News

POST TYPE

TIP

မ်က္စိက်န္းမာ သုတအျဖာျဖာ
23-Aug-2017


ယေန႔ေခတ္ လူႀကီးလူငယ္တို႔၏ မ်က္စိအသံုးခ်မႈသည္ လြန္ကဲသည့္အဆင့္တြင္ရွိေနၿပီး မိမိမ်က္စိက်န္းမာေရးကို ကာယကံရွင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ၾကရမည့္ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္း က်င့္သံုးလိုက္နာႏိုင္ၾကေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ ထင္ရွားေသာ မ်က္စိ အထူးကု ဆရာဝန္ပညာရွင္ႀကီးမ်ား (Ophthalmic Assistant) ၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ အႏွစ္ခ်ဳပ္ ေရးသား အပ္ပါသည္။  

မ်က္စိက်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံ လိုက္နာရမည့္အခ်က္ (၁၀) ခ်က္ - 

၁။ ကြန္ပ်ဴတာသံုးလွ်င္ မိနစ္၂၀ ၾကာတိုင္း တစ္ခါနားပါ - မိနစ္ ၂၀ အလုပ္လုပ္ၿပီးတိုင္း ေပ ၂၀ အကြာအေဝးတြင္ရွိေသာ အရာဝတၳဳတို႔ကို စကၠန္႔ ၂၀ ၾကာ႐ံုမွ် ၾကည့္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး နံရံမ်ားတြင္ ေဆးေရး ပန္းခ်ီကားမ်ားႏွင့္ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္မ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားျခင္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ မ်က္ႏွာျပင္အား မ်က္စိႏွင့္တစ္တန္းတည္း (Eye Level) ၌ထားျခင္း၊ အကြာအေဝးကို ၂၅ လက္မခန္႔ ထားျခင္းမ်ားသည္လည္း လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။

၂။ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္မွာ ေနကာမ်က္မွန္ အၿမဲတပ္ဆင္ပါ - မ်က္ၾကည္လႊာ ေလာင္ကၽြမ္းျခင္း၊ အတြင္းတိမ္ႏွင့္ မ်က္ခြံတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ကင္ဆာေရာဂါ စသည္တို႔ မျဖစ္ေစရန္ ေနေရာင္ျခည္ေအာက္၌ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ကို ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၀ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ကာကြယ္ေပးေသာ ေနကာမ်က္မွန္ႏွင့္ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို တပ္ဆင္သင့္ပါသည္။ ဦးထုပ္၊ ခေမာက္၊ ထီး စသည္တို႔ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္း ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။

၃။ လိုအပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ အကာအကြယ္ မ်က္မွန္တပ္ပါ - အကာအကြယ္မ်က္မွန္(Safety Glasses) မ်ားသည္ လွ်ပ္တစ္ျပက္ ေပၚထြက္လာတတ္သည့္ အစအနမ်ားႏွင့္ ဓာတုေဆးရည္မ်ား၏ အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အႏၲရာယ္ ကာကြယ္ေသာ စံခ်ိန္မီမ်က္မွန္ (Standard Safety Eyeglasses) သည္ ေပၚလီကာဗြန္နိတ္ ပလတ္စတစ္ (Polycar - Bonate Plastic) ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ၎ပလတ္စတစ္ အမ်ိဳးအစားသည္ (သံ႐ိုက္တူကဲ့သို႔ေသာ) မာေၾကာသည့္ သတၲဳမ်ား၏ အထုအေထာင္းကို ၁၀ ႀကိမ္မက ခံႏိုင္ရည္ရွိ၏။   

၄။ မ်က္စိျပႆနာကို အေလးထားပါ - မ်က္စိ နီျခင္း၊ မ်က္စိ ကိုက္ျခင္း၊ မ်က္စိထဲတြင္ သဲမ်ားဝင္ေနသကဲ့သို႔ စူးစူးရွရွ ခံစားရျခင္းတို႔ ႀကံဳေတြ႔လာရလွ်င္ လိုအပ္ေသာ ကုသမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ေ႐ြ႕လ်ားေနေသာ အနက္စက္ကေလးမ်ားကို ျမင္ရျခင္း၊ လင္းလက္ေသာ အလင္းေရာင္မ်ား ျမင္ရျခင္းႏွင့္ ပံုမွန္အတိုင္း ၾကည့္၍ မေကာင္းျခင္းမ်ားသည္လည္း မ်က္စိဆရာဝန္ႏွင့္ ျပသသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ မ်က္ကပ္မွန္မ်ားကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း ထားပါ - မ်က္ကပ္မွန္ကို မကိုင္တြယ္မီ လက္ကို အစဥ္အၿမဲ ေဆးေၾကာ သန္႔စင္ပါ။ မ်က္စိဆရာဝန္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္သာ သန္႔စင္ေဆးရည္မ်ားႏွင့္ မ်က္စဥ္းမ်ားကို သံုးစြဲပါ။ မ်က္ကပ္မွန္ကို ယူၿပီးသည့္အခါတိုင္း ထည့္ေသာဘူး (Case) ကို ေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီး ေျခာက္ေသြ႔စြာထားပါ။ ဘူးကို ႏွစ္လ သို႔မဟုတ္ သံုးလ တစ္ႀကိမ္ လဲလွယ္ပါ။ ေရကူးေနစဥ္ႏွင့္ အသားျဖဴခရင္မ္ ကဲ့သို႔ေသာ သန္႔စင္ပစၥည္းမ်ား သံုးစြဲေနစဥ္ မ်က္ကပ္မွန္ကို တပ္မထားပါႏွင့္။ မ်က္စိဆရာဝန္က သတ္မွတ္ေပးေသာ အခ်ိန္ထက္ပို၍ မ်က္ကပ္မွန္ကို မတပ္သင့္ပါ။ 

၆။ မိမိ၏ က်န္းမာေရးျဖစ္စဥ္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ သိေနပါေစ - အခ်ိဳ႕ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္ မ်က္စိႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတတ္ပါသည္။ ေသြးတက္ေနျခင္းႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါမ်ားသည္ မ်က္စိတြင္း ေသြးစီးဆင္းမႈကို ေျပာင္းလဲေစပါသည္။ အဆုတ္မ်ား၊ သိုင္း႐ြိဳက္ဂလင္းမ်ား၌ ေရာဂါ မစြဲကပ္ေစသည့္စနစ္မ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းပါက မ်က္စိကိုလည္း ထိခိုက္ေစပါသည္။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အာ႐ံုေၾကာေရာဂါျဖစ္ျခင္း၊ ေသြးေၾကာက်ယ္သည့္ ေရာဂါႏွင့္ ကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာ ေရာဂါမ်ားသည္လည္း မ်က္စိက်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ မ်က္စိ အထူးကုဆရာဝန္အား မိမိ၏မ်က္စိကိုျပသရာတြင္ က်န္းမာေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း (လိုအပ္လွ်င္) ေျပာျပသင့္ပါသည္။ 

၇။ ေဆးကုသေနစဥ္ မ်က္စိ၌ ေျပာင္းလဲမႈကို ဆရာဝန္အား ခ်က္ခ်င္းေျပာပါ - ေဆးႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အျမင္အာ႐ံုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိၾကပါသည္။ ေရာဂါေပၚ မူတည္၍ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလည္း ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ မိမိကို ေဆးကုသေပးေသာ ဆရာဝန္အား (မ်က္စိေရာဂါ မဟုတ္ေသာ ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကို ကုသေပးေနစဥ္) မ်က္စိ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္း၊ မ်က္ရည္က်ျခင္း၊ ပံုရိပ္ ႏွစ္ထပ္ျမင္ျခင္း (မ်က္စိေဝဝါးလာျခင္း)၊ အလင္းဒဏ္ မခံႏိုင္ျခင္း၊ မ်က္ခြံေရာင္ (ေဖာင္း) သို႔မဟုတ္ မ်က္ခြံက်ျခင္းမ်ား ခံစားရပါက ခ်က္ခ်င္းေျပာရန္လိုပါသည္။

၈။ မ်က္စိအလွျပင္ပစၥည္း အေဟာင္းမ်ားကို မသံုးပါႏွင့္ - မ်က္စိအတြက္ သံုးေသာ အလွျပင္ပစၥည္းမ်ားသည္ ဗက္တီးရီးယားပိုးမ်ားကို ေပါက္ပြားေစတတ္ပါသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ေန႔မွ သံုးလအတြင္း အသံုးျပဳသင့္ၿပီး ေက်ာ္လြန္ပါက စြန္႔ပစ္ပါ။ သံုးေနစဥ္၌ ပူစပ္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ စူး၍နာျခင္းမ်ား ခံစားရပါက ခ်က္ခ်င္း ဖယ္ရွား၍ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႏွင့္ အခ်ိန္မဆိုင္းဘဲ ျပသပါ။ အျခားသူႏွင့္တြဲ၍သံုးျခင္း၊ သိမ္းထားေသာ နမူနာပစၥည္းကို သံုးျခင္းမ်ား ေရွာင္ပါ။ မသံုးစြဲမီႏွင့္သံုးစြဲၿပီး ေနာက္တြင္ မ်က္ႏွာကို သန္႔ရွင္းေအာင္ ေဆးေၾကာေပးပါ။ အလွဆီ ကဲ့သို႔ေသာ အဆီမ်ားကို မ်က္စိတြင္းသို႔မဝင္ေအာင္ ဂ႐ုတစိုက္သံုးပါ။ ဆံပင္ေဆးဆိုး ေန႔စဥ္ မ်က္စိကိုလံုေအာင္ အုပ္ထားပါ။ (ႏွာေခါင္းကိုလည္း အုပ္ထားသင့္ပါသည္)။

၉။ မ်က္စိကို ပံုမွန္စစ္ေဆးပါ - မ်က္စိစမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈကို ပံုမွန္ခံယူသင့္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မ်က္မွန္မတပ္ရသူ ၂ ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္၊ မ်က္မွန္တပ္သူမ်ား တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ မ်က္စိအသံုးမ်ားသူမ်ား ေျခာက္လ တစ္ႀကိမ္ စမ္းသပ္သင့္ပါသည္။ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၊ မ်က္မွန္ႏွင့္ မ်က္ကပ္မွန္တပ္သူမ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳ ေရာဂါရွိသူ၊ ေသြးတိုးေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ မ်က္စိစစ္ေဆးမႈကို ပံုမွန္ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

၁၀။ ေဆးလိပ္၊ အရက္ျဖတ္ပါ - ေဆးလိပ္၊ အရက္ေသာက္သူျဖစ္လွ်င္ ျဖတ္သင့္ပါသည္။ ၎တို႔၏ဆိုးက်ိဳးသည္ ျမင္လႊာရွိ အာ႐ံုခံဧရိယာကို အားနည္းေစသည္။ အတြင္းတိမ္ျဖစ္မႈကို ျမန္ေစျခင္းႏွင့္ မ်က္စိ ေျခာက္ေသြ႔ျခင္းကိုလည္း ျဖစ္ေစသည္။ ႏွလံုးေဖာက္ျပန္ႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစသည္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္ ေသာက္သံုးမႈကို ျဖတ္ျခင္းအားျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမွ ကင္းေဝးေစႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ျပည့္ေအာင္ (Ophthalmic Assistant)
Ref : (WkebMD.com/Home/Eye Health Denter, Top Tips Lifestyle for Healthier Eyes)

  • VIA