News

POST TYPE

REGIONAL

သရေခေတ္တရာ ပျူမြို့ဟောင်းမှဘုရားများ မူလပုံစံမပျက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
27-Nov-2017

ပှညှ၊ နိုဝငဘှာ ၂၅

ကမဘှာ့အမှအနှဈေ စာရငှးဝငဖှှဈသော ပဲခူးတိုငှးဒသကှေီး ပှညမှှို့အနီးတှငှ တညရှှိသည့ှ သရခတတှရေော ပှူမှို့ဟောငှးရှိ ဘောဘောကှီးစတေီနှင့ှ မသီးကကှုနှးတို့ကို ယခုဘဏဍှာနှဈမှ စတငကှာ မူလပုံစံမပကှှ ပှုပှငထှိနှးသိမှးနကှေောငှး ရှေးဟောငှး သုတသနနှငှေ့ အမှိုးသား ပှတိုကှဦးစီးဌာန (ကမဘှာ့အမှအနှဈေ ဌာနခှဲ သရခတတှရေောဌာနစု) ဒုတိယညှှနကှှားရေးမှူး ဦးကှောမှှိုးဝငှးက ပှောကှားသညှ။ 

၁၉၈၈ ခုနှဈနောကပှိုငှးက ပှနလှညှ ပှငဆှငခှဲ့ရာတှငှ ဘိလပမှှမှေား အသုံးပှုထားသဖှင့ှ ယငှးအငှဂှတမှေားကို ပှနခှှာထုတကှာ ရှေးမူလကရှာနှင့ှ အနီးစပဆှုံးဖှဈသော မူလပုံစံအတိုငှး မှနေီသရှတကှို အသုံးပှုကာ ပှနလှညှ ပှငဆှငနှကှေောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးထံမှ သိရသညှ။ 

“အငှဂှတေ အနားသတတှှကေို ပှနဖှကှပှှီး လုပရှမှာပါ၊ အရငတှုနှးက ပှငတှာတှကေ ဘိလပမှှသေုံးပှီး ပှငတှော့ ရှေးဟောငှး အုတတှှေ ပကှစှီးတယှ”ဟု အဆိုပါဌာနမှ အငဂှငှနှီယာတဈဦးက ပှောသညှ။

ရှေးဟောငှးအုတမှှား မပကှစှီးစဘေဲ ပှုပှငမှှုနှင့ှ လိုကရှောညီထှမှေုရှိစရနှေ ထုံးနှင့ှ မှနေီကို သုံးရမညဖှှဈသောလှညှး မှနေီမရသဖှင့ှ အုတနှီမှုန့ကှို အသုံးပှုမညဖှှဈကှောငှး၊  ဥသှှဈရညှ တငလှဲရညနှှင့ှ အရောငနှှင့ှ စေးကပမှှုအတှကှ ရှားစေးတို့ကို အခှိုးကရှောစပကှာ ဘိလပမှှအစေား အသုံးပှုပှငဆှငနှကှေောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကရှငှးပှသညှ။ 

လကရှှိပှငနှမှေုမှာ ၅၀ ရာခိုငနှှုနှးခန့ပှှီးစီးနပှေီး ယခု ၁၇-၁၈ ဘဏဍှနှဈနှင့ှ လာမည့ဘှဏဍှာနှဈမှားတှငလှညှး တူးဖောခှှငှးလုပငှနှးထကှ ပှုပှငထှိနှးသိမှးရေးကို အဓိကထား လုပဆှောငသှှားမညဖှှဈကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ပှောဆိုသညှ။ 

“ပုဂံကတှော့ အလှူရှငှ ပေါတယှ၊ ဒီက ခုနောကပှိုငှး လူသိမှားလာတော့ အလှူရှငတှှလညှေး ရှိလာတယှ။ လူတှေ ယုံကှညမှှု သဒဓှါတရားတှကှေောင့ှ လှူခငှှ တနှးခငှကှှတယှ။ ဒါပမေဲ့ ပညာရှငတှဈယောကအှနနေဲ့ ပှောရမယဆှိုရငှ မူလ လကရှာတနဖှိုး မပကှစှီးအောငှ သုံးစှဲပှီး ပှုပှငမှှရမယှ၊ နှဈ ၂၀ဝ၀ ကှောသှကတှမှးရှိတဲ့ဟာဆိုတော့ အစှနှးအထငှး မခံနိုငဘှူး”ဟု ရှေးဟောငှး သုတသနနှငှေ့ အမှိုးသား ပှတိုကှဦးစီးဌာန (ကမဘှာ့ အမှအနှဈေ ဌာနခှဲ သရခတတှရေောဌာနစု) ဒုတိယ ညှှနကှှားရေးမှူး ဦးကှောမှှိုးဝငှးက ပှောသညှ။ 

ဌာနအနနှငှေ့ လှူဒါနှးသူမှား ယုံကှညမှှု ရှိစရနအှတှကှေ စာရငှးဇယားမှားနှင့ှ စနဈတကှ လုပဆှောငကှာ လုပဆှောငမှှု အစီရငခှံစာကို အလှူရှငမှှားထံ ပေးပို့ကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ထပလှောငှး ပှောကှားသညှ။ 

လကရှှိ သရခတတှရေော ရှေးဟောငှးဇုနအှတှငှး တူးဖောပှှီး ကုနှးပေါငှး ၆၅ ကုနှး၊ ဂူဘုရား ၅ ဆူ၊ စတေီကှီး ၃ ဆူအား ထိနှးသိမှး ဆောငရှှကနှကှေောငှး ရှေးဟောငှး သုတသနေ ဦးစီးဌာနထံမှ သိရသညှ။ 

သရခတတှရေော မှို့ဟောငှးသညှ ပှညမှှို့၏ တောငဘှကှ ငါးမိုငခှန့အှကှာတှငှ တညရှှိပှီး အဒေီ (၄) ရာစုမှ အဒေီ (၉) ရာစုအတှငှး ထှနှးကားခဲ့သော ရှေးပှူမှို့ဟောငှးတဈမှို့ဖှဈကာ မှို့ရိုး၊ ကှုံး၊ နနှးတောရှာ၊ ဘာသာရေးဆိုငရှာ အဆောကအှအုံမှား၊ ဒငှဂှါးမှား၊ ဆငှးတု တောမှှား၊ ပှူကခှသညှေ အရုပမှှားနှင့ှ ရှှပလှေှောမှားကို တှေ့ရှိခဲ့ကှောငှး၊  မှို့ရိုး ပတပှတလှညမှှာ ၈ မိုငှ ၅ ဖာလုံ ရှညလှှားပှီး ဧရိယာအားဖှင့ှ ၅ ဒသမ ၅ စတုရနှးမိုငှ ကယှဝှနှးကှောငှး ယငှးဌာနထံမှ သိရသညှ။

M-06


  • VIA