News

POST TYPE

POPULAR POST

လူကြီး လူကောင်းဆန်ဆန် ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး သဘောထား ကွဲလွဲပါ (Daily, Vol-4, No-185)
12-Nov-2016
မှနမှာပှညမှှာ အှနလှိုငှး လူမှုရေးကှနရှကှ ကယှကှယှပှှန့ပှှန့ှ သုံးလာတဲ့အတှကှ ကောငှးတာရော၊ ဆိုးတာရော အမှားကှီး တှေ့ရတယဆှိုပမယှေ့ နှဈအမှားကှီး မှုံထားခဲ့ကှတဲ့ ကှှနတှောတှို့ မှနမှာတှေ ပှင့ထှှကလှာတဲ့အခါ အဆီးအတား မရှိဘဲ ကမှးပါးယံတှေ တိုကစှား ပဈလိုကသှလိုပဲ ထိခိုကှ သကရှောကမှှုတှေ မှားလာတယှ။

ဆိုလိုတာက အရငကှ ဘယလှောကှ မကှနပတှောရှိရှိ အာဏာရှငှ စနဈက အတငှးအကပှှ ဖိနှိပထှားခဲ့တဲ့အတှကှ ဘာမှ မပှောရဲ၊ မဆိုရဲဘဲ ကှိတမှှိတပှှီး သညှးခံအောင့အှညှး နခေဲ့ရတဲ့အပှငှ ပှညသှူ့နီတိလို ယဉကှှေးတဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညှးရဲ့ အခှခေံ လူ့ကငှ့ဝှတနှဲ့ အသိပညာနဲ့ အလှမှး ဝေးခဲ့တော့ လှတလှပခှှင့ှ ရလာတဲ့အခါမှာ ပိတထှားတဲ့ရကေို ရုတတှရကှ လှှတပှေးလိုကတှဲ့အခါ ဝုနှးဆို ဆောင့ပှှီး စီးတဲ့ရကေ ကှိုပှီး အထိနှးအကှပှ လုပမှထားတဲ့အတှကှ ဘေးနံရံတှေ တိုကစှား ပဈလိုကသှလိုမှိုးပေါ့။

ကှှနတှောတှို့ လူမှိုးရဲ့ စရိုကကှ ခစှလှုံးလုံး မုနှးလှားလှား ဆိုသလို ခစှနှပှေီဆိုရငှ ဘာလုပလှုပှ အပှဈမမှငှ အခစှဝှငနှတတပှှေီး မုနှးလို့ကတော့ ဘယလှောကှ ကောငှးတာ လုပလှုပှ အဆိုးမှငှ၊ အပှဈ တငနှတတတှေဲ့အတှကှ အကှောငှးအရာ အရေးကိဈစ တဈခုခု ဆှေးနှေး ငှငှးခုံကှတဲ့အခါ သူ့ဘကှ၊ ကိုယ့ဘှကှ ဆိုတဲ့ “ဘကှ” အမှငတှှနေဲ့ အလှနအှကှှံ စှပစှှဲ၊ တံဆိပကှပှ၊ ပုတခှတှ၊ ဆဲဆိုကှတဲ့အထိ ဖှဈကုနတှော့တာပေါ့။

အဲဒီတော့ ဝဖနတှောရယှ၊ အကှံပှုတာရယှ၊ အပှဈတငတှာရယှ၊ ပုတခှတတှာရယှ မကှဲတော့ဘဲ ပုဂဂှိုလစှှဲ၊ ပါတီစှဲ၊ ဝါဒစှဲ၊ ဘကအှစှဲတှနေဲ့ တဈဖကနှဲ့တဈဖကှ အပှတအှသတှ “ခှ”ကှတဲ့အတှကှ ပှူနာတိုငှး ကောငှးစခငှလှေို့ ပှောမှနှးမသိ၊ အကှံပှုမှနှး မသိဖှဈပှီး အပှနအှလှနှ စှပစှှဲပှဈတငရှငှး ဖှရှငှေးဖို့ နညှးလမှးဆီ မရောကတှော့ဘဲ လုံးခှာ လိုကသှှားတတတှာ မှားတယှ။

ဘကလှိုကမှှု မရှိအောငှ ကှိုးစားပှီး ကောငှးရငှ၊ ကောငှးသလို၊ ဆိုးရငှ ဆိုးသလို တတနှိုငသှလောကှ ကှားကကှ ဝဖနထှေောကပှှ၊ အကှံပှုတာမှိုး ဆိုရငတှောငှ လကမှခံနိုငကှှတော့ဘဲ ခါးခါးသီးသီး ငှငှးပယှ၊ အလှယတှကူ တံဆိပှ တဈခုကပပှှီး ဘကှ ခှဲပဈလိုကတှတကှှတဲ့အတှကှ အဝဖနမှခေံနိုငတှဲ့ လူ့အဖှဲ့အစညှး ဖှဈမှနှးမသိ ဖှဈလာတယှ။

အထူးသဖှင့ှ အခုလို အာဏာရှငနှဲ့ ဒီမိုကရစေီဘကှ သိပခှှဲလှနှးတဲ့ ကာလတှမှော စဈအုပစှုနဲ့ အာဏာရှငတှှကေို ဝဖနရှငှေ စနဈတကှ လေ့ကငှ့ထှားတဲ့ အုပစှုတဈစုက တိုငှးပှညဖှကှမှယ့သှူ၊ အနောကနှိုငငှံကှီးတှရေဲ့ နောကမှှီးဆှဲအဖှဈ ဝိုငှးပှီး ဆှမှးကှီးလောငှးတတပှှီး ဒီမိုကရစေီ ခေါငှးစဉအှောကမှှာ သှငှးထားတဲ့ အဖှဲ့အစညှးတှေ၊ လူပုဂဂှိုလတှှကေို ဝဖနှေ၊ ထောကပှှရငှ စဈအာဏာရှငှ အောကဆှှဲ၊ စဈအုပစှု နောကလှိုကှ၊ အာဏာရှငအှကှိုကှ လိုကရှေးတဲ့သူ၊ ပှညသှူတှေ မုနှးတီးတဲ့ အာဏာရှငနှဲ့ တဈဂိုဏှးတညှးသားအဖှဈ တံဆိပှ အတပခှံရတော့တာပေါ့။

ဒီမိုကရစေီကို သိပလှိုခငှကှှတဲ့ မှနမှာတှေ ကိုယတှိုငကှတှော့ ဒီမိုကရစေီရဲ့ အခှခေံ စရိုကှ လကခှဏာတှေ အနိမ့ဆှုံးအဆင့ှ လူတိုငှးမှာ မတူညီတဲ့ သဘောထားတှေ ရှိတတတှာကို လကခှံနားလညပှေးတာမှိုးနဲ့ ကငှ့သှားရအောငှ လုပထှားဖို့ကတှော့ မေ့နတတကှှတယှေ။

ရပကှှကထှဲမှာပဲဖှဈဖှဈ၊ လှှတတှောမှှာပဲဖှဈဖှဈ၊ အှနလှိုငှး လူမှုရေး ကှနရှကပှေါမှှာပဲဖှဈဖှဈ ဘယသှူမဆို ယဉကှှေးစှာ သဘောထား ကှဲလှဲနိုငတှယှ။ ပုဂဂှိုလရှေး လုပကှှံမှုဆနဆှနှ ရင့သှီးတဲ့ စှပစှှဲခကှတှှေ မပါဘဲ သဘောထား ကှဲလှဲနိုငတှယှ။ ဒီမိုကရစေီရဲ့ အခှခေံ စရိုကလှကခှဏာ တဈခုအဖှဈ လှတလှှတလှပလှပှ သဘောထား ကှဲလှဲနိုငတှယှ။ ဒီမိုကရစေီရဲ့ အလှတရား တဈခု ဒါမှမဟုတှ အနုပညာ တဈခုအဖှဈ ယဉယှဉကှှေးကှေး၊ လူကှီးလူကောငှး ဆနဆှနှ သဘောထား ကှဲလှဲနိုငတှယှ။

ဒီနရောမှာ ကှှနတှော့အှနနေဲ့ အှနလှိုငှး လူမှုရေး ကှနရှကပှေါကှတဈဆင့ှ သှားခငှတှဲ့ ပနှးတိုငခှငှှးတူတဲ့ ကှှနတှောတှို့ မှနမှာလူ့အဖှဲ့အစညှးကို ယဉကှှေးစှာ လူကှီးလူကောငှးဆနဆှနှ သဘောထား ကှဲလှဲကှည့ပှှီး ကိုယတှိုငှ ဒီမိုကရစေီကို လကတှှေ့ကကှ ကငှ့သှုံးသူဖှဈကှောငှး ပှလိုကကှှစမှးပါလို့ အကှံပှုပါရစေ။

အယဒှီတာ (၁၂-၁၁-၂ဝ၁၆)

လကရှှိ အခှအနနှငှေေ့ ကိုကညှီနသေောကှောင့ှ ၂ဝ၁၆ ခုနှဈ၊ ဇနနှဝါရီလ ၁၇ ထုုတှ The Voice Sunday သတငှးစာတှငှ ဖောပှှခဲ့ပှီးသော အယဒှီတာ့စကားကို ပှနလှညှ ဖောပှှလိုကခှှငှး ဖှဈပါသညှ။  • VIA