News

POST TYPE

POPULAR POST

မြန်မာနိုင်ငံအား ယူကေက မိတ်ဆွေရင်းအဖြစ် ဆက်လက်ကူညီသွားလို
27-Aug-2018
လှနခှဲ့သောသုံးလက ဗှိတိသှှသံအမတကှှီးအဖှဈ ရောကရှှိလာခဲ့ခှိနမှှစတငပှှီး ကှှနတှောသှညှ ရနကှုနမှှ မနတှလေး၊ မကှေးမှ မောလှမှိုငှ၊ ဘားအံမှ ပှငှဦးလှငှ စသည့ဒှသေ မှားသို့ သှားရောကဖှှဈခဲ့ပါသညှ။ ဤနှယှ လှပသောနိုငငှံအကှောငှးကို လေ့လာမှတသှားရသညမှှာ ကှှနတှော့အှတှကှ အခှင့ထှူးပငှ ဖှဈလသညှေ။ အထူးတလညှ နှေးထှေးသောကှိုဆိုမှုကို ခံယူရသည့အှတှကလှညှးကောငှး၊ လူအမှားအပှားက ဗှိတိနနှိုငငှံအပေါထှားသည့ှ ခစှခှငမှှုအတှကလှညှးကောငှး ကှေးဇူးတငရှှိရပါသညှ။ သို့ရာတှငှ တခှို့သူမှားမှာ မှနမှာနိုငငှံနှင့စှပလှဉှှးသည့ှ ဗှိတိနနှိုငငှံ၏ မူဝါဒမှားကို ဝခှေဲမရဖှဈနကှေောငှး ကှှနတှောသှတိထားမိခဲ့ပါသညှ။ ဗှိတိသှှကောငစှီ၏ ထူးကဲသောဆောငရှှကခှကှကှို သူတို့ သိရှိနကှသလေို မှနမှာနိုငငှံအတှကှ ဗှိတိနနှိုငငှံက ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကမှှု ငှကှေေးပေးအပလှကှရှှိသညကှိုလညှး ရေးရေးမှှ သတိထားမိကှပါသညှ။ သို့ရာတှငှ ဗှိတိနနှိုငငှံမှ ထှကပှေါလှာသောအသံမှားကိုလညှး သူတို့ ကှားထားကှရပှီး ကှှနတှောတှို့သညှ ဝဖနခှှငှေး၊ မကှမနပပှေှောဆိုခှငှးဖှင့ှ အခှိနကှုနလှကှရှှိကှသညဟှု ယူဆနကှပေါသညှ။ သို့ဖှဈရာ ကှှနတှောတှို့၏ အနအထေားကို ရှငှးပှလှှငှ အထောကအှကူဖှဈမညဟှု မှှောလှင့မှိပါသညှ။

ဗှိတိနနှိုငငှံသညှ မှနမှာလူထု၏ မိတဆှှအဖှဈေ ခံယူထားပါသညှ။ ယမနနှှဈက ဤနိုငငှံမှ လူသားခငှှးစာနာထောကထှားမှု၊ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကမှှုအထောကအှပံ့တှငှ ဗှိတိနအှခှနထှမှးမှား၏ငှထေဲမှ အမရေိကနဒှေါလှာ သနှးနှဈရာကို ကှှနုပှတှို့ အသုံးပှုခဲ့ကှပါသညှ။ ဂပှနနှိုငငှံပှီးလှှငှ ကှှနတှောတှို့သညှ မှနမှာနိုငငှံ၏ အကှီးဆုံးအလှူရှငှ ဖှဈပါသညှ။ ကနှှးမာရေးစောင့ရှှောကမှှု၊ ပညာရေး၊ စီးပှားရေးတို့ တိုးတကကှငှေးမှနလှာစရနှေ ပံ့ပိုးလကှရှှိကာ အရပသှားအစိုးရနှင့ှ ရငှးနှီးစှာ ပူးပေါငှးဆောငရှှကလှကှရှှိသော LIFT နှင့ှ 3MDG အစီအစဉမှှားကို လှူဒါနှးရာတှငလှညှး ကှှနတှောတှို့သညှ အကှီးဆုံးအလှူရှငှ ဖှဈပှနပှါသညှ။ သောငှးနှင့ခှှီသော ကလေးသူငယမှှား သင့တှင့လှှောကပှတသှောပညာရေး ရရှိစရေေး၊ သိနှးနှင့ခှှီသောလူထုအတှကှ သန့ရှှငှးသောရေ၊ မိလလှာရဆေိုးနုတစှနဈ ရရှိလာရေး၊ လူပေါငှးတဈသနှးကှောအှတှကှ ပိုမိုတိုးတကကှောငှးမှနသှော အစားအသောကှ လုံခှုံမှုရရှိရေးတို့အတှကှ ကှှနတှောတှို့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါသညှ။ ကှှနတှောတှို့၏ ကူညီထောကပှံ့မှုမှာ အဝေးလံအသီခေါငဆှုံး ရပရှှာအသိုငှး အဝိုငှးမှားထဲအထိ နိုငငှံတဈလှှားကို ရောကရှှိနပေါသညှ။ ဇာတိမှိုးနှယမှရှေး၊ ကိုးကှယရှာဘာသာမရှေး၊ တညနှရောမရှေးတှငှ ရှိနသေော လူ့ ဘောငအှတှငှးမှ ဘေးအနတှရာယကှရှောကလှှယဆှုံး လူထုကို ကှှနတှောတှို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးလိုပါသညှ။ ပိုမိုငှိမှးခမှှး၊ ပိုမိုဝပှောပှီး ပိုမိုဒီမိုကရစေီ နညှးကသှည့ှ မှနမှာနိုငငှံကို တညဆှောကရှနှ အားထုတရှာတှငှ မှနမှာလူထုကို ကှှနတှောတှို့က အောငမှှငစှခငှပှေါသညှ။ 

ကှှနတှောတှို့ ဒါကို ဘာ့ကှောင့လှုပနှကှပေါသနညှး။ ဗှိတိနနှိုငငှံ၌ ခှိုးခှံနရခှေိနတှှငှ ဗှိတိနနှိုငငှံမှ ကှောငှးမှား၊ ဆေးရုံမှား၊ ကလေးငယမှှားအတှကှ သုံးနိုငသှည့ငှှကေို မှနမှာနိုငငှံမှ ကှောငှးမှား၊ ဆေးရုံမှား၊ ကလေးငယမှှားအတှကှ အဘယ့ကှှောင့ှ ကှှနုပှတှို့ တဈနှဈလှှငှ အမရေိကနဒှေါလှာ သနှး ၂၀၀ အထိ သုံးစှဲနကှပေါသနညှး။ အကှောငှးမှာ ကမဘှာတဈလှှားမှ အဆငှးရဲဆုံး၊ ဘေးအနတှရာယကှရှောကလှှယဆှုံးလူမှားကို ကူညီပံ့ပိုးပေးရနှ ဗှိတိနနှိုငငှံက ထကသှနစှှာ ကတိကဝတပှှုထားသောကှောင့ပှငဖှှဈပါသညှ။ ထိုမှှမကသေး ပှင့ပှှင့လှငှးလငှးပှောရလှှငှ ဗှိတိနနှိုငငှံအတှကှ နိုငငှံရေးအရရော ကုနသှှယရှေးအရပါ အရေးကှီးသော မိတဖှကဖှှဈနပရေော မှနမှာနိုငငှံက ငှိမှးခမှှးတညငှှိမပှှီး ဒီမိုကရစေီ နညှးကသှည့ှ နိုငငှံတဈနိုငငှံအဖှဈသို့ ရောကရှှိသှားခှငှးမှာ ဗှိတိနနှိုငငှံအတှကလှညှး အကှိုးရှိသောကှောင့လှညှးဖှဈပါသညှ။ ထို့အကှောငှးကှောင့ှ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ၏ အစိုးရက ကှိုးပမှးလကှရှှိသော ပှုပှငပှှောငှးလဲရေးမှား အားလုံးကို ကှှနုပှတှို့ ဤမှှအထိ ထောကခှံပံ့ပိုးပေးနခှငှေးပငှ ဖှဈပါသညှ။ 

အဆိုပါငှကေို သုံးရခှငှးအကှောငှးရငှးမှာ ဘေးအနတှရာယကှရှောကှ လှယသှူမှားအား ကူညီခှငှးသညှ သမမှာကမမှနတှမှနကှနသှောလုပရှပဟှု ကှှနုပှတှို့ ယုံကှညသှောကှောင့သှာမဟုတဘှဲ မှနမှာနိုငငှံ ဝပှောသာယာလာခှငှးမှာလညှး ကှှနုပှတှို့အတှကှ အကှိုးရှိမညဖှှဈသောကှောင့လှညှး ဖှဈပါသညှ။

ထို့ကှောင့ပှငလှှှငှ ရခိုငပှှညနှယတှှငှ ဖှဈပှားခဲ့သညမှှားအတှကှ ကှှနုပှတှို့ အထူးတလညှ ကှောင့ကှှမကငှးဖှဈနရခှငှေး ဖှဈပါသညှ။

တုနလှှုပခှှောကခှှားဖှယရှာ အကှမှးဖကမှှုမှာ ယခငတှဈပတကှ နှဈပတလှညခှဲ့ပါသညှ။ အဆိုပါ အကှမှးဖကမှှုမှာ ARSA (အာရကနှ ရိုဟငဂှှာ ကယတှငရှေးတပှ) ၏ တိုကခှိုကမှှုကှောင့ှ စတငဖှှဈပှားခဲ့သောလှညှး အဆိုပါအကှမှးဖကမှှုမှာ ARSA (အာရကနှ ရိုဟငဂှှာ ကယတှငှ ရေးတပှ) ၏ တိုကခှိုကမှှုကှောင့ှ စတငဖှှဈပှားခဲ့သောလှညှး လုံခှုံရေးတပဖှှဲ့မှား၏ အငအှားမညီမှှစှာ တုံ့ပှနမှှု၊ ထိနှးသိမှးမရသည့ှ အခှအနမှေေားကို တားဆီးရနှ လိုအပခှကှရှှိမှုတို့က နောကဆှကတှှဲဖှဈပါသညှ။

ကနဦးတိုကခှိုကမှှုမှားကိုရော၊ နောကပှိုငှးတှငှ ဆကလှကဆှောငရှှကသှည့စှဈဆငရှေးမှားကိုပါ ကှှနတှောတှို့ ရှငှးရှငှးလငှးလငှးပငှ ကန့ကှှကရှှုတခှခှဲ့ပါသညှ။ ရခိုငပှှညနှယမှှ အရေးကိဈစမှားမှာ ကာလတောငတှာ ရှညကှှာလှပှီဖှဈသလို နကရှှိုငှးစှာ အမှဈတှယနှသေော အရေးကိဈစမှားပငဖှှဈပါသညှ။ သို့ရာတှငှ အကှမှးဖကမှှုက အခှအနကေေိုသာ ပိုဆိုးလာစခေဲ့ပါသညှ။ မနှဈက တိုကခှိုကမှှုမှားနှင့ှ အကှမှးဖကမှှုမှားကှောင့ှ ယောကှာှး၊ မိနှးမ၊ ကလေးငယပှေါငှး ၇၀၀,၀၀၀ မှာ ထိတလှန့လှှနှးသဖှင့ှ ဘာကိုမှမယူဘဲ အစုအပှုံလိုကှ ထှကပှှေးခဲ့ကှရပါသညှ။ ဘငှဂှလားဒေ့ရှှ နိုငငှံတှငှ ကမဘှာကှီးတုနလှှုပသှှားစသညှေ့ အတိုငှးအဆအထိ ပှငှးထနလှှသည့ှ လူသားခငှှးစာနာထောကထှားမှု အရေးအခငှးကို ယငှးက ဖနတှီးခဲ့ပါသညှ။ ထှကပှှေးသှားကှသူမှား၏ နိုငငှံသားဖှဈမှုအနအထေား၊ ပှညတှှငှးသို့ ရှှေ့ပှောငှးဝငရှောကလှာမှုအနအထေားနှင့စှပလှဉှှးပှီး မညသှို့ပငယှူဆထားစကောမူ ထိုသူတိုငှးမှာ လူသားသာလှှငှ ဖှဈနသညမှှောတော့ ငှငှးမရသောအခကှပှငဖှှဈပါသညှ။ ထိုသူတို့၏ လူ့အခှင့အှရေးမှားကို ကာကှယစှောင့ရှှောကပှေးရနှ ကှှနတှောတှို့အားလုံး အစုလိုကအှပှုံလိုကှ ပကှကှှကခှဲ့ကှပါသညှ။ 

ဤဖှဈရပမှှာ မှနမှာနိုငငှံအတှကလှညှး ပှငှးထနသှော သကရှောကမှှုမှား ရှိပါသညှ။ နိုငငှံအတှငှးမှ အဆငှးရဲဆုံးပှညနှယတှဈခုဖှဈသည့ှ ရခိုငပှှညနှယတှှငှ ရပရှှာအသိုငှးအဝိုငှးမှားကို သှေးကှဲသှားစခေဲ့ပှီး လူတိုငှးမှာ ယခငကှထကပှငှ ပိုမိုဆငှးရဲနှမှးပါးလာခဲ့ပါသညှ။ လယယှာမှမှေားမှာ စိုကပှှိုးမှေးမှူခှငှး မရှိတော့ဘဲ ယခငကှထကှ အစားအစာ နညှးပါးလာခဲ့ပါသညှ။ တဈနိုငငှံလုံးအတိုငှးအတာအရဆိုလှှငှ ယငှးမှာ လှော့ပါးသကသှာအောငှ မလုပရှသေးသော ဘေးဒုကခှပငဖှှဈပါသညှ။ အဓိက နိုငငှံခှားကုမပှဏီတဈခုက ယငှးတို့၏ စားသောကဆှိုငမှှားအား ဤနိုငငှံတှငှ ဖှင့လှှဈမည့အှစီအစဉမှှားကို ရပဆှိုငှးထားလိုကပှှီဖှဈကှောငှး၊ အခှားကုမပှဏီမှားမှာလညှး ဝနထှမှးမှားလှှော့ခလှကှရှှိကှောငှး၊ အစိုးရမှားကလညှး သူတို့၏ သဒဓှါတရားထကသှနသှော ကူညီထောကပှံ့မှုအစီအစဉမှှားကို ပှနလှှနသှုံးသပလှကှရှှိကှောငှး၊ လေ့ကငှ့သှငကှှားမှု အခှင့အှလမှးမှားလညှး လှော့ကလှကှရှှိကှောငှး၊ နိုငငှံရပခှှား တပမှတောအှခှို့ကလညှး မှနမှာ့တပမှတောနှှင့ှ ဆကဆှံရေးကို ကန့သှတလှိုကကှှောငှး ကှှနတှော့ကှို ပှောပှပါသညှ။ 

အရပသှားအစိုးရက သညတှိုငှးရပကှှည့မှနသညကှတေော့ ထငရှှားပါသညှ။ သူတို့သညှ ကိုဖီအာနနှ၏ ရခိုငပှှညနှယှ အကှံပေးအဖှဲ့ အကှံပှုခကှမှှားကို စတငအှကောငအှထညဖှောလှကှှ ရှိပါသညှ။ ကုလသမဂဂှနှင့လှညှး နားလညမှှုစာခှှနလှှှာကို သဘောတူ လကမှှတရှေးထိုးခဲ့ပါသညှ။ စုံစမှးရေး ကောမှရှငကှိုလညှး ဖှဲ့စညှးထားပါသညှ။ မိမိတို့ စှန့ခှှာထားရဈခဲ့ရသော နအေိမမှှားတှငမှဟုတဘှဲ ထိနှးသိမှးရေးစခနှးမှားတှငသှာ နရမညဆှေိုလှှငှ မညသှည့ဒှုကခှသညမှှှ မိမိသဘောဆနဒှအလှောကှ ပှနလှာလိမ့မှညှ မဟုတပှါ။ နိုငငှံတောအှဆင့ှ မူဝါဒမှားက ဆကလှကှ ခှဲခှားနှိမ့ခှနှေဦးမညဆှိုလှှငှ ရပရှှာအသိုငှးအဝိုငှးမှားမှာလညှး ဘေးအနတှရာယှ ကငှးရှငှးလုံခှုံသညဟှု ခံစားကှရမညှ မဟုတပှါ။ မိမိတို့၏ အသကမှှေးမှုမှား တညမှှီရာ လယယှာမှမှေား၊ ငါးဖမှးလှမှေား၊ ဈေးမှားအား လူတိုငှးမရောကနှိုငှ၊ အသုံးမပှုနိုငပှါက စီးပှားရေးမှာလညှး တိုးတကကှောငှးမှနလှာမညှ မဟုတပှါ။

သခှောသည့အှခကှမှှာ ဤအတိုငှးအဆရှိသည့ှ အရေးအခငှးမှိုးကို မညသှည့နှိုငငှံကမှှ မိမိဘာသာ ကိုငတှှယဖှှရှငှေးနိုငစှှမှးမရှိခှငှးပငှ ဖှဈပါသညှ။ မှနမှာနိုငငှံကလညှး ယငှးသို့ဖှရှငှေးလိမ့မှညဟှု မညသှူကမှှ မမှှောလှင့ပှါ။ ဗှိတိနနှိုငငှံအပါအဝငှ နိုငငှံအမှားအပှားမှာ ရခိုငပှှညနှယသှို့ ပေးအပနှိုငသှည့ှ ငှကှေေးနှင့ှ ကှှမှးကငှမှှုမှား အသင့ရှှိနကှပေါသညှ။ ကုလသမဂဂှမှာလညှး ဒုကခှသညမှှားအား ကိုငတှှယဖှှရှငှေးသည့ှ အတှေ့အကှုံရင့ကှကှသှလို ကူညီလိုလကှလှညှး ရှိပါသညှ။ ကမဘှာတဈလှှားတှငှ လူအမှားက မှနမှာနိုငငှံကို အောငမှှငအှောငှ တိုကတှှနှးလကှရှှိပါသညှ။ သို့ရာတှငှ ကှှနတှောတှို့ ပံ့ပိုးကူညီရနှ စီမံခကှတှဈရပတှော့ ရှိဖို့လိုပါသညှ။ အကောငှးဆုံး မညသှို့ကူညီနိုငမှညကှို တှကဆှနိုငရှနှ ကုလသမဂဂှမှာလညှး ရခိုငပှှညနှယတှဈလှှားသို့ ထိထိရောကရှောကသှှားရောကနှိုငဖှို့ လိုပါသညှ။ 

လာမည့ှ ရကသှတတှပတမှှား၌ မှနမှာနိုငငှံသညှ မိမိတို့ ရရှိခဲ့သော တိုးတကမှှု၊ ကနှရှှိနသေေးသော စိနခှေါမှှုမှား၊ ကုလသမဂဂှလုပငှနှးအစညှးအဝေးမှားတှငှ လိုအပသှော ပံ့ပိုးမှုမှားနှင့ှ စပလှဉှှးပှီး နယူးယောကမှှို့၊ ဂနှီဗာမှို့တို့တှငှ ခပှှနိုငမှည့အှခှင့အှရေးကို ရပါလိမ့မှညှ။ ဒေါအှောငဆှနှးစုကှညှ၏ အစိုးရအားအောငမှှငမှှုရရှိစရနှေ ကမဘှာကှီးက လှနစှှာထကသှနလှကှရှှိသလို ကူလညှး ကူညီပေးခငှကှှပါသညှ။ သို့ရာတှငှ အခှင့အှရေးပေးရနတှော့ လိုပါသညှ။ ဗှိတိနနှှင့တှကှ နိုငငှံတကာ အသိုငှးအဝိုငှးသညှ မှနမှာနိုငငှံ၏ ရနသှူမဟုတကှှပါ။ ကှှနတှောတှို့သညှ မှနမှာနိုငငှံ၏ မိတဆှှမှေားသာဖှဈပါသတညှး။

ဗှိတိသှှသံအမတကှှီး ဒနခှကှှ

ဒနခှကှသှညှ ဗှိတိနနှိုငငှံဆိုငရှာ မှနမှာသံအမတကှှီးအဖှဈ ယခုနှဈဇှနလှဆနှးက စတငတှာဝနထှမှးဆောငလှကှရှှိပှီး မှနမှာနိုငငှံ၏ အိမနှီးခငှှးနိုငငှံမှားဖှဈသည့ှ အိနဒှိယနှင့ှ တရုတနှိုငငှံတို့တှငလှညှး တာဝနထှမှးဆောငခှဲ့ပါသညှ။