News

POST TYPE

POPULAR POST

နိုင်ငံရေး လေနဲ့ဝမ်းနဲ့ ကွဲစေလို
30-Nov-2016
တကယတှော့ လနေဲ့ဝမှး ကှဲတယဆှိုတဲ့စကားက ဆေးပညာနဲ့ပတှ သကပှါတယှ။ အထူးသဖှင့ှ အစားအသောကမှှားလို့၊ အစာအိမှ မအီမလညဖှှဈတဲ့အခါ အစာအိမအှတှငှး လသေောငှးကနှှးပှီး ပှူနာ ပေါတှဲ့အတှကဖှှဈလာတဲ့ ဝဒနောပေါ့။ အဲဒီတော့ ကာယကံရှငကှ လလညှေ တဲ့အခါ ဝမှးပါရောပှီး ပါလာတဲ့အဖှဈကို လနေဲ့ဝမှး မကှဲဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါ။ 

အခုတဈလော ရေးရေးနတေဲ့ ဆောငှးပါးတှေ၊ ပှောနတေဲ့ ရဒေီယို/တီဗီ အငတှာဗှူးတှမှော အကှောငှးအရာတှေ ရောထှေး၊ သဘောထားတှေ ရှုပယှှကခှတနှတေဲ့ ကိဈစတှေ တှေ့ကှုံ ကှားနရတေော့ 'သှောှ... ဒီလူတှေ နိုငငှံရေး လနေဲ့ဝမှးနဲ့ မကှဲတာမှိုးတှေ ဖှဈနပေါရောလား' လို့ တှေးမိတဲ့အတှကှ ဒီဆောငှးပါးကို ရေးလိုကရှခှငှးဖှဈပါတယှ။ 

ဘာတဲ့။ အုပခှှုပရှေးမှာ ပါတီက ဝငမှစှကရှဘူးဆိုပါလား၊ ဒီလိုအပှောတှေ ခဏခဏ ကှားနေ၊ တှေ့နရတေဲ့အခါ ရုတတှရကဆှိုရငှ မှနသှလိုလို တော့ရှိသား။ ဒါပမေဲ့ သသခှေောခှာ မစဉှးစားတဲ့လူတှရေဲ့ အပှောလား၊ နိုငငှံရေးကို ဟုတသှယောငယှောငနှဲ့ ငါပှောတာကို နားထောငကှှစေ သားဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ ပှောနကှတောလား၊ ဒါမှမဟုတှ ဆောငှးပါးရေးစရာ ကုနကှှမှး ဟုတတှိပတတှိ မရှိလို့ ရှာကှံရေးနကှတောလား စဉှးစားစရာတှေ ဖှဈလာပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ ပါတီကိဈစ၊ အစိုးရကိဈစ ရှငှးရှငှးလငှးလငှး သိမှငကှှစဖေို့လိုပှီလို့ အရေးတကှီး တှေးလာရပါပှီ။ အထငရှှားဆုံးဖှဈရပတှှကေို ထောကပှှပှီး တငပှှခငှပှါတယှ။ 

ပထမဦးဆုံးဖှဈရပကှတော့ ပှညထှောငစှု ရှေးကောကပှှဲကောမှရှငှ ဥကကှဋဌှ ဦးတငအှေးက ၂၀၁၅ ခုနှဈ အလယလှောကမှှာ အရေးကှီးတဲ့ ကှညောခကှတှဈခု ထုတပှှနခှဲ့တာ မှတမှိကှပါလိမ့မှယှ။ ဒါကတော့ ၂၀၁၅ ခုနှဈ နိုဝငဘှာလ ၈ ရကနှေ့မှာ အထှထှေေ ရှေးကောကပှှဲ ကငှှးပ မညဆှိုတဲ့ ကှညောခကှပှါ။ အဲဒီကှညောခကှလှညှးထှကရှော ကှှနတှောတှို့ အဖှဲ့ခှုပအှပါအဝငှ တခှားပါတီအသီးသီးဟာ အဲဒီရှေးကောကပှှဲကှီးမှာ ပါဝငဆှငနှှှဲဖို့ စတငအှလုပရှှုပကှှပါတော့တယှ။ ကှှနတှောတှို့ အဖှဲ့ခှုပကှလညှး ပထမဦးဆုံးသော ဆုံးဖှတခှကှကှ ဒီရှေးကောကပှှဲကှီးမှာ အငတှိုကအှားတိုကှ ပါဝငမှယဆှိုတဲ့ ဆုံးဖှတခှကှပှါပဲ။ အဲဒီမှာ အထူးထောကပှှလိုတာက ဒီဆုံးဖှတခှကှဟှာ ပါတီက ဆုံးဖှတခှကှှ ဆိုတာပါပဲ။ 

ကောငှးပှီ။ အဲဒီဆုံးဖှတခှကှပှှီးတော့ တဈနိုငငှံလုံး ဘယနှှမှို့နယမှှာ ဝငပှှိုငမှလဲ၊ ပှညသှူ/အမှိုးသား၊ တိုငှးဒသကှေီး/ပှညနှယတှှမှော ဘယလှို ဝငပှှိုငမှလဲ၊ ဝငပှှိုငတှဲ့အခါမှာ ဘယလှိုမူတှနေဲ့ ကိုယစှားလှယလှောငှး ရှေးမလဲ စတဲ့ ကိဈစရပတှှကေို ဆကတှိုကဆှကတှိုကှ ဆှေးနှေး ညှိနှိုငှး ဆုံးဖှတရှပါတော့တယှ။ ဒါတှကေိုလညှး ပါတီကပဲ ဆုံးဖှတရှတာပါ။ 

အဲဒီမူ တှခပှှေီးတော့ ကိုယစှားလှယလှောငှးတှကေို ဖိတခှေါပှါတယှ။ လှာထားသူနဲ့ အရနတှှကေို တဈနိုငငှံလုံး အတိုငှးအတာနဲ့ ခေါတှဲ့အခါ ခန့မှှနှးခှေ လေးထောငကှှောှ၊ ငါးထောငနှီးပါးလောကှ အမညစှာရငှးတှေ ရပါတယှ။ အဲဒီထဲကမှ တဈမှို့နယကှို လေးဦးနှုနှးနဲ့ မှို့ပေါငှး သုံးရာကှောဆှိုတော့ ကိုယစှားလှယလှောငှး ၁၂၀၀ နီးပါးလောကကှို ရှေးရပါတယှ။ လှယကှူတဲ့ အလုပတှော့ မဟုတပှါဘူး။ အရှေးခံရတဲ့သူတှကေ စိတတှိုငှးမကတှာ တဈမှိုး၊ အပယခှံရတဲ့သူတှကေ လာပှီးဂှီကတှာ၊ ရနတှှေ့တာ တဈဖုံ၊ အဲဒီတုနှးကတော့ အောငနှိုငရှေးအဖှဲ့ ရုံးဖှင့ထှားတဲ့ မှနေီကုနှးက ရုံးမှာတော့ ပှကလှောထလို့ပေါ့။ 

ဒီထဲမှာ သခှပပှငကှ မီးတကှီကှီ ဆိုသလို ဒီကိုယစှားလှယလှောငှးတှေ ရှေးတဲ့အခါမှာ အုပစှုဖှဲ့တာတို့၊ ဆရာမှေး၊ တပည့မှှေးတာတို့၊ လာဘှ ပေးလာဘယှူတို့ ပတသှကတှယဆှိုပှီး နိုငငှံရေးသုခမိနှ အမညခှံပုဂဂှိုလှ တခှို့က ဆောငှးပါးတှနေဲ့ ဝဖနတှေိုကခှိုကတှာတှလညှေး ခံခဲ့ရပါတယှ။ အဲဒီလိုရှေးခယှမှှုတှေ၊ ပှူနာဖှရှငှေးမှုတှကေို ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ခေါငှးဆောငတှဲ့ ပါတီရဲ့ဖှရှငှေးမှုတှနေဲ့ ပှီးမှောကှ ကှောလှှှားနိုငခှဲ့ပါတယှ။ ဒါတှကေို ပါတီကပဲ ဦးဆောငခှဲ့တယဆှိုတာ သဘောပေါကကှှပါ။ 

ဒါတှပှေီးပှနတှော့ အောငနှိုငရှေးအဖှဲ့တှေ ဖှဲ့ပှီး မဲဆှယစှညှးရုံးရေး လုပငှနှးတှကေို ထိုစဉကှ ဥကကှဋဌှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ခေါငှးဆောငတှဲ့ ပါတီကပဲ ဦးဆောငခှဲ့တာပါ။ ကိုငှး...ရှေးကောကပှှဲကှီး ပှီးပါပှီ။ အဖှဲ့ခှုပကှလညှး တဈနိုငငှံလုံးအတိုငှးအတာနဲ့ ရှဈဆယရှာခိုငနှှုနှးနီးပါး ကိနှးဂဏနှး အရအတှကအှေားဖှင့ှ ကိုယစှားလှယှ ၈၈၆ ဦး နိုငခှဲ့တာပါ။ 

ကှှနတှောတှို့ သဘောမတူခဲ့သောလှညှး အောင့သှကသှကနှဲ့ လကခှံခဲ့ရတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှဈ ဖှဲ့စညှးပုံအခှခေံဥပဒအရေ ကှှနတှောတှို့က ပှညထှောငစှုအဆင့နှဲ့ တိုငှးဒသကှေီး၊ ပှညနှယအှဆင့တှှမှောပါ အစိုးရ အဖှဲ့ဖှဲ့ခှင့ရှပါပှီ။ ဦးသိနှးစိနှ ခေါငှးဆောငတှဲ့ ပှညထှောငစှုကှံ့ခိုငရှေးနဲ့ ဖှံ့ဖှိုးရေး အစိုးရကနေ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ခေါငှးဆောငတှဲ့ အဖှဲ့ခှုပှ အစိုးရကို တာဝနလှှှဲရပါတော့မယှ။ ဒီတော့ ဘာလုပခှဲ့ပါသလဲ မှတမှိကှပါစ။ 

ကှှနတှောခှေါငှးဆောငပှှီး ဒေါကတှာမှိုးအောငနှဲ့ ဒေါကတှာအောငသှူတို့ ပါဝငတှဲ့ အစိုးရ တာဝနလှှဲှပှောငှးလကခှံရေး အဖှဲ့ကို ဖှဲ့စညှးခဲ့ ပါတယှ။ ဘယသှူက ဖှဲ့ပေးတယှ ထငပှါသလဲ။ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ ခေါငှးဆောငတှဲ့ ပါတီက ဖှဈပါတယခှငဗှှာ။ အဲ့လို လှှဲပှောငှးလကခှံတဲ့ လုပငှနှးတှကေို အကှိမကှှိမှ ဆှေးနှေးပှီးတော့ အစိုးရ ဖှဲ့ရပါတော့တယှ။ အစိုးရဖှဲ့တယဆှိုရာမှာလညှး သမမှတ ဦးထငကှှောကှစပှီး ပှညထှောငစှုအဆင့ှ ဝနကှှီးမှား၊ တိုငှးဒသကှေီး/ပှညနှယှ ၁၄ ခုမှာ ဝနကှှီးခှုပနှဲ့တကှ ဝနကှှီးအဖှဲ့တှေ ရှေးခယှဖှှဲ့စညှးတာတှေ၊ လှှတတှောအှသီးသီးက ဥကကှဋဌှ၊ ဒုတိယဥကကှဋဌှ ရှေးခယှဖှှဲ့စညှးတာတှေ... အို...ပှောမဆုံးပေါငှ တောသုံးတောငပှါပဲ ခငဗှှာ။  ထပပှှောပါရစေ။ သမမှတ ဦးထငကှှောမှှစ၍ တိုငှးဒသကှေီး/ပှညနှယကှ ဝနကှှီးတဈပါးအထိ ရှေးခယှအှတညပှှုတာဟာ ပါတီကပဲ ဖှဈပါ တယခှငဗှှာ။ 

ဒီဖှဈရပတှှကေို လေ့လာဆနှးစဈကှည့ရှငှ အစိုးရလုပငှနှး မှနသှမှှမှာ ပါတီကပဲ ဦးဆောငတှယဆှိုတဲ့ အခကှကှို တငပှှခငှတှာပါ။ ဒီဖှဈရပှ တှကေိုကှည့ရှငှ "အစိုးရအလုပကှို ပါတီက ဝငစှှကတှယဆှိုတာ မဖှဈသင့ဘှူး" ဆိုတဲ့ ဆရာကှီးမှား သဘောပေါကကှှမယလှို့ ထငပှါတယှ။ စှကဖှကရှုံတငမှက ဦးဆောငရှမယလှို့ ဆိုလိုတာပါ။ 

အခှုပအှားဖှင့ပှှောရရငတှော့ 'နိုငငှံရေးလနေဲ့ဝမှးနဲ့ ကှဲကှဖို့ပါ'။ 
ဦးဝငှးထိနှ


  • VIA