News

POST TYPE

POPULAR POST

ဆန္ဒဆိုးကို ဥပဒေဖြင့် ထိန်းပါ(Weekly,Vol-12/No-44)
25-Nov-2016
အသကှ မပှည့သှေးသော မိနှးကလေးငယကှလေးမှား အဓမမှ ပှုခံရသည့ှ သတငှးမှား ယခု ရကပှိုငှးအတှငှး ဆကတှိုကှ ဆိုသကဲ့သို့ ထှကပှေါနှခှငှေးသညှ အစဉအှလာအားဖှင့ှ့ ယဉကှှေးမှုနှင့ှ ကငှ့ဝှတှ တနဖှိုးမှားကို အလေး ထားခဲ့သော မှနမှာ လူ့အဖှဲ့အစညှးကို အိုးမဲ သုတနှသကေဲ့သို့ မှားစှာ အရုပဆှိုး အကညှှးတနလှှသညှ။ 

အတိတကှာလမှားထကှ ကှူးလှနမှှု ပိုမှားလာခှငှးကှောင့လှော၊ ရဲတပဖှှဲ့၏ ယခငကှ ထိနှးခှုပှ ကန့သှတထှားသော ထုတပှှနမှှု ပုံစံံမှာ ယခုနောကပှိုငှး ပို၍ ပှင့လှငှးစှာ ထုတပှှနှ အသိ ပေးလာသော ပုံစံသို့ ပှောငှးသှားခှငှးကှောင့လှော မသိသောငှှား ယငှးသတငှးမှားသညှ လူအမှားအကှား ပှောဆို ဆှေးနှေးရနပှငှ မှားစှာ နှုတဆှှံ့ရှကရှှံ့ဖှယှ ကောငှးလှသညှ။ 

သကငှယှ အဓမမှမှု အပါအဝငှ အဓမမှ ကှူးလှနမှှုမှားကို လေ့လာကှည့သှောှ မှနမှာ လူ့အဖှဲ့အစညှး၏ လိငကှိဈစအပေါှ အရှကှ၊ အကှောကတှရားကို အခှပှေုကာ အဓိပပှာယှ ကောကယှူမှု လှဲခှောနှခှငှေး၊ လူသားတို့၏ စိတနှှင့ှ့ ခနဓှာကိုယပှိုငှးဆိုငရှာ သဘာဝ အလှောကှ ဖှဈပေါတှတသှော စိတခှံစားမှုမှား၊ အပှောငှးအလဲမှား၊ တုံ့ပှနမှှုမှားကို နားမလညခှှငှး တဈနညှးအားဖှင့ှ လိငှ ပညာပေး မရှိသလောကနှီးနီး အားနညှးခှငှး၊ ယခငထှကပှို၍ ကယှပှှန့ှ ပှင့လှငှးလာပှီး အထိနှးအကှပှ မဲ့လာသော မီဒီယာမှားကို ဆငခှှငဉှာဏဖှှင့ှ စားသုံးနိုငစှှမှး မရှိခှငှးစသော အခကှမှှားကို တှေ့ရသညှ။ 

လိငကှိဈစအပေါှ အရှကှ၊ အကှောကဖှှင့ှ အခှခေံ အဓိပပှာယှ ဖှင့ဆှိုခှငှးကှောင့ှ အခှားသော ကမဘှာ့နိုငငှံ အသီးသီးတှငှ တှေ့မှငနှိုငသှည့ှ အခကှေးငှဖှငှေ့ လိငအှာသာဖှရော နရောဌာနမှား တရားဝငှ တညထှောငှ လုပကှိုငခှှင့ှ မရှိဘဲ ကှူးလှနသှူ အမှိုးသား၊အမှိုးသမီး နှဈဦးစလုံးကို ထောငခှှ အရေး ယူနိုငသှညအှထိ အရေး ယူနိုငသှော ဥပဒဖှငေ့ပှငှ တားမှဈ ပိတပှငထှားသညှ။ 

ထို့အပှငှ အသကအှရှယအှလိုကှ ငယစှဉကှပငှ လိငကှိဈစနှင့ှ ပတသှကှ၍ လိုအပသှော အသိပညာ ဗဟုသုတမှားကို ကနှှးမာရေး ဆေးပညာ ရှုထောင့မှှသောလှညှးကောငှး၊ လူမှုဗဒေ သဘောအရလညှးကောငှး အဆင့လှိုကှ ပညာပေးမှု မရှိဘဲ ရှကစှရာ ကိဈစ တဈခုအဖှဈ သဘောထားခဲ့ကှသညှ။ 

မီဒီယာ မှိုးစုံ အထူးသဖှင့ှ မိုဘိုငှး တယလှီဖုနှး တဈလုံး ရှိရုံမှှဖှင့ှ အငတှာနကှ မီဒီယာမှတဈဆင့ှ အတားအဆီး မရှိ  စကကှန့နှှင့အှမှှ ဝငရှောကှ နသေော အဆိုး၊ အကောငှး ရောမှှထေားသည့ှ သတငှး အခကှအှလကှ၊ အရုပှ၊ အသံမှားစှာ အနကှ လိငအှသားပေး၊ လိငစှိတနှှိုးဆှ ဝကဘှဆှိုကမှှားကို အသိပညာရခှေိနှ မှှင့တှငထှားခှငှး မရှိဘဲ့ ဝငရှောကှ ကှည့ရှှုမှု မှားပှားလာသညှ။ 

အထကဆှိုခဲ့ပါ အခှခေံ အကှောငှးတရားမှားသညှ အရှယှ ရောကလှာသူတို့၏ စိတနှှင့ှ ခနဓှာကိုယပှိုငှးဆိုငရှာ တဒငှဂှ လိငစှိတှ တောင့တှခှငှးကို ဖှဖှေောကရှနှ မမှနကှနသှော နညှး သို့မဟုတှ အလို မတူသော အဓမမှမှုမှား ကှူးလှနလှာစရနှေ အားပေး အားမှောကှ ပှုသကဲ့သို့ ဖှဈသှားစခေဲ့သညှ။ 

အဓမမှ ကှူးလှနှးလာခှငှး၏ နောကကှှယတှှငှ အခှား စေ့ဆောပှေးသော အကှောငှးတရား မှားစှာ ရှိနနေိုငသှောလှညှး အထကဆှိုခဲ့ပါ အခကှမှှားမှာ အဓိက အကဆှုံး အကှောကတှရားမှား ဖှဈသညှ။

ပနှးကလေးမှားနှင့ှ တူသော သနားစရာ ကလေးငယမှှားကိုပါ အဓမမှ ပှုကငှ့မှှုမှား တိုးလာခှငှးမှာမူ ဥပဒစေိုးမိုးမှု တဈနညှးအားဖှင့ှ ယငှးသို့ ကှူးလှနမှှုမှားအပေါှ အရေးယူ အပှဈ ပေးသည့ှ့ အပှဈဒဏမှှား လှော့ပေါ့ အားနညှးခှငှးနှင့ှ တရားရေးမဏဍှိုငှ ခှစား ယိမှးယိုငနှခှငှေးကှောင့ဖှှဈသညှ။

အိမနှီးခငှှး နိုငငှံမှား အပါအဝငှ နိုငငှံအမှားစုမှာ မုဒိမှးမှု အထူးသဖှင့ှ သကငှယှ မုဒိမှးမှု ကှူးလှနသှူမှားကို ပှငှးထနှ၊ ထိရောကစှှာ အရေးယူ အပှဈပေးနခှေိနတှှငှ ကိုယကှှိုးစီးပှား ကာကှယရှေး၊ နိုုငငှံရေးအရ ဆန့ကှငှှ၊ ကန့ကှှကှ၊ ဖီဆနှ၊ ဝဖနှေ၊ ထောကပှှမည့ှ လူပုဂဂှိုလှ၊ ပါတီ၊အဖှဲ့အစညှးနှင့ှ မီဒီယာမှားအပေါှ ဖိနှိပှ ကန့သှတရှေးဆိုငရှာ ဥပဒမှေားကိုသာ အာရုံ စိုကနှသေော မှနမှာနိုငငှံတှငှ ကလေးငယမှှား၏ အနာဂတအှထိပါ အမညှးစကှ စှနှးထငှး၊ အမှောငှ ဖုံးသှားစမညှေ့ ကိဈစရပမှှိုးတှငှ ယနေ့ အခှိနအှထိ ဥပဒေ ပှဋဌှာနှးရနှ မကှိုးစားသေးခှငှးမှာ ပဈစုပပှနရှော၊ အနာဂတှ နိုငငှံတောှ အတှကပှါ တာဝနမှဲ့ရာ ကကှှောငှး သိစအပပှသညှေေ။

အယဒှီတာ(၂၃-၁၁-၂၀၁၆)


  • VIA