News

POST TYPE

POPULAR POST

ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ စစ္ပြဲမ်ား
07-Aug-2016


ဂ်ီႏိုစတရာဒါသည္ အဆင့္ျမင့္ ေဆးဝါးကုသ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားစြာကို စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုၾကာေပးအပ္ ကူညီခဲ့သူ အီတလီလူမ်ိဳး ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရး လုပ္သားတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ သူ၏ အဖြဲ႕အစည္း Emergency သည္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ထူေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ကာ အာဖဂန္နစၥတန္မွသည္ ဆူဒန္အထိ ပဋိပကၡထိခိုက္ရာ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ ေဆး႐ုံေပါင္း ၆၀ေက်ာ္၊ ေဆးေပးခန္းမ်ားစြာႏွင့္ ယာယီကုသေပးေရး စင္တာမ်ားစြာ လည္ပတ္ေနသူ ျဖစ္သည္။ ရံဖန္ရံခါ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ေဆးပညာေပးျခင္း၊ ေဒသက်န္းမာေရးမႉးမ်ားကို သင္ၾကားေပးျခင္း တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။ ဂ်ီႏိုစတရာဒါႏွင့္ ၎၏ Emergency အဖြဲ႕အစည္းသည္ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေဆးသာ ကုေပးေနသူမ်ားမဟုတ္ပါ။ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္အနာ တရျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း စစ္ပြဲမ်ား ကင္းမဲ့လာေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ရာတြင္လည္း တက္ႂကြစြာ ပါဝင္သည္။ အီတလီ စစ္တပ္၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနျခင္းမ်ားကိုလည္း ထိပ္ဆုံးက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ အီတလီႏိုင္ငံက ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းကိုလည္း တားျမစ္ပိတ္ပင္ေစရန္ ေအာင္ျမင္ေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က ဦးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ 

ဂ်ီႏို စတရာဒါကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး မီလန္ေဆးတကၠသိုလ္မွ ခြဲစိတ္ဆရာဝန္ဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါ သည္။ အီတလီ၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတို႔ရွိ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အလုပ္လုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ခဲ့ကာ ေဘာ့စနီးယား- ဟာဇီဂိုးဗီးယား၊ ပါကစၥတန္ႏွင့္ ဆိုမာလီယာတို႔ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ရွစ္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္အထိ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ခြဲစိတ္အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ေသာ္ ဂ်ီႏိုႏွင့္ ဇနီးသည္ ထရီဇာတို႔ လက္တြဲၿပီး NGO Emergency အမည္ျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္၊ အခမဲ့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းကို ထူေထာင္ခဲ့သည္။ သူတို႔၏ ပစ္မွတ္ထား အကူအညီေပးသည့္ အုပ္စုမွာ စစ္ေဘးဒဏ္သင့္၊ ေျမျမႇဳပ္မိုင္းဒဏ္သင့္ႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးရာ ေဒသမ်ား ျဖစ္ေပသည္။ 

“ကၽြန္ေတာ္ဟာ ခြဲစိတ္အထူးကုတစ္ေယာက္ပါ။ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ လက္တင္ အေမရိကနဲ႔ ဥေရာပတို႔မွာ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရသူေတြ ေသဆုံးရသူေတြ မ်ားစြာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။ က်ည္ဆန္၊ ဒုံးက်ည္၊ ဗုံးဆန္ စတာေတြ ထိမွန္ခဲ့တဲ့ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ခြဲစိတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။  

ဂ်ီႏိုက ကပ္ေဘးသင့္ရာ ေနရာမ်ားတြင္သာ အေနမ်ားၿပီး ေဆး႐ုံေဆးခန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္သည္။ ဇနီးသည္ ထရီဇာက အီတလီတြင္ ေနထိုင္ၿပီး Emergency အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ထရီဇာကြယ္လြန္သြားေတာ့ သမီးျဖစ္သူ စီစီလီယာက မေအ့ေနရာ ဝင္ယူၿပီးေနာက္တန္းက စီမံေပးေနသည္။ ယခု သူတို႔အဖြဲ႕တြင္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ေလးေထာင္ခန္႔ရွိပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ Emergency အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ျပည္သူ ေျခာက္သန္းခန္႔ကို ေဆးဝါးကုသမႈႏွင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမ်ားစြာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား ၁၅ ႏိုင္ငံတြင္ ေဆး႐ုံ မ်ား၊ ခြဲစိတ္ခန္းပါ ေဆးခန္းမ်ား၊ ျပန္လည္သန္စြမ္းေရး ေဂဟာမ်ား၊ ကေလးအထူးကု ေဆးခန္းမ်ား၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ကုသေရး စခန္းမ်ား၊ မီးဖြားခန္းမ်ားႏွင့္ ႏွလုံးခြဲစိတ္ခန္းတစ္ခုပါ ထူေထာင္ထားၿပီးသား ျဖစ္သည္။ ရပ္႐ြာေနျပည္သူမ်ား၊ ရပ္႐ြာအာဏာပိုင္ မ်ားႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရယူကာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံလ်က္ ရပ္႐ြာတစ္ခုကို Emergency အဖြဲ႕က ပါဝင္ ဝင္ေရာက္ပါသည္။ 

“စစ္ေတြျဖစ္ေနတဲ့ေနရာေတြမွာ ၂၅ ႏွစ္ေက်ာ္ အလုပ္လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ ရက္စက္မႈ၊ ဝမ္းနည္းစရာ အမွန္တရားေတြကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီးေတာ့ ဒီလူမႈအျဖစ္ဆိုးေတြဟာ ေဆးခန္းေတာင္မရွိတဲ့  ေနရာေတြမွာ ျဖစ္ေနတာကို သိလိုက္ရပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာဂ်ီႏိုက ေထာက္ျပသည္။ 

Emergency အဖြဲ႕သည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအား လူ႔အခြင့္အေရး႐ႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ပါ သည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မရွိရဟူေသာ မူဝါဒျဖင့္ လည္ပတ္သည္။ အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးေသာ Emergency ၏ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္းမ်ားက ေဒသခံဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ သင္တန္းမ်ားေပးကာ ေနာက္ပိုင္း မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ရပ္တည္သြားႏိုင္ရန္ အတြက္ အေျခခံေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးၾကသည္။ 
မၾကာေသးခင္ ကာလမ်ားအတြင္း အာဖဂန္နစၥတန္၊ ဗဟိုအာဖရိက သမၼတႏိုင္ငံ၊ အီရတ္၊ ဆီရာလီယြန္၊ ဆူဒန္တို႔တြင္ ျဖစ္ေနေသာ အနိ႒ာ႐ုံမ်ားကို အလ်င္အျမန္ တုံ႔ျပန္ကုသ  ကယ္ဆယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။ အာဖရိက ဆီရာလီယြန္ႏိုင္ငံတြင္ အီဘိုလာ ေရာဂါကပ္ေဘး ျဖစ္ေတာ့လည္း အစိုးရ၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈျဖင့္ ခုတင္ ၁၀၀ အီဘိုလာ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံ ဖြင့္ခဲ့ေသးသည္။ ဥေရာပ အဆင့္မီကုသမႈ ကိရိယာမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ကုသေပးေနေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေဆး႐ုံျဖစ္သည္။ ဆီးရီးယား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ Emergency အဖြဲ႕၏ ေဆးခန္းမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိထားသည္။ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ဆရာဝန္မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ ကုသေပးမႈေပါင္း ၇၅,၀၀၀ ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ 

“စစ္ပြဲဆိုတာ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုတာကို ဘယ္ေတာ့မွ ထည့္မတြက္ပါဘူး။ အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေတြကို သြားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ လူဆယ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ေလာက္က ထိခိုက္ ခံစားေနရပါတယ္။ ဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမ့မထားသင့္ပါဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။ 

စစ္၏ အနိ႒ာန႐ုံမ်ားကို ေဗြေဆာ္ဦး ျမင္ရရွင္းရသူမွာ ဆရာဝန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေဝဒနာမ်ားကို ကုသေပ်ာက္ကင္းေစ သည္သာမက ေနာက္ကြယ္တြင္ ဆိုးဝါးစြာရွိေနေသာ ပဋိပကၡမ်ား အျမစ္ျပတ္ေရးကိုပါ အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ ဆရာဝန္မ်ား၏ အားထုတ္မႈမွာ ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ Alternative Nobel ဆုဟု ေခၚၾကေသာ Right Livelihood Award ကို တည္ေထာင္သူ ဆရာဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပူးတြဲရရွိ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။                

သန္႔ဇင္စိုး

ABOUT AUTHOR

(သန္႔ဇင္စိုး)