News

POST TYPE

TIP

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ
14-Oct-2017


ေခါင္းေဆာင္မႈ (Leadership) ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ (Management) ဆိုသည္မတူပါ။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရၿပီး လူတစ္ဦး၏အျမင္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးတို႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ထားသည္။ အႏုပညာဆန္သည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဆိုသည္မွာ စိတ္ျဖင့္ တြက္ဆလုပ္ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ လိုခ်င္မွလိုမည္။ သို႔ေသာ္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဖီးမာရွယ္ေလာ့ဒ္ဆလင္းမ္ (ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) က ေျပာၾကားခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွာ ေျမျဖဴႏွင့္ ဒိန္ခဲ (Chalk and Cheese) ဟူ၍ သ႐ုပ္ခြဲျပသည္မွာ အရွင္းဆံုးျဖစ္သည္။ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာင္းတိုင္း ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာႏိုင္သလို၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတိုင္းလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု မဆိုႏိုင္ေပ။ သူ႔က႑ႏွင့္သူ ရွိေနႏိုင္သည္ကို သတိျပဳရန္ လိုပါသည္။  ေခါင္းေဆာင္သူသည္ သူ ဘာလုပ္ခဲ့သည္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပႏိုင္ခ်င္မွ ျပႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနသူကေတာ့ သူ ဘာလုပ္ထားေၾကာင္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ေကာင္းေကာင္း ျပႏိုင္သည္။ လုပ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းႏွစ္ခုမွာ အသြင္ မတူေၾကာင္း ေျပာလိုရင္းျဖစ္သည္။

ဝါရန္ ဘန္းနစ္ဆိုသူက (Managers do things right, leaders do the right things) ဟုခြဲျခားေျပာခဲ့သည့္ စကားမွာလည္း အရွင္းလင္းဆံုး ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ စနစ္တက်ျဖစ္ေအာင္ စီမံေပးသူႏွင့္ လမ္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ေပးသူတို႔ မတူညီေၾကာင္းကို သတိျပဳေစလိုသည္။

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူအတြက္ အမ်ားအတြက္ ရပ္တည္ေပးေနရသူ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္တြင္ ရွိရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ (တည္ၾကည္မႈရွိျခင္း၊ ေနာက္ခံပံုရိပ္ ေကာင္းျခင္း၊ အေသးစိတ္ကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္ျခင္း၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေကာင္းျခင္း၊ အမွားကို ခြင့္လႊတ္တတ္ျခင္း၊ အမွားမွ သင္ခန္းစာ ထုတ္တတ္ျခင္း၊ အေျခအေနကို သံုးသပ္တတ္ျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို လက္ခံတတ္ျခင္း၊ ႐ိုးသားစြာေနၿပီး ထင္ေပၚမႈကို မလိုလားျခင္း) စသည့္ ဂုဏ္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ (လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေမာင္း ႏွင္ျခင္း၊ အေသးစိတ္ကို ဂ႐ုစိုက္တတ္ျခင္း၊ အရွည္ ေမွ်ာ္ေတြးရျခင္းထက္ အဆင့္ဆင့္တက္လာသည္ကို သာ အေလးထားျခင္း၊ အရာရာကို တိုင္းတာ ပိုင္းျဖတ္တတ္ျခင္း၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို သေဘာမက်ျခင္း၊  အမ်ားအျမင္ကို ဂ႐ုမစိုက္တတ္ျခင္း) စသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ သေဘာတရားမ်ား ထားရေၾကာင္း ေတြ႔ရပါသည္။ 

သ႐ုပ္ခြဲရလွ်င္ (အမာ) ႏွင့္ (အေပ်ာ့) (Hard and Soft) ဟုခြဲျခားရမည္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသူ အမ်ားစုသည္ အမာ (Hard) အသြင္ေဆာင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။ သူတို႔က ရလဒ္မ်ားကို အေကာင္းခ်ည္း ေမွ်ာ္ေတြးထားရသူမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ အရာရာကို တန္ဖိုးျဖင့္ တိုင္းတာ ပိုင္းျဖတ္ေနၾကရသည္။ ဘာျဖစ္ျဖစ္ သူတို႔ လုပ္ေဆာင္ ကိုင္တြယ္ တာဝန္ယူထားရသည့္ ကိစၥမ်ားကို  အက်ိဳးရွိ၊ အရာထင္၊ ေအာင္ျမင္သည္ကိုသာ ေတြ႔ျမင္လိုသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္က အေပ်ာ့ (Soft) ျဖင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ သူတို႔က အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ၊ ေနရာေဒသအလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး လိုက္ေလ်ာညီေထြ ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရသည္။

မန္ေနဂ်ာ တစ္ေယာက္သည္ ႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအတြက္ ေသာက ေရာက္ေနသည္။ သူ႔ေခါင္းထဲတြင္ အထက္ကို အစီရင္ခံစာ တင္ျပႏိုင္ရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိ။ ထို႔ေၾကာင့္ သူ႔လက္ေအာက္ အဆင့္ဆင့္ တာဝန္ယူထားသူမ်ားကို ေအာ္သည္၊ ေငါက္သည္။ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ေရာက္ေအာင္ တြန္းအားေပးသည္။ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ ဖိုင္မ်ားကို စုစည္းသည္။ တင္ျပရန္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား၊ ပါဝါပြိဳင့္မ်ား အားလံုးအသင့္ျဖစ္မွ သူ စိတ္ခ် လက္ခ် နားသည္။ သူလိုခ်င္တာရမွ သူ အနားယူႏိုင္သည္။ သူ႔အတြက္ အစီရင္ခံစာဆိုသည္က ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္သည္။ သူ႔အတြက္ အားလံုးက လုပ္ေပးရသည္။

အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္သည္။ ႐ံုးခန္းသို႔ ရွယ္ယာရွင္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ၾကမည္။ မန္ေနဂ်ာက အစစ အရာရာ ေကာင္းစြာ စီစဥ္ထားသည္။ သန္႔ရွင္းေရးက အစ စားပြဲထိုး အဆံုး အားလံုးကို စနစ္တက် ျဖစ္ေနေစရန္ စီမံထားသည္။ သူ႔အတြက္ ဤေန႔တြင္ ေထာက္ကြက္ ဟာကြက္မ်ား တစ္စက္မွ ရွိမေနေစရန္ ဂ႐ုစိုက္ထားသည္။

ကုမၸဏီသူေဌးႀကီး ေရာက္လာသည္။ အဝင္ဝကတည္းက သန္႔ရွင္းေရး အလုပ္သမကို ႏႈတ္ဆက္သည္။ ရာသီဥတု ဆိုးသျဖင့္ အေႏြးထည္ေလး ဝတ္ထားရန္ေျပာသည္။ ဧည့္ႀကိဳေကာင္တာတြင္ ရပ္ေနသည့္ လံုၿခံဳေရးကို အမ်ိဳးသမီး ေမြးၿပီးၿပီလားဟု လွမ္းေမးသည္။ ဝန္ထမ္းေတြက ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ ျဖစ္လာသည္။ သူတို႔ တစ္မနက္လံုး မန္ေနဂ်ာ၏ ဟိန္းေဟာက္ႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကို ခံေနရသည့္ စိတ္ဓာတ္ေတြ ေျပေလွ်ာ့သြားၿပီး ၿပံဳးၿပံဳးရႊင္ရႊင္ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ျဖစ္လာသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္က အရာရာကို ျမင္ေပးတတ္သည္၊ ၾကင္နာေပးတတ္သည္။ သူက မန္ေနဂ်ာကို ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လစာ ေကာင္းေကာင္းေပးကာ ငွားထားၿပီးျဖစ္သည္။ မန္ေနဂ်ာ အလုပ္ကို သူလိုက္လုပ္ေနစရာ မလို။ သူက အေသးစိတ္ ပူေနစရာမလို။ အလုပ္ၿပီးမည္ မၿပီးမည္ကိုလည္း ေၾကာက္ေနစရာမလို။ သူေဌး (ေခါင္းေဆာင္) က သူ ဝယ္ထား၍ရသည္ကို ဝယ္ၿပီး တာဝန္ေပးထားသည္။ သူ႔အလုပ္က အားလံုးအေပၚ သူမည္မွ် ေလးစားတန္ဖိုးထားေၾကာင္း ျပရန္ပင္ျဖစ္သည္။ သူလည္း သူ႔ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ သူ႔နည္း သူ႔ဟန္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေပ်ာ့ႏွင့္ အမာဟု ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူကို ခြဲျခားေျပာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

(Ref : Hard and Soft)
E-01

  • VIA