိုလ္က လက္ခံလွ်င္ ဝင္ခြင့္ေခၚစာ (I - 20 Form) ကို ေလွ်ာက္ထားသူထံ ျပန္ပို႔ေပးသည္။

မ်ားေသာအားျဖင့္ ေခၚစာကို ေက်ာင္းမဖြင့္မီ တစ္လခန္႔သာႀကိဳ၍ ပို႔ေပးေလ့ရွိသည္။ ဥပမာ - မိမိတက္မည့္အတန္းက ဩဂုတ္လဆန္းဖြင့္မည္ဆိုလွ်င္ ဝင္ခြင့္ေခၚစာကို ဇြန္လကုန္ သို႔မဟုတ္ ဇူလိုင္လဆန္း ပို႔ေပးေလ့ရွိသည္။

ဝင္ခြင့္ေခၚစာတြင္ SEVIS ID ေခၚ တကၠသိုလ္မွတ္ပံုတင္အမွတ္ပါ (ဂဏန္းအကၡရာ ၉ လံုးပါေလ့ရွိ) ရွိသည္။

ထိုစာတြင္ ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္၏ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာသင္ယူေရးအစီအစဥ္၊ တစ္ႏွစ္ကုန္က်စရိတ္၊ တကၠသိုလ္တာဝန္ရွိသူ၏ လက္မွတ္တို႔လည္းပါသည္။ ေခၚစာရလွ်င္ ရသည့္ေန႔စြဲ၊ လက္မွတ္ထိုးထားရမည္။

ဝင္ခြင့္ေခၚစာ (I - 20 Form) ရလွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာအတြက္ တံခါးေခါက္ႏိုင္ပါၿပီ။

Ds - 160 Form ေလွ်ာက္ျခင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေတာင္းျခင္း

ေခၚစာရၿပီးလွ်င္ DS - 160 Form ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ျဖည့္ရပါမည္။ ယင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္၊ တကၠသိုလ္၊ အထူးျပဳဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ စသည့္ေမးခြန္းမ်ား ျဖည့္စြက္ေျဖဆိုေပးရမည္။ ထိုသို႔ျဖည့္ရာတြင္ မွန္မွန္ကန္ကန္ေျဖရန္ အေရးႀကီးသည္။

ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ လိမ္ညာလိုသည့္ သေဘာမပါေသာ္လည္း လိမ္ညာသည္ဟုယူဆရေသာ၊ သံသယျဖစ္ေစေသာ၊ သေဘာသက္ေရာက္ေသာ အမွားမ်ားျဖစ္လာပါက ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရာသက္ပန္ပိတ္ထားခံရႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ေစ မမွားရန္ႏွင့္ ႐ိုးသားရန္ အေရးႀကီးျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ SEVIS fee အတြက္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၀၀ ကို အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေပးရပါမည္။ ျဖည့္ၿပီးေသာ DS - 160 Form ႏွင့္ ေငြသြင္းေျပစာ (SEVIS fee receipt) တို႔ကို အနည္းဆံုး ႏွစ္႐ြက္စီ ပရင့္ (Print) ထုတ္ထားသင့္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္ၿပီး အင္တာဗ်ဴးရက္ကို အြန္လိုင္းမွ ႀကိဳေ႐ြးခ်ယ္ရမည္။ ထို႔ေနာက္ အင္တာဗ်ဴးရက္မတိုင္မီ သီတင္းတစ္ပတ္ႀကိဳ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံ႐ံုးသို႔ စာအိတ္ပို႔ထားရမည္။

ထိုစာအိတ္တြင္ ဝင္ခြင့္ေခၚစာ (I - 20 Form)၊ DS- 160 Confirmation Sheet, ေငြသြင္းေျပစာ (SEVIS fee receipt)၊ ပတ္စ္ပို႔ပံု (ႏွစ္လက္မ ပတ္လည္၊ ေနာက္ခံအျဖဴ၊ မ်က္မွန္တပ္မထားရ) ႏွင့္ ပတ္စ္ပို႔တို႔ကို ထည့္ေပးရမည္။ 

ထို႔ျပင္ ဝင္ခြင့္ေခၚစာတြင္ပါသည့္ တစ္ႏွစ္စာေက်ာင္းစရိတ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ မိဘက အကုန္ခံလွ်င္ ထိုေငြေၾကးအမွန္တကယ္ရွိေၾကာင္း ဘဏ္စာအုပ္ႏွင့္ တြဲ၍တင္ျပရမည္။

မိဘမဟုတ္ေသာ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးဦးက ေထာက္ပံ့လွ်င္ ထပ္ေဆာင္းေလွ်ာက္လႊာတစ္ခု (Sponsor Commitment) ကိုလည္း ျဖည့္ရပါလိမ့္မည္။ ဘာေၾကာင့္ေထာက္ပံ့သည္၊ တစ္ႏွစ္မည္မွ်ေထာက္ပံ့မည္ကို ေျဖၾကားရၿပီး I - 20 Form တြင္ပါသည့္ တစ္ႏွစ္စာ ေက်ာင္းစရိတ္ျပႏိုင္လွ်င္ ရၿပီျဖစ္သည္။

အခ်က္အလက္မွန္လွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေသခ်ာသေလာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

အင္တာဗ်ဴးသြားသည့္အခါ အထက္ပါစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအျပင္ လိုရမည္ရ အခြန္ေျပစာ၊ ပညာေရးမွတ္တမ္း၊ TOEFL PBT 520 အနည္းဆံုးရရွိထားသည္ကို သက္ေသခံသည့္စာတမ္းမ်ားလည္း ယူသြားသင့္သည္။ 

အင္တာဗ်ဴးသြားေျဖရာတြင္ အင္တာဗ်ဴးေၾကး ေဒၚလာ ၁၆၀ သံ႐ံုးကို ေပးသြင္းရပါမည္။ ေငြသြင္းေျပစာကိုယူၿပီး အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုရပါေတာ့မည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးကို နံနက္ခင္းပိုင္းလုပ္ေလ့ရွိသည္။

အင္တာဗ်ဴးရာတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ ဘာေၾကာင့္သြားသည္၊ ဘာပညာရပ္သင္ယူမည္ကို ေမးေလ့ရွိသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ပညာသင္ရန္သာ သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ျပန္ေျဖသင့္သည္။ 

အျခားေသာ မလိုအပ္ေသးသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အဓိပၸာယ္ႏွစ္ခြျဖစ္ေစမည့္၊ သံသယျဖစ္ေစမည့္ အေျဖမ်ားမေပးမိရန္ သတိျပဳသင့္သည္။

အင္တာဗ်ဴးၿပီးလွ်င္ ဗီဇာ ရ၊ မရ တစ္ခါတည္း အေျဖေပးေလ့ရွိသည္။ ရလွ်င္ပတ္စ္ပို႔မွလြဲ၍ က်န္စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား သံ႐ံုးကျပန္ေပးလိုက္သည္။ ဗီဇာႏွင့္ပတ္စ္ပို႔ ဘယ္ရက္ျပန္လာယူရမည္ကို အေၾကာင္းၾကားသည္။

ျငင္းပယ္ခံရလွ်င္ က်န္စာ႐ြက္မ်ားႏွင့္အတူ ပတ္စ္ပို႔ကိုပါ တစ္ခါတည္းျပန္ေပးလိုက္ၿပီး ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ေလ့ရွိသည္။ 

ျငင္းပယ္ခံရေၾကာင္း တစ္ခါတည္းအသိမေပးလိုက္ဘဲ ပတ္စ္ပို႔ကိုသာျပန္ေပးလွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ရႏိုင္ေျခရွိေနပါေသးသည္။

အခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္စြာျဖည့္ခဲ့လွ်င္၊ အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေက်ာင္းတက္ရန္သာ ေသေသခ်ာခ်ာေျဖလွ်င္ ေက်ာင္းသားဗီဇာရရန္ ေသခ်ာသေလာက္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ 

ေက်ာင္းသားဗီဇာထုတ္ေပးရန္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေက်ာင္းဝင္ခြင့္ေခၚစာ (I - 20 Form) ပါ အခ်က္မ်ား၊ DS - 160 Form ပါ မိမိျဖည့္စြက္ထားသည့္အခ်က္မ်ား၊ ပတ္စ္ပို႔ပါအခ်က္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးေလ့ရွိသည္။

ေက်ာင္းသားဗီဇာရၿပီး - သတိျပဳစရာ

ဗီဇာရၿပီးလွ်င္ မိမိတက္မည့္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ထက္ ၃၀ ရက္ထက္ပို၍ ႀကိဳမသြားရပါ။ 

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး ေက်ာင္းတက္ရန္ ရက္ ၃၀ ေစာလာလွ်င္ လံုေလာက္ၿပီဟု သူတို႔က သေဘာထားရွိဟန္တူသည္။ အကယ္၍ ၃၀ ရက္ထက္ေက်ာ္ၿပီး ဥပမာ - ရက္ ၄၀ ႀကိဳသြားလွ်င္ ပိုေနသည့္ ၁၀ ရက္ အတြက္ အလည္အပတ္ဗီဇာ လုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုအခါ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ၾကာၿပီး ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနပါမည္။ ဗီဇာႏွစ္မ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ အေမရိကန္သို႔အေရာက္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး၏ သံသယစစ္ေဆးခံရၿပီး စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္စရာမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆက္တြဲမလိုလားအပ္သည့္ ကိစၥမ်ား ပါလာတတ္သည္။

အဓိကအေရးႀကီးသည္မွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုသို႔သြားေရာက္ပညာသင္ယူလွ်င္ မူလရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ပညာသင္ယူေရးကိုသာ အာ႐ံုစိုက္သင့္သည္။ 

ေက်ာင္းသားဗီဇာကို အျခားတစ္ခုခုအတြက္ အသံုးခ်လွ်င္ ျမန္မာျပည္တြင္ က်န္ေနေသးသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈ ပိုတင္းက်ပ္လာႏိုင္သည္။

က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ယံုၾကည္မႈေလ်ာ့က်ၿပီး ထိခိုက္ေစပါလိမ့္မည္။

(ေက်ာင္းသားဗီဇာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို Connect University တည္ေထာင္သူ ဦးေအာင္ဖုန္းျမင့္ႏွင့္ ယင္းတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားဗီဇာအေၾကာင္း အေတြ႔အႀကံဳရွိသူႏွစ္ဦးက ကူညီေျဖဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။)

ေနဇာေက်ာ္