News

POST TYPE

TIP

Personal Statement ရေးသားခြင်းအတွက် အကြံပြုချက်
23-Dec-2017

နိုငငှံတကာ တကကှသိုလဝှငခှှင့နှှင့ှ ပညာသငဆှု လှှောကထှားသည့အှခါ CV, Essay, Personal Statement မှား မလှဲမသှေ ရေးရလေ့ရှိသညှ။ ရိုးစငှးသညဆှိုသောလှညှး ကိုးရိုးကားရားနိုငသှည့အှရာမှား ဖှဈတတပှါသညှ။  Personal Statement ရေးသားခှငှးသညှ တကကှသိုလဝှငခှှင့ှ၊ ပညာသငဆှုရရှိရနှ အရေးကှီးဆုံးအပိုငှးတဈခုအဖှဈ ပါဝငပှါသညှ။

ဥပမာ - ဖူးလဘှရိုကပှညာသငဆှုမှားအနကမှှ Teaching Excellence and Achievement Program လှှောကလှှှာ နံပါတစှဉှ ၂၇ တှငှ Statement of Purpose ခေါငှးစဉဖှှင့ှ ပုံကှမှး (Outline) မှား ပေးကာ ရေးသားစပေါသညှ။ လှှောကလှှှာတှငှ အရေးကှီးဆုံးဖှဈကှောငှးကိုလညှး သတိပေး ရေးသားထားပါသညှ။

Personal Statement ရေးသားခှငှးကို လပေါသှရမဟေုတဘှဲ အလုပှ၏ အစိတအှပိုငှးကဲ့သို့ အခှိနပှေး၊ အာရုံစိုကသှင့ပှါသညှ။ မူကှမှးကို ဆရာမှား၊ မိသားစုဝငမှှား စဈဆေးနိုငစှရနှေ ဖတရှှုစသငေ့သှညှ။ သဒဒှါ၊ စာလုံးပေါငှးသတပှုံ၊ ပုဒဖှှတပှုဒရှပမှှား မှနကှနကှှနပသှညအှထေိ မူကှမှးကို စဈဆေးသင့သှညှ။ ငှီးငှေ့စရာကောငှးသော အသုံးမှားသည့ှ စကားစုမှား ရှောငသှင့သှညှ။ 

ဘှဲ့ကှိုတနှးတကမှည့သှူမှား၊ ပညာသငဆှုလှှောကထှားလိုသူမှားအတှကှ အခှခေံကသှည့ှ ယခုအကှံပှုခကှမှှားမှ ပိုကောငှးသော စိတကှူးကှံဆမှုမှား ရှာနိုငရှနှ ရညရှှယပှါသညှ။ ထို့ကှောင့ှ ဘီဘီစီသတငှးထောကှ Judith Burns ရေးသားသည့ှ “University Admissions: The art of the personal statement” ကို ဆီလှောအှောငှ ကိုးကားဖောပှှခှငှး ဖှဈပါသညှ။ 

-Personal Statement သညှ သင့အှနနှငှေ့ တကကှသိုလပှညာရေးကို အမှနတှကယှ အလေးအနကထှားသည့အှကှောငှး ဝငခှှင့ကှှီးကှပသှူမှားကို ပှသခှင့ရှသည့ှ အခှင့အှလမှးတဈခု ဖှဈပါသညှ။ တကကှသိုလပှညာသငယှူရနှ အသင့ရှှိကှောငှး ပှသရနလှညှး လိုအပပှါသညှ။ ထို့ထကမှကဘဲ ဖိအားနှင့ှ ကတိကဝတမှှားကို နားလညသှဘောပေါကကှှောငှး ဖောပှှသင့ပှါသညှ။ 

- ဝငခှှင့လှိုအပခှကှမှှားကို နားလညသှဘောပေါကရှုံသာမကဘဲ တကကှသိုလှ ပညာရညအှဆင့အှတှကှ လိုအပသှည့လှေ့လာမှုနှင့ှ စေ့စပညှှိနှိုငှးဆှေးနှေးမှုမှား ရှိသည့အှတှကှ ပညာရပှ၊ ဘာသာရပနှယပှယအှတှကှ သငသှညှ အမှနတှကယှ ရှေးခယှသှင့သှူတဈဦးဖှဈကှောငှး ပီပီပှငပှှငှ သရုပဖှောသှင့ပှါသညှ။ 

- လကရှှိ သငရှှေးခယှလှှှောကထှားသည့ှ ဘာသာရပှ၊ ပညာရပနှယပှယနှှင့ဆှကစှပသှည့ှ ပှငပှမှ စိတဝှငစှားဖှယရှာ အတှေးအခေါှ၊ စိတကှူးမှားကို ပှသရနလှညှး အရေးကှီးပါသညှ။ မိမိရှေးခယှလှှှောကထှားသည့ှ ပညာရပှ၊ ဘာသာရပနှယပှယနှှင့ဆှကစှပသှည့ှ အခကှေးငှရသညှေ့ အလုပဖှှဈစေ၊ အခကှေးငှမရသညှေ့ အလုပဖှှဈစေ၊ စတနော့ဝနထှမှးဖှဈစေ၊ အသကမှှေးဝမှးကှောငှးဆိုငရှာ သငတှနှးမှားမှ သငယှူရရှိခဲ့သည့ှ အကှောငှးအရာမှားကိုလညှး ဖောပှှသင့သှညှ။

- လှှောကထှားသည့ှ ဘာသာရပှ၊ ပညာရပနှယပှယသှညှ သင့အှတှကှ ဘာကှောင့ှ အသင့တှောဆှုံးဖှဈသညှ၊ လှှောကထှားသဖှင့ှ ရှိခဲ့သည့ှ အခကအှခဲမှားကိုလညှး ရှငှးပှပေးသင့သှညှ။ ထို့ပှငှ သငသှညှ ကိုယစှှမှးကိုယစှနှင့ှ လုပနှိုငသှူ၊ ပူးပေါငှးဆောငရှှကှ လုပကှိုငနှိုငသှူ၊ ပှူနာဖှရှငှေးမှုနှင့ှ တာဝနယှူမှုအတှကှ ဥပမာတဈခုခုဖောပှှသင့သှညှ။ 

-  တကကှသိုလပှညာသငယှူခှငှးသညှ လှတလှပစှှာ စဉှးစားတှေးခေါမှှု၊ ခှဲခှမှးစိတဖှှာ တှေးခေါမှှု ဖှဈသညှ။ ထို့ကှောင့ှ ယခငကှ သင့အှနနှငှေ့ သငယှူလေ့လာခဲ့ဖူးသည့ှ ဘာသာရပှ၊ ပညာရပအှကှောငှး မညသှို့ ဝဖနပှေိုငှးခှားစဉှးစားသညကှို ဖောပှှနိုငလှှှငှ အထငကှှီးလောကသှူဖှဈပါလိမ့မှညှ။

-  တကကှသိုလပှညာရေးသညှ သင့ဘှဝရညမှှနှးခကှှ၊ အနာဂတအှစီအစဉအှတှကှ နောကထှပခှှတဈလှမှေးဖှဈရနှ မညသှို့ကူညီနိုငသှညကှိုက သခှောပေါကပှါသင့သှညှ။ ထို့ပှငှ သငှ၏ ပငကှိုစရိုကလှကခှဏာကို ပှသရနှ အခှားနညှးလမှးမှားကိုလညှး စဉှးစားကှံဆသင့သှညှ။


  • VIA