News

POST TYPE

POPULAR POST

စပ္ေဆးျပႆနာ အေျဖရွာ (Weekly,Vol-12/No-37)
07-Oct-2016

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားရွိ ၿမိဳ႕ႀကီး၊ ၿမိဳ႕ငယ္ အားလုံးတြင္ ျပည္သူ အမ်ားစု ႀကဳံေတြ႔ရသည့္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈမ်ားကို ေဆးဆုိင္ သို႔မဟုတ္ ကြမ္းယာဆုိင္မ်ားက တြဲစပ္ ေရာင္းခ်ေသာ ေဆးမ်ားကို မွီခုိအားထားေနရျခင္းမွာ သတိျပဳဖြယ္ ျပႆနာ တစ္ရပ္အသြင္ ေဆာင္လာသည္။ 

ယင္းသို႔ေသာ စပ္ေဆးမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမွာ သတ္မွတ္သည့္ ရက္ျပည့္မီသည္အထိ ေဆး မေသာက္ေသာေၾကာင့္ ပဋိဇီဝ ေခၚ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားကို ေရာဂါပိုးမ်ားက ခံႏုိင္ရည္ ရွိသြားျခင္း တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဆးအာနိသင္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္သည္။ 

စပ္ေဆးမ်ားေၾကာင့္ အျခားေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ျပႆနာမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္သာ တုိက္ေကြၽးရသည့္ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကို လြယ္လင့္တကူ တြဲစပ္ ေရာင္းခ်ေပးေနျခင္းက အႀကီးမားဆုံး ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆရာဝန္မ်ားက စပ္ေဆးမ်ား မသုံးၾကရန္၊ ဆရာဝန္ထံ ျပသကာ စနစ္တက် ကုသမႈ ခံယူၿပီးမွ ဆရာဝန္ ညႊန္ၾကားေသာ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကိုသာ ေသာက္သုံးၾကရန္ အခါအားေလ်ာ္စြာ ေျပာဆို သတိေပး ေနေသာ္လည္း ျပည္သူ အမ်ားစု လိုက္နာႏုိင္ျခင္း မရွိၾကေပ။  

ဆင္းရဲျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအသိ နည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ အေျခခံ ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ ေဆး႐ုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားထက္ အနီးအနားရွိ ေဆးဆိုင္၊ ကြမ္းယာဆိုင္မ်ားမွ စပ္ေဆးကိုသာ အလြယ္တကူ ဝယ္သူ ေသာက္သုံး လိုက္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

စပ္ေဆး မေရာင္းရန္ စည္းကမ္း၊ ဥပေဒျဖင့္ တားျမစ္ထားလင့္ကစား စားသုံးသူ ျပည္သူက ေတာင္းဆိုလာပါက ျငင္းဆန္ရန္ ခက္ခဲေနေသာ အေျခအေန ရွိသည့္အတြက္ ေဆးဆုိင္ႏွင့္ ကြမ္းယာ ဆုိင္မ်ားတြင္ စပ္ေဆး ေရာင္းခ်ေနၾကရျခင္းျဖစ္ရာ ယင္းကို အျခား နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ လိုအပ္လာသည္။ 

ဆိုလိုသည္မွာ အမိန္႔ျဖင့္၊ ဥပေဒထုတ္ တားဆီးျခင္း၊ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စပ္ေဆးေရာင္းခ်မႈ ကြယ္ေပ်ာက္ မသြားႏုိင္သည့္အျပင္ ေမွာင္ခုိ စပ္ေဆးအျဖစ္ပါ ေစ်းပိုေပးဝယ္ယူရမည့္ အေျခအေနသို႔ တြန္းပို႔သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သြားႏုိင္သျဖင့္ စပ္ေဆး ေရာင္းခ်သူမ်ားကို က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက တရားဝင္ မြမ္းမံ သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ မွန္ကန္ စနစ္က်ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာ စပ္ေဆးမ်ား ျဖစ္သြားေစႏုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ 

ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ား၏ ျပႆနာမွာ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံးကို ၿခဳံလႊမ္း ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစႏုိင္သည့္ က်န္းမာေရး အာမခံစနစ္ မရွိျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ အခ်ဳိးႏွင့္ ဆရာဝန္ အပါအဝင္ အေျခခံ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း အခ်ဳိး တစ္ဖက္ေစာင္းနင္းနီးပါး မညီမွ်ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ သားဖြား ဆရာမ၊ အရန္သားဖြား ဆရာမမ်ား လုံေလာက္စြာ ခန္႔ထား မေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အရပ္လက္သည္မ်ားႏွင့္ အသင့္အတင့္ ပညာေရး အေျခခံရွိသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို စနစ္တက် ကေလးေမြးဖြား တတ္ေစရန္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးျခင္းႏွင့္ ကေလး မီးဖြားရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ ကိရိယာ ပစၥည္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔ကုိ WHO ႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ကဲ့သို႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အကူအညီျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းမွာ အေကာင္းဆုံး ဥပမာ ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ စပ္ေဆးေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာမ်ား၊ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုလည္း အထက္ဆိုခဲ့ပါ ဥပမာကို မူတည္ကာ ဆင္းရဲေသာ ျပည္သူ အမ်ားစု အဆင္ေျပ လြယ္ကူေစေရးအတြက္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုရင္း ျဖစ္သည္။ 

အယ္ဒီတာ (၅-၁ဝ-၂ဝ၁၆)


  • VIA