News

POST TYPE

POPULAR POST

၂၀၁၇ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ မွတ္သားဖြယ္ရာ ျမန္မာစာ
09-Feb-2017

၂၀၁၇ ခုနွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ
မွတ္သားဖြယ္ရာ ျမန္မာစာ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေျဖဆိုၾကမယ့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္  ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းလႊာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွတ္သားဖြယ္ရာ၊ ဂရုျပဳဖြယ္ရာမ်ားကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

ျမန္မာစာေမးခြန္းဟာ (၃) နာရီ ေမးခြန္းျဖစ္ၿပီး ေမးခြန္း (၆) ပုဒ္ ေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ၁(က) မွာ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား (က်က္မွတ္မႈဆိုင္ရာ) ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ေမးခြန္း (၅) ခုေမးထားၿပီး (၁) ခုေျဖရမွာ  ျဖစ္တယ္။ ဒီေမးခြန္းမွာ စာအမ်ဳိးမ်ဳိး၊  အကၡရာပံုသဏၭာန္ ေျပာင္းလဲပံုမ်ား၊ ဌာန္၊ ကရိုဏ္းနဲ႔ပယတ္၊ စကားသံျဖစ္ အဂၤါမ်ား၊ ဝါစဂၤ ဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား၊      ဝါက်ဆိုင္ရာ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားထဲက ေမးမွာျဖစ္ပါတယ္။ လိုအပ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ သာဓကေတြကို ထည့္သြင္းေျဖဆိုရမယ္။

ေမးခြန္း ၁(ခ) ကေတာ့ သဒၵါ (နားလည္မႈဆိုင္ရာ) ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ေမးခြန္း (၆) ခုေမးၿပီး (၄) ခု ေျဖရမွာ ျဖစ္တာမို႔ ေမးခြန္းကို ေသေသခ်ာခ်ာဖတ္ၿပီး ေမးထားတဲ့အတိုင္း အတိအက် ေျဖေပးရပါမယ္။ သာဓကျပရမယ္ ဆိုရင္ ေအာက္ပါတို႔မွ (၄) ခုကို ေရြးခ်ယ္၍  ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုအရ မည္သည့္နာမ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမးထားတဲ့  ေန၊ လက္စြပ္၊ ကူညီမႈ၊ အေကာင္း၊  လက္ေရြးစင္ တို႔ကို ေျဖမယ္ဆိုရင္

ေန   =  ပင္ကိုနာမ္  (ကိုယ္လို႔ေရးရင္ မွားပါတယ္)
လက္စြပ္ =  ေပါင္းစပ္နာမ္
ကူညီမႈ = ႀကိယာနာမ္
အေကာင္း = ဂုဏ္ရည္ျပနာမ္
လက္ေရြးစင္ = ေပါင္းစပ္နာမ္လို႔ တိတိက်က် ေျဖရပါမယ္ ။

ေမးခြန္း ၁(ဂ) မွာ ျမန္မာသဒၵါ (ကြ်မ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ) ေမးခြန္း ျဖစ္ၿပီး (၅) ခုေမးၿပီး  (၃) ခု ေျဖရမွာ ျဖစ္တယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သဒၵါအမ်ဳိးအစားအလိုက္  စကားလံုးေတြကို ေပးထားၿပီး ဝါက်ဖြဲ႔ခုိင္းေလ့ ရွိပါတယ္။ ဝါက်ထဲက စကားလံုးကို မ်ဥ္းသားၿပီး ဝါစဂၤအမ်ဳိးအစား ေျဖခုိင္းတာမ်ဳိးလည္း ေမးႏိုင္ပါတယ္။ 
သာဓကျပရမယ္ ဆိုရင္  ႀကိယာေလ့က်င့္ခန္းထဲက ပစ္၊ သြား၊ မိ၊ သင့္ ေတြကို ႀကိယာေထာက္ပစၥည္း အျဖစ္ ဝါက်မွာ သံုးျပပါဆိုတဲ့ ေမးခြန္းဆိုပါစို႔။

ကၽြန္မသည္  ေမေမမႀကိဳက္သည့္  အလုပ္ကို လုပ္မိသည္။ (ဖမ္းမိဟု ေပါင္းစပ္ႀကိယာမ်ဳိး မသံုးသင့္ပါ) 

ကိုကိုသည္  မမ၏မုန္႔ကို စားပစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စာကို  ႀကိဳးစားသင့္သည္။
လို႔ ဝါက်ေတြကို ျပည့္စံုၿပီး အဓိပၸာယ္ရွိေအာင္ ဖြဲ႔ဖို႔ လိုပါတယ္။ 

ေမးခြန္း ၂ (က) မွာ ေဝါဟာရေတြကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ခိုင္းတဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ေမးခြန္း (၈) ခု ေပးထားၿပီး
(၅) ခု ေျဖရမယ္။ ျပ႒ာန္းစာပါအတိုင္း ေဝါဟာရရဲ႕ သဒၵါအမ်ဳိးအစားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို တိတိက်က် ေျဖဆိုရမယ္။ သာဓကျပရရင္      
  
ကံကုန္  =  အနိစၥေရာက္သည္။  
ခ်ီခ်ယ္ =  ခ်ီခ်ီ ႂကြႂကြ။
သတင္းစင္ =  အက်င့္စင္ၾကယ္သည္။

ေမးခြန္း  ၂ (ခ) မွာေတာ့ စကားေျပ၊ ကဗ်ာ၊ ေရသည္ျပဇာတ္ေတြမွာပါတဲ့ ေဝါဟာရေတြထဲက မ်က္ေမွာက္ေခတ္တိုင္ အသံုးျပဳဆဲျဖစ္တဲ့ ေခတ္သံုးေဝါဟာရေတြကို ဝါက်ဖဲြ႔ခိုင္းတာ ျဖစ္တယ္။
(၈) ခုေမးၿပီး (၅) ခုေျဖရမယ္။ ဝါက်ဖဲြ႔ရာမွာ ျပ႒ာန္းစာမွာသံုးတဲ့ အဓိပၸာယ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမယ္။ ကတၱားလည္းပါ၊  အနက္အဓိပၸာယ္လည္း ေပၚလြင္၊ သဒၵါအေနအထားလည္း မွန္ကန္တဲ့ ဝါက်မ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္။  သာဓကျပရမယ္ ဆိုရင္-  

ျမဴ -  ေႏြဦးကာလတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုလံုုး ျမဴ မ်ားအံု႔ဆိုင္းလ်က္ေနသည္။
ဒလေဟာ  -  ေတာင္က်ေခ်ာင္းမွ  ေရတို႔သည္  ေတာင္ေအာက္သို႔ ဒလေဟာ စီးဆင္းေနသည္။

ေမးခြန္း  ၂(ဂ) မွာ အလကၤာေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမးခြန္း (၈) ခု ေမးၿပီး (၅) ခုေျဖရမယ္။ ေျဖတဲ့အခါ  ဘယ္ျပ႒ာန္းစာမွာ ဘာအေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္သံုးတယ္၊ ဘာ့ေၾကာင့္  အလကၤာေျမာက္တယ္ ဆိုတာကို ေျဖရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အလကၤာကိုေျဖရင္ အႏႈိင္းခံနဲ႔  အႏိႈင္းကို ဘယ္လိုခိုင္းႏိႈင္း ဖဲြ႔ဆိုေၾကာင္း ၊    ရူပကအလကၤာကိုေျဖရင္ အႏိႈင္းခံနဲ႔ အႏိႈင္းကို ဘယ္လိုထပ္တူျပဳထားေၾကာင္း၊ ဝကၤဝုတၱိအလကၤာကို ေျဖရင္ ဘယ္လိုတိုက္ရိုက္မေရးဘဲ သြယ္ဝိုက္ေရးထားေၾကာင္း၊ အတိသယဝုတၱိ အလကၤာကို ေျဖရင္   ဘယ္လိုအလြန္အၾကဴး ဖဲြ႔ဆိုထားေၾကာင္း၊  ျမည္သံစြဲ အလကၤာကိုေျဖရင္  ဘာျမည္သံကို ထည့္သြင္းဖဲြ႔ဆိုထားေၾကာင္း ဆိုတဲ့ သက္ဆိုင္ရာ အလကၤာရဲ႕ သတ္မွတ္အသံုးအႏႈန္းေတြကို သံုးစြဲၿပီး ရွင္းျပရမွာ ျဖစ္တယ္။ သာဓက အေနနဲ႔      

ေရႊခ်သလိုဆိုတဲ့  ဥပမာအလကၤာကို ေျဖမယ္ဆိုရင္  
ဦးပုည၏ ေရသည္ျပဇာတ္တြင္  ေရသည္ေယာက္်ားက မိမိဘဝအေျခအေန တိုးတက္လာမည့္ အေၾကာင္းႏွင့္  ဆက္စပ္၍  ေျပာဆိုသည့္စကား ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘဝအေျခအေနေကာင္းမြန္ တိုးတက္ေျပာင္လက္လာပံု (အႏိႈင္းခံ) ကို ပစၥည္းေရႊခ်၍ ေျပာင္လက္လာပံု (အႏိႈင္း) ႏွင့္ ခုိင္းႏိႈင္းေရးဖြဲ႔ထားေသာေၾကာင့္  ဥပမာအလကၤာေျမာက္ေၾကာင္း ရွင္းျပေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမးခြန္း ၃(က) ကေတာ့ ကဗ်ာဆိုင္ရာ ဓမၼဓိ႒ာန္ ေမးခြန္းေတြျဖစ္ၿပီး (၈) ခု ေမးၿပီး (၅) ခု ေျဖရမွာျဖစ္တယ္။   ဝါက်အျပည့္အစံုေရးသည္ ျဖစ္ေစ၊ မေရးသည္ျဖစ္ေစ၊ အခ်က္အလက္မွန္လွ်င္  အမွတ္ေပးပါတယ္၊  သတ္ပံုမွားလွ်င္၊ နံပါတ္စဥ္ လြဲေနလွ်င္ အမွတ္မေပးပါ။ သာဓကအေနႏွင့္

(၁)  ကိုးခန္းပ်ဳိ႕
(၂)  ကုန္းေဘာင္ေခတ္  စသျဖင့္  နံပါတ္စဥ္အတိုင္း မွန္ကန္စြာ ေျဖရပါမယ္။

ေမးခြန္း ၃(ခ) မွာ ကဗ်ာေမးခြန္းရွည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေျဖဆိုရာမွာ ကဗ်ာပါ အေၾကာင္းအရာကို ေမးသလား၊ ကဗ်ာစာဆိုရဲ႕ အဖြဲ႔အႏြဲ႔ကိုပဲ ေမးသလား၊ မိမိရဲ႕ အေတြးအျမင္၊ ခံစားခ်က္ကိုပဲ ေမးသလား စသည္ျဖင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ၿပီးမွ  ေမးခြန္းႏွင့္ ေဘာင္ဝင္ေအာင္ ေျဖတတ္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သာဓကအေနနဲ႔   

ေတာင္သူႀကီး ကဗ်ာမွေပးေသာ ရသႏွင့္  အသိအျမင္ကို တင္ျပပါဆိုရင္  ရသႏွင့္တကြ  ကဗ်ာကေပးတဲ့ အသိအျမင္ကိုပါ ေဖာ္ျပေျဖဆိုရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကဗ်ာစာသား အကိုးအကား ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ေတြကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပရပါမယ္။  

ေမးခြန္း ၄ (က) ႏွင့္ (ခ) ကေတာ့  ျမန္မာစကားေျပ လက္ေရြးစင္ထဲက ေမးတာျဖစ္ၿပီး၊ ေရွ႕က ေမးခြန္း  ၃ (က)၊ (ခ) တို႔နဲ႔  ေျဖဆိုရမယ့္ သေဘာတရား အတူတူပါပဲ။ စကားေျပတစ္ပုဒ္ကို ရႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးက ေမးႏိုင္တဲ့အတြက္ အဓိကအခ်က္နဲ႔  ေကာင္းမြန္တဲ့ စာသားေကာက္ႏႈတ္ခ်က္ေတြကို အမိအရ က်က္မွတ္ထားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုရႈေထာင့္ကပဲေမးေမး မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အတင္အျပနဲ႔ အံဝင္ခြင္က်  ေျဖဆိုႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကအေနနဲ႔     

စီးခ်င္းတိုက္ပြဲမွ  သူရဲေကာင္းတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို ေပၚလြင္ေအာင္ ေဖာ္ျပပါ ဆိုပါစို႔၊
ဗ်ည္းႏြဲ႔ႏွင့္ ဗညားႏြဲ႔တို႔ရဲ႕ တစ္ဦးခ်င္း ေတြ႔ရေသာ သူရဲေကာင္းစိတ္ဓာတ္တို႔ကို ေဖာ္ျပၿပီး၊ သူရဲေကာင္းတို႔တြင္ ရွိအပ္ေသာ လက္ရံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ အရည္အခ်င္းတို႔ကို ထင္ရွားေပၚလြင္လာေအာင္ စကားေျပပါ စာသားအကိုးအကားတို႔နဲ႔ ေျဖဆိုတင္ျပရမွာ ျဖစ္တယ္။

ေမးခြန္း ၅(က) ေရသည္ျပဇာတ္ စကားစပ္ေမးခြန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးထားတဲ့စာပိုဒ္ဟာ ဘယ္အခန္းက၊ ဘယ္သူက၊ ဘယ္သူ႔ကို၊ ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ၊ ဘာအေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး၊ ဘယ္လိုေျပာတယ္ ဆိုတာကို မွန္မွန္ကန္ကန္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေရးႏိုင္ရမယ္။ စာပုိဒ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုေျဖတဲ့အခါ မူရင္းစာပိုဒ္အတိုင္း ျပန္မေရးရပါဘူး၊ မပါတဲ့စကားကို ျဖည့္ၿပီ းထည့္ေရးတာမ်ဳိးလည္း မျဖစ္ရပါ။ ဆိုလိုရင္း အဓိပၸါယ္ကို ေျဖတဲ့အခါ မိမိစကားႏွင့္ ေျပေျပျပစ္ျပစ္  ေရးသာဖို႔ လိုပါတယ္။    

ေမးခြန္း ၅ (ခ) အေၾကာင္းအရာ ေမးခြန္းမွာေတာ့  (၂) ပုဒ္ေမး  (၁) ပုဒ္ ေျဖရမဲ့ ေမးခြန္းျဖစ္တယ္။ ေမးတဲ့ေမးခြန္းနဲ႔ မသက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ထည့္ၿပီးမေရးရပါ၊ ကိုယ္ပိုင္စကားေျပနဲ႔ ေရးရမွာျဖစ္ၿပီး စာဆိုဦးပုညရဲ႕ စကားအသံုးအႏႈန္းေတြ၊ ျပဇာတ္စာသား အကိုးအကားေတြ ထည့္သြင္းေရးသားရမယ္။  သာဓကအေနနဲ႔ ေရသည္ေယာက္်ားရဲ႕ ပံုပန္းသြင္ျပင္နဲ႔ ဘဝသရုပ္ကို ေျဖမယ္ဆိုပါစို႔။ေရသည္ေယာက္်ားရဲ႕ ရုပ္အသြင္အျပင္၊ ဝတ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႔  ဘဝအေျခအေနတို႔ကို ျပဇာတ္ပါ ဇာတ္လမ္းနဲ႔   စိတ္ဝင္စားဖြယ္  ဆက္စပ္ၿပီး ေျဖေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ 

ေမးခြန္း  (၆) ကေတာ့ စာစီစာကံုးေမးခြန္းပါ။ ေမးခြန္း (၆) ပုဒ္မွာ ေနာက္ဆံုးေမးခြန္း ျဖစ္ၿပီး အမွတ္အမ်ားဆံုး ေပးထားတာမို႔  ေသေသခ်ာခ်ာ ေျဖဆိုဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာစာဂုဏ္ထူးရလိုသူအတြက္ ေသာ့ခ်က္လည္း ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းအရာမတူတဲ့ ေခါင္းစဥ္ (၃) ခု ေပးထားၿပီး  ႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုကိုသာ ေရြးၿပီးေရးရမယ္။   စကားေျပာဟန္နဲ႔ မေရးရဘဲ စာဟန္နဲ႔ ရွင္းလင္းေျပျပစ္စြာ ေရးသားရမယ္။  

နံနက္ဆည္းဆာ၊ ေရႊလသာေသာ ည လို ျမင္ကြင္းတစ္ခုကို သရုပ္ေဖာ္ရတဲ့ စာစီစာကုံုးမ်ဳိး၊  
မိုးသည္းထန္ေသာ ေန႔တစ္ေန႔၊
ကြၽႏု္ပ္၏ တစ္ေန႔တာ လို ျဖစ္ရပ္တစ္ခုကို စီကာ စဥ္ကာေရးရတဲ့ စာစီစာကုံးမ်ဳိး၊

မတ္ဆရာ၊  ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ျခင္းတို႔လို ဖြင့္ဆိုရွင္းျပ စာစီစာကံုးမ်ဳိး၊
ႏႈတ္ခ်ဳိ သွ်ိဳတစ္ပါး၊ ပညာသည္ဘဝေရွ႕ေဆာင္ ကဲ့သို႕   ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္ေရးရတဲ့ စာစီစာကံုးမ်ဳိးေတြကို ေလ့က်င့္ထားဖို႔ လိုတယ္။

စာစီစာကံုး ေရးသားရာမွာ ေပးထားတဲ့  ပံုၾကမ္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံၿပီး ဆင့္ပြားခ်ဲ႕ထြင္ ေတြးျမင္ေရးသားတင္ျပရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ္တိုင္ဖတ္၊မွတ္၊ ေလ့လာဖူးတဲ့ စကားပံု၊ ဆိုရိုး၊ ဇာတ္ဝတၳဳ၊ ပံုျပင္ေတြ၊ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြထဲက စကားေျပ၊  ကဗ်ာပါ အေၾကာင္းအခ်က္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္း၊  ကိုးကားေျဖဆိုႏိုင္ပါတယ္။ နိဒါန္းေရးသားရာမွာ စာတစ္ပုိဒ္ထဲသာ ေရးရမွာျဖစ္ၿပီး မတိုမရွည္ ျဖစ္ရပါမယ္။

နိဒါန္းဟာ မိမိေရးတဲ့ အေၾကာင္းအရာရဲ႕ အဖြင့္သေဘာ ျဖစ္တာမို႔ စိတ္ဝင္စားၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိေအာင္ ေရးႏိုင္ရမယ္။ စာကိုယ္မွာေတာ့ ေပးထားတဲ့ ပံုၾကမ္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အညီဆီေလ်ာ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ စာေတြ႔သာဓကေတြ၊ အကိုးအကားေတြ၊ ကိုယ္ေတြ႔အခ်က္အလက္ေတြကို အဆက္အစပ္မိေအာင္ ေရးသားရမယ္။ နိဂံုးစာပိုဒ္ကိုလည္း ေပးထားတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး စာတစ္ပိုဒ္ထဲျဖင့္သာ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ တင္ျပရမွာ ျဖစ္တယ္။ စာစစ္သူ ႏွစ္သက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အဆံုးသတ္ ေရးသားရမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

မိမိစာစီစာကံုးဟာ ေရွ႕ပိုင္းမွာ ဘယ္ေလာက္ပင္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေရးထားပါေစ နိဂံုးမပါခဲ့ရင္၊ စာစီစာကံုးအဂၤါရပ္နဲ႔  မျပည့္စံုတာမို႔ ရမွတ္မ်ားစြာ ဆံုးရႈံးသြားႏိုင္တာကို သတိျပဳရပါမယ္။

ၿခံဳၿပီးေျပာရရင္ ျမန္မာစာဘာသာရပ္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရာမွာ တိက်ေသခ်ာစြာ က်က္မွတ္ေလ့က်င့္ထားမႈ စာလံုးေပါင္းသတ္ပံု မွန္ကန္မႈ၊ ပုဒ္အထားအသိုနဲ႔ ဝါက်ဖြဲ႔ထံုး မွန္ကန္မႈ၊ ဝါက်တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ စာပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ႏွင့္တစ္ပိုဒ္ ေျပျပစ္၊ ညီညြတ္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မႈ၊  လက္ေရးလက္သား သပ္ရပ္သန္႔ရွင္းမႈ စတဲ့ အရည္အခ်င္း၊ အရည္အေသြးေတြနဲ႔ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ဂုဏ္ထူးမွတ္နဲ႔ ထိုက္တန္တဲ့  အေျဖလႊာတစ္ခု    ျဖစ္လာမွာပါ။

၂၀၁၇  ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမယ့္ ေမာင္တို႔၊ မယ္တို႔ အားလံုးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကပါေစ။


ေဒါက္တာစမ္းစမ္းၾကည္၊ တြဲဖက္ပါေမာကၡ
ျမန္မာစာဌာန၊  ရန္ကုန္တကၠသိုလ္။