News

POST TYPE

REGIONAL

မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်တန့်ပေးရန် အင်ဂျန်းယန်မြို့ရှိ ဒေသခံများ သမ္မတထံ တောင်းဆို
27-Oct-2016

ရနကှုနှ၊ အောကတှိုဘာ ၂၇ 

ဧရာဝတီမှဈဆုံ ရအေားလှှပစှဈ စီမံကိနှးကို ရပတှန့ပှေးရနှ ကခငှပှှညနှယှ အငဂှနှှးယနမှှို့ရှိ ဒသခေံမှားက အောကတှိုဘာ ၂၇ နေ့ ရကစှှဲဖှင့ှ နိုငငှံတောှ သမမှတရုံးထံ အိတဖှှင့ပှေးစာ ပေးပို့ တောငှးဆိုလိုကသှညှ။ 

အဆိုပါ စီမံကိနှးနှင့ှ ပတသှကသှည့ှ အလုပရှုံ ဆှေးနှေးပှဲ တဈရပကှို အောကတှိုဘာ ၂၅ နှင့ှ ၂၆ ရကမှှားတှငှ အငဂှနှှးယနမှှို့နယှ မဇှပယှနကှှေးရှာတှငှ ကငှှးပခဲ့ပှီး ဒသခေံပှညသှူ တဈရာကှောှ တကရှောကှ ဆှေးနှေးခဲ့ကှောငှး ဒသခေံမှားထံမှ သိရသညှ။ 

“ကှှနတှောတှို့ ဒသခေံတှေ အနနေဲ့ကလညှး ကိုယ့ဘှိုးဘှား အစဉအှဆကှ နထေိုငခှဲ့တဲ့ ဒီနရောမှာ ဆကလှကပှှီး နထေိုငှ သှားခငှတှယှ၊ ဒီရကောတာ စီမံကိနှးကှောင့ှ ကှှနတှောတှို့ ဒီဒသမှော ရှိတဲ့ဒသခေံ ပှညသှူတှေ ထိခိုကမှှုတှေ ရှိနိုငတှယှ၊ ဒီလို ထိခိုကမှှုတှကေို မကှုံတှေ့စခငှလှေို့ သမမှတထံ အသနားခံစာပို့ တောငှးဆိုရခှငှး ဖှဈပါတယှ”ဟု ယငှး ဒသခေံ ဓမမှဆရာ ဦးဘရနရှှောငကှ ပှောသညှ။ 

မှဈဆုံမှဈညှာ မှဈဝှမှးရအေား လှှပစှဈစီမံကိနှးကို ယခငှဦးသိနှးစိနှ အစိုးရလကထှကတှှငှ ရပနှားခဲ့ပှီး ဒသခေံပှညသှူမှားက ရရှညစှေီမံကိနှးမှား ခမှှတကှာ စိုကပှှိုး မှေးမှူရေး စသည့ှ အသကမှှေးဝမှးကှောငှး လုပငှနှးမှားကို လုပကှိုငနှကှေောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးက ပှောသညှ။ 

သို့ရာတှငှ လကရှှိအစိုးရသဈ လကထှကတှှငှ မှဈဆုံ ရကောတာနှင့ှ ပတသှကှ၍ ပှနလှညပှှောဆိုခှငှးမှားရှိနသညေ့အှတှကှ ဒသခေံပှညသှူမှားမှ စိုးရိမမှှုမှားဖှဈပေါနှရပှေီး၊ စီမံကိနှး ကှောင့ှ ထိခိုကနှဈနာမှုမှား ရှိနိုငသှောကှောင့ှ အပှီးသတှ ရပဆှိုငှးပေးရနှ တောငှးဆိုရခှငှးဖှဈကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးက ရှငှးပှသညှ။ 

ထို့ပှငှ ယငှးစီမံကိနှးသညှ တိုငှးရငှးသား ဒသမှေားတှငှ ဖှဈပှားနသေော ပဋိပကခှမှားကို တှနှးအားပေးနပှေီး သဘာဝ သယံဇာတ ထုတယှူသုံးစှဲမှုမှား ကို နိုငငှံရေးအရ ဖှရှငှေးမှုမှား ပှုလုပပှေးရနှ တောငှးဆိုကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးက ထပမှံ ပှောဆိုသညှ။ 

ထို့ပှငှ အစိုးရက ဖှဲ့စညှးထားသော မှဈဆ ုံစီမံကိနှးနှင့ှ ပတသှကသှည့ှ လေ့လာ စောင့ကှှည့ရှေး ကောမှရှငှ အနနှငှေ့ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးတို့ ဒသခေံမှားနှင့ှ ထိတှေ့မှုမှား မရှိသည့အှပှငှ အဆိုပါ စီမံကိနှးနှင့ှ ပတသှကှ၍လညှး ဒသခေံမှားကို ရှငှးလငှး ပှောကှားခှငှးမှား မပှုလုပခှဲ့ကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးငှးက ပှောဆိုသညှ။ 

မှဈဆုံစီမံကိနှးကှောင့ှ ယငှးဒသရှေိ ကှေးရှာပေါငှး ၁၃၁ ရှာ၊ အိမခှှပေေါငှး ရှဈထောငကှှောှ ရနဈမှေုပနှိုငခှှရှေိပှီး လူဦးရေ လေးသောငှးကှောှ နရောစှန့ှ ခှာရမညဖှှဈကှောငှး အလုပရှုံဆှေးနှေး ပှဲ၏ သတငှးထုတပှှနခှကှတှှငှ ဖောပှှ ထားသညှ။

အဆိုပါ စီမံကိနှးကှောင့ှ ယငှး ဒသရှေိ စာသငကှှောငှးပေါငှး ၉၈ ကှောငှး၊ ခရဈယာနဘှုရားကှောငှး ၂၆၂ ကှောငှး နှင့ှ ဗုဒဓှဘာသာ ဘုနှးတောကှှီးကှောငှး သုံးကှောငှးအပါအဝငှ အစိုးရဌာနဆိုငရှာ ရုံးမှား၊ ဆေးရုံ၊ ဆေးခနှးမှား ဆုံးရှုံးနိုငကှှောငှး ထုတပှှနခှကှတှှငှ ပါရှိသညှ။

 

ဧရာဝတီမှဈဆုံ စီမံကိနှးနှင့ှ ပတသှကှ၍ ကောမှရှငှ တဈရပကှို ဖှ့ဲစညှးထားပှီး ကောမှရှငအှနနှငှေ့ မှဈဆုံ စီမံကိနှးနှင့ှ ပတသှကသှည့ှ လေ့လာသုံးသပမှှု ပထမ အစီရငခှံစာကို နိုဝငဘှာ ၁၁ ရကှ နောကှ ဆုံးထား တငပှှရမညဖှှဈကှောငှး နိုငငှံတောှ သမမှတရုံးက သှဂုတလှ ၁၂ ရကနှေ့ တှငှ သတငှး ထုတပှှနထှားသညှ။  • VIA