News

POST TYPE

POPULAR POST

ဆႏၵဆုိးကို ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းပါ(Weekly,Vol-12/No-44)
25-Nov-2016

အသက္ မျပည့္ေသးေသာ မိန္းကေလးငယ္ကေလးမ်ား အဓမၼ ျပဳခံရသည့္ သတင္းမ်ား ယခု ရက္ပုိင္းအတြင္း ဆက္တုိက္ ဆုိသကဲ့သို႔ ထြက္ေပၚေနျခင္းသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ က်င့္ဝတ္ တန္ဖိုးမ်ားကို အေလး ထားခဲ့ေသာ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို အုိးမဲ သုတ္ေနသကဲ့့သို႔ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆုိး အက်ည္းတန္လွသည္။ 

အတိတ္ကာလမ်ားထက္ က်ဴးလြန္မႈ ပိုမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ေလာ၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ယခင္က ထိန္းခ်ဳပ္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ထုတ္ျပန္မႈ ပံုစံံမွာ ယခုေနာက္ပိုင္း ပို၍ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ အသိ ေပးလာေသာ ပံုစံသုိ႔ ေျပာင္းသြားျခင္းေၾကာင့္ေလာ မသိေသာ္ျငား ယင္းသတင္းမ်ားသည္ လူအမ်ားအၾကား ေျပာဆုိ ေဆြးေႏြးရန္ပင္ မ်ားစြာ ႏႈတ္ဆြံ႔ရွက္ရြံ႕ဖြယ္ ေကာင္းလွသည္။ 

သက္ငယ္ အဓမၼမႈ အပါအဝင္ အဓမၼ က်ဴးလြန္မႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေသာ္ ျမန္မာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လိင္ကိစၥအေပၚ အရွက္၊ အေၾကာက္တရားကို အေျချပဳကာ အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈ လြဲေခ်ာ္ေနျခင္း၊ လူသားတုိ႔၏ စိတ္ႏွင့့္ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ သဘာဝ အေလ်ာက္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ စိတ္ခံစားမႈမ်ား၊ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ တံု႔ျပန္မႈမ်ားကို နားမလည္ျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ လိင္ ပညာေပး မရွိသေလာက္နီးနီး အားနည္းျခင္း၊ ယခင္ထက္ပုိ၍ က်ယ္ျပန္႔ ပြင့္လင္းလာၿပီး အထိန္းအကြပ္ မဲ့လာေသာ မီဒီယာမ်ားကို ဆင္ျခင္ဉာဏ္ျဖင့္ စားသံုးနုိင္စြမ္း မရွိျခင္းစေသာ အခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ 

လိင္ကိစၥအေပၚ အရွက္၊ အေၾကာက္ျဖင့္ အေျခခံ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆုိျခင္းေၾကာင့္ အျခားေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အသီးသီးတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္သည့္ အခေၾကးေငြျဖင့္ လိင္အာသာေျဖရာ ေနရာဌာနမ်ား တရားဝင္ တည္ေထာင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိဘဲ က်ဴးလြန္သူ အမ်ဳိးသား၊အမ်ဳိးသမီး ႏွစ္ဦးစလံုးကို ေထာင္ခ် အေရး ယူနိုင္သည္အထိ အေရး ယူႏုိင္ေသာ ဥပေဒျဖင့္ပင္ တားျမစ္ ပိတ္ပင္ထားသည္။ 

ထို႔အျပင္ အသက္အရြယ္အလုိက္ ငယ္စဥ္ကပင္ လိင္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုအပ္ေသာ အသိပညာ ဗဟုသုတမ်ားကို က်န္းမာေရး ေဆးပညာ ႐ႈေထာင့္မွေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမႈေဗဒ သေဘာအရလည္းေကာင္း အဆင့္လုိက္ ပညာေပးမႈ မရွိဘဲ ရွက္စရာ ကိစၥ တစ္ခုအျဖစ္ သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ 

မီဒီယာ မ်ဳိးစံု အထူးသျဖင့္ မုိဘုိင္း တယ္လီဖုန္း တစ္လံုး ရွိ႐ံုမွ်ျဖင့္ အင္တာနက္ မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ အတားအဆီး မရွိ  စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ဝင္ေရာက္ ေနေသာ အဆုိး၊ အေကာင္း ေရာေမႊထားသည့္ သတင္း အခ်က္အလက္၊ အ႐ုပ္၊ အသံမ်ားစြာ အနက္ လိင္အသားေပး၊ လိင္စိတ္ႏႈိးဆြ ဝက္ဘ္ဆုိက္မ်ားကို အသိပညာေရခ်ိန္ ျမႇင့္တင္ထားျခင္း မရွိဘဲ့ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္႐ႈမႈ မ်ားျပားလာသည္။ 

အထက္ဆုိခဲ့ပါ အေျခခံ အေၾကာင္းတရားမ်ားသည္ အရြယ္ ေရာက္လာသူတို႔၏ စိတ္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တဒဂၤ လိင္စိတ္ ေတာင့္တျခင္းကို ေျဖေဖ်ာက္ရန္ မမွန္ကန္ေသာ နည္း သုိ႔မဟုတ္ အလို မတူေသာ အဓမၼမႈမ်ား က်ဴးလြန္လာေစရန္ အားေပး အားေျမာက္ ျပဳသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားေစခဲ့သည္။ 

အဓမၼ က်ဴးလြန္းလာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ အျခား ေစ့ေဆာ္ေပးေသာ အေၾကာင္းတရား မ်ားစြာ ရွိေနႏုိင္ေသာ္လည္း အထက္ဆုိခဲ့ပါ အခ်က္မ်ားမွာ အဓိက အက်ဆံုး အေၾကာက္တရားမ်ား ျဖစ္သည္။

ပန္းကေလးမ်ားႏွင့္ တူေသာ သနားစရာ ကေလးငယ္မ်ားကိုပါ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈမ်ား တုိးလာျခင္းမွာမူ ဥပေဒစုိုးမုိးမႈ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယင္းသို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ားအေပၚ အေရးယူ အျပစ္ ေပးသည့့္ အျပစ္ဒဏ္မ်ား ေလ်ာ့ေပါ့ အားနည္းျခင္းႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ျခစား ယိမ္းယိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အိမ္နီးခ်င္း နုိင္ငံမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံအမ်ားစုမွာ မုဒိမ္းမႈ အထူးသျဖင့္ သက္ငယ္ မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကို ျပင္းထန္၊ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ အျပစ္ေပးေနခ်ိန္တြင္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး၊ နုုိင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္၊ ကန္႔ကြက္၊ ဖီဆန္၊ ေဝဖန္၊ ေထာက္ျပမည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ ပါတီ၊အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ မီဒီယာမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ ကန္႔သတ္ေရးဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားကိုသာ အာ႐ံု စိုက္ေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္အထိပါ အမည္းစက္ စြန္းထင္း၊ အေမွာင္ ဖံုးသြားေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ဳိးတြင္ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရန္ မႀကိဳးစားေသးျခင္းမွာ ပစၥဳပၸန္ေရာ၊ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ပါ တာဝန္မဲ့ရာ က်ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီိတာ(၂၃-၁၁-၂၀၁၆)

  • VIA